ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [517] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
usuyavadikaya  3-  bhikkhuniya  attam  karontiya sanghadiseso kattha
pannatto. Kam arabbha kismim vatthusmim .pe. Kenabhatanti.
   [518] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
usuyavadikaya  3-  bhikkhuniya  attam  karontiya  sanghadiseso
kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam arabbhati .
Thullanandam  bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda
bhikkhuni  usuyavadika  vihari  tasmim  vatthusmim . atthi tattha pannatti
anuppannatti    anuppannapannattiti   .   eka   pannatti
anuppannatti  anuppannapannatti  tasmim  natthi  .  sabbattha  pannatti
padesapannattiti   .   sabbattha  pannatti  .  sadharanapannatti
asadharanapannattiti  .  asadharanapannatti  .  ekato  pannatti
ubhato  pannattiti  . ekato pannatti . catunnam patimokkhuddesanam
katthogadham  kattha  pariyapannanti  .  nidanogadham  nidanapariyapannam .
@Footnote: 1 Ma. Yu. pannapesi . 2 Yu. chejjavatthu 3 Ma. Yu. ussayavadikaya.
Katamena  uddesena  uddesam  agacchatiti  .  tatiyena  uddesena
uddesam  agacchati  .  catunnam  vipattinam  katama  vipattiti .
Silavipatti  .  sattannam  apattikkhandhanam  katamo apattikkhandhoti .
Sanghadisesapattikkhandho   .   channam  apattisamutthananam  katihi
samutthanehi  samutthatiti  .  dvihi  samutthanehi  samutthati  siya
kayato  ca  vacato  ca  samutthati  na  cittato  siya kayato
ca  vacato  ca  cittato  ca  samutthati  .pe.  kenabhatanti
paramparabhatam .pe.
   [519] Corim vutthapentiya sanghadiseso kattha pannattoti .
Savatthiya  pannatto  .  kam  arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni  corim
vutthapesi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam   dvihi   samutthanehi   samutthati   siya
vacato  ca  cittato  ca  samutthati na kayato siya kayato ca
vacato ca cittato ca samutthati.
   [520]  Ekaya  gamantaram  gacchantiya  sanghadiseso  kattha
pannattoti  .  savatthiya  pannatto . kam arabbhati . annataram
bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti . annatara bhikkhuni eka
gamantaram  gacchi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  tisso
anuppannattiyo  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
Samutthati (pathamaparajike).
   [521]  Samaggena  sanghena  ukkhittam bhikkhunim dhammena vinayena
satthusasanena  anapaloketva  karakasangham  anannaya  ganassa  chandam
osarentiya  sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya
pannatto  .  kam  arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  thullananda bhikkhuni samaggena sanghena ukkhittam
bhikkhunim  dhammena  vinayena  satthusasanena  anapaloketva  karakasangham
anannaya  ganassa  chandam  osaresi  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati (dhuranikkhepe).
   [522]  Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa hatthato
khadaniyam  va  bhojaniyam  va  sahattha  patiggahetva  bhunjantiya
sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam
arabbhati  .  sundarinandam  bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Sundarinanda  bhikkhuni  avassuta  avassutassa  purisapuggalassa  hatthato
amisam  patiggahesi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti . channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [523]  Kinte  ayye eso purisapuggalo karissati avassuto
va  anavassuto  va yato tvam anavassuta inghayye yante eso
purisapuggalo   deti   khadaniyam   va   bhojaniyam   va  tam
Tvam  sahattha  patiggahetva  khada  va bhunja vati uyyojentiya
sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam
arabbhati  .  annataram  bhikkhunim  arabbha  . kismim vatthusminti .
Annatara  bhikkhuni  kinte  ayye  eso  purisapuggalo  karissati
avassuto  va  anavassuto  va  yato  tvam  anavassuta inghayye
yante  eso  purisapuggalo  deti  khadaniyam  va  bhojaniyam  va
tam  tvam  sahattha  patiggahetva  khada va bhunja vati uyyojesi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [524]  Kupitaya  [1]-  bhikkhuniya  yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjantiya  sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya
pannatto  .  kam arabbhati . candakalim bhikkhunim arabbha . kismim
vatthusminti  . candakali bhikkhuni kupita anattamana evam avaca buddham
paccacikkhami  dhammam  paccacikkhami  sangham  paccacikkhami  sikkham
paccacikkhamiti  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [525] Kismincideva adhikarane pacchakataya 2- kupitaya 3- bhikkhuniya
yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjantiya  sanghadiseso  kattha
pannattoti  .  savatthiya  pannatto  .  kam  arabbhati .
@Footnote: 1 Ma. anattamanaya . 2 Si. paccagata. Ma. Yu. paccakataya . 3 Ma. Yu. ayam
@patho natthi.
Candakalim  bhikkhunim  arabbha . kismim vatthusminti . candakali bhikkhuni
kismincideva  adhikarane  pacchakata  kupita  anattamana  evam avaca
chandagaminiyo  ca  bhikkhuniyo dosagaminiyo ca bhikkhuniyo mohagaminiyo
ca  bhikkhuniyo  bhayagaminiyo  ca bhikkhuniyoti tasmim vatthusmim . eka
pannatti  .  channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati
(dhuranikkhepe).
   [526]   Samsatthanam   bhikkhuninam   yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjantinam  sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya
pannatto  .  kam  arabbhati  .  sambahula bhikkhuniyo arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  samsattha  viharimsu tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam apattisamutthananam ekena
samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [527] Samsatthavayye tumhe viharatha ma tumhe nana viharitthati
uyyojentiya   yavatatiyam   samanubhasanaya   nappatinissajjantiya
sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam
arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  samsatthavayye  tumhe viharatha ma tumhe nana
viharitthati  uyyojesi  tasmim  vatthusmim . eka pannatti . channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
         Dasa sanghadisesa nitthita.
            Tassuddanam
   [528] Usuyacori gamantam    ukkhittam khadanena ca
      kinte kupita kisminci   samsattha annaya 1- te dasati.
            ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 140-145. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2848&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2848&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=517&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=517              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]