ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [878]  Vivādādhikaraṇapaccayā  kati  āpattiyo  āpajjati .
Vivādādhikaraṇapaccayā   dve   āpattiyo  āpajjati  upasampannaṃ
omasati  āpatti  pācittiyassa  .  anupasampannaṃ  omasati  āpatti
dukkaṭassa . vivādādhikaraṇapaccayā imā dve āpattiyo āpajjati .
Tā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati  vipattiyo  bhajanti  .pe.
Sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi  sammanti  .  tā  āpattiyo
Catunnaṃ  vipattīnaṃ  ekaṃ  vipattiṃ  bhajanti  ācāravipattiṃ  . sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ   dvīhi   āpattikkhandhehi   saṅgahitā   siyā
pācittiyāpattikkhandhena   siyā   dukkaṭāpattikkhandhena  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  siyā  kāyato
ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato siyā vācato ca cittato ca
samuṭṭhahanti  na  kāyato  siyā kāyato ca vācato ca cittato ca
samuṭṭhahanti  .  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ
samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammanti  siyā  sammukhāvinayena  ca
paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
   [879]  Anuvādādhikaraṇapaccayā  kati  āpattiyo  āpajjati .
Anuvādādhikaraṇapaccayā  tisso  āpattiyo  āpajjati  bhikkhuṃ amūlakena
pārājikena  dhammena anuddhaṃseti āpatti saṅghādisesassa . amūlakena
saṅghādisesena  anuddhaṃseti  āpatti  pācittiyassa  .  amūlikāya
ācāravipattiyā anuddhaṃseti āpatti dukkaṭassa . anuvādādhikaraṇapaccayā
imā   tisso  āpattiyo  āpajjati  .  tā  āpattiyo
catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati  vipattiyo  bhajanti  .pe.  sattannaṃ samathānaṃ
katīhi  samathehi  sammanti  .  tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve
vipattiyo  bhajanti  siyā  sīlavipattiṃ  siyā  ācāravipattiṃ .
Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  tīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā
saṅghādisesāpattikkhandhena   siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā
Dukkaṭāpattikkhandhena  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhahanti  siyā  kāyato  ca  cittato ca samuṭṭhahanti na vācato
siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na kāyato siyā kāyato ca
vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti  .  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ
āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi sammanti siyā
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca
tiṇavatthārakena ca.
   [880]  Āpattādhikaraṇapaccayā  kati  āpattiyo  āpajjati .
Āpattādhikaraṇapaccayā   catasso   āpattiyo  āpajjati  bhikkhunī
jānaṃ  pārājikaṃ dhammaṃ paṭicchādeti āpatti pārājikassa . vematikā
paṭicchādeti  āpatti  thullaccayassa . bhikkhu saṅghādisesaṃ paṭicchādeti
āpatti  pācittiyassa  .  ācāravipattiṃ  paṭicchādeti  āpatti
dukkaṭassa  .  āpattādhikaraṇapaccayā  imā  catasso  āpattiyo
āpajjati.
   {880.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti
.pe.  sattannaṃ  samathānaṃ katīhi samathehi sammanti . tā āpattiyo
catunnaṃ  vipattīnaṃ  dve  vipattiyo  bhajanti  siyā  sīlavipattiṃ  siyā
ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  catūhi  āpattikkhandhehi
saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena  siyā thullaccayāpattikkhandhena
siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā  dukkaṭāpattikkhandhena  .
Channaṃ     āpattisamuṭṭhānānaṃ     ekena    samuṭṭhānena
Samuṭṭhahanti  kāyato  ca  vācato  ca  cittato  ca samuṭṭhahanti .
Catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi
samathehi  sammanti  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca
siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
   [881]  Kiccādhikaraṇapaccayā  kati  āpattiyo  āpajjati .
Kiccādhikaraṇapaccayā  pañca  āpattiyo  āpajjati  ukkhittānuvattikā
bhikkhunī  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ
dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne  āpatti
pārājikassa  .  bhedakānuvattakā  bhikkhū  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanti  āpatti  saṅghādisesassa  .  pāpikāya  diṭṭhiyā
yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjati  āpatti  pācittiyassa .
Kiccādhikaraṇapaccayā imā pañca āpattiyo āpajjati.
   {881.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti
.pe.  sattannaṃ  samathānaṃ katīhi samathehi sammanti . tā āpattiyo
catunnaṃ  vipattīnaṃ  dve  vipattiyo  bhajanti  siyā  sīlavipattiṃ  siyā
ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  pañcahi āpattikkhandhehi
saṅgahitā  siyā pārājikāpattikkhandhena siyā saṅghādisesāpattikkhandhena
siyā   thullaccayāpattikkhandhena   siyā   pācittiyāpattikkhandhena
siyā  dukkaṭāpattikkhandhena  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena
samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti  kāyato  ca  vācato  ca  cittato  ca
Samuṭṭhahanti  .  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ
samathānaṃ tīhi samathehi sammanti siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena
ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
   [882] Ṭhapetvā satta āpattiyo satta āpattikkhandhe avasesā
āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati  vipattiyo  bhajanti  .  sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  .  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi
sammanti  .  ṭhapetvā  satta  āpattiyo  satta  āpattikkhandhe
avasesā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  na katamaṃ vipattiṃ bhajanti .
Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ na 1- katamena āpattikkhandhena saṅgahitā.
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ na 1- katamena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti .
Catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  na  1- katamaṃ adhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ na
katamena  samathena  sammanti  .  taṃ kissa hetu . ṭhapetvā satta
āpattiyo satta āpattikkhandhe natthaññā āpattiyoti.
        Adhikaraṇapaccayavāraṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
         Anantarapeyyālaṃ 2- niṭṭhitaṃ.
            Tassuddānaṃ
   [883] Katipucchā samuṭṭhānā    katāpatti tatheva ca
         samuṭṭhānā vipatti ca    tathādhikaraṇena cāti.
@Footnote: 1 Yu. tayo nasaddā natthi . 2 Yu. antarapeyyālaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 255-259. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5188              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5188              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=878&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=878              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]