ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [291] Sampajānamusā 1- bhāsanto kati āpattiyo āpajjati.
Sampajānamusā  1-  bhāsanto  pañca  āpattiyo āpajjati pāpiccho
icchāpakato  asantaṃ  abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapati  āpatti
pārājikassa  bhikkhuṃ  amūlakena  pārājikena  dhammena  anuddhaṃseti
āpatti  saṅghādisesassa  yo te vihāre vasati so bhikkhu arahāti
bhaṇati   paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  nappaṭivijānantassa
āpatti  dukkaṭassa  sampajānamusāvāde  pācittiyaṃ  sampajānamusā 1-
bhāsanto imā pañca āpattiyo āpajjati.
   [292]  Omasanto  dve  āpattiyo  āpajjati  upasampannaṃ
omasati  āpatti  pācittiyassa  anupasampannaṃ  omasati  āpatti
dukkaṭassa.
   [293]  Pesuññaṃ  upasaṃharanto  dve  āpattiyo  āpajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. sampajānamusāvādaṃ.
Upasampannassa   pesuññaṃ   upasaṃharati   āpatti   pācittiyassa
anupasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati āpatti dukkaṭassa.
   [294]  Anupasampannaṃ padaso dhammaṃ vācento dve āpattiyo
āpajjati  vāceti  payoge  dukkaṭaṃ  pade  pate  āpatti
pācittiyassa.
   [295]  Anupasampannena uttaridvirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappento
dve  āpattiyo āpajjati nipajjati payoge dukkaṭaṃ nipanne āpatti
pācittiyassa.
   [296]  Mātugāmena  sahaseyyaṃ  kappento  dve āpattiyo
āpajjati nipajjati payoge dukkaṭaṃ nipanne āpatti pācittiyassa.
   [297]  Mātugāmassa  uttarichappañcavācāhi  dhammaṃ  desento
dve  āpattiyo  āpajjati  deseti  payoge  dukkaṭaṃ pade pade
āpatti pācittiyassa.
   [298]  Anupasampannassa  uttarimanussadhammaṃ  bhūtaṃ  ārocento
dve  āpattiyo  āpajjati  āroceti  payoge dukkaṭaṃ ārocite
āpatti pācittiyassa.
   [299]  Bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa ārocento
dve āpattiyo āpajjati āroceti payoge dukkaṭaṃ ārocite āpatti
pācittiyassa.
   [300]  Paṭhaviṃ  khananto  dve  āpattiyo  āpajjati  khanati
payoge dukkaṭaṃ pahāre pahāre āpatti pācittiyassa.
          Musāvādavaggo paṭhamo.
   [301] Bhūtagāmaṃ pātento dve āpattiyo āpajjati pāteti
payoge dukkaṭaṃ pahāre pahāre āpatti pācittiyassa.
   [302]  Aññenaññaṃ  paṭicaranto  dve  āpattiyo  āpajjati
anāropite   aññavādake   aññenaññaṃ   paṭicarati   āpatti
dukkaṭassa   āropite   aññavādake   aññenaññaṃ   paṭicarati
āpatti pācittiyassa.
   [303]  Bhikkhuṃ  ujjhāpento  dve  āpattiyo  āpajjati
ujjhāpeti payoge dukkaṭaṃ ujjhāpite āpatti pācittiyassa.
   [304] Saṅghikaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā bhisiṃ vā kocchaṃ vā ajjhokāse
santharitvā  anuddharitvā  anāpucchā  pakkamanto  dve  āpattiyo
āpajjati  paṭhamaṃ  pādaṃ  leḍḍupātaṃ  atikkāmeti  āpatti dukkaṭassa
dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.
   [305] Saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā anuddharitvā anāpucchā
pakkamanto dve āpattiyo āpajjati paṭhamaṃ pādaṃ parikkhepaṃ atikkāmeti
āpatti dukkaṭassa dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.
   [306]  Saṅghike  vihāre  jānaṃ  pubbūpagataṃ  bhikkhuṃ anūpakhajja
Seyyaṃ  kappento  dve  āpattiyo  āpajjati  nipajjati  payoge
dukkaṭaṃ nipanne āpatti pācittiyassa.
   [307]  Bhikkhuṃ kupito anattamano saṅghikā vihārā nikkaḍḍhanto
dve  āpattiyo  āpajjati  nikkaḍḍhati  payoge  dukkaṭaṃ nikkaḍḍhite
āpatti pācittiyassa.
