ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [867] Paṭhamena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati.
Paṭhamena  āpattisamuṭṭhānena  pañca  āpattiyo  āpajjati  bhikkhu
kappiyasaññī  saññācikāya  kuṭiṃ  karoti  adesitavatthukaṃ  pamāṇātikkantaṃ
sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  payoge  dukkaṭaṃ  ekapiṇḍe anāgate āpatti
thullaccayassa  tasmiṃ  piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa . bhikkhu
kappiyasaññī  vikāle  bhojanaṃ  bhuñjati  āpatti pācittiyassa . bhikkhu
kappiyasaññī  aññātikāya  bhikkhuniyā  antaragharaṃ  paviṭṭhāya  hatthato
khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  sahatthā paṭiggahetvā bhuñjati āpatti
pāṭidesanīyassa  . paṭhamena āpattisamuṭṭhānena imā pañca āpattiyo
āpajjati.
   {867.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti.
Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi saṅgahitā . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti . catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
katamaṃ  adhikaraṇaṃ  . sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti . tā
āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti siyā sīlavipattiṃ siyā
ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  pañcahi āpattikkhandhehi
saṅgahitā  siyā saṅghādisesāpattikkhandhena siyā thullaccayāpattikkhandhena
siyā  pācittiyāpattikkhandhena  siyā  pāṭidesanīyāpattikkhandhena  siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhahanti kāyato samuṭṭhahanti na vācato na cittato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
Āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi sammanti siyā
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca
tiṇavatthārakena ca.
   [868] Dutiyena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati.
Dutiyena  āpattisamuṭṭhānena  catasso  āpattiyo  āpajjati  bhikkhu
kappiyasaññī  samādisati  1-  kuṭiṃ  me karothāti tassa kuṭiṃ karonti
adesitavatthukaṃ   pamāṇātikkantaṃ   sārambhaṃ   aparikkamanaṃ  payoge
dukkaṭaṃ   ekapiṇḍe   anāgate  āpatti  thullaccayassa  tasmiṃ
piṇḍe  āgate  āpatti  saṅghādisesassa  .  bhikkhu  kappiyasaññī
anupasampannaṃ  padaso  dhammaṃ  vāceti  āpatti  pācittiyassa .
Dutiyena  āpattisamuṭṭhānena  imā  catasso āpattiyo āpajjati .
Tā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati  vipattiyo  bhajanti  .pe.
Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti.
   {868.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti
siyā sīlavipattiṃ siyā ācāravipattiṃ . sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ catūhi
āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  saṅghādisesāpattikkhandhena  siyā
thullaccayāpattikkhandhena   siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhahanti vācato samuṭṭhahanti na kāyato na cittato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi sammanti siyā
@Footnote: 1 Po. Yu. samādiyati.
Sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca
tiṇavatthārakena ca.
   [869] Tatiyena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati.
Tatiyena  āpattisamuṭṭhānena  pañca  āpattiyo  āpajjati  bhikkhu
kappiyasaññī  saṃvidahitvā  kuṭiṃ  karoti  adesitavatthukaṃ  pamāṇātikkantaṃ
sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  payoge  dukkaṭaṃ  ekapiṇḍe anāgate āpatti
thullaccayassa  tasmiṃ  piṇḍe  āgate  āpatti  saṅghādisesassa .
Bhikkhu  kappiyasaññī  paṇītabhojanāni  attano  atthāya  viññāpetvā
bhuñjati  āpatti  pācittiyassa  .  bhikkhu  kappiyasaññī  bhikkhuniyā
vosāsantiyā  na  nivāretvā  bhuñjati  āpatti  pāṭidesanīyassa .
Tatiyena āpattisamuṭṭhānena imā pañca āpattiyo āpajjati.
   {869.1}  Tā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati vipattiyo
bhajanti  .pe.  sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi sammanti . tā
āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  dve  vipattiyo  bhajanti  siyā
sīlavipattiṃ  siyā  ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ pañcahi
āpattikkhandhehi   saṅgahitā   siyā   saṅghādisesāpattikkhandhena
siyā  thullaccayāpattikkhandhena  siyā  pācittiyāpattikkhandhena  siyā
pāṭidesanīyāpattikkhandhena  siyā  dukkaṭāpattikkhandhena  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ   ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti  kāyato
ca  vācato  ca  samuṭṭhahanti  na  cittato  .  catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
Āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi sammanti siyā
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca
tiṇavatthārakena ca.
   [870] Catutthena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati.
