ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [819]  Kāyasaṃsaggaṃ  sādiyanapaccayā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ
kati  vipattiyo  bhajanti  .  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyanapaccayā  āpattiyo
catunnaṃ  vipattīnaṃ  dve  vipattiyo  bhajanti  siyā  sīlavipattiṃ  siyā
ācāravipattiṃ  .pe.  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjanapaccayā  āpattiyo
catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati  vipattiyo  bhajanti  .  dadhiṃ  viññāpetvā
bhuñjanapaccayā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  ekaṃ  vipattiṃ  bhajanti
ācāravipattiṃ.
         Vipattivāraṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
   [820]  Kāyasaṃsaggaṃ  sādiyanapaccayā  āpattiyo  sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  .  kāyasaṃsaggaṃ
sādiyanapaccayā   āpattiyo   sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  pañcahi
āpattikkhandhehi  saṅgahitā   siyā  pārājikāpattikkhandhena  siyā
saṅghādisesāpattikkhandhena   siyā   thullaccayāpattikkhandhena   siyā
pācittiyāpattikkhandhena  siyā  dukkaṭāpattikkhandhena  .pe.  dadhiṃ
@Footnote: 1 Yu. khādissāmi.
Viññāpetvā  bhuñjanapaccayā  āpattiyo  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ
katīhi   āpattikkhandhehi   saṅgahitā   .  dadhiṃ  viññāpetvā
bhuñjanapaccayā   āpattiyo   sattannaṃ   āpattikkhandhānaṃ   dvīhi
āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pāṭidesanīyāpattikkhandhena  siyā
dukkaṭāpattikkhandhena.
         Saṅgahavāraṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
   [821]   Kāyasaṃsaggaṃ   sādiyanapaccayā  āpattiyo  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  .  kāyasaṃsaggaṃ
sādiyanapaccayā   āpattiyo  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena
samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti na
vācato  .pe.  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjanapaccayā āpattiyo channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ   katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  .  dadhiṃ
viññāpetvā  bhuñjanapaccayā  āpattiyo  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
catūhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti siyā kāyato samuṭṭhahanti na vācato
na  cittato  siyā  kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti na cittato
siyā  kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato siyā kāyato
ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.
         Samuṭṭhānavāraṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
   [822] Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā āpattiyo catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
katamaṃ   adhikaraṇaṃ   .  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyanapaccayā  āpattiyo
Catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .pe.  dadhiṃ  viññāpetvā
bhuñjanapaccayā  āpattiyo  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ .
Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjanapaccayā  āpattiyo  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ
āpattādhikaraṇaṃ.
         Adhikaraṇavāraṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
   [823]  Kāyasaṃsaggaṃ  sādiyanapaccayā  āpattiyo  sattannaṃ
samathānaṃ  katīhi  samathehi  sammanti  .  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyanapaccayā
āpattiyo  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammanti  siyā
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca
tiṇavatthārakena  ca  .pe.  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjanapaccayā
āpattiyo  sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi  sammanti  .  dadhiṃ
viññāpetvā  bhuñjanapaccayā  āpattiyo  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi
samathehi  sammanti  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca
siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
         Samathavāraṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
   [824] Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā kati āpattiyo āpajjati .
Kāyasaṃsaggaṃ  sādiyanapaccayā  pañca  āpattiyo  āpajjati  avassutā
bhikkhunī  avassutassa  purisapuggalassa  adhakkhakaṃ  ubbhajānumaṇḍalaṃ  gahaṇaṃ
sādiyati  āpatti  pārājikassa  bhikkhu  kāyena  kāyaṃ  āmasati
āpatti  saṅghādisesassa  kāyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti
Thullaccayassa   kāyapaṭibaddhena   kāyapaṭibaddhaṃ   āmasati  āpatti
dukkaṭassa  aṅgulipatodake  pācittiyaṃ  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyanapaccayā
imā pañca āpattiyo āpajjati.
   {824.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti.
Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi saṅgahitā . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  .  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti.
   {824.2} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti
siyā  sīlavipattiṃ  siyā  ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
pañcahi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena
siyā  saṅghādisesāpattikkhandhena  siyā  thullaccayāpattikkhandhena  siyā
pācittiyāpattikkhandhena   siyā   dukkaṭāpattikkhandhena  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti  kāyato  ca
cittato ca samuṭṭhahanti na vācato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ.
Sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammanti  siyā sammukhāvinayena ca
paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca .pe.
   [825]  Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjanapaccayā  kati  āpattiyo
āpajjati  .  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjanapaccayā  dve  āpattiyo
āpajjati   bhuñjissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa
Ajjhohāre  ajjhohāre  āpatti  pāṭidesanīyassa dadhiṃ viññāpetvā
bhuñjanapaccayā  imā  dve  āpattiyo āpajjati . tā āpattiyo
catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati  vipattiyo bhajanti . sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
katīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
katīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhahanti   .   catunnaṃ   adhikaraṇānaṃ
katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi sammanti .
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajanti ācāravipattiṃ.
   {825.1}  Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  dvīhi  āpattikkhandhehi
saṅgahitā siyā pāṭidesanīyāpattikkhandhena siyā dukkaṭāpattikkhandhena .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti siyā kāyato
samuṭṭhahanti na vācato na cittato siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti
na cittato siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato siyā kāyato
ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ.
Sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammanti  siyā sammukhāvinayena ca
paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena cāti.
         Samuccayavāraṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
        Aṭṭha paccayavārā niṭṭhitā 1-.
      Bhikkhunīvibhaṅge soḷasa mahāvārā 2- niṭṭhitā.
          --------------
@Footnote: 1 Yu. pāṭhattayamidaṃ natthi . 2 Yu. mahābhedā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 219-223. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4462              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4462              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=819&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=59              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=819              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]