ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [291] Sampajanamusa 1- bhasanto kati apattiyo apajjati.
Sampajanamusa  1-  bhasanto  panca  apattiyo apajjati papiccho
icchapakato  asantam  abhutam  uttarimanussadhammam  ullapati  apatti
parajikassa  bhikkhum  amulakena  parajikena  dhammena  anuddhamseti
apatti  sanghadisesassa  yo te vihare vasati so bhikkhu arahati
bhanati   pativijanantassa  apatti  thullaccayassa  nappativijanantassa
apatti  dukkatassa  sampajanamusavade  pacittiyam  sampajanamusa 1-
bhasanto ima panca apattiyo apajjati.
   [292]  Omasanto  dve  apattiyo  apajjati  upasampannam
omasati  apatti  pacittiyassa  anupasampannam  omasati  apatti
dukkatassa.
   [293]  Pesunnam  upasamharanto  dve  apattiyo  apajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. sampajanamusavadam.
Upasampannassa   pesunnam   upasamharati   apatti   pacittiyassa
anupasampannassa pesunnam upasamharati apatti dukkatassa.
   [294]  Anupasampannam padaso dhammam vacento dve apattiyo
apajjati  vaceti  payoge  dukkatam  pade  pate  apatti
pacittiyassa.
   [295]  Anupasampannena uttaridvirattatirattam sahaseyyam kappento
dve  apattiyo apajjati nipajjati payoge dukkatam nipanne apatti
pacittiyassa.
   [296]  Matugamena  sahaseyyam  kappento  dve apattiyo
apajjati nipajjati payoge dukkatam nipanne apatti pacittiyassa.
   [297]  Matugamassa  uttarichappancavacahi  dhammam  desento
dve  apattiyo  apajjati  deseti  payoge  dukkatam pade pade
apatti pacittiyassa.
   [298]  Anupasampannassa  uttarimanussadhammam  bhutam  arocento
dve  apattiyo  apajjati  aroceti  payoge dukkatam arocite
apatti pacittiyassa.
   [299]  Bhikkhussa dutthullam apattim anupasampannassa arocento
dve apattiyo apajjati aroceti payoge dukkatam arocite apatti
pacittiyassa.
   [300]  Pathavim  khananto  dve  apattiyo  apajjati  khanati
payoge dukkatam pahare pahare apatti pacittiyassa.
          Musavadavaggo pathamo.
   [301] Bhutagamam patento dve apattiyo apajjati pateti
payoge dukkatam pahare pahare apatti pacittiyassa.
   [302]  Annenannam  paticaranto  dve  apattiyo  apajjati
anaropite   annavadake   annenannam   paticarati   apatti
dukkatassa   aropite   annavadake   annenannam   paticarati
apatti pacittiyassa.
   [303]  Bhikkhum  ujjhapento  dve  apattiyo  apajjati
ujjhapeti payoge dukkatam ujjhapite apatti pacittiyassa.
   [304] Sanghikam mancam va pitham va bhisim va koccham va ajjhokase
santharitva  anuddharitva  anapuccha  pakkamanto  dve  apattiyo
apajjati  pathamam  padam  leddupatam  atikkameti  apatti dukkatassa
dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa.
   [305] Sanghike vihare seyyam santharitva anuddharitva anapuccha
pakkamanto dve apattiyo apajjati pathamam padam parikkhepam atikkameti
apatti dukkatassa dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa.
   [306]  Sanghike  vihare  janam  pubbupagatam  bhikkhum anupakhajja
Seyyam  kappento  dve  apattiyo  apajjati  nipajjati  payoge
dukkatam nipanne apatti pacittiyassa.
   [307]  Bhikkhum kupito anattamano sanghika vihara nikkaddhanto
dve  apattiyo  apajjati  nikkaddhati  payoge  dukkatam nikkaddhite
apatti pacittiyassa.
