ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

page274.

[902] Adhikaraṇanti vā samathāti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā udāhu visaṃsaṭṭhā labbhā ca imesaṃ 1- dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetuṃ 2- . adhikaraṇanti vā samathāti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā no visaṃsaṭṭhā 3- labbhā ca imesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti . So mā hevantissa vacanīyo adhikaraṇanti vā samathāti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā no visaṃsaṭṭhā na 4- ca labbhā imesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetuṃ . taṃ kissa hetu . nanu vuttaṃ bhagavatā cattārīmāni bhikkhave adhikaraṇāni satta samathā adhikaraṇā samathehi sammanti samathā adhikaraṇehi sammanti evaṃ ime dhammā saṃsaṭṭhā no visaṃsaṭṭhā na 4- ca labbhā imesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti. Saṃsaṭṭhavāraṃ niṭṭhitaṃ soḷasamaṃ. [903] Vivādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati anuvādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati āpattādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati kiccādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati . vivādādhikaraṇaṃ dvīhi samathehi sammati sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca anuvādādhikaraṇaṃ catūhi samathehi sammati sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca āpattādhikaraṇaṃ tīhi @Footnote: 1 Ma. Yu. panimesaṃ. 2 Ma. Yu. paññāpetunti. 3 Ma. Yu. @dhammā visaṃsaṭṭhā no saṃsaṭṭhā. 4 Ma. Yu. no.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page275.

Samathehi sammati sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca kiccādhikaraṇaṃ ekena samathena sammati sammukhāvinayena. Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti . Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca pañcahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca . vivādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti . vivādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca catūhi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca. {903.1} Vivādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti . vivādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca dvīhi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca . anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti . anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca chahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca . anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti . anