ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [894]  Samatho  sammukhāvinayo sammukhāvinayo samatho . samatho
yebhuyyasikā  yebhuyyasikā  samatho  .  samatho  sativinayo  sativinayo
samatho  .  samatho  amūḷhavinayo  amūḷhavinayo  samatho  .  samatho
paṭiññātakaraṇaṃ  paṭiññātakaraṇaṃ  samatho  .  samatho  tassapāpiyasikā
tassapāpiyasikā  samatho  .  samatho  tiṇavatthārako  tiṇavatthārako
samatho  .  yebhuyyasikā  sativinayo  amūḷhavinayo  paṭiññātakaraṇaṃ
tassapāpiyasikā   tiṇavatthārako   ime   samathā  samathā  no
sammukhāvinayo sammukhāvinayo samatho ceva sammukhāvinayo ca.
   {894.1}  Sativinayo  amūḷhavinayo paṭiññātakaraṇaṃ tassapāpiyasikā
tiṇavatthārako  sammukhāvinayo  ime  samathā  samathā no yebhuyyasikā
yebhuyyasikā  samatho  ceva  yebhuyyasikā  ca  .  amūḷhavinayo
paṭiññātakaraṇaṃ   tassapāpiyasikā   tiṇavatthārako   sammukhāvinayo
yebhuyyasikā  ime  samathā  samathā  no sativinayo sativinayo samatho
ceva  sativinayo  ca  .  paṭiññātakaraṇaṃ tassapāpiyasikā tiṇavatthārako
sammukhāvinayo  yebhuyyasikā  sativinayo  ime  samathā  samathā  no
amūḷhavinayo  amūḷhavinayo  samatho  ceva  amūḷhavinayo  ca .
Tassapāpiyasikā  tiṇavatthārako  sammukhāvinayo  yebhuyyasikā  sativinayo
amūḷhavinayo   ime   samathā   samathā   no   paṭiññātakaraṇaṃ
Paṭiññātakaraṇaṃ  samatho  ceva  paṭiññātakaraṇañca  .  tiṇavatthārako
sammukhāvinayo  yebhuyyasikā  sativinayo  amūḷhavinayo  paṭiññātakaraṇaṃ
ime   samathā   samathā  no  tassapāpiyasikā  tassapāpiyasikā
samatho  ceva  tassapāpiyasikā  ca  .  sammukhāvinayo  yebhuyyasikā
sativinayo   amūḷhavinayo   paṭiññātakaraṇaṃ   tassapāpiyasikā  ime
samathā  samathā  no  tiṇavatthārako  tiṇavatthārako  samatho  ceva
tiṇavatthārako ca. [1]-
   [895]  Vinayo  sammukhāvinayo  sammukhāvinayo  vinayo .
Vinayo  yebhuyyasikā  yebhuyyasikā  vinayo  .  vinayo  sativinayo
sativinayo  vinayo  .  vinayo  amūḷhavinayo  amūḷhavinayo vinayo .
Vinayo   paṭiññātakaraṇaṃ   paṭiññātakaraṇaṃ   vinayo   .  vinayo
tassapāpiyasikā  tassapāpiyasikā  vinayo  .  vinayo  tiṇavatthārako
tiṇavatthārako vinayo.
      Samathasammukhāvinayavāraṃ niṭṭhitaṃ ekādasamaṃ 2-.
   [896]  Vinayo  siyā  sammukhāvinayo  siyā na sammukhāvinayo
sammukhāvinayo  vinayo  ceva  sammukhāvinayo  ca  .  vinayo  siyā
yebhuyyasikā  siyā  na  yebhuyyasikā  yebhuyyasikā  vinayo  ceva
yebhuyyasikā  ca  .  vinayo  siyā  sativinayo  siyā na sativinayo
sativinayo  vinayo  ceva  sativinayo ca . vinayo siyā amūḷhavinayo
siyā  na  amūḷhavinayo  amūḷhavinayo  vinayo  ceva  amūḷhavinayo
@Footnote: 1 Ma. Yu. samathasammukhāvinayavāraṃ niṭṭhitaṃ ekādasamaṃ. 2 Ma. Yu.
@ime pāṭhā na dissanti.
Ca  .  vinayo  siyā  paṭiññātakaraṇaṃ  siyā  na  paṭiññātakaraṇaṃ
paṭiññātakaraṇaṃ  vinayo  ceva  paṭiññātakaraṇañca  .  vinayo  siyā
tassapāpiyasikā  siyā  na  tassapāpiyasikā  tassapāpiyasikā  vinayo
ceva  tassapāpiyasikā  ca  .  vinayo siyā tiṇavatthārako siyā na
tiṇavatthārako tiṇavatthārako vinayo ceva tiṇavatthārako ca.