Catutthena  āpattisamuṭṭhānena  cha  āpattiyo āpajjati bhikkhu methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevati  āpatti  pārājikassa  .  bhikkhu  akappiyasaññī
saññācikāya  kuṭiṃ  karoti  adesitavatthukaṃ  pamāṇātikkantaṃ  sārambhaṃ
aparikkamanaṃ   payoge  dukkaṭaṃ  ekapiṇḍe  anāgate  āpatti
thullaccayassa  tasmiṃ  piṇḍe  āgate  āpatti  saṅghādisesassa .
Bhikkhu  akappiyasaññī  vikāle  bhojanaṃ bhuñjati āpatti pācittiyassa .
Bhikkhu   akappiyasaññī   aññātikāya   bhikkhuniyā   antaragharaṃ
paviṭṭhāya  hatthato  khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā
bhuñjati  āpatti  pāṭidesanīyassa  .  catutthena  āpattisamuṭṭhānena
imā cha āpattiyo āpajjati.
   {870.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti .pe.
Sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi samathehi sammanti . tā āpattiyo catunnaṃ
vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti siyā sīlavipattiṃ siyā ācāravipattiṃ.
Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  chahi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā
pārājikāpattikkhandhena   siyā   saṅghādisesāpattikkhandhena   siyā
thullaccayāpattikkhandhena   siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā
Pāṭidesanīyāpattikkhandhena  siyā  dukkaṭāpattikkhandhena  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti kāyato ca cittato
ca  samuṭṭhahanti  na vācato . catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ .
Sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammanti  siyā sammukhāvinayena ca
paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
   [871] Pañcamena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati.
Pañcamena  āpattisamuṭṭhānena cha āpattiyo āpajjati bhikkhu pāpiccho
icchāpakato  asantaṃ  abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapati  āpatti
pārājikassa  . bhikkhu akappiyasaññī samādisati 1- kuṭiṃ me karothāti
tassa  kuṭiṃ  karonti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ
payoge  dukkaṭaṃ  ekapiṇḍe  anāgate  āpatti  thullaccayassa tasmiṃ
piṇḍe  āgate  āpatti  saṅghādisesassa  .  bhikkhu  akappiyasaññī
anupasampannaṃ  padaso  dhammaṃ  vāceti  āpatti  pācittiyassa  . na
khuṃsetukāmo  na vambhetukāmo na maṅkuṃ kattukāmo davakamyatā hīnena
hīnaṃ  vadeti  āpatti  dubbhāsitassa  . pañcamena āpattisamuṭṭhānena
imā cha āpattiyo āpajjati.
   {871.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti .pe. Sattannaṃ
samathānaṃ katīhi samathehi sammanti. Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo
bhajanti siyā sīlavipattiṃ siyā ācāravipattiṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ chahi
@Footnote: 1 Po. Yu. samādiyati.
Āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena  siyā
saṅghādisesāpattikkhandhena   siyā   thullaccayāpattikkhandhena   siyā
pācittiyāpattikkhandhena    siyā   dukkaṭāpattikkhandhena   siyā
dubbhāsitāpattikkhandhena . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhahanti  vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti  na kāyato .
Catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi
samathehi  sammanti  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca
siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
   [872] Chaṭṭhena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati.
Chaṭṭhena  āpattisamuṭṭhānena cha āpattiyo āpajjati bhikkhu saṃvidahitvā
bhaṇḍaṃ  avaharati āpatti pārājikassa . bhikkhu akappiyasaññī saṃvidahitvā
kuṭiṃ  karoti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ payoge
dukkaṭaṃ ekapiṇḍe anāgate āpatti thullaccayassa tasmiṃ piṇḍe āgate
āpatti  saṅghādisesassa  . bhikkhu akappiyasaññī paṇītabhojanāni attano
atthāya  viññāpetvā  bhuñjati  āpatti  pācittiyassa  .  bhikkhu
akappiyasaññī  bhikkhuniyā  vosāsantiyā  na  nivāretvā  bhuñjati
āpatti  pāṭidesanīyassa  .  chaṭṭhena  āpattisamuṭṭhānena  imā cha
āpattiyo āpajjati.
   {872.1}  Tā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati vipattiyo
bhajanti  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi
Saṅgahitā . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti.
Catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi
sammanti  .  tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti
siyā  sīlavipattiṃ  siyā  ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
chahi   āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena
siyā   saṅghādisesāpattikkhandhena   siyā   thullaccayāpattikkhandhena
siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā   pāṭidesanīyāpattikkhandhena
siyā  dukkaṭāpattikkhandhena  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena
samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti  kāyato  ca  vācato  ca  cittato  ca
samuṭṭhahanti  .  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ
samathānaṃ tīhi samathehi sammanti siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena
ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca 1-.
      Chaāpattisamuṭṭhānakatāpattivāraṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 242-249. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4929              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4929              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=867&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=64              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=867              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]