ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [487] Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā kati āpattiyo āpajjati.
Methunaṃ   dhammaṃ  paṭisevanapaccayā  catasso  āpattiyo  āpajjati
akkhāyite  sarīre  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevati  āpatti  pārājikassa
yebhuyyena khāyite sarīre methunaṃ dhammaṃ paṭisevati āpatti thullaccayassa
vivaṭakate  1-  mukhe  acchupantaṃ  aṅgajātaṃ  paveseti  āpatti
dukkaṭassa  jatumaṭṭhake  pācittiyaṃ  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanapaccayā
@Footnote: 1 Ma. vaṭṭakate. aparaṃpi īdisameva.
Imā catasso āpattiyo āpajjati.
   [488]  Adinnaṃ  ādiyanapaccayā  kati āpattiyo āpajjati .
Adinnaṃ  ādiyanapaccayā  tisso  āpattiyo  āpajjati  pañcamāsakaṃ
vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati
āpatti  pārājikassa  atirekamāsakaṃ  vā ūnapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ
adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyati  āpatti  thullaccayassa  māsakaṃ
vā  ūnamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati āpatti
dukkaṭassa   adinnaṃ  ādiyanapaccayā  imā  tisso  āpattiyo
āpajjati.
   [489]  Sañcicca  manussaviggahaṃ  jīvitā  voropanapaccayā  kati
āpattiyo  āpajjati . sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropanapaccayā
tisso  āpattiyo āpajjati manussaṃ odissa opātaṃ khanati papatitvā
marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  papatite  dukkhā  vedanā  uppajjati
āpatti   thullaccayassa  marati  āpatti  pārājikassa  sañcicca
manussaviggahaṃ jīvitā voropanapaccayā imā tisso āpattiyo āpajjati.
   [490]  Asantaṃ  abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapanapaccayā  kati
āpattiyo  āpajjati . asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapanapaccayā
tisso  āpattiyo  āpajjati  pāpiccho  icchāpakato  asantaṃ abhūtaṃ
uttarimanussadhammaṃ     ullapati     āpatti    pārājikassa
Yo  te  vihāre  vasati  so bhikkhu arahāti bhaṇati paṭivijānantassa
āpatti   thullaccayassa   nappaṭivijānantassa   āpatti  dukkaṭassa
asantaṃ  abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapanapaccayā  imā  tisso
āpattiyo āpajjati.
   [491]  Upakkamitvā  asuciṃ  mocanapaccayā  kati  āpattiyo
āpajjati  .  upakkamitvā  asuciṃ  mocanapaccayā  tisso āpattiyo
āpajjati  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa
ceteti  upakkamati  na  muccati  āpatti  thullaccayassa  payoge
dukkaṭaṃ. 1-
   [492]  [2]-  Kāyasaṃsaggaṃ samāpajjanapaccayā pañca āpattiyo
āpajjati  avassutā  bhikkhunī  avassutassa  purisapuggalassa  adhakkhakaṃ
ubbhajānumaṇḍalaṃ   gahaṇaṃ  sādiyati  āpatti  pārājikassa  bhikkhu
kāyena  kāyaṃ  āmasati āpatti saṅghādisesassa kāyena kāyapaṭibaddhaṃ
āmasati   āpatti   thullaccayassa   kāyapaṭibaddhena  kāyapaṭibaddhaṃ
āmasati  āpatti  dukkaṭassa  aṅgulipatodake  pācittiyaṃ  kāyasaṃsaggaṃ
samāpajjanapaccayā imā pañca āpattiyo āpajjati.
   [493]  Mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi vācāhi obhāsanapaccayā tisso
āpattiyo  āpajjati  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇampi
bhaṇati   avaṇṇampi   bhaṇati  āpatti  saṅghādisesassa  vaccamaggaṃ
passāvamaggaṃ  ṭhapetvā  adhakkhakaṃ  ubbhajānumaṇḍalaṃ  ādissa  vaṇṇampi
@Footnote: 1 Ma. ito paraṃ upakkamitvā asucimocanapaccayā imā tisso āpattiyo āpajjati.
@2 Po. Ma. kāyasaṃsaggaṃ samāpajjanapaccayā kati āpattiyo āpajjati.
Bhaṇati   avaṇṇampi   bhaṇati  āpatti  thullaccayassa  kāyapaṭibaddhaṃ
ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati āpatti dukkaṭassa.
   [494]  Attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ  bhāsanapaccayā  tisso
āpattiyo  āpajjati  mātugāmassa  santike  attakāmapāricariyāya
vaṇṇaṃ   bhāsati   āpatti  saṅghādisesassa  paṇḍakassa  santike
attakāmapāricariyāya   vaṇṇaṃ   bhāsati   āpatti   thullaccayassa
tiracchānagatassa  santike  attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ  bhāsati āpatti
dukkaṭassa.
   [495]  Sañcarittaṃ  samāpajjanapaccayā  tisso  āpattiyo
āpajjati  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti  saṅghādisesassa
paṭiggaṇhāti   vīmaṃsati   na  paccāharati  āpatti  thullaccayassa
paṭiggaṇhāti na vīmaṃsati na paccāharati āpatti dukkaṭassa.
   [496]  Saññācikāya  kuṭiṃ  kārāpanapaccayā tisso āpattiyo
āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  ekapiṇḍe  anāgate
āpatti thullaccayassa tasmiṃ piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.
   [497]  Mahallakaṃ  vihāraṃ  kārāpanapaccayā  tisso āpattiyo
āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  ekapiṇḍe  anāgate
āpatti thullaccayassa tasmiṃ piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.
   [498]  Bhikkhuṃ  amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsanapaccayā
tisso  āpattiyo  āpajjati anokāsaṃ kārāpetvā cāvanādhippāyo
Vadeti  āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa  okāsaṃ  kārāpetvā
akkosādhippāyo vadeti āpatti omasavādassa.
   [499]  Bhikkhuṃ  aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñci desaṃ lesamattaṃ
upādāya  pārājikena  dhammena  anuddhaṃsanapaccayā  tisso āpattiyo
āpajjati  anokāsaṃ  kārāpetvā  cāvanādhippāyo  vadeti āpatti
saṅghādisesena  dukkaṭassa  okāsaṃ  kārāpetvā  akkosādhippāyo
vadeti āpatti omasavādassa.
   [500]   Saṅghabhedako   bhikkhu   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanapaccayā   tisso   āpattiyo  āpajjati  ñattiyā
dukkaṭaṃ   dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne
āpatti saṅghādisesassa.
   [501]   Bhedakānuvattakā  bhikkhū  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanapaccayā   tisso   āpattiyo  āpajjati  ñattiyā
dukkaṭaṃ   dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne
āpatti saṅghādisesassa.
   [502]   Dubbaco   bhikkhu   yāvatatiyaṃ   samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanapaccayā   tisso   āpattiyo  āpajjati  ñattiyā
dukkaṭaṃ   dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne
āpatti saṅghādisesassa.
   [503]   Kuladūsako   bhikkhu   yāvatatiyaṃ   samanubhāsanāya
Nappaṭinissajjanapaccayā  tisso  āpattiyo  āpajjati  ñattiyā dukkaṭaṃ
dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne  āpatti
saṅghādisesassa .pe.
   [504]  Anādariyaṃ  paṭicca  udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā
kheḷaṃ  vā  karaṇapaccayā  kati  āpattiyo  āpajjati  . anādariyaṃ
paṭicca  udake  uccāraṃ  vā  passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā
passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā imaṃ ekaṃ āpattiṃ āpajjati.
         Katāpattivāraṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 126-131. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2575              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2575              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=487&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=487              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]