         Vinayavāraṃ niṭṭhitaṃ dvādasamaṃ.
   [897] Sammukhāvinayo kusalo akusalo abyākato . Yebhuyyasikā
kusalā akusalā abyākatā . sativinayo kusalo akusalo abyākato.
Amūḷhavinayo  kusalo  akusalo  abyākato  .  paṭiññātakaraṇaṃ  kusalaṃ
akusalaṃ  abyākataṃ  .  tassapāpiyasikā kusalā akusalā abyākatā .
Tiṇavatthārako  kusalo  akusalo  abyākato  .  sammukhāvinayo siyā
kusalo  siyā abyākato natthi sammukhāvinayo akusalo . yebhuyyasikā
siyā  kusalā  siyā  akusalā  siyā abyākatā . sativinayo siyā
kusalo  siyā akusalo siyā abyākato . amūḷhavinayo siyā kusalo
siyā  akusalo  siyā  abyākato  .  paṭiññātakaraṇaṃ  siyā  kusalaṃ
siyā  akusalaṃ  siyā  abyākataṃ  .  tassapāpiyasikā  siyā  kusalā
siyā  akusalā  siyā  abyākatā  .  tiṇavatthārako  siyā kusalo
siyā akusalo siyā abyākato.
   [898] Vivādādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ . anuvādādhikaraṇaṃ
kusalaṃ  akusalaṃ abyākataṃ . āpattādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ .
Kiccādhikaraṇaṃ  kusalaṃ  akusalaṃ  abyākataṃ  .  vivādādhikaraṇaṃ  siyā
kusalaṃ  siyā  akusalaṃ  siyā  abyākataṃ  .  anuvādādhikaraṇaṃ  siyā
kusalaṃ  siyā  akusalaṃ  siyā  abyākataṃ  .  āpattādhikaraṇaṃ  siyā
akusalaṃ siyā abyākataṃ . natthi āpattādhikaraṇaṃ kusalaṃ . kiccādhikaraṇaṃ
siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākataṃ.
         Kusalavāraṃ niṭṭhitaṃ terasamaṃ.
   [899]  Yattha  yebhuyyasikā  labbhati  tattha  sammukhāvinayo
labbhati  yattha  sammukhāvinayo  labbhati  tattha  yebhuyyasikā  labbhati
na  tattha  sativinayo  labbhati  na  tattha  amūḷhavinayo  labbhati na
tattha  paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  na  tattha  tassapāpiyasikā  labbhati
na  tattha  tiṇavatthārako  labbhati  .  yattha sativinayo labbhati tattha
sammukhāvinayo   labbhati   yattha   sammukhāvinayo  labbhati  tattha
sativinayo  labbhati  na  tattha  amūḷhavinayo  labbhati  na  tattha
paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  na  tattha  tassapāpiyasikā  labbhati  na
tattha tiṇavatthārako labbhati na tattha yebhuyyasikā labbhati.
   {899.1}  Yattha  amūḷhavinayo  labbhati  tattha  sammukhāvinayo
labbhati  yattha  sammukhāvinayo  labbhati  tattha  amūḷhavinayo  labbhati
na  tattha  paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  na  tattha  tassapāpiyasikā labbhati
na  tattha  tiṇavatthārako  labbhati  na  tattha yebhuyyasikā labbhati na
tattha  sativinayo  labbhati  .  yattha  paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  tattha
Sammukhāvinayo   labbhati   yattha   sammukhāvinayo  labbhati  tattha
paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  na  tattha  tassapāpiyasikā  labbhati  na
tattha  tiṇavatthārako  labbhati  na  tattha  yebhuyyasikā  labbhati  na
tattha  sativinayo  labbhati  na  tattha  amūḷhavinayo  labbhati . yattha
tassapāpiyasikā   labbhati   tattha  sammukhāvinayo  labbhati  yattha
sammukhāvinayo  labbhati  tattha  tassapāpiyasikā  labbhati  na  tattha
tiṇavatthārako  labbhati  na  tattha  yebhuyyasikā  labbhati  na  tattha
sativinayo  labbhati  na  tattha  amūḷhavinayo  labbhati  na  tattha
paṭiññātakaraṇaṃ labbhati.
   {899.2}  Yattha  tiṇavatthārako  labbhati  tattha  sammukhāvinayo
labbhati  yattha  sammukhāvinayo  labbhati  tattha  tiṇavatthārako  labbhati
na  tattha  yebhuyyasikā  labbhati na tattha sativinayo labbhati na tattha
amūḷhavinayo  labbhati  na  tattha  paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  na  tattha
tassapāpiyasikā labbhati.