   [308] Sanghike vihare upari vehasakutiya ahaccapadakam mancam
va  pitham  va  abhinisidanto  dve  apattiyo apajjati abhinisidati
payoge dukkatam abhinisinne apatti pacittiyassa.
   [309]  Dvittipariyaye adhitthahitva taduttarim adhitthahanto dve
apattiyo  apajjati  adhittheti  payoge  dukkatam adhitthite apatti
pacittiyassa.
   [310]  Janam sappanakam udakam tinam va mattikam va sincanto
dve  apattiyo  apajjati  sincati  payoge  dukkatam  sincite
apatti pacittiyassa.
          Bhutagamavaggo dutiyo.
   [311] Asammato bhikkhuniyo ovadanto dve apattiyo apajjati
ovadati payoge dukkatam ovadite apatti pacittiyassa.
   [312] Atthangate suriye bhikkhuniyo ovadanto dve apattiyo
apajjati ovadati payoge dukkatam ovadite apatti pacittiyassa.
   [313]  Bhikkhunupassayam  upasankamitva bhikkhuniyo ovadanto dve
apattiyo  apajjati  ovadati  payoge  dukkatam  ovadite apatti
pacittiyassa.
   [314]  Amisahetu  bhikkhu bhikkhuniyo ovadantiti bhananto dve
apattiyo  apajjati  bhanati  payoge  dukkatam  bhanite  apatti
pacittiyassa.
   [315]  Annatikaya bhikkhuniya civaram dento dve apattiyo
apajjati deti payoge dukkatam dinne apatti pacittiyassa.
   [316] Annatikaya bhikkhuniya civaram sibbento dve apattiyo
apajjati   sibbeti  payoge  dukkatam  arapathe  arapathe
apatti pacittiyassa.
   [317]  Bhikkhuniya  saddhim samvidhaya  ekaddhanamaggam patipajjanto
dve  apattiyo  apajjati  patipajjati  payoge  dukkatam  patipanne
apatti pacittiyassa.
   [318]  Bhikkhuniya saddhim samvidhaya ekam navam abhiruhanto dve
apattiyo   apajjati   abhiruhati  payoge  dukkatam  abhirulhe
apatti pacittiyassa.
   [319]  Janam  bhikkhuniparipacitam  pindapatam  bhunjanto  dve
apattiyo   apajjati   bhunjissamati   patigganhati   apatti
dukkatassa ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [320] Bhikkhuniya saddhim eko ekaya raho nisajjam kappento
dve  apattiyo  apajjati  nisidati  payoge  dukkatam  nisinne
apatti pacittiyassa.
          Ovadavaggo tatiyo.
   [321]  Taduttarim  avasathapindam  bhunjanto  dve  apattiyo
apajjati   bhunjissamiti   patigganhati   apatti   dukkatassa
ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [322]  Ganabhojanam  bhunjanto  dve  apattiyo  apajjati
bhunjissamiti   patigganhati   apatti   dukkatassa   ajjhohare
ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [323]  Paramparabhojanam  bhunjanto  dve  apattiyo apajjati
bhunjissamiti   patigganhati   apatti   dukkatassa   ajjhohare
ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [324] Dvittipattapure puve patiggahetva taduttarim patigganhanto
dve  apattiyo  apajjati  patigganhati payoge dukkatam patiggahite
apatti pacittiyassa.
   [325] Bhuttavi pavarito anatirittam khadaniyam va bhojaniyam va
bhunjanto  dve  apattiyo  apajjati  bhunjissamiti  patigganhati
apatti dukkatassa ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [326]  Bhikkhum  bhuttavim  pavaritam anatirittena khadaniyena va
Bhojaniyena  va  abhihatthum  pavarento  dve  apattiyo apajjati
tassa  vacanena  khadissami  bhunjissamiti  patigganhati  apatti
dukkatassa bhojanapariyosane apatti pacittiyassa.
