ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [867] Pathamena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati.
Pathamena  apattisamutthanena  panca  apattiyo  apajjati  bhikkhu
kappiyasanni  sannacikaya  kutim  karoti  adesitavatthukam  pamanatikkantam
sarambham  aparikkamanam  payoge  dukkatam  ekapinde anagate apatti
thullaccayassa  tasmim  pinde agate apatti sanghadisesassa . bhikkhu
kappiyasanni  vikale  bhojanam  bhunjati  apatti pacittiyassa . bhikkhu
kappiyasanni  annatikaya  bhikkhuniya  antaragharam  pavitthaya  hatthato
khadaniyam  va  bhojaniyam  va  sahattha patiggahetva bhunjati apatti
patidesaniyassa  . pathamena apattisamutthanena ima panca apattiyo
apajjati.
   {867.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti.
Sattannam  apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi sangahita . channam
apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . catunnam adhikarananam
katamam  adhikaranam  . sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta
apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya
acaravipattim  .  sattannam  apattikkhandhanam  pancahi apattikkhandhehi
sangahita  siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena
siya  pacittiyapattikkhandhena  siya  patidesaniyapattikkhandhena  siya
dukkatapattikkhandhena  . channam apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthahanti kayato samutthahanti na vacato na cittato. Catunnam adhikarananam
Apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi  samathehi sammanti siya
sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena  ca
tinavattharakena ca.
   [868] Dutiyena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati.
Dutiyena  apattisamutthanena  catasso  apattiyo  apajjati  bhikkhu
kappiyasanni  samadisati  1-  kutim  me karothati tassa kutim karonti
adesitavatthukam   pamanatikkantam   sarambham   aparikkamanam  payoge
dukkatam   ekapinde   anagate  apatti  thullaccayassa  tasmim
pinde  agate  apatti  sanghadisesassa  .  bhikkhu  kappiyasanni
anupasampannam  padaso  dhammam  vaceti  apatti  pacittiyassa .
Dutiyena  apattisamutthanena  ima  catasso apattiyo apajjati .
Ta  apattiyo  catunnam  vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .pe.
Sattannam samathanam katihi samathehi sammanti.
   {868.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti
siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam catuhi
apattikkhandhehi  sangahita  siya  sanghadisesapattikkhandhena  siya
thullaccayapattikkhandhena   siya   pacittiyapattikkhandhena   siya
dukkatapattikkhandhena  . channam apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthahanti vacato samutthahanti na kayato na cittato. Catunnam adhikarananam
apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi  samathehi sammanti siya
@Footnote: 1 Po. Yu. samadiyati.
Sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena  ca
tinavattharakena ca.
   [869] Tatiyena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati.
Tatiyena  apattisamutthanena  panca  apattiyo  apajjati  bhikkhu
kappiyasanni  samvidahitva  kutim  karoti  adesitavatthukam  pamanatikkantam
sarambham  aparikkamanam  payoge  dukkatam  ekapinde anagate apatti
thullaccayassa  tasmim  pinde  agate  apatti  sanghadisesassa .
Bhikkhu  kappiyasanni  panitabhojanani  attano  atthaya  vinnapetva
bhunjati  apatti  pacittiyassa  .  bhikkhu  kappiyasanni  bhikkhuniya
vosasantiya  na  nivaretva  bhunjati  apatti  patidesaniyassa .
Tatiyena apattisamutthanena ima panca apattiyo apajjati.
   {869.1}  Ta  apattiyo  catunnam  vipattinam  kati vipattiyo
bhajanti  .pe.  sattannam  samathanam  katihi  samathehi sammanti . ta
apattiyo  catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti  siya
silavipattim  siya  acaravipattim  .  sattannam apattikkhandhanam pancahi
apattikkhandhehi   sangahita   siya   sanghadisesapattikkhandhena
siya  thullaccayapattikkhandhena  siya  pacittiyapattikkhandhena  siya
patidesaniyapattikkhandhena  siya  dukkatapattikkhandhena  .  channam
apattisamutthananam   ekena  samutthanena  samutthahanti  kayato
ca  vacato  ca  samutthahanti  na  cittato  .  catunnam adhikarananam
Apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi  samathehi sammanti siya
sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena  ca
tinavattharakena ca.
   [870] Catutthena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati.
