ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [894]  Samatho  sammukhavinayo sammukhavinayo samatho . samatho
yebhuyyasika  yebhuyyasika  samatho  .  samatho  sativinayo  sativinayo
samatho  .  samatho  amulhavinayo  amulhavinayo  samatho  .  samatho
patinnatakaranam  patinnatakaranam  samatho  .  samatho  tassapapiyasika
tassapapiyasika  samatho  .  samatho  tinavattharako  tinavattharako
samatho  .  yebhuyyasika  sativinayo  amulhavinayo  patinnatakaranam
tassapapiyasika   tinavattharako   ime   samatha  samatha  no
sammukhavinayo sammukhavinayo samatho ceva sammukhavinayo ca.
   {894.1}  Sativinayo  amulhavinayo patinnatakaranam tassapapiyasika
tinavattharako  sammukhavinayo  ime  samatha  samatha no yebhuyyasika
yebhuyyasika  samatho  ceva  yebhuyyasika  ca  .  amulhavinayo
patinnatakaranam   tassapapiyasika   tinavattharako   sammukhavinayo
yebhuyyasika  ime  samatha  samatha  no sativinayo sativinayo samatho
ceva  sativinayo  ca  .  patinnatakaranam tassapapiyasika tinavattharako
sammukhavinayo  yebhuyyasika  sativinayo  ime  samatha  samatha  no
amulhavinayo  amulhavinayo  samatho  ceva  amulhavinayo  ca .
Tassapapiyasika  tinavattharako  sammukhavinayo  yebhuyyasika  sativinayo
amulhavinayo   ime   samatha   samatha   no   patinnatakaranam
Patinnatakaranam  samatho  ceva  patinnatakarananca  .  tinavattharako
sammukhavinayo  yebhuyyasika  sativinayo  amulhavinayo  patinnatakaranam
ime   samatha   samatha  no  tassapapiyasika  tassapapiyasika
samatho  ceva  tassapapiyasika  ca  .  sammukhavinayo  yebhuyyasika
sativinayo   amulhavinayo   patinnatakaranam   tassapapiyasika  ime
samatha  samatha  no  tinavattharako  tinavattharako  samatho  ceva
tinavattharako ca. [1]-
   [895]  Vinayo  sammukhavinayo  sammukhavinayo  vinayo .
Vinayo  yebhuyyasika  yebhuyyasika  vinayo  .  vinayo  sativinayo
sativinayo  vinayo  .  vinayo  amulhavinayo  amulhavinayo vinayo .
Vinayo   patinnatakaranam   patinnatakaranam   vinayo   .  vinayo
tassapapiyasika  tassapapiyasika  vinayo  .  vinayo  tinavattharako
tinavattharako vinayo.
      Samathasammukhavinayavaram nitthitam ekadasamam 2-.
   [896]  Vinayo  siya  sammukhavinayo  siya na sammukhavinayo
sammukhavinayo  vinayo  ceva  sammukhavinayo  ca  .  vinayo  siya
yebhuyyasika  siya  na  yebhuyyasika  yebhuyyasika  vinayo  ceva
yebhuyyasika  ca  .  vinayo  siya  sativinayo  siya na sativinayo
sativinayo  vinayo  ceva  sativinayo ca . vinayo siya amulhavinayo
siya  na  amulhavinayo  amulhavinayo  vinayo  ceva  amulhavinayo
@Footnote: 1 Ma. Yu. samathasammukhavinayavaram nitthitam ekadasamam. 2 Ma. Yu.
@ime patha na dissanti.
Ca  .  vinayo  siya  patinnatakaranam  siya  na  patinnatakaranam
patinnatakaranam  vinayo  ceva  patinnatakarananca  .  vinayo  siya
tassapapiyasika  siya  na  tassapapiyasika  tassapapiyasika  vinayo
ceva  tassapapiyasika  ca  .  vinayo siya tinavattharako siya na
tinavattharako tinavattharako vinayo ceva tinavattharako ca.
         Vinayavaram nitthitam dvadasamam.
   [897] Sammukhavinayo kusalo akusalo abyakato . Yebhuyyasika
kusala akusala abyakata . sativinayo kusalo akusalo abyakato.