   [327]  Vikale  khadaniyam  va bhojaniyam va bhunjanto dve
apattiyo  apajjati  [1]-  bhunjissamiti  patigganhati  apatti
dukkatassa ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [328] Sannidhikarakam khadaniyam va bhojaniyam va bhunjanto dve
apattiyo  apajjati  [1]-  bhunjissamiti  patigganhati  apatti
dukkatassa ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [329]  Panitabhojanani attano atthaya vinnapetva bhunjanto
dve  apattiyo  apajjati  bhunjissamiti  patigganhati  apatti
dukkatassa ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [330]  Adinnam mukhadvaram aharam aharanto dve apattiyo
apajjati   bhunjissamiti   patigganhati   apatti   dukkatassa
ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa.
          Bhojanavaggo catuttho.
   [331]  Acelakassa  va paribbajakassa va paribbajikaya va
sahattha khadaniyam va bhojaniyam va dento dve apattiyo apajjati
deti payoge dukkatam dinne apatti pacittiyassa.
   [332]  Bhikkhum  ehavuso  gamam  va  nigamam  va pindaya
@Footnote: 1 Ma. khadissami.
Pavisissamati  tassa  dapetva  va adapetva va uyyojento
dve  apattiyo  apajjati  uyyojeti  payoge dukkatam uyyojite
apatti pacittiyassa.
   [333]  Sabhojane  kule  anupakhajja  nisajjam kappento dve
apattiyo  apajjati  nisidati  payoge  dukkatam  nisinne  apatti
pacittiyassa.
   [334]  Matugamena  saddhim  raho paticchanne asane nisajjam
kappento  dve  apattiyo  apajjati  nisidati  payoge  dukkatam
nisinne apatti pacittiyassa.
   [335] Matugamena saddhim eko ekaya raho nisajjam kappento
dve  apattiyo  apajjati nisidati payoge dukkatam nisinne apatti
pacittiyassa.
   [336] Nimantito sabhatto samano purebhattam va 1- pacchabhattam
va 1- santam bhikkhum anapuccha 2- kulesu carittam apajjanto dve
apattiyo  apajjati  pathamam  padam  ummaram  atikkameti  apatti
dukkatassa dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa.
   [337] Taduttarim bhesajjam vinnapento dve apattiyo apajjati
vinnapeti payoge dukkatam vinnapite apatti pacittiyassa.
   [338]  Uyyuttam  senam  dassanaya gacchanto dve apattiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. vasaddo natthi . 2 Ma. santam bhikkhum anapucchati padattayam natthi.
Apajjati  gacchati  apatti  dukkatassa  yattha  thito  passati
apatti pacittiyassa.
   [339] Atirekatirattam senaya vasanto dve apattiyo apajjati
vasati payoge dukkatam vasite apatti pacittiyassa.
   [340]  Uyyodhikam gacchanto dve apattiyo apajjati gacchati
apatti dukkatassa yattha thito passati apatti pacittiyassa.
          Acelakavaggo pancamo.
   [341]  Majjam  pivanto dve apattiyo apajjati pivissamiti
patigganhati   apatti   dukkatassa   ajjhohare   ajjhohare
apatti pacittiyassa.
   [342]  Bhikkhum  angulipatodakena  hasento  dve apattiyo
apajjati haseti payoge dukkatam hasite apatti pacittiyassa.
   [343] Udake kilanto dve apattiyo apajjati hetthagopphake
udake  kilati  apatti dukkatassa uparigopphake udake kilati apatti
pacittiyassa.
   [344]  Anadariyam karonto dve apattiyo apajjati karoti
payoge dukkatam kate apatti pacittiyassa.
   [345] Bhikkhum bhimsapento dve apattiyo apajjati bhimsapeti
payoge dukkatam bhimsapite apatti pacittiyassa.
   [346] Jotim samadahitva visibbento dve apattiyo apajjati
Samadahati payoge dukkatam samadahite apatti pacittiyassa.
   [347]  Orenaddhamasam  nhayanto dve apattiyo apajjati
nhayati payoge dukkatam nhanapariyosane apatti pacittiyassa.