   [308] Saṅghike vihāre upari vehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ
vā  pīṭhaṃ  vā  abhinisīdanto  dve  āpattiyo āpajjati abhinisīdati
payoge dukkaṭaṃ abhinisinne āpatti pācittiyassa.
   [309]  Dvittipariyāye adhiṭṭhahitvā taduttariṃ adhiṭṭhahanto dve
āpattiyo  āpajjati  adhiṭṭheti  payoge  dukkaṭaṃ adhiṭṭhite āpatti
pācittiyassa.
   [310]  Jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñcanto
dve  āpattiyo  āpajjati  siñcati  payoge  dukkaṭaṃ  siñcite
āpatti pācittiyassa.
          Bhūtagāmavaggo dutiyo.
   [311] Asammato bhikkhuniyo ovadanto dve āpattiyo āpajjati
ovadati payoge dukkaṭaṃ ovadite āpatti pācittiyassa.
   [312] Atthaṅgate suriye bhikkhuniyo ovadanto dve āpattiyo
āpajjati ovadati payoge dukkaṭaṃ ovadite āpatti pācittiyassa.
   [313]  Bhikkhunūpassayaṃ  upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadanto dve
āpattiyo  āpajjati  ovadati  payoge  dukkaṭaṃ  ovadite āpatti
pācittiyassa.
   [314]  Āmisahetu  bhikkhū bhikkhuniyo ovadantīti bhaṇanto dve
āpattiyo  āpajjati  bhaṇati  payoge  dukkaṭaṃ  bhaṇite  āpatti
pācittiyassa.
   [315]  Aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ dento dve āpattiyo
āpajjati deti payoge dukkaṭaṃ dinne āpatti pācittiyassa.
   [316] Aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbento dve āpattiyo
āpajjati   sibbeti  payoge  dukkaṭaṃ  ārāpathe  ārāpathe
āpatti pācittiyassa.
   [317]  Bhikkhuniyā  saddhiṃ saṃvidhāya  ekaddhānamaggaṃ paṭipajjanto
dve  āpattiyo  āpajjati  paṭipajjati  payoge  dukkaṭaṃ  paṭipanne
āpatti pācittiyassa.
   [318]  Bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhirūhanto dve
āpattiyo   āpajjati   abhirūhati  payoge  dukkaṭaṃ  abhirūḷhe
āpatti pācittiyassa.
   [319]  Jānaṃ  bhikkhunīparipācitaṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñjanto  dve
āpattiyo   āpajjati   bhuñjissāmati   paṭiggaṇhāti   āpatti
dukkaṭassa ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [320] Bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappento
dve  āpattiyo  āpajjati  nisīdati  payoge  dukkaṭaṃ  nisinne
āpatti pācittiyassa.
          Ovādavaggo tatiyo.
   [321]  Taduttariṃ  āvasathapiṇḍaṃ  bhuñjanto  dve  āpattiyo
āpajjati   bhuñjissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa
ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [322]  Gaṇabhojanaṃ  bhuñjanto  dve  āpattiyo  āpajjati
bhuñjissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa   ajjhohāre
ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [323]  Paramparabhojanaṃ  bhuñjanto  dve  āpattiyo āpajjati
bhuñjissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa   ajjhohāre
ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [324] Dvittipattapūre pūve paṭiggahetvā taduttariṃ paṭiggaṇhanto
dve  āpattiyo  āpajjati  paṭiggaṇhāti payoge dukkaṭaṃ paṭiggahite
āpatti pācittiyassa.
   [325] Bhuttāvī pavārito anatirittaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā
bhuñjanto  dve  āpattiyo  āpajjati  bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti
āpatti dukkaṭassa ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [326]  Bhikkhuṃ  bhuttāviṃ  pavāritaṃ anatirittena khādanīyena vā
Bhojanīyena  vā  abhihaṭṭhuṃ  pavārento  dve  āpattiyo āpajjati
tassa  vacanena  khādissāmi  bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti
dukkaṭassa bhojanapariyosāne āpatti pācittiyassa.
   [327]  Vikāle  khādanīyaṃ  vā bhojanīyaṃ vā bhuñjanto dve
āpattiyo  āpajjati  [1]-  bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti
dukkaṭassa ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [328] Sannidhikārakaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhuñjanto dve
āpattiyo  āpajjati  [1]-  bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti
dukkaṭassa ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [329]  Paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjanto
dve  āpattiyo  āpajjati  bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti
dukkaṭassa ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [330]  Adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āharanto dve āpattiyo
āpajjati   bhuñjissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa
ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
          Bhojanavaggo catuttho.