   [900]  Yattha  yebhuyyasikā  tattha  sammukhāvinayo  yattha
sammukhāvinayo  tattha  yebhuyyasikā  na  tattha  sativinayo  na  tattha
amūḷhavinayo  na  tattha  paṭiññātakaraṇaṃ  na  tattha  tassapāpiyasikā
na  tattha  tiṇavatthārako  .  yattha  sativinayo  tattha sammukhāvinayo
yattha  sammukhāvinayo  tattha  sativinayo  na  tattha  amūḷhavinayo  na
tattha   paṭiññātakaraṇaṃ  na  tattha  tassapāpiyasikā  na  tattha
tiṇavatthārako     na    tattha    yebhuyyasikā    .
(sammukhāvinayaṃ  kātūna  mūlaṃ)  .pe.  yattha  tiṇavatthārako  tattha
sammukhāvinayo   yattha  sammukhāvinayo  tattha  tiṇavatthārako  na
tattha  yebhuyyasikā  na  tattha  sativinayo  na  tattha  amūḷhavinayo
na tattha paṭiññātakaraṇaṃ na tattha tassapāpiyasikā.
      Cakkapeyyālaṃ. Yatthavāraṃ niṭṭhitaṃ cuddasamaṃ.
   [901]  Yasmiṃ  samaye  sammukhāvinayena  ca  yebhuyyasikāya ca
adhikaraṇaṃ  vūpasammati  yattha  yebhuyyasikā  labbhati  tattha sammukhāvinayo
labbhati   yattha   sammukhāvinayo   labbhati   tattha  yebhuyyasikā
labbhati  na  tattha  sativinayo  labbhati  na  tattha  amūḷhavinayo
labbhati  na  tattha  paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  na  tattha tassapāpiyasikā
labbhati na tattha tiṇavatthārako labbhati.
   {901.1} Yasmiṃ samaye sammukhāvinayena ca sativinayena ca adhikaraṇaṃ
vūpasammati  yattha  sativinayo  labbhati tattha sammukhāvinayo labbhati yattha
sammukhāvinayo  labbhati  tattha  sativinayo labbhati na tattha amūḷhavinayo
labbhati  na  tattha  paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  na  tattha tassapāpiyasikā
labbhati na tattha tiṇavatthārako labbhati na tattha yebhuyyasikā labbhati.
   {901.2}  Yasmiṃ  samaye  sammukhāvinayena ca amūḷhavinayena ca
adhikaraṇaṃ  vūpasammati  yattha  amūḷhavinayo  labbhati  tattha sammukhāvinayo
labbhati  yattha  sammukhāvinayo  labbhati  tattha  amūḷhavinayo labbhati na
tattha  paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  na  tattha  tassapāpiyasikā  labbhati na
Tattha  tiṇavatthārako  labbhati  na  tattha  yebhuyyasikā  labbhati  na
tattha sativinayo labbhati.
   {901.3}  Yasmiṃ  samaye  sammukhāvinayena  ca paṭiññātakaraṇena
ca  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  yattha  paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  tattha
sammukhāvinayo   labbhati   yattha   sammukhāvinayo  labbhati  tattha
paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  na  tattha  tassapāpiyasikā  labbhati  na
tattha  tiṇavatthārako  labbhati  na  tattha  yebhuyyasikā  labbhati  na
tattha sativinayo labbhati na tattha amūḷhavinayo labbhati.
   {901.4}  Yasmiṃ  samaye  sammukhāvinayena  ca tassapāpiyasikāya
ca  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  yattha  tassapāpiyasikā  labbhati  tattha
sammukhāvinayo   labbhati   yattha   sammukhāvinayo  labbhati  tattha
tassapāpiyasikā  labbhati  na  tattha  tiṇavatthārako  labbhati  na
tattha  yebhuyyasikā  labbhati  na  tattha  sativinayo  labbhati  na
tattha amūḷhavinayo labbhati na tattha paṭiññātakaraṇaṃ labbhati.
   {901.5}  Yasmiṃ  samaye sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca
adhikaraṇaṃ  vūpasammati  yattha  tiṇavatthārako  labbhati tattha sammukhāvinayo
labbhati  yattha  sammukhāvinayo  labbhati  tattha tiṇavatthārako labbhati na
tattha  yebhuyyasikā  labbhati  na  tattha  sativinayo  labbhati na tattha
amūḷhavinayo  labbhati  na  tattha  paṭiññātakaraṇaṃ  labbhati  na  tattha
tassapāpiyasikā labbhati.
        Samayavāraṃ 1- niṭṭhitaṃ paṇṇarasamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. samatha ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 267-273. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5420              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5420              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=894&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=894              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]