ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [517] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
usūyavādikāya  3-  bhikkhuniyā  aṭṭaṃ  karontiyā saṅghādiseso kattha
paññatto. Kaṃ ārabbha kismiṃ vatthusmiṃ .pe. Kenābhaṭanti.
   [518] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
usūyavādikāya  3-  bhikkhuniyā  aṭṭaṃ  karontiyā  saṅghādiseso
kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ ārabbhāti .
Thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā
bhikkhunī  usūyavādikā  vihari  tasmiṃ  vatthusmiṃ . atthi tattha paññatti
anuppaññatti    anuppannapaññattīti   .   ekā   paññatti
anuppaññatti  anuppannapaññatti  tasmiṃ  natthi  .  sabbattha  paññatti
padesapaññattīti   .   sabbattha  paññatti  .  sādhāraṇapaññatti
asādhāraṇapaññattīti  .  asādhāraṇapaññatti  .  ekato  paññatti
ubhato  paññattīti  . ekato paññatti . catunnaṃ pātimokkhuddesānaṃ
katthogadhaṃ  kattha  pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ  nidānapariyāpannaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāpesi . 2 Yu. chejjavatthu 3 Ma. Yu. ussayavādikāya.
Katamena  uddesena  uddesaṃ  āgacchatīti  .  tatiyena  uddesena
uddesaṃ  āgacchati  .  catunnaṃ  vipattīnaṃ  katamā  vipattīti .
Sīlavipatti  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katamo āpattikkhandhoti .
Saṅghādisesāpattikkhandho   .   channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhātīti  .  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā
kāyato  ca  vācato  ca  samuṭṭhāti  na  cittato  siyā kāyato
ca  vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  .pe.  kenābhaṭanti
paramparābhaṭaṃ .pe.
   [519] Coriṃ vuṭṭhāpentiyā saṅghādiseso kattha paññattoti .
Sāvatthiyā  paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī  coriṃ
vuṭṭhāpesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ   dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti   siyā
vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti na kāyato siyā kāyato ca
vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [520]  Ekāya  gāmantaraṃ  gacchantiyā  saṅghādiseso  kattha
paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ
bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . aññatarā bhikkhunī ekā
gāmantaraṃ  gacchi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  tisso
anuppaññattiyo  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
Samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [521]  Samaggena  saṅghena  ukkhittaṃ bhikkhuniṃ dhammena vinayena
satthusāsanena  anapaloketvā  kārakasaṅghaṃ  anaññāya  gaṇassa  chandaṃ
osārentiyā  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ
bhikkhuniṃ  dhammena  vinayena  satthusāsanena  anapaloketvā  kārakasaṅghaṃ
anaññāya  gaṇassa  chandaṃ  osāresi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [522]  Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa hatthato
khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  sahatthā  paṭiggahetvā  bhuñjantiyā
saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ
ārabbhāti  .  sundarīnandaṃ  bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sundarīnandā  bhikkhunī  avassutā  avassutassa  purisapuggalassa  hatthato
āmisaṃ  paṭiggahesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [523]  Kinte  ayye eso purisapuggalo karissati avassuto
vā  anavassuto  vā yato tvaṃ anavassutā iṅghayye yante eso
purisapuggalo   deti   khādanīyaṃ   vā   bhojanīyaṃ   vā  taṃ
Tvaṃ  sahatthā  paṭiggahetvā  khāda  vā bhuñja vāti uyyojentiyā
saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ
ārabbhāti  .  aññataraṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Aññatarā  bhikkhunī  kinte  ayye  eso  purisapuggalo  karissati
avassuto  vā  anavassuto  vā  yato  tvaṃ  anavassutā iṅghayye
yante  eso  purisapuggalo  deti  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā
taṃ  tvaṃ  sahatthā  paṭiggahetvā  khāda vā bhuñja vāti uyyojesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [524]  Kupitāya  [1]-  bhikkhuniyā  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantiyā  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā
paññatto  .  kaṃ ārabbhāti . caṇḍakāliṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  . caṇḍakālī bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ avaca buddhaṃ
paccācikkhāmi  dhammaṃ  paccācikkhāmi  saṅghaṃ  paccācikkhāmi  sikkhaṃ
paccācikkhāmīti  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [525] Kismiñcideva adhikaraṇe pacchākatāya 2- kupitāya 3- bhikkhuniyā
yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjantiyā  saṅghādiseso  kattha
paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti .
@Footnote: 1 Ma. anattamanāya . 2 Sī. paccāgatā. Ma. Yu. paccākatāya . 3 Ma. Yu. ayaṃ
@pāṭho natthi.
Caṇḍakāliṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti . caṇḍakālī bhikkhunī
kismiñcideva  adhikaraṇe  pacchākatā  kupitā  anattamanā  evaṃ avaca
chandagāminiyo  ca  bhikkhuniyo dosagāminiyo ca bhikkhuniyo mohagāminiyo
ca  bhikkhuniyo  bhayagāminiyo  ca bhikkhuniyoti tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(dhuranikkhepe).
   [526]   Saṃsaṭṭhānaṃ   bhikkhunīnaṃ   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantīnaṃ  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā bhikkhuniyo ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo  saṃsaṭṭhā  vihariṃsu tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [527] Saṃsaṭṭhāvayye tumhe viharatha mā tumhe nānā viharitthāti
uyyojentiyā   yāvatatiyaṃ   samanubhāsanāya   nappaṭinissajjantiyā
saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ
ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  saṃsaṭṭhāvayye  tumhe viharatha mā tumhe nānā
viharitthāti  uyyojesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
         Dasa saṅghādisesā niṭṭhitā.
            Tassuddānaṃ
   [528] Usūyacorī gāmantaṃ    ukkhittaṃ khādanena ca
      kinte kupitā kismiñci   saṃsaṭṭhā aññāya 1- te dasāti.
            ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 140-145. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2848              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2848              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=517&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=517              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]