   [331]  Acelakassa  vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā
sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā dento dve āpattiyo āpajjati
deti payoge dukkaṭaṃ dinne āpatti pācittiyassa.
   [332]  Bhikkhuṃ  ehāvuso  gāmaṃ  vā  nigamaṃ  vā piṇḍāya
@Footnote: 1 Ma. khādissāmi.
Pavisissāmāti  tassa  dāpetvā  vā adāpetvā vā uyyojento
dve  āpattiyo  āpajjati  uyyojeti  payoge dukkaṭaṃ uyyojite
āpatti pācittiyassa.
   [333]  Sabhojane  kule  anupakhajja  nisajjaṃ kappento dve
āpattiyo  āpajjati  nisīdati  payoge  dukkaṭaṃ  nisinne  āpatti
pācittiyassa.
   [334]  Mātugāmena  saddhiṃ  raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ
kappento  dve  āpattiyo  āpajjati  nisīdati  payoge  dukkaṭaṃ
nisinne āpatti pācittiyassa.
   [335] Mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappento
dve  āpattiyo  āpajjati nisīdati payoge dukkaṭaṃ nisinne āpatti
pācittiyassa.
   [336] Nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā 1- pacchābhattaṃ1- santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā 2- kulesu cārittaṃ āpajjanto dve
āpattiyo  āpajjati  paṭhamaṃ  pādaṃ  ummāraṃ  atikkāmeti  āpatti
dukkaṭassa dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.
   [337] Taduttariṃ bhesajjaṃ viññāpento dve āpattiyo āpajjati
viññāpeti payoge dukkaṭaṃ viññāpite āpatti pācittiyassa.
   [338]  Uyyuttaṃ  senaṃ  dassanāya gacchanto dve āpattiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāsaddo natthi . 2 Ma. santaṃ bhikkhuṃ anāpucchāti padattayaṃ natthi.
Āpajjati  gacchati  āpatti  dukkaṭassa  yattha  ṭhito  passati
āpatti pācittiyassa.
   [339] Atirekatirattaṃ senāya vasanto dve āpattiyo āpajjati
vasati payoge dukkaṭaṃ vasite āpatti pācittiyassa.
   [340]  Uyyodhikaṃ gacchanto dve āpattiyo āpajjati gacchati
āpatti dukkaṭassa yattha ṭhito passati āpatti pācittiyassa.
          Acelakavaggo pañcamo.
   [341]  Majjaṃ  pivanto dve āpattiyo āpajjati pivissāmīti
paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa   ajjhohāre   ajjhohāre
āpatti pācittiyassa.
   [342]  Bhikkhuṃ  aṅgulipatodakena  hāsento  dve āpattiyo
āpajjati hāseti payoge dukkaṭaṃ hāsite āpatti pācittiyassa.
   [343] Udake kīḷanto dve āpattiyo āpajjati heṭṭhāgopphake
udake  kīḷati  āpatti dukkaṭassa uparigopphake udake kīḷati āpatti
pācittiyassa.
   [344]  Anādariyaṃ karonto dve āpattiyo āpajjati karoti
payoge dukkaṭaṃ kate āpatti pācittiyassa.
   [345] Bhikkhuṃ bhiṃsāpento dve āpattiyo āpajjati bhiṃsāpeti
payoge dukkaṭaṃ bhiṃsāpite āpatti pācittiyassa.
   [346] Jotiṃ samādahitvā visibbento dve āpattiyo āpajjati
Samādahati payoge dukkaṭaṃ samādahite āpatti pācittiyassa.
   [347]  Orenaḍḍhamāsaṃ  nhāyanto dve āpattiyo āpajjati
nhāyati payoge dukkaṭaṃ nhānapariyosāne āpatti pācittiyassa.
   [348]   Anādayitvā   tiṇṇaṃ   dubbaṇṇakaraṇānaṃ  aññataraṃ
dubbaṇṇakaraṇaṃ  navaṃ  cīvaraṃ  paribhuñjanto  dve  āpattiyo  āpajjati
paribhuñjati payoge dukkaṭaṃ paribhutte āpatti pācittiyassa.
