ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [884] Vivadadhikaranassa kim pubbangamam kati thanani kati vatthuni
kati bhumiyo kati hetu kati mulani katihakarehi vivadati vivadadhikaranam
katihi  samathehi  sammati  .  anuvadadhikaranassa  kim  pubbangamam  kati
thanani kati vatthuni kati bhumiyo kati hetu kati mulani katihakarehi
anuvadati  anuvadadhikaranam  katihi  samathehi sammati . apattadhikaranassa
kim pubbangamam kati thanani kati vatthuni kati bhumiyo kati hetu kati mulani
katihakarehi  apattim  apajjati  apattadhikaranam  katihi  samathehi
sammati  .  kiccadhikaranassa  kim  pubbangamam kati thanani kati vatthuni
kati  bhumiyo  kati  hetu  kati  mulani  katihakarehi kiccam jayati
kiccadhikaranam katihi samathehi sammati.
   [885]  Vivadadhikaranassa kim pubbangamanti . lobho pubbangamo
doso   pubbangamo  moho  pubbangamo  alobho  pubbangamo
adoso  pubbangamo  amoho  pubbangamo  .  kati  thananiti .
Attharasa  bhedakaravatthuni  thanani  .  kati  vatthuniti  . attharasa
bhedakaravatthuni  . kati bhumiyoti . attharasa bhedakaravatthuni bhumiyo .
Kati  hetuti  .  nava  hetu  tayo  kusalahetu  tayo  akusalahetu
tayo  abyakatahetu  .  kati  mulaniti  .  dvadasa  mulani .
Katihakarehi  vivadatiti  .  dvihakarehi  vivadati  dhammaditthi  va
adhammaditthi  va  .  vivadadhikaranam  katihi  samathehi  sammatiti .
Vivadadhikaranam   dvihi   samathehi   sammati  sammukhavinayena  ca
yebhuyyasikaya ca.
   [886] Anuvadadhikaranassa kim pubbangamanti . lobho pubbangamo
doso   pubbangamo  moho  pubbangamo  alobho  pubbangamo
adoso  pubbangamo  amoho  pubbangamo  .  kati  thananiti .
Catasso  vipattiyo  thanani  . kati vatthuniti . catasso vipattiyo
vatthuni  .  kati  bhumiyoti  .  catasso  vipattiyo bhumiyo . kati
hetuti  .  nava  hetu  tayo  kusalahetu  tayo  akusalahetu tayo
abyakatahetu  .  kati  mulaniti . cuddasa mulani . katihakarehi
anuvadatiti  . dvihakarehi anuvadati vatthuto va apattito va .
Anuvadadhikaranam  katihi  samathehi  sammatiti  .  anuvadadhikaranam  catuhi
samathehi  sammati  sammukhavinayena  ca  sativinayena  ca  amulhavinayena
ca tassapapiyasikaya ca.
   [887] Apattadhikaranassa kim pubbangamanti . lobho pubbangamo
doso  pubbangamo  moho  pubbangamo  alobho pubbangamo adoso
pubbangamo  amoho  pubbangamo  .  kati  thananiti  .  satta
apattikkhandha  thanani  .  kati  vatthuniti . satta apattikkhandha
vatthuni  .  kati  bhumiyoti  . satta apattikkhandha bhumiyo . kati
hetuti  .  nava  hetu  tayo  kusalahetu  tayo  akusalahetu tayo
abyakatahetu  1-  .  kati  mulaniti  .  cha  apattisamutthanani
@Footnote: 1 Ma. cha hetu tayo akusalahetu tayo abyakatahetu.
Mulani  . katihakarehi apattim apajjatiti . chahakarehi apattim
apajjati  alajjita  annanata  kukkuccapakatata  1-  akappiye
kappiyasannita   kappiye   akapiyasannita   satisammosa  .
Apattadhikaranam katihi samathehi sammatiti . apattadhikaranam tihi samathehi
sammati sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca [2]- tinavattharakena ca.
   [888]  Kiccadhikaranassa  kim pubbangamanti . lobho pubbangamo
doso   pubbangamo  moho  pubbangamo  alobho  pubbangamo
adoso  pubbangamo  amoho  pubbangamo  .  kati  thananiti .
Cattari  kammani  thanani  .  kati  vatthuniti . cattari kammani
vatthuni . kati bhumiyoti . cattari kammani bhumiyo . kati hetuti.
Nava  hetu  tayo kusalahetu tayo akusalahetu tayo abyakatahetu .
Kati mulaniti . ekam mulam sangho . katihakarehi kiccam jayatiti.
Dvihakarehi  kiccam  jayati  nattito  va  apalokanato  va .
Kiccadhikaranam  katihi  samathehi  sammatiti  .  kiccadhikaranam  ekena
samathena sammati sammukhavinayena.
   [889] Kati samathati 3- . satta samatha sammukhavinayo sativinayo
amulhavinayo    patinnatakaranam    yebhuyyasika   tassapapiyasika
tinavattharako  ime  satta  samatha  .  siya  ime satta samatha
dasa  samatha  honti  dasa  samatha  satta samatha honti vatthuvasena
pariyayena  .  siyati  .  kathanca siya . vivadadhikaranassa dve
@Footnote: 1 Yu. kukkuccapakatatta. 2 Ma. sammukhavinayena ca. 3 Ma. Yu. itisaddo
@natthi.
Samatha   anuvadadhikaranassa  cattaro  samatha  apattadhikaranassa
tayo  samatha  kiccadhikaranassa  eko  samatho . evam ime satta
samatha  dasa  samatha  honti  dasa  samatha  satta  samatha  honti
vatthuvasena pariyayena.
         Pariyayavaram nitthitam chattham.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 260-263. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5276&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5276&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=884&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=884              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]