ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [819]  Kayasamsaggam  sadiyanapaccaya apattiyo catunnam vipattinam
kati  vipattiyo  bhajanti  .  kayasamsaggam  sadiyanapaccaya  apattiyo
catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti  siya  silavipattim  siya
acaravipattim  .pe.  dadhim  vinnapetva  bhunjanapaccaya  apattiyo
catunnam  vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .  dadhim  vinnapetva
bhunjanapaccaya  apattiyo  catunnam  vipattinam  ekam  vipattim  bhajanti
acaravipattim.
         Vipattivaram nitthitam tatiyam.
   [820]  Kayasamsaggam  sadiyanapaccaya  apattiyo  sattannam
apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi  sangahita  .  kayasamsaggam
sadiyanapaccaya   apattiyo   sattannam  apattikkhandhanam  pancahi
apattikkhandhehi  sangahita   siya  parajikapattikkhandhena  siya
sanghadisesapattikkhandhena   siya   thullaccayapattikkhandhena   siya
pacittiyapattikkhandhena  siya  dukkatapattikkhandhena  .pe.  dadhim
@Footnote: 1 Yu. khadissami.
Vinnapetva  bhunjanapaccaya  apattiyo  sattannam  apattikkhandhanam
katihi   apattikkhandhehi   sangahita   .  dadhim  vinnapetva
bhunjanapaccaya   apattiyo   sattannam   apattikkhandhanam   dvihi
apattikkhandhehi  sangahita  siya  patidesaniyapattikkhandhena  siya
dukkatapattikkhandhena.
         Sangahavaram nitthitam catuttham.
   [821]   Kayasamsaggam   sadiyanapaccaya  apattiyo  channam
apattisamutthananam  katihi  samutthanehi  samutthahanti  .  kayasamsaggam
sadiyanapaccaya   apattiyo  channam  apattisamutthananam  ekena
samutthanena  samutthahanti  kayato  ca  cittato  ca  samutthahanti na
vacato  .pe.  dadhim  vinnapetva  bhunjanapaccaya apattiyo channam
apattisamutthananam   katihi  samutthanehi  samutthahanti  .  dadhim
vinnapetva  bhunjanapaccaya  apattiyo  channam  apattisamutthananam
catuhi  samutthanehi  samutthahanti siya kayato samutthahanti na vacato
na  cittato  siya  kayato ca vacato ca samutthahanti na cittato
siya  kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato siya kayato
ca vacato ca cittato ca samutthahanti.
         Samutthanavaram nitthitam pancamam.
   [822] Kayasamsaggam sadiyanapaccaya apattiyo catunnam adhikarananam
katamam   adhikaranam   .  kayasamsaggam  sadiyanapaccaya  apattiyo
Catunnam  adhikarananam  apattadhikaranam  .pe.  dadhim  vinnapetva
bhunjanapaccaya  apattiyo  catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam .
Dadhim  vinnapetva  bhunjanapaccaya  apattiyo  catunnam  adhikarananam
apattadhikaranam.
         Adhikaranavaram nitthitam chattham.
   [823]  Kayasamsaggam  sadiyanapaccaya  apattiyo  sattannam
samathanam  katihi  samathehi  sammanti  .  kayasamsaggam  sadiyanapaccaya
apattiyo  sattannam  samathanam  tihi  samathehi  sammanti  siya
sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena  ca
tinavattharakena  ca  .pe.  dadhim  vinnapetva  bhunjanapaccaya
apattiyo  sattannam  samathanam  katihi  samathehi  sammanti  .  dadhim
vinnapetva  bhunjanapaccaya  apattiyo  sattannam  samathanam  tihi
samathehi  sammanti  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca
siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
         Samathavaram nitthitam sattamam.
   [824] Kayasamsaggam sadiyanapaccaya kati apattiyo apajjati .
Kayasamsaggam  sadiyanapaccaya  panca  apattiyo  apajjati  avassuta
bhikkhuni  avassutassa  purisapuggalassa  adhakkhakam  ubbhajanumandalam  gahanam
sadiyati  apatti  parajikassa  bhikkhu  kayena  kayam  amasati
apatti  sanghadisesassa  kayena  kayapatibaddham  amasati  apatti
Thullaccayassa   kayapatibaddhena   kayapatibaddham   amasati  apatti
dukkatassa  angulipatodake  pacittiyam  kayasamsaggam  sadiyanapaccaya
ima panca apattiyo apajjati.
   {824.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti.
Sattannam  apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi sangahita . channam
apattisamutthananam  katihi  samutthanehi  samutthahanti  .  catunnam
adhikarananam katamam adhikaranam. Sattannam samathanam katihi samathehi sammanti.
   {824.2} Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti
siya  silavipattim  siya  acaravipattim  .  sattannam apattikkhandhanam
pancahi  apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena
siya  sanghadisesapattikkhandhena  siya  thullaccayapattikkhandhena  siya
pacittiyapattikkhandhena   siya   dukkatapattikkhandhena  .  channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthahanti  kayato  ca
cittato ca samutthahanti na vacato. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam.
Sattannam  samathanam  tihi  samathehi  sammanti  siya sammukhavinayena ca
patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe.
   [825]  Dadhim  vinnapetva  bhunjanapaccaya  kati  apattiyo
apajjati  .  dadhim  vinnapetva  bhunjanapaccaya  dve  apattiyo
apajjati   bhunjissamiti   patigganhati   apatti   dukkatassa
Ajjhohare  ajjhohare  apatti  patidesaniyassa dadhim vinnapetva
bhunjanapaccaya  ima  dve  apattiyo apajjati . ta apattiyo
catunnam  vipattinam  kati  vipattiyo bhajanti . sattannam apattikkhandhanam
katihi  apattikkhandhehi  sangahita  .  channam  apattisamutthananam
katihi   samutthanehi   samutthahanti   .   catunnam   adhikarananam
katamam  adhikaranam  .  sattannam  samathanam  katihi  samathehi sammanti .
Ta apattiyo catunnam vipattinam ekam vipattim bhajanti acaravipattim.
   {825.1}  Sattannam  apattikkhandhanam  dvihi  apattikkhandhehi
sangahita siya patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena .
Channam  apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthahanti siya kayato
samutthahanti na vacato na cittato siya kayato ca vacato ca samutthahanti
na cittato siya kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato siya kayato
ca vacato ca cittato ca samutthahanti. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam.
Sattannam  samathanam  tihi  samathehi  sammanti  siya sammukhavinayena ca
patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena cati.
         Samuccayavaram nitthitam atthamam.
        Attha paccayavara nitthita 1-.
      Bhikkhunivibhange solasa mahavara 2- nitthita.
          --------------
@Footnote: 1 Yu. pathattayamidam natthi . 2 Yu. mahabheda.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 219-223. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4462&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4462&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=819&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=59              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=819              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]