   [349] Bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā sāmaṇerassa vā
sāmaṇeriyā  vā  sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā apaccuddhārakaṃ paribhuñjanto
dve  āpattiyo  āpajjati  paribhuñjati  payoge  dukkaṭaṃ  paribhutte
āpatti pācittiyassa.
   [350]  Bhikkhu  pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā sūcigharaṃ vā
kāyabandhanaṃ  vā  apanidhento  dve  āpattiyo āpajjati apanidheti
payoge dukkaṭaṃ apanidhite āpatti pācittiyassa.
         Surāmerayavaggo chaṭṭho.
   [351]  Sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā voropento kati āpattiyo
āpajjati  sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā  voropento catasso āpattiyo
āpajjati  anodissa  opātaṃ  khanati  yo koci papatitvā marissatīti
āpatti  dukkaṭassa  manusso  tasmiṃ  papatitvā  marati  āpatti
pārājikassa  yakkho  vā  peto  vā tiracchānagatamanussaviggaho vā
tasmiṃ   papatitvā  marati  āpatti  thullaccayassa  tiracchānagato
Tasmiṃ  papatitvā  marati  āpatti  pācittiyassa  sañcicca  pāṇaṃ
jīvitā voropento imā catasso āpattiyo āpajjati.
   [352]  Jānaṃ  sappāṇakaṃ  udakaṃ paribhuñjanto dve āpattiyo
āpajjati   paribhuñjati   payoge   dukkaṭaṃ  paribhutte  āpatti
pācittiyassa.
   [353]  Jānaṃ  yathādhammaṃ nīhatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭento
dve  āpattiyo  āpajjati  ukkoṭeti  payoge dukkaṭaṃ ukkoṭite
āpatti pācittiyassa.
   [354]  Bhikkhussa  jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādento ekaṃ
āpattiṃ āpajjati pācittiyaṃ.
   [355]  Jānaṃ  ūnavīsativassaṃ  puggalaṃ  upasampādento  dve
āpattiyo   āpajjati   upasampādeti   payoge   dukkaṭaṃ
upasampādite āpatti pācittiyassa.
   [356]  Jānaṃ  theyyasatthena  saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaddhānamaggaṃ
paṭipajjanto  dve  āpattiyo  āpajjati  paṭipajjati  payoge
dukkaṭaṃ paṭipanne āpatti pācittiyassa.
   [357]  Mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjanto
dve  āpattiyo  āpajjati  paṭipajjati  payoge  dukkaṭaṃ  paṭipanne
āpatti pācittiyassa.
   [358] Pāpikāya diṭṭhiyā yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjanto
Dve  āpattiyo  āpajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ  kammavācāpariyosāne
āpatti pācittiyassa.
   [359]  Jānaṃ  tathāvādinā  bhikkhunā akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ
appaṭinissaṭṭhena  saddhiṃ  sambhuñjanto  dve  āpattiyo  āpajjati
sambhuñjati payoge dukkaṭaṃ sambhutte āpatti pācittiyassa.
   [360] Jānaṃ tathānāsisaṃ samaṇuddesaṃ upalāpento dve āpattiyo
āpajjati   upalāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  upalāpite  āpatti
pācittiyassa.
         Sappāṇakavaggo sattamo.
   [361]  Bhikkhu  bhikkhūhi  sahadhammikaṃ  vuccamāno  na  tāvāhaṃ
āvuso  etasmiṃ  sikkhāpade  sikkhissāmi  yāva naññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ
vinayadharaṃ  paripucchāmīti  bhaṇanto  dve  āpattiyo  āpajjati  bhaṇati
payoge dukkaṭaṃ bhaṇite āpatti pācittiyassa.
   [362] Vinayaṃ vivaṇṇento dve āpattiyo āpajjati vivaṇṇeti
payoge dukkaṭaṃ vivaṇṇite āpattiyassa.
   [363]  Mohento  dve  āpattiyo  āpajjati anāropite
mohe  moheti  āpatti  dukkaṭassa  āropite  mohe  moheti
āpatti pācittipācittiyassa.
   [364] Bhikkhu kupito anattamano pahāraṃ dento dve āpattiyo
āpajjati   paharati   payoge   dukkaṭaṃ   pahaṭe   āpatti
Pācittiyassa.
   [365]  Bhikkhussa  kupito  anattamano  talasattikaṃ  uggiranto
dve  āpattiyo  āpajjati  uggirati  payoge  dukkaṭaṃ  uggirite
āpatti pācittiyassa.
