ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [777] Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ
sādiyantiyā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati vipattiyo bhajanti .
Avassutāya   bhikkhuniyā   avassutassa   purisapuggalassa  kāyasaṃsaggaṃ
sādiyantiyā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  dve  vipattiyo  bhajanti
siyā sīlavipattiṃ siyā ācāravipattiṃ .pe.
   [778]  Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  āpattiyo  catunnaṃ
vipattīnaṃ  kati  vipattiyo  bhajanti  .  dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā
āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajanti ācāravipattiṃ.
         Vipattivāraṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
   [779] Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ
Sādiyantiyā   āpattiyo   sattannaṃ   āpattikkhandhānaṃ   katīhi
āpattikkhandhehi  saṅgahitā  .  avassutāya  bhikkhuniyā  avassutassa
purisapuggalassa   kāyasaṃsaggaṃ   sādiyantiyā   āpattiyo  sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ   tīhi   āpattikkhandhehi   saṅgahitā   siyā
pārājikāpattikkhandhena   siyā   thullaccayāpattikkhandhena   siyā
dukkaṭāpattikkhandhena .pe.
   [780]  Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  āpattiyo  sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahitā . dadhiṃ viññāpetvā
bhuñjantiyā   āpattiyo   sattannaṃ   āpattikkhandhānaṃ   dvīhi
āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pāṭidesanīyāpattikkhandhena  siyā
dukkaṭāpattikkhandhena.
         Saṅgahavāraṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
   [781] Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ
sādiyantiyā  āpattiyo  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhahanti . avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ
sādiyantiyā  āpattiyo channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhahanti kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato .pe.
   [782]  Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  āpattiyo  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti . dadhiṃ viññāpetvā
Bhuñjantiyā   āpattiyo   channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   catūhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  siyā  kāyato  samuṭṭhahanti  na  vācato
na  cittato  siyā  kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti na vācato
cittato  siyā  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti na vācato
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.
         Samuṭṭhānavāraṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
   [783] Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ
sādiyantiyā āpattiyo catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ . Avassutāya
bhikkhuniyā  avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyantiyā āpattiyo
catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ .pe.
   [784]  Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  āpattiyo  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā
āpattiyo catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ.
         Adhikaraṇavāraṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
   [785] Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ
sādiyantiyā  āpattiyo  sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti .
Avassutāya  bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyantiyā
āpattiyo sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti siyā sammukhāvinayena
ca paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca .pe.
   [786]  Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  āpattiyo  sattannaṃ
samathānaṃ  katīhi  samathehi  sammanti  . dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā
āpattiyo  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammanti  siyā
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca
tiṇavatthārakena ca.
         Samathavāraṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
   [787]  Avassutā  bhikkhunī avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ
sādiyantī  kati  āpattiyo āpajjati . avassutā bhikkhunī avassutassa
purisapuggalassa  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyantī  tisso  āpattiyo  āpajjati
adhakkhakaṃ  ubbhajānumaṇḍalaṃ  gahaṇaṃ  sādiyati  āpatti  pārājikassa
ubbhakkhakaṃ  adhojānumaṇḍalaṃ  gahaṇaṃ  sādiyati  āpatti  thullaccayassa
kāyapaṭibaddhaṃ   gahaṇaṃ   sādiyati  āpatti  dukkaṭassa  avassutā
bhikkhunī  avassutassa  purisapuggalassa  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyantī  imā
tisso āpattiyo āpajjati.
   {787.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti.
Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi saṅgatitā . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  .  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti.
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti siyā sīlavipattiṃ siyā
ācāravipattiṃ . sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ tīhi āpattikkhandhehi saṅgahitā
Siyā  pārājikāpattikkhandhena  siyā  thullaccayāpattikkhandhena  siyā
dukkaṭāpattikkhandhena   .   channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena
samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti na
vācato  .  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ
tīhi  samathehi  sammanti  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena
ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca .pe.
   [788] Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantī kati āpattiyo āpajjati.
Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjantī  dve āpattiyo āpajjati bhuñjissāmīti
paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa  ajjhohāre  ajjhohāre  āpatti
pāṭidesanīyassa  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjantī  imā dve āpattiyo
āpajjati . tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti.
Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti.
   {788.1} Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ
katīhi  samathehi  sammanti  .  tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ
vipattiṃ  bhajanti  ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  dvīhi
āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pāṭidesanīyāpattikkhandhena  siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhahanti  siyā  kāyato  samuṭṭhahanti  na  vācato  na  cittato
siyā  kāyato  ca  vācato  ca  samuṭṭhahanti  na  cittato  siyā
Kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti  na  vācato siyā kāyato
ca  vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti  .  catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi sammanti siyā
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca
tiṇavatthārakena ca.
         Samuccayavāraṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 203-208. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4137              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4137              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=777&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=54              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=777              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]