ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [854] Tattha katamāni cha vivādamūlāni . Idha bhikkhu kodhano hoti
upanāhī yo so bhikkhu kodhano hoti upanāhī so sattharipi agāravo
viharati  appaṭisso  dhammepi  agāravo  viharati  appaṭisso saṅghepi
agāravo viharati appaṭisso sikkhāyapi na paripūrikārī hoti . Yo so
bhikkhu sattharipi agāravo viharati appaṭisso dhammepi .pe. Saṅghepi .pe.
Sikkhāyapi na paripūrikārī hoti so saṅghe vivādaṃ janeti. Yo so 1-
hoti  vivādo  bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya bahuno janassa anatthāya
ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ . evarupañce tumhe vivādamūlaṃ ajjhattaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Vā  bahiddhā  vā  samanupasseyyātha tattha tumhe tasseva pāpakassa
vivādamūlassa  pahānāya  vāyameyyātha  evarūpañce  tumhe vivādamūlaṃ
ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  na  samanupasseyyātha  tatra  tumhe
tasseva  pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavāya paṭipajjeyyātha .
Evametassa  pāpakassa  vivādamūlassa  pahānaṃ  hoti  evametassa
pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.
   {854.1}  Puna caparaṃ bhikkhu makkhī hoti palāsī .pe. issukī
hoti  maccharī  saṭho  hoti  māyāvī  pāpiccho  hoti  micchādiṭṭhi
sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādhānaggāhī  duppaṭinissaggī  yo  so
bhikkhu   sandiṭṭhiparāmāsī   hoti   ādhānaggāhī   duppaṭinissaggī
so  sattharipi  agāravo viharati appaṭisso dhammepi agāravo viharati
appaṭisso  saṅghepi  agāravo  viharati  appaṭisso  sikkhāyapi  na
paripūrikārī 1- hoti.
   {854.2} Yo so bhikkhu sattharipi agāravo viharati appaṭisso
dhammepi .pe. saṅghepi .pe. sikkhāyapi na paripūrikārī hoti so saṅghe
vivādaṃ janeti . yo so hoti vivādo bahujanāhitāya bahujanāsukhāya
bahuno  janassa  anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ .
Evarūpañce  tumhe  vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā
samanupasseyyātha  tatra  tumhe  tasseva  pāpakassa  vivādamūkassa
pahānāya  vāyameyyātha  evarūpañce  tumhe  vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ
vā bahiddhā vā na samanupasseyyātha tatra tumhe tasseva pāpakassa
@Footnote: 1 Po. Ma. paripūrakārī.
Vivādamūlassa  āyatiṃ  anavassavāya  paṭipajjeyyātha  .  evametassa
pāpakassa  vivādamūlassa  pahānaṃ  hoti  evametassa  pāpakassa
vivādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti. Imāni cha vivādamūlāni.
   [855] Tattha katamāni cha anuvādamūlāni.
   {855.1} Idha bhikkhu kodhano hoti upanāhī yo so bhikkhu kodhano
hoti  upanāhī  so  sattharipi  agāravo viharati appaṭisso dhammepi
agāravo  viharati  appaṭisso  saṅghepi  agāravo viharati appaṭisso
sikkhāyapi  na paripūrikārī hoti . yo so bhikkhu sattharipi agāravo
viharati  appaṭisso  dhammepi  .pe.  saṅghepi  .pe. sikkhāyapi na
paripūrikārī hoti so saṅghe anuvādaṃ janeti.
   {855.2} Yo so hoti anuvādo bahujanāhitāya bahujanāsukhāya
bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ . Evarūpañce
tumhe  anuvādamūlaṃ  ajjhattaṃ vā bahiddhā vā samanupasseyyātha tatra
tumhe  tasseva  pāpakassa  anuvādamūlassa  pahānāya  vāyameyyātha
evarūpañce  tumhe  anuvādamūlaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  na
samanupasseyyātha  tatra  tumhe  tasseva  pāpakassa  anuvādamūlassa
āyatiṃ  anavassavāya  paṭipajjeyyātha  .  evametassa  pāpakassa
anuvādamūlassa  pahānaṃ  hoti  evametassa  pāpakassa  anuvādamūlassa
āyatiṃ anavassavo hoti.
   {855.3}  Puna caparaṃ bhikkhu makkhī hoti palāsī .pe. issukī
hoti  maccharī  saṭho  hoti  māyāvī  pāpiccho  hoti  micchādiṭṭhi
Sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānaggāhī duppaṭinissaggī.
   {855.4}  Yo so bhikkhu sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānaggāhī
duppaṭinissaggī  so  sattharipi  agāravo  viharati  appaṭisso dhammepi
agāravo  viharati  appaṭisso  saṅghepi  agāravo viharati appaṭisso
sikkhāyapi  na paripūrikārī hoti . yo so bhikkhu sattharipi agāravo
viharati  appaṭisso  dhammepi  .pe.  saṅghepi  .pe. sikkhāyapi na
paripūrikārī hoti so saṅghe anuvādaṃ janeti.