   [348]   Anadayitva   tinnam   dubbannakarananam  annataram
dubbannakaranam  navam  civaram  paribhunjanto  dve  apattiyo  apajjati
paribhunjati payoge dukkatam paribhutte apatti pacittiyassa.
   [349] Bhikkhussa va bhikkhuniya va sikkhamanaya va samanerassa va
samaneriya  va  samam civaram vikappetva apaccuddharakam paribhunjanto
dve  apattiyo  apajjati  paribhunjati  payoge  dukkatam  paribhutte
apatti pacittiyassa.
   [350]  Bhikkhu  pattam va civaram va nisidanam va sucigharam va
kayabandhanam  va  apanidhento  dve  apattiyo apajjati apanidheti
payoge dukkatam apanidhite apatti pacittiyassa.
         Suramerayavaggo chattho.
   [351]  Sancicca  panam  jivita voropento kati apattiyo
apajjati  sancicca  panam  jivita  voropento catasso apattiyo
apajjati  anodissa  opatam  khanati  yo koci papatitva marissatiti
apatti  dukkatassa  manusso  tasmim  papatitva  marati  apatti
parajikassa  yakkho  va  peto  va tiracchanagatamanussaviggaho va
tasmim   papatitva  marati  apatti  thullaccayassa  tiracchanagato
Tasmim  papatitva  marati  apatti  pacittiyassa  sancicca  panam
jivita voropento ima catasso apattiyo apajjati.
   [352]  Janam  sappanakam  udakam paribhunjanto dve apattiyo
apajjati   paribhunjati   payoge   dukkatam  paribhutte  apatti
pacittiyassa.
   [353]  Janam  yathadhammam nihatadhikaranam punakammaya ukkotento
dve  apattiyo  apajjati  ukkoteti  payoge dukkatam ukkotite
apatti pacittiyassa.
   [354]  Bhikkhussa  janam dutthullam apattim paticchadento ekam
apattim apajjati pacittiyam.
   [355]  Janam  unavisativassam  puggalam  upasampadento  dve
apattiyo   apajjati   upasampadeti   payoge   dukkatam
upasampadite apatti pacittiyassa.
   [356]  Janam  theyyasatthena  saddhim  samvidhaya  ekaddhanamaggam
patipajjanto  dve  apattiyo  apajjati  patipajjati  payoge
dukkatam patipanne apatti pacittiyassa.
   [357]  Matugamena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipajjanto
dve  apattiyo  apajjati  patipajjati  payoge  dukkatam  patipanne
apatti pacittiyassa.
   [358] Papikaya ditthiya yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanto
Dve  apattiyo  apajjati  nattiya  dukkatam  kammavacapariyosane
apatti pacittiyassa.
   [359]  Janam  tathavadina  bhikkhuna akatanudhammena tam ditthim
appatinissatthena  saddhim  sambhunjanto  dve  apattiyo  apajjati
sambhunjati payoge dukkatam sambhutte apatti pacittiyassa.
   [360] Janam tathanasisam samanuddesam upalapento dve apattiyo
apajjati   upalapeti  payoge  dukkatam  upalapite  apatti
pacittiyassa.
         Sappanakavaggo sattamo.
   [361]  Bhikkhu  bhikkhuhi  sahadhammikam  vuccamano  na  tavaham
avuso  etasmim  sikkhapade  sikkhissami  yava nannam bhikkhum byattam
vinayadharam  paripucchamiti  bhananto  dve  apattiyo  apajjati  bhanati
payoge dukkatam bhanite apatti pacittiyassa.
   [362] Vinayam vivannento dve apattiyo apajjati vivanneti
payoge dukkatam vivannite apattiyassa.
   [363]  Mohento  dve  apattiyo  apajjati anaropite
mohe  moheti  apatti  dukkatassa  aropite  mohe  moheti
apatti pacittipacittiyassa.
   [364] Bhikkhu kupito anattamano paharam dento dve apattiyo
apajjati   paharati   payoge   dukkatam   pahate   apatti
Pacittiyassa.