Catutthena  apattisamutthanena  cha  apattiyo apajjati bhikkhu methunam
dhammam  patisevati  apatti  parajikassa  .  bhikkhu  akappiyasanni
sannacikaya  kutim  karoti  adesitavatthukam  pamanatikkantam  sarambham
aparikkamanam   payoge  dukkatam  ekapinde  anagate  apatti
thullaccayassa  tasmim  pinde  agate  apatti  sanghadisesassa .
Bhikkhu  akappiyasanni  vikale  bhojanam bhunjati apatti pacittiyassa .
Bhikkhu   akappiyasanni   annatikaya   bhikkhuniya   antaragharam
pavitthaya  hatthato  khadaniyam va bhojaniyam va sahattha patiggahetva
bhunjati  apatti  patidesaniyassa  .  catutthena  apattisamutthanena
ima cha apattiyo apajjati.
   {870.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe.
Sattannam  samathanam  katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam
vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim.
Sattannam  apattikkhandhanam  chahi  apattikkhandhehi  sangahita  siya
parajikapattikkhandhena   siya   sanghadisesapattikkhandhena   siya
thullaccayapattikkhandhena   siya   pacittiyapattikkhandhena   siya
Patidesaniyapattikkhandhena  siya  dukkatapattikkhandhena  .  channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato
ca  samutthahanti  na vacato . catunnam adhikarananam apattadhikaranam .
Sattannam  samathanam  tihi  samathehi  sammanti  siya sammukhavinayena ca
patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
   [871] Pancamena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati.
Pancamena  apattisamutthanena cha apattiyo apajjati bhikkhu papiccho
icchapakato  asantam  abhutam  uttarimanussadhammam  ullapati  apatti
parajikassa  . bhikkhu akappiyasanni samadisati 1- kutim me karothati
tassa  kutim  karonti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparikkamanam
payoge  dukkatam  ekapinde  anagate  apatti  thullaccayassa tasmim
pinde  agate  apatti  sanghadisesassa  .  bhikkhu  akappiyasanni
anupasampannam  padaso  dhammam  vaceti  apatti  pacittiyassa  . na
khumsetukamo  na vambhetukamo na mankum kattukamo davakamyata hinena
hinam  vadeti  apatti  dubbhasitassa  . pancamena apattisamutthanena
ima cha apattiyo apajjati.
   {871.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. Sattannam
samathanam katihi samathehi sammanti. Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo
bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim. Sattannam apattikkhandhanam chahi
@Footnote: 1 Po. Yu. samadiyati.
Apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena  siya
sanghadisesapattikkhandhena   siya   thullaccayapattikkhandhena   siya
pacittiyapattikkhandhena    siya   dukkatapattikkhandhena   siya
dubbhasitapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthahanti  vacato  ca  cittato  ca  samutthahanti  na kayato .
Catunnam  adhikarananam  apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi
samathehi  sammanti  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca
siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
   [872] Chatthena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati.
Chatthena  apattisamutthanena cha apattiyo apajjati bhikkhu samvidahitva
bhandam  avaharati apatti parajikassa . bhikkhu akappiyasanni samvidahitva
kutim  karoti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparikkamanam payoge
dukkatam ekapinde anagate apatti thullaccayassa tasmim pinde agate
apatti  sanghadisesassa  . bhikkhu akappiyasanni panitabhojanani attano
atthaya  vinnapetva  bhunjati  apatti  pacittiyassa  .  bhikkhu
akappiyasanni  bhikkhuniya  vosasantiya  na  nivaretva  bhunjati
apatti  patidesaniyassa  .  chatthena  apattisamutthanena  ima cha
apattiyo apajjati.
   {872.1}  Ta  apattiyo  catunnam  vipattinam  kati vipattiyo
bhajanti  .  sattannam  apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi
Sangahita . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti.
Catunnam  adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi
sammanti  .  ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti
siya  silavipattim  siya  acaravipattim  .  sattannam apattikkhandhanam
chahi   apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena
siya   sanghadisesapattikkhandhena   siya   thullaccayapattikkhandhena
siya   pacittiyapattikkhandhena   siya   patidesaniyapattikkhandhena
siya  dukkatapattikkhandhena  .  channam  apattisamutthananam  ekena
samutthanena  samutthahanti  kayato  ca  vacato  ca  cittato  ca
samutthahanti  .  catunnam  adhikarananam  apattadhikaranam  .  sattannam
samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena
ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca 1-.
      Chaapattisamutthanakatapattivaram nitthitam dutiyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 242-249. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4929&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4929&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=867&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=64              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=867              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]