   [366]  Bhikkhuṃ  amūlakena  saṅghādisesena  anuddhaṃsento dve
āpattiyo  āpajjati  anuddhaṃseti  payoge  dukkaṭaṃ  anuddhaṃsite
āpatti pācittiyassa.
   [367]  Bhikkhussa sañcicca kukkuccaṃ upadahanto dve āpattiyo
āpajjati   upadahati   payoge   dukkaṭaṃ   upadahite  āpatti
pācittiyassa.
   [368]  Bhikkhūnaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ
upassutiṃ  tiṭṭhanto  dve  āpattiyo  āpajjati  sossāmīti gacchati
āpatti dukkaṭassa yattha ṭhito suṇāti āpatti pācittiyassa.
   [369]  Dhammikānaṃ  kammānaṃ  chandaṃ  datvā  pacchā khīyanadhammaṃ
āpajjanto  dve  āpattiyo  āpajjati  khīyati  payoge  dukkaṭaṃ
khīyite āpatti pācittiyassa.
   [370]  Saṅghe  vinicchayakathāya  vattamānāya  channaṃ  adatvā
uṭṭhāyāsanā  pakkamanto  dve  āpattiyo  āpajjati  parisāya
hatthapāsaṃ  avijahantassa  1-  āpatti  dukkaṭassa  vijahite  āpatti
pācittiyassa.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vijahantassa.
   [371]  Samaggena  saṅghena  cīvaraṃ  datvā  pacchā khīyanadhammaṃ
āpajjanto  dve  āpattiyo  āpajjati  khīyati  payoge  dukkaṭaṃ
khīyite āpatti pācittiyassa.
   [372]  Jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ  pariṇataṃ puggalassa pariṇāmento
dve   āpattiyo   āpajjati   pariṇāmeti  payoge  dukkaṭaṃ
pariṇāmite āpatti pācittiyassa.
         Sahadhammikavaggo aṭṭhamo.
   [373]  Pubbe  appaṭisaṃvidito  rañño  antepuraṃ  pavisanto
dve  āpattiyo  āpajjati  paṭhamaṃ  pādaṃ  ummāraṃ  atikkāmeti
āpatti dukkaṭassa dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.
   [374]  Ratanaṃ uggaṇhanto dve āpattiyo āpajjati gaṇhāti
payoge dukkaṭaṃ gahite āpatti pācittiyassa.
   [375]  Santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ pavisanto dve
āpattiyo āpajjati paṭhamaṃ pādaṃ parikkhepaṃ pavisanto 1- atikkāmeti
āpatti dukkaṭassa dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.
   [376]  Aṭṭhimayaṃ  vā  dantamayaṃ  vā  visāṇamayaṃ vā sūcigharaṃ
kārāpento  dve  āpattiyo  āpajjati  kārāpeti  payoge
dukkaṭaṃ kārāpite āpatti pācittiyassa.
   [377] Pamāṇātikkantaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā kārāpento dve
āpattiyo    āpajjati    kārāpeti   payoge   dukkaṭaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Kārāpite āpatti pācittiyassa.
   [378]  Mañcaṃ  vā  pīṭhaṃ  vā tūlonaddhaṃ kārāpento dve
āpattiyo  āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  kārāpite
āpatti pācittiyassa.
   [379]  Pamāṇātikkantaṃ  nisīdanaṃ kārāpento dve āpattiyo
āpajjati kārāpeti payoge dukkaṭaṃ kārāpite āpatti pācittiyassa.
   [380]  Pamāṇātikkantaṃ  kaṇḍupaṭicchādiṃ  kārāpento  dve
āpattiyo  āpajjati  kārāpeti payoge dukkaṭaṃ kārāpite āpatti
pācittiyassa.
   [381]  Pamāṇātikkantaṃ  vassikasāṭikaṃ  kārāpento  dve
āpattiyo  āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  kārāpite
āpatti pācittiyassa.
   [382]  Sugatacīvarappamāṇaṃ  cīvaraṃ  kārāpento kati āpattiyo
āpajjati  sugatacīvarappamāṇaṃ  cīvaraṃ  kārāpento  dve  āpattiyo
āpajjati   kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  kārāpite  āpatti
pācittiyassa  sugatacīvarappamāṇaṃ  cīvaraṃ  kārāpento  imā  dve
āpattiyo āpajjati.
          Rājavaggo navamo.
          Khuddakā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 89-103. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1820              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1820              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=291&items=92              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=291              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]