Amulhavinayo  kusalo  akusalo  abyakato  .  patinnatakaranam  kusalam
akusalam  abyakatam  .  tassapapiyasika kusala akusala abyakata .
Tinavattharako  kusalo  akusalo  abyakato  .  sammukhavinayo siya
kusalo  siya abyakato natthi sammukhavinayo akusalo . yebhuyyasika
siya  kusala  siya  akusala  siya abyakata . sativinayo siya
kusalo  siya akusalo siya abyakato . amulhavinayo siya kusalo
siya  akusalo  siya  abyakato  .  patinnatakaranam  siya  kusalam
siya  akusalam  siya  abyakatam  .  tassapapiyasika  siya  kusala
siya  akusala  siya  abyakata  .  tinavattharako  siya kusalo
siya akusalo siya abyakato.
   [898] Vivadadhikaranam kusalam akusalam abyakatam . anuvadadhikaranam
kusalam  akusalam abyakatam . apattadhikaranam kusalam akusalam abyakatam .
Kiccadhikaranam  kusalam  akusalam  abyakatam  .  vivadadhikaranam  siya
kusalam  siya  akusalam  siya  abyakatam  .  anuvadadhikaranam  siya
kusalam  siya  akusalam  siya  abyakatam  .  apattadhikaranam  siya
akusalam siya abyakatam . natthi apattadhikaranam kusalam . kiccadhikaranam
siya kusalam siya akusalam siya abyakatam.
         Kusalavaram nitthitam terasamam.
   [899]  Yattha  yebhuyyasika  labbhati  tattha  sammukhavinayo
labbhati  yattha  sammukhavinayo  labbhati  tattha  yebhuyyasika  labbhati
na  tattha  sativinayo  labbhati  na  tattha  amulhavinayo  labbhati na
tattha  patinnatakaranam  labbhati  na  tattha  tassapapiyasika  labbhati
na  tattha  tinavattharako  labbhati  .  yattha sativinayo labbhati tattha
sammukhavinayo   labbhati   yattha   sammukhavinayo  labbhati  tattha
sativinayo  labbhati  na  tattha  amulhavinayo  labbhati  na  tattha
patinnatakaranam  labbhati  na  tattha  tassapapiyasika  labbhati  na
tattha tinavattharako labbhati na tattha yebhuyyasika labbhati.
   {899.1}  Yattha  amulhavinayo  labbhati  tattha  sammukhavinayo
labbhati  yattha  sammukhavinayo  labbhati  tattha  amulhavinayo  labbhati
na  tattha  patinnatakaranam  labbhati  na  tattha  tassapapiyasika labbhati
na  tattha  tinavattharako  labbhati  na  tattha yebhuyyasika labbhati na
tattha  sativinayo  labbhati  .  yattha  patinnatakaranam  labbhati  tattha
Sammukhavinayo   labbhati   yattha   sammukhavinayo  labbhati  tattha
patinnatakaranam  labbhati  na  tattha  tassapapiyasika  labbhati  na
tattha  tinavattharako  labbhati  na  tattha  yebhuyyasika  labbhati  na
tattha  sativinayo  labbhati  na  tattha  amulhavinayo  labbhati . yattha
tassapapiyasika   labbhati   tattha  sammukhavinayo  labbhati  yattha
sammukhavinayo  labbhati  tattha  tassapapiyasika  labbhati  na  tattha
tinavattharako  labbhati  na  tattha  yebhuyyasika  labbhati  na  tattha
sativinayo  labbhati  na  tattha  amulhavinayo  labbhati  na  tattha
patinnatakaranam labbhati.
   {899.2}  Yattha  tinavattharako  labbhati  tattha  sammukhavinayo
labbhati  yattha  sammukhavinayo  labbhati  tattha  tinavattharako  labbhati
na  tattha  yebhuyyasika  labbhati na tattha sativinayo labbhati na tattha
amulhavinayo  labbhati  na  tattha  patinnatakaranam  labbhati  na  tattha
tassapapiyasika labbhati.