   [365]  Bhikkhussa  kupito  anattamano  talasattikam  uggiranto
dve  apattiyo  apajjati  uggirati  payoge  dukkatam  uggirite
apatti pacittiyassa.
   [366]  Bhikkhum  amulakena  sanghadisesena  anuddhamsento dve
apattiyo  apajjati  anuddhamseti  payoge  dukkatam  anuddhamsite
apatti pacittiyassa.
   [367]  Bhikkhussa sancicca kukkuccam upadahanto dve apattiyo
apajjati   upadahati   payoge   dukkatam   upadahite  apatti
pacittiyassa.
   [368]  Bhikkhunam  bhandanajatanam  kalahajatanam  vivadapannanam
upassutim  titthanto  dve  apattiyo  apajjati  sossamiti gacchati
apatti dukkatassa yattha thito sunati apatti pacittiyassa.
   [369]  Dhammikanam  kammanam  chandam  datva  paccha khiyanadhammam
apajjanto  dve  apattiyo  apajjati  khiyati  payoge  dukkatam
khiyite apatti pacittiyassa.
   [370]  Sanghe  vinicchayakathaya  vattamanaya  channam  adatva
utthayasana  pakkamanto  dve  apattiyo  apajjati  parisaya
hatthapasam  avijahantassa  1-  apatti  dukkatassa  vijahite  apatti
pacittiyassa.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vijahantassa.
   [371]  Samaggena  sanghena  civaram  datva  paccha khiyanadhammam
apajjanto  dve  apattiyo  apajjati  khiyati  payoge  dukkatam
khiyite apatti pacittiyassa.
   [372]  Janam  sanghikam  labham  parinatam puggalassa parinamento
dve   apattiyo   apajjati   parinameti  payoge  dukkatam
parinamite apatti pacittiyassa.
         Sahadhammikavaggo atthamo.
   [373]  Pubbe  appatisamvidito  ranno  antepuram  pavisanto
dve  apattiyo  apajjati  pathamam  padam  ummaram  atikkameti
apatti dukkatassa dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa.
   [374]  Ratanam ugganhanto dve apattiyo apajjati ganhati
payoge dukkatam gahite apatti pacittiyassa.
   [375]  Santam bhikkhum anapuccha vikale gamam pavisanto dve
apattiyo apajjati pathamam padam parikkhepam pavisanto 1- atikkameti
apatti dukkatassa dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa.
   [376]  Atthimayam  va  dantamayam  va  visanamayam va sucigharam
karapento  dve  apattiyo  apajjati  karapeti  payoge
dukkatam karapite apatti pacittiyassa.
   [377] Pamanatikkantam mancam va pitham va karapento dve
apattiyo    apajjati    karapeti   payoge   dukkatam
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.
Karapite apatti pacittiyassa.
   [378]  Mancam  va  pitham  va tulonaddham karapento dve
apattiyo  apajjati  karapeti  payoge  dukkatam  karapite
apatti pacittiyassa.
   [379]  Pamanatikkantam  nisidanam karapento dve apattiyo
apajjati karapeti payoge dukkatam karapite apatti pacittiyassa.
   [380]  Pamanatikkantam  kandupaticchadim  karapento  dve
apattiyo  apajjati  karapeti payoge dukkatam karapite apatti
pacittiyassa.
   [381]  Pamanatikkantam  vassikasatikam  karapento  dve
apattiyo  apajjati  karapeti  payoge  dukkatam  karapite
apatti pacittiyassa.
   [382]  Sugatacivarappamanam  civaram  karapento kati apattiyo
apajjati  sugatacivarappamanam  civaram  karapento  dve  apattiyo
apajjati   karapeti  payoge  dukkatam  karapite  apatti
pacittiyassa  sugatacivarappamanam  civaram  karapento  ima  dve
apattiyo apajjati.
          Rajavaggo navamo.
          Khuddaka nitthita.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 89-103. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1820&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1820&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=291&items=92              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=291              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]