ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [675]   Lasunam  khadanti  dve  apattiyo  apajjati
khadissamiti   patigganhati   apatti   dukkatassa   ajjhohare
ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [676] Sambadhe lomam samharapenti dve apattiyo apajjati
samharapeti payoge dukkatam samharapite apatti pacittiyassa.
   [677]  Talaghatakam  karonti dve apattiyo apajjati karoti
payoge dukkatam kate apatti pacittiyassa.
   [678]  Jatumatthakam  adiyanti  dve  apattiyo  apajjati
adiyati payoge dukkatam adinne apatti pacittiyassa.
   [679]  Atirekadvangulapabbaparamam  udakasuddhikam  adiyanti  dve
@Footnote: 1 Ma. Yu. garupavuranam.
Apattiyo   apajjati   adiyati  payoge  dukkatam  adinne
apatti pacittiyassa.
   [680]  Bhikkhussa  bhunjantassa  paniyena  va  vidhupanena va
upatitthanti   dve  apattiyo  apajjati  hatthapase  titthati
apatti   pacittiyassa  hatthapasam  vijahitva  titthati  apatti
dukkatassa.
   [681]  Amakadhannam  vinnapetva  bhunjanti  dve apattiyo
apajjati   bhunjissamiti   patigganhati   apatti   dukkatassa
ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [682] Uccaram va passavam va khelam 1- va sankaram va
vighasam  va  tirokudde [2]- chaddenti dve apattiyo apajjati
chaddeti payoge dukkatam chaddite apatti pacittiyassa.
   [683]  Uccaram  va  passavam va khelam va sankaram va
vighasam  va  harite  chaddenti  dve apattiyo apajjati chaddeti
payoge dukkatam chaddite apatti pacittiyassa.
   [684] Naccam va gitam va vaditam va dassanaya gacchanti dve
apattiyo  apajjati  gacchati  apatti  dukkatassa  yattha  thita
passati va sunati va apatti pacittiyassa.
          Lasunavaggo pathamo.
   [685]  Rattandhakare  appadipe  purisena  saddhim ekeneka
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi so ca bhikkhunivibhangepi na dissati
@2 Ma. va tiropakare va.
Santitthanti   dve  apattiyo  apajjati  hatthapase  titthati
apatti   pacittiyassa  hatthapasam  vijahitva  titthati  apatti
dukkatassa.
   [686]  Paticchanne  okase  purisena  saddhim  ekeneka
santitthanti  dve  apattiyo  apajjati  hatthapase titthati apatti
pacittiyassa hatthapasam vijahitva titthati apatti dukkatassa.
   [687]  Ajjhokase  purisena  saddhim  ekeneka santitthanti
dve   apattiyo   apajjati   hatthapase  titthati  apatti
pacittiyassa hatthapasam vijahitva titthati apatti dukkatassa.
   [688] Rathikaya va byuhe va singhatake va purisena saddhim
ekeneka  santitthanti  dve  apattiyo  apajjati  hatthapase
titthati   apatti   pacittiyassa  hatthapasam  vijahitva  titthati
apatti dukkatassa.
   [689]  Purebhattam  kulani  upasankamitva  asane  nisiditva
samike  anapuccha  pakkamanti  dve  apattiyo  apajjati  pathamam
padam  anovassakam  atikkameti  apatti  dukkatassa  dutiyam  padam
atikkameti apatti pacittiyassa.
   [690]  Pacchabhattam  kulani  upasankamitva samike anapuccha
asane  nisidanti  dve  apattiyo  apajjati  nisidati  payoge
dukkatam nisinne apatti pacittiyassa.
   [691] Vikale kulani upasankamitva samike anapuccha seyyam
santharitva  va  santharapetva  va  abhinisidanti  dve apattiyo
apajjati   abhinisidati   payoge  dukkatam  abhinisinne  apatti
pacittiyassa.
   [692]  Duggahitena  dupadharitena  param  ujjhapenti  dve
apattiyo  apajjati  ujjhapeti  payoge  dukkatam  ujjhapite
apatti pacittiyassa.
   [693] Attanam va param va nirayena va brahmacariyena va
abhisapanti  dve  apattiyo  apajjati  abhisapati  payoge  dukkatam
abhisapite apatti pacittiyassa.
   [694]  Attanam  vadhitva  vadhitva rodanti dve apattiyo
apajjati  vadhati  rodati  apatti  pacittiyassa  vadhati  na  rodati
apatti dukkatassa.
         Rattandhakaravaggo dutiyo.
   [695]  Nagga  nhayanti dve apattiyo apajjati nhayati
payoge dukkatam nhanapariyosane apatti pacittiyassa.