   {855.5} Yo so hoti anuvādo bahujanāhitāya bahujanāsukhāya
bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ . Evarūpañce
tumhe  anuvādamūlaṃ  ajjhattaṃ vā bahiddhā vā samanupasseyyātha tatra
tumhe  tasseva  pāpakassa  anuvādalamūssa  pahānāya  vāyameyyātha
evarūpañce  tumhe  anuvādamūlaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  na
samanupasseyyātha  tatra  tumhe  tasseva  pāpakassa  anuvādamūlassa
āyatiṃ  anavassavāya  paṭipajjeyyātha  .  evametassa  pāpakassa
anuvādamūlassa  pahānaṃ  hoti  evametassa  pāpakassa  anuvādamūlassa
āyatiṃ anavassavo hoti. Imāni cha anuvādamūlāni.
   [856] Tattha katame cha sārāṇīyā dhammā.
   {856.1}  Idha  bhikkhuno  mettaṃ  kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sabrahmacārīsu āvi ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo
saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {856.2} Puna caparaṃ bhikkhuno mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu
āvi ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya
avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {856.3} Puna caparaṃ bhikkhuno mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sabrahmacārīsu āvi ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo
garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {856.4} Puna caparaṃ bhikkhu ye te lābhā dhammikā dhammaladdhā antamaso
pattapariyāpannamattampi  tathārūpehi  lābhehi  appaṭivibhattabhogī  hoti
sīlavantehi sabrahmacārīhi sādhāraṇabhogī ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo
garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {856.5} Puna caparaṃ bhikkhu yāni tāni sīlāni akhaṇḍāni acchiddāni
asabalāni   akammāsāni  bhujissāni  viññupasatthāni  aparāmaṭṭhāni
samādhisaṃvattanikāni   tathārūpesu   sīlesu  sīlasāmaññagato  viharati
sabrahmacārīhi āvi ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo
garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {856.6} Puna caparaṃ bhikkhu yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti
takkarassa  sammādukkhakkhayāya  tathārūpāya  diṭṭhiyā  diṭṭhisāmaññagato
viharati  sabrahmacārīhi āvi ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo
piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya
saṃvattati. Ime cha sārāṇīyā dhammā.
   [857]  Tattha  katamāni aṭṭhārasa bhedakaravatthūni . idha bhikkhu
adhammaṃ  dhammoti  dīpeti  dhammaṃ  adhammoti  dīpeti  avinayaṃ vinayoti
dīpeti  vinayaṃ  avinayoti  dīpeti  abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ
lapitaṃ  tathāgatenāti  dīpeti bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ
tathāgatenāti  dīpeti  anāciṇṇaṃ  tathāgatena  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti
dīpeti  āciṇṇaṃ  tathāgatena  anāciṇṇaṃ  tathāgatenāti  dīpeti
appaññattaṃ  tathāgatena  paññattaṃ  tathāgatenāti  dīpeti  paññattaṃ
tathāgatena  appaññattaṃ  tathāgatenāti  dīpeti  āpattiṃ  anāpattīti
dīpeti  anāpattiṃ  āpattīti  dīpeti lahukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti
dīpeti  garukaṃ  āpattiṃ  lahukā  āpattīti dīpeti sāvasesaṃ āpattiṃ
anavasesā  āpattīti  dīpeti anavasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti
dīpeti  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpeti  aduṭṭhullaṃ
āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpeti. Imāni aṭṭhārasa bhedakaravatthūni.
   [858]  Tattha  katamāni  cattāri adhikaraṇāni . vivādādhikaraṇaṃ
anuvādādhikaraṇaṃ   āpattādhikaraṇaṃ   kiccādhikaraṇaṃ  imāni  cattāri
adhikaraṇāni.
   [859]  Tattha katame satta samathā . sammukhāvinayo sativinayo
amūḷhavinayo   paṭiññātakaraṇaṃ   yebhuyyasikā  tassapāpiyasikā  1-
@Footnote: 1 Sī. Yu. tassapāpiyyasikā.
Tiṇavatthārako. Ime satta samathā.
               Katipucchāvāraṃ niṭṭhitaṃ.
                   Tassuddānaṃ
   [860] Āpatti āpattikkhandhā   vinītā sattadhā puna
       vinītāgāravā ceva        gāravā mūlameva ca
       puna vinītā vipatti        samuṭṭhānavivādanā 1-
       anuvādā sārāṇīyaṃ      bhedādhikaraṇena ca.
       Satteva samathā vuttā     padā sattarasā 2- imeti.
                    ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. samuṭṭhānaṃ vivādanā. 2 Yu. sattarasa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 234-240. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4770              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4770              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=854&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=62              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=854              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]