   [900]  Yattha  yebhuyyasika  tattha  sammukhavinayo  yattha
sammukhavinayo  tattha  yebhuyyasika  na  tattha  sativinayo  na  tattha
amulhavinayo  na  tattha  patinnatakaranam  na  tattha  tassapapiyasika
na  tattha  tinavattharako  .  yattha  sativinayo  tattha sammukhavinayo
yattha  sammukhavinayo  tattha  sativinayo  na  tattha  amulhavinayo  na
tattha   patinnatakaranam  na  tattha  tassapapiyasika  na  tattha
tinavattharako     na    tattha    yebhuyyasika    .
(sammukhavinayam  katuna  mulam)  .pe.  yattha  tinavattharako  tattha
sammukhavinayo   yattha  sammukhavinayo  tattha  tinavattharako  na
tattha  yebhuyyasika  na  tattha  sativinayo  na  tattha  amulhavinayo
na tattha patinnatakaranam na tattha tassapapiyasika.
      Cakkapeyyalam. Yatthavaram nitthitam cuddasamam.
   [901]  Yasmim  samaye  sammukhavinayena  ca  yebhuyyasikaya ca
adhikaranam  vupasammati  yattha  yebhuyyasika  labbhati  tattha sammukhavinayo
labbhati   yattha   sammukhavinayo   labbhati   tattha  yebhuyyasika
labbhati  na  tattha  sativinayo  labbhati  na  tattha  amulhavinayo
labbhati  na  tattha  patinnatakaranam  labbhati  na  tattha tassapapiyasika
labbhati na tattha tinavattharako labbhati.
   {901.1} Yasmim samaye sammukhavinayena ca sativinayena ca adhikaranam
vupasammati  yattha  sativinayo  labbhati tattha sammukhavinayo labbhati yattha
sammukhavinayo  labbhati  tattha  sativinayo labbhati na tattha amulhavinayo
labbhati  na  tattha  patinnatakaranam  labbhati  na  tattha tassapapiyasika
labbhati na tattha tinavattharako labbhati na tattha yebhuyyasika labbhati.
   {901.2}  Yasmim  samaye  sammukhavinayena ca amulhavinayena ca
adhikaranam  vupasammati  yattha  amulhavinayo  labbhati  tattha sammukhavinayo
labbhati  yattha  sammukhavinayo  labbhati  tattha  amulhavinayo labbhati na
tattha  patinnatakaranam  labbhati  na  tattha  tassapapiyasika  labbhati na
Tattha  tinavattharako  labbhati  na  tattha  yebhuyyasika  labbhati  na
tattha sativinayo labbhati.
   {901.3}  Yasmim  samaye  sammukhavinayena  ca patinnatakaranena
ca  adhikaranam  vupasammati  yattha  patinnatakaranam  labbhati  tattha
sammukhavinayo   labbhati   yattha   sammukhavinayo  labbhati  tattha
patinnatakaranam  labbhati  na  tattha  tassapapiyasika  labbhati  na
tattha  tinavattharako  labbhati  na  tattha  yebhuyyasika  labbhati  na
tattha sativinayo labbhati na tattha amulhavinayo labbhati.
   {901.4}  Yasmim  samaye  sammukhavinayena  ca tassapapiyasikaya
ca  adhikaranam  vupasammati  yattha  tassapapiyasika  labbhati  tattha
sammukhavinayo   labbhati   yattha   sammukhavinayo  labbhati  tattha
tassapapiyasika  labbhati  na  tattha  tinavattharako  labbhati  na
tattha  yebhuyyasika  labbhati  na  tattha  sativinayo  labbhati  na
tattha amulhavinayo labbhati na tattha patinnatakaranam labbhati.
   {901.5}  Yasmim  samaye sammukhavinayena ca tinavattharakena ca
adhikaranam  vupasammati  yattha  tinavattharako  labbhati tattha sammukhavinayo
labbhati  yattha  sammukhavinayo  labbhati  tattha tinavattharako labbhati na
tattha  yebhuyyasika  labbhati  na  tattha  sativinayo  labbhati na tattha
amulhavinayo  labbhati  na  tattha  patinnatakaranam  labbhati  na  tattha
tassapapiyasika labbhati.
        Samayavaram 1- nitthitam pannarasamam.
@Footnote: 1 Ma. samatha ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 267-273. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5420&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5420&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=894&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=894              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]