   [696] Pamanatikkantam udakasatikam karapenti dve apattiyo
apajjati   karapeti  payoge  dukkatam  karapite  apatti
pacittiyassa.
   [697]  Bhikkhuniya  civaram visibbetva va visibbapetva va
Neva  sibbenti  na  sibbapanaya  ussukkam  karonti ekam apattim
apajjati pacittiyam.
   [698]  Pancahikam  sanghativaram  atikkamenti  ekam apattim
apajjati pacittiyam.
   [699]  Civarasankamaniyam  dharenti  dve  apattiyo apajjati
dhareti payoge dukkatam dharite apatti pacittiyassa.
   [700]  Ganassa  civaralabham antarayam karonti dve apattiyo
apajjati karoti payoge dukkatam kate apatti pacittiyassa.
   [701]  Dhammikam  civaravibhangam  patibahanti  dve  apattiyo
apajjati   patibahati   payoge  dukkatam  patibahite  apatti
pacittiyassa.
   [702]  Agarikassa va paribbajakassa va paribbajikaya va
samanacivaram  denti  dve  apattiyo  apajjati  deti  payoge
dukkatam dinne apatti pacittiyassa.
   [703]  Dubbalacivarapaccasaya  civarakalasamayam atikkamenti dve
apattiyo  apajjati  atikkameti  payoge  dukkatam  atikkamite
apatti pacittiyassa.
   [704]  Dhammikam  kathinuddharam  patibahanti  dve  apattiyo
apajjati   patibahati   payoge  dukkatam  patibahite  apatti
pacittiyassa.
          Nhanavaggo tatiyo.
   [705] Dve bhikkhuniyo ekamance tuvattentiyo dve apattiyo
apajjanti   nipajjanti   payoge   dukkatam  nipanne  apatti
pacittiyassa.
   [706]  Dve  bhikkhuniyo ekattharanapapurana 1- tuvattentiyo
dve  apattiyo  apajjanti  nipajjanti  payoge  dukkatam  nipanne
apatti pacittiyassa.
   [707]  Bhikkhuniya  sancicca  aphasum karonti dve apattiyo
apajjati karoti payoge dukkatam kate apatti pacittiyassa.
   [708]  Dukkhitam  sahajivinim  neva  upatthenti na upatthapanaya
ussukkam karonti ekam apattim apajjati pacittiyam.
   [709] Bhikkhuniya upassayam datva kupita anattamana nikkaddhanti
dve  apattiyo  apajjati  nikkaddhati  payoge  dukkatam nikkaddhite
apatti pacittiyassa.
   [710] Samsattha bhikkhuni yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanti
dve  apattiyo  apajjati  nattiya  dukkatam  kammavacapariyosane
apatti pacittiyassa.
   [711]  Antoratthe  sasankasammate  sappatibhaye  asatthika
carikam  caranti  dve  apattiyo  apajjati  patipajjati  payoge
dukkatam patipanne apatti pacittiyassa.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ...pavurana.
   [712]  Tiroratthe sasankasammate sappatibhaye asatthika carikam
caranti  dve  apattiyo  apajjati  patipajjati  payoge  dukkatam
patipanne apatti pacittiyassa.
   [713]  Antovassam  carikam caranti dve apattiyo apajjati
patipajjati payoge dukkatam patipanne apatti pacittiyassa.
   [714] Vassam vuttha bhikkhuni carikam na pakkamanti ekam apattim
apajjati pacittiyam.
          Tuvattavaggo catuttho.
   [715]  Rajagaram va cittagaram va aramam va uyyanam
va  pokkharanim  va  dassanaya  gacchanti dve apattiyo apajjati
gacchati  payoge  dukkatam  1-  yattha  thita  passati  apatti
pacittiyassa.
   [716] Asandim va pallankam va paribhunjanti dve apattiyo
apajjati   paribhunjati   payoge   dukkatam  paribhutte  apatti
pacittiyassa.
   [717]  Suttam  kantanti  dve  apattiyo  apajjati kantati
payoge dukkatam ujjavujjave apatti pacittiyassa.
   [718]  Gihiveyyavaccam  karonti  dve  apattiyo apajjati
karoti payoge dukkatam kate apatti pacittiyassa.
   [719] Bhikkhuniya ehayye imam adhikaranam vupasamehiti vuccamana
@Footnote: 1 Ma. Yu. gacchati apatti dukkatassa.
Sadhuti  patissunitva  neva  vupasamenti  na  vupasamaya  ussukkam
karonti ekam apattim apajjati pacittiyam.
