ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [878]  Vivadadhikaranapaccaya  kati  apattiyo  apajjati .
Vivadadhikaranapaccaya   dve   apattiyo  apajjati  upasampannam
omasati  apatti  pacittiyassa  .  anupasampannam  omasati  apatti
dukkatassa . vivadadhikaranapaccaya ima dve apattiyo apajjati .
Ta  apattiyo  catunnam  vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .pe.
Sattannam  samathanam  katihi  samathehi  sammanti  .  ta  apattiyo
Catunnam  vipattinam  ekam  vipattim  bhajanti  acaravipattim  . sattannam
apattikkhandhanam   dvihi   apattikkhandhehi   sangahita   siya
pacittiyapattikkhandhena   siya   dukkatapattikkhandhena  .  channam
apattisamutthananam  tihi  samutthanehi  samutthahanti  siya  kayato
ca cittato ca samutthahanti na vacato siya vacato ca cittato ca
samutthahanti  na  kayato  siya kayato ca vacato ca cittato ca
samutthahanti  .  catunnam  adhikarananam  apattadhikaranam  .  sattannam
samathanam  tihi  samathehi  sammanti  siya  sammukhavinayena  ca
patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
   [879]  Anuvadadhikaranapaccaya  kati  apattiyo  apajjati .
Anuvadadhikaranapaccaya  tisso  apattiyo  apajjati  bhikkhum amulakena
parajikena  dhammena anuddhamseti apatti sanghadisesassa . amulakena
sanghadisesena  anuddhamseti  apatti  pacittiyassa  .  amulikaya
acaravipattiya anuddhamseti apatti dukkatassa . anuvadadhikaranapaccaya
ima   tisso  apattiyo  apajjati  .  ta  apattiyo
catunnam  vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .pe.  sattannam samathanam
katihi  samathehi  sammanti  .  ta apattiyo catunnam vipattinam dve
vipattiyo  bhajanti  siya  silavipattim  siya  acaravipattim .
Sattannam  apattikkhandhanam  tihi  apattikkhandhehi  sangahita  siya
sanghadisesapattikkhandhena   siya   pacittiyapattikkhandhena   siya
Dukkatapattikkhandhena  .  channam  apattisamutthananam  tihi samutthanehi
samutthahanti  siya  kayato  ca  cittato ca samutthahanti na vacato
siya vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato siya kayato ca
vacato  ca  cittato  ca  samutthahanti  .  catunnam  adhikarananam
apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi  samathehi sammanti siya
sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena  ca
tinavattharakena ca.
   [880]  Apattadhikaranapaccaya  kati  apattiyo  apajjati .
Apattadhikaranapaccaya   catasso   apattiyo  apajjati  bhikkhuni
janam  parajikam dhammam paticchadeti apatti parajikassa . vematika
paticchadeti  apatti  thullaccayassa . bhikkhu sanghadisesam paticchadeti
apatti  pacittiyassa  .  acaravipattim  paticchadeti  apatti
dukkatassa  .  apattadhikaranapaccaya  ima  catasso  apattiyo
apajjati.
   {880.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti
.pe.  sattannam  samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo
catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti  siya  silavipattim  siya
acaravipattim  .  sattannam  apattikkhandhanam  catuhi  apattikkhandhehi
sangahita  siya  parajikapattikkhandhena  siya thullaccayapattikkhandhena
siya   pacittiyapattikkhandhena   siya  dukkatapattikkhandhena  .
Channam     apattisamutthananam     ekena    samutthanena
Samutthahanti  kayato  ca  vacato  ca  cittato  ca samutthahanti .
Catunnam  adhikarananam  apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi
samathehi  sammanti  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca
siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
   [881]  Kiccadhikaranapaccaya  kati  apattiyo  apajjati .
Kiccadhikaranapaccaya  panca  apattiyo  apajjati  ukkhittanuvattika
bhikkhuni  yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjati  nattiya  dukkatam
dvihi   kammavacahi  thullaccaya  kammavacapariyosane  apatti
parajikassa  .  bhedakanuvattaka  bhikkhu  yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanti  apatti  sanghadisesassa  .  papikaya  ditthiya
yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjati  apatti  pacittiyassa .
Kiccadhikaranapaccaya ima panca apattiyo apajjati.
   {881.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti
.pe.  sattannam  samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo
catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti  siya  silavipattim  siya
acaravipattim  .  sattannam  apattikkhandhanam  pancahi apattikkhandhehi
sangahita  siya parajikapattikkhandhena siya sanghadisesapattikkhandhena
siya   thullaccayapattikkhandhena   siya   pacittiyapattikkhandhena
siya  dukkatapattikkhandhena  .  channam  apattisamutthananam  ekena
samutthanena  samutthahanti  kayato  ca  vacato  ca  cittato  ca
Samutthahanti  .  catunnam  adhikarananam  apattadhikaranam  .  sattannam
samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena
ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
   [882] Thapetva satta apattiyo satta apattikkhandhe avasesa
apattiyo  catunnam  vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .  sattannam
apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi  sangahita  .  channam
apattisamutthananam  katihi  samutthanehi  samutthahanti  .  catunnam
adhikarananam  katamam  adhikaranam  .  sattannam  samathanam  katihi  samathehi
sammanti  .  thapetva  satta  apattiyo  satta  apattikkhandhe
avasesa  apattiyo  catunnam  vipattinam  na katamam vipattim bhajanti .
Sattannam apattikkhandhanam na 1- katamena apattikkhandhena sangahita.
Channam  apattisamutthananam na 1- katamena samutthanena samutthahanti .
Catunnam  adhikarananam  na  1- katamam adhikaranam . sattannam samathanam na
katamena  samathena  sammanti  .  tam kissa hetu . thapetva satta
apattiyo satta apattikkhandhe natthanna apattiyoti.
        Adhikaranapaccayavaram nitthitam pancamam.
         Anantarapeyyalam 2- nitthitam.
            Tassuddanam
   [883] Katipuccha samutthana    katapatti tatheva ca
         samutthana vipatti ca    tathadhikaranena cati.
@Footnote: 1 Yu. tayo nasadda natthi . 2 Yu. antarapeyyalam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 255-259. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5188&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5188&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=878&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=878              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]