ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [612]  Ūnavīsativassaṃ  kumārībhūtaṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo
ūnavīsativassaṃ  kumārībhūtaṃ  vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [613]  Paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu
asikkhitalikkhaṃ  vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha   .   kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
paripuṇṇavīsativassaṃ   kumārībhūtaṃ   dve   vassāni  chasu  dhammesu
asikkhitasikkhaṃ  vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [614]  Paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu
sikkhitasikkhaṃ  saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo
paripuṇṇavīsativassaṃ  kumārībhūtaṃ  dve  vassāni  chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ
saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [615]  Ūnadvādasavassāya  vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo
ūnadvādasavassā  vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [616]   Paripuṇṇadvādasavassāya   saṅghena   asammatāya
vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ ārabbhāti . sambahulā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti.
Sambahulā   bhikkhuniyo   paripuṇṇadvādasavassā  saṅghena  asammatā
vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti. [1]-
   [617] Alantāva te ayye vuṭṭhāpitenāti vuccamānāya sādhūti
paṭissuṇitvā  pacchā  khīyanadhammaṃ  āpajjantiyā  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . caṇḍakāliṃ
bhikkhuniṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . caṇḍakālī bhikkhunī alantāva
te  ayye  vuṭṭhāpitenāti  vuccamānā  sādhūti paṭissuṇitvā pacchā
khīyanadhammaṃ  āpajji  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [618] Sikkhamānaṃ sace me tvaṃ ayye cīvaraṃ dassasi evāhantaṃ
vuṭṭhāpessāmīti  vatvā neva vuṭṭhāpentiyā na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ
karontiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  sikkhamānaṃ  sace  me tvaṃ ayye cīvaraṃ dassasi
evāhantaṃ  vuṭṭhāpessāmīti  vatvā neva vuṭṭhāpesi na vuṭṭhāpanāya
ussukkaṃ  akāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [619] Sikkhamānaṃ sace maṃ tvaṃ ayye dve vassāni anubandhissasi
evāhantaṃ vuṭṭhāpessāmīti vatvā neva vuṭṭhāpentiyā na vuṭṭhāpanāya
@Footnote: 1 Ma. (dutiyapārājike).
Ussukkaṃ  karontiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī  sikkhamānaṃ  sace  maṃ
tvaṃ  ayye  dve  vassāni anubandhissasi evāhantaṃ vuṭṭhāpessāmīti
vatvā  neva  vuṭṭhāpesi  na  vuṭṭhāpanāya  ussukkaṃ  akāsi tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [620]  Purisasaṃsaṭṭhaṃ  kumārakasaṃsaṭṭhaṃ  caṇḍiṃ sokāvassaṃ sikkhamānaṃ
vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  purisasaṃsaṭṭhaṃ  kumārakasaṃsaṭṭhaṃ  caṇḍiṃ  sokāvassaṃ
sikkhamānaṃ  vuṭṭhāpesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [621]  Mātāpitūhi  vā  sāmikena vā ananuññātaṃ sikkhamānaṃ
vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  mātāpitūhipi  sāmikenapi  ananuññātaṃ  sikkhamānaṃ
vuṭṭhāpesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
catūhi  samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā vācato samuṭṭhāti na kāyato na
cittato   siyā   kāyato   ca   vācato   ca  samuṭṭhāti
Na  cittato  siyā  vācato  ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [622] Pārivāsikacchandadānena sikkhamānaṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ
kattha paññattanti . rājagahe paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . Thullanandaṃ
bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī
pārivāsikacchandadānena   sikkhamānaṃ  vuṭṭhāpesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [623]  Anuvassaṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo  anuvassaṃ
vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [624]  Ekaṃ  vassaṃ  dve  vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo
ekaṃ  vassaṃ  dve vuṭṭhāpesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
         Kumārībhūtavaggo aṭṭhamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 170-174. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3472              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3472              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=612&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=46              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=612              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]