   [720]  Agarikassa va paribbajakassa va paribbajikaya va
sahattha  khadaniyam  va  bhojaniyam  va  denti  dve  apattiyo
apajjati deti payoge dukkatam dinne apatti pacittiyassa.
   [721]  Avasathacivaram anissajjitva paribhunjanti dve apattiyo
apajjati   paribhunjati   payoge   dukkatam  paribhutte  apatti
pacittiyassa.
   [722] Avasatham anissajijitva carikam pakkamanti dve apattiyo
apajjati  pathamam  padam  parikkhepam  atikkameti  apatti  dukkatassa
dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa.
   [723]  Tiracchanavijjam  pariyapunanti dve apattiyo apajjati
pariyapunati payoge dukkatam pade pade apatti pacittiyassa.
   [724]  Tiracchanavijjam  vacenti  dve  apattiyo apajjati
vaceti payoge dukkatam pade pade apatti pacittiyassa.
         Cittagaravaggo pancamo.
   [725]  Janam  sabhikkhukam  aramam  anapuccha  pavisanti dve
Apattiyo  apajjati  pathamam  padam  parikkhepam  atikkameti apatti
dukkatassa dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa.
   [726] Bhikkhum akkosanti paribhasanti dve apattiyo apajjati
akkosati payoge dukkatam akkosite apatti pacittiyassa.
   [727] Candikata 1- ganam paribhasanti dve apattiyo apajjati
paribhasati payoge dukkatam paribhasite apatti pacittiyassa.
   [728] Nimantita va pavarita va khadaniyam va bhojaniyam va
bhunjanti  dve  apattiyo  apajjati  khadissami  bhunjissamiti
patigganhati   apatti   dukkatassa   ajjhohare   ajjhohare
apatti pacittiyassa.
   [729] Kulam maccharayanti dve apattiyo apajjati maccharayati
payoge dukkatam maccharite apatti pacittiyassa.
   [730]  Abhikkhuke  avase  vassam  vasanti dve apattiyo
apajjati vassam vasissamiti senasanam pannapeti 2- paniyam paribhojaniyam
upatthapeti  3-  parivenam  sammajjati  apatti  dukkatassa  saha
arunuggamana apatti pacittiyassa.
   [731] Vassam vuttha bhikkhuni ubhatosanghe tihi thanehi nappavarenti
ekam apattim apajjati pacittiyam.
   [732] Ovadaya va samvasaya va na gacchanti ekam apattim
apajjati pacittiyam.
@Footnote: 1 Yu. candikata . 2 Ma. pannapeti . 3 Ma. upatthapeti.
   [733]  Uposathampi  na pucchanti ovadampi na yacanti ekam
apattim apajjati pacittiyam.
   [734] Pasakhe jatam gandam va ruhitam va anapaloketva sangham
va ganam va purisena saddhim ekeneka bhedapenti dve apattiyo
apajjati bhedapeti payoge dukkatam bhinne apatti pacittiyassa.
          Aramavaggo chattho.
   [735]  Gabbhinim  vutthapenti  dve  apattiyo  apajjati
vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [736]  Payantim  vutthapenti  dve  apattiyo  apajjati
vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [737]  Dve  vassani  chasu  dhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam
vutthapenti  dve  apattiyo  apajjati  vutthapeti  payoge
dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [738]  Dve  vassani  chasu  dhammesu  sikkhitasikkham sikkhamanam
sanghena  asammatam  vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti
payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [739]  Unadvadasavassam  gihigatam  vutthapenti dve apattiyo
apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [740]  Paripunnadvadasavassam  gihigatam  dve  vassani  chasu
Dhammesu  asikkhitasikkham  vutthapenti  dve  apattiyo  apajjati
vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [741]  Paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu
sikkhitasikkham  sanghena  asammatam vutthapenti dve apattiyo apajjati
vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [742] Sahajivinim vutthapetva dve vassani neva anugganhanti
nanuggahapenti ekam apattim apajjati pacittiyam.
   [743]  Vutthapitam  pavattinim  dve vassani nanubandhanti ekam
apattim apajjati pacittiyam.
   [744] Sahajivinim vutthapetva neva vupakasenti na vupakasapenti
ekam apattim apajjati pacittiyam.
          Gabbhinivaggo sattamo.
   [745]  Unavisativassam  kumaribhutam  vutthapenti dve apattiyo
apajjati   vutthapeti  payoge  dukkatam  vutthapite  apatti
pacittiyassa.
