ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [777] Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam
sadiyantiya  apattiyo  catunnam  vipattinam  kati vipattiyo bhajanti .
Avassutaya   bhikkhuniya   avassutassa   purisapuggalassa  kayasamsaggam
sadiyantiya  apattiyo  catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti
siya silavipattim siya acaravipattim .pe.
   [778]  Dadhim  vinnapetva  bhunjantiya  apattiyo  catunnam
vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .  dadhim vinnapetva bhunjantiya
apattiyo catunnam vipattinam ekam vipattim bhajanti acaravipattim.
         Vipattivaram nitthitam tatiyam.
   [779] Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam
Sadiyantiya   apattiyo   sattannam   apattikkhandhanam   katihi
apattikkhandhehi  sangahita  .  avassutaya  bhikkhuniya  avassutassa
purisapuggalassa   kayasamsaggam   sadiyantiya   apattiyo  sattannam
apattikkhandhanam   tihi   apattikkhandhehi   sangahita   siya
parajikapattikkhandhena   siya   thullaccayapattikkhandhena   siya
dukkatapattikkhandhena .pe.
   [780]  Dadhim  vinnapetva  bhunjantiya  apattiyo  sattannam
apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . dadhim vinnapetva
bhunjantiya   apattiyo   sattannam   apattikkhandhanam   dvihi
apattikkhandhehi  sangahita  siya  patidesaniyapattikkhandhena  siya
dukkatapattikkhandhena.
         Sangahavaram nitthitam catuttham.
   [781] Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam
sadiyantiya  apattiyo  channam  apattisamutthananam katihi samutthanehi
samutthahanti . avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam
sadiyantiya  apattiyo channam apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato .pe.
   [782]  Dadhim  vinnapetva  bhunjantiya  apattiyo  channam
apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . dadhim vinnapetva
Bhunjantiya   apattiyo   channam   apattisamutthananam   catuhi
samutthanehi  samutthahanti  siya  kayato  samutthahanti  na  vacato
na  cittato  siya  kayato ca vacato ca samutthahanti na vacato
cittato  siya  kayato  ca  cittato  ca  samutthahanti na vacato
siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti.
         Samutthanavaram nitthitam pancamam.
   [783] Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam
sadiyantiya apattiyo catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . Avassutaya
bhikkhuniya  avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyantiya apattiyo
catunnam adhikarananam apattadhikaranam .pe.
   [784]  Dadhim  vinnapetva  bhunjantiya  apattiyo  catunnam
adhikarananam  katamam  adhikaranam  .  dadhim  vinnapetva  bhunjantiya
apattiyo catunnam adhikarananam apattadhikaranam.
         Adhikaranavaram nitthitam chattham.
   [785] Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam
sadiyantiya  apattiyo  sattannam samathanam katihi samathehi sammanti .
Avassutaya  bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyantiya
apattiyo sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena
ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe.
   [786]  Dadhim  vinnapetva  bhunjantiya  apattiyo  sattannam
samathanam  katihi  samathehi  sammanti  . dadhim vinnapetva bhunjantiya
apattiyo  sattannam  samathanam  tihi  samathehi  sammanti  siya
sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena  ca
tinavattharakena ca.
         Samathavaram nitthitam sattamam.
   [787]  Avassuta  bhikkhuni avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam
sadiyanti  kati  apattiyo apajjati . avassuta bhikkhuni avassutassa
purisapuggalassa  kayasamsaggam  sadiyanti  tisso  apattiyo  apajjati
adhakkhakam  ubbhajanumandalam  gahanam  sadiyati  apatti  parajikassa
ubbhakkhakam  adhojanumandalam  gahanam  sadiyati  apatti  thullaccayassa
kayapatibaddham   gahanam   sadiyati  apatti  dukkatassa  avassuta
bhikkhuni  avassutassa  purisapuggalassa  kayasamsaggam  sadiyanti  ima
tisso apattiyo apajjati.
   {787.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti.
Sattannam  apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi sangatita . channam
apattisamutthananam  katihi  samutthanehi  samutthahanti  .  catunnam
adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammanti.
Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya
acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam tihi apattikkhandhehi sangahita
Siya  parajikapattikkhandhena  siya  thullaccayapattikkhandhena  siya
dukkatapattikkhandhena   .   channam   apattisamutthananam  ekena
samutthanena  samutthahanti  kayato  ca  cittato  ca  samutthahanti na
vacato  .  catunnam  adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam
tihi  samathehi  sammanti  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena
ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe.
   [788] Dadhim vinnapetva bhunjanti kati apattiyo apajjati.
Dadhim  vinnapetva  bhunjanti  dve apattiyo apajjati bhunjissamiti
patigganhati  apatti  dukkatassa  ajjhohare  ajjhohare  apatti
patidesaniyassa  dadhim  vinnapetva  bhunjanti  ima dve apattiyo
apajjati . ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti.
Sattannam  apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi  sangahita .
Channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti.
   {788.1} Catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam
katihi  samathehi  sammanti  .  ta apattiyo catunnam vipattinam ekam
vipattim  bhajanti  acaravipattim  .  sattannam  apattikkhandhanam  dvihi
apattikkhandhehi  sangahita  siya  patidesaniyapattikkhandhena  siya
dukkatapattikkhandhena  .  channam  apattisamutthananam catuhi samutthanehi
samutthahanti  siya  kayato  samutthahanti  na  vacato  na  cittato
siya  kayato  ca  vacato  ca  samutthahanti  na  cittato  siya
Kayato  ca  cittato  ca  samutthahanti  na  vacato siya kayato
ca  vacato  ca  cittato  ca  samutthahanti  .  catunnam adhikarananam
apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi  samathehi sammanti siya
sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena  ca
tinavattharakena ca.
         Samuccayavaram nitthitam atthamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 203-208. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4137&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4137&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=777&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=54              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=777              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]