   [746]  Paripunnavisativassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu
asikkhitasikkham  vutthapenti  dve  apattiyo  apajjati  vutthapeti
payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [747]  Paripunnavisativassam  kumaribhutam  dve  vassani  chasu
dhammesu  sikkhitasikkham  sanghena  asammatam vutthapenti dve apattiyo
Apajjati   vutthapeti  payoge  dukkatam  vutthapite  apatti
pacittiyassa.
   [748] Unadvadasavassa vutthapenti dve apattiyo apajjati
vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [749]  Paripunnadvadasavassa  sanghena  asammata  vutthapenti
dve  apattiyo  apajjati  vutthapeti  payoge dukkatam vutthapite
apatti pacittiyassa.
   [750] Alantava te ayye vutthapitenati vuccamana sadhuti
patissunitva  paccha  khiyanadhammam  apajjanti  dve  apattiyo
apajjati khiyati payoge dukkatam khiyite apatti pacittiyassa.
   [751]  Sikkhamanam  sace  me  tvam  ayye  civaram  dassasi
evahantam  vutthapessamiti vatva neva vutthapenti na vutthapanaya
ussukkam karonti ekam apattim apajjati pacittiyam.
   [752] Sikkhamanam sace mam tvam ayye dve vassani anubandhissasi
evahantam  vutthapessamiti vatva neva vutthapenti na vutthapanaya
ussukkam karonti ekam apattim apajjati pacittiyam.
   [753]  Purisasamsattham  kumarakasamsattham  candim sokavassam sikkhamanam
vutthapenti  dve  apattiyo  apajjati vutthapeti payoge dukkatam
vutthapite apatti pacittiyassa.
   [754]  Matapituhi  va  samikena va ananunnatam sikkhamanam
Vutthapenti  dve  apattiyo  apajjati  vutthapeti  payoge
dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [755]  Parivasikacchandadanena  sikkhamanam  vutthapenti  dve
apattiyo  apajjati  vutthapeti  payoge  dukkatam  vutthapite
apatti pacittiyassa.
   [756]  Anuvassam  vutthapenti  dve  apattiyo  apajjati
vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa.
   [757]  Ekam  vassam  dve  vutthapenti  dve  apattiyo
apajjati   vutthapeti  payoge  dukkatam  vutthapite  apatti
pacittiyassa.
         Kumaribhutavaggo atthamo.
   [758]  Chattupahanam  dharenti  dve  apattiyo  apajjati
dhareti payoge dukkatam dharite apatti pacittiyassa.
   [759]  Yanena  yayanti  dve apattiyo apajjati yayati
payoge dukkatam yayite apatti pacittiyassa.
   [760]  Sanghanim dharenti dve apattiyo apajjati dhareti
payoge dukkatam dharite apatti pacittiyassa.
   [761]  Itthalankaram  dharenti  dve  apattiyo apajjati
dhareti payoge dukkatam dharite apatti pacittiyassa.
   [762]  Gandhavannakena  nhayanti  dve  apattiyo apajjati
Nhayati payoge dukkatam nhanapariyosane apatti pacittiyassa.
   [763]  Vasitakena  pinnakena  nhayanti  dve  apattiyo
apajjati  nhayati  payoge  dukkatam  nhanapariyosane  apatti
pacittiyassa.
   [764]  Bhikkhuniya  ummaddapenti  parimaddapenti  dve
apattiyo  apajjati  ummaddapeti  payoge  dukkatam  ummaddite
apatti pacittiyassa.
   [765]  Sikkhamanaya  ummaddapenti  parimaddapenti  dve
apattiyo  apajjati  ummaddapeti  payoge  dukkatam  ummaddite
apatti pacittiyassa.
   [766]  Samaneriya  ummaddapenti  parimaddapenti  dve
apattiyo  apajjati  ummaddapeti  payoge  dukkatam  ummaddite
apatti  pacittiyassa  .  gihiniya  ummaddapenti  parimaddapenti
dve   apattiyo  apajjati  ummaddapeti  payoge  dukkatam
ummaddite  apatti  pacittiyassa  .  bhikkhussa  purato  anapuccha
asane  nisidanti  dve  apattiyo  apajjati  nisidati  payoge
dukkatam nisinne apatti pacittiyassa.
   [767]  Anokasakatam  bhikkhum  panham  pucchanti dve apattiyo
apajjati pucchati payoge dukkatam pucchite apatti pacittiyassa.
   [768]  Asankacchika gamam pavisanti dve apattiyo apajjati
Pathamam  padam  parikkhepam  atikkameti  apatti  dukkatassa  dutiyam
padam atikkameti apatti pacittiyassa.
         Chattupahanavaggo navamo.
         Navavagga khuddaka nitthita.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 188-202. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3835&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3835&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=675&items=94              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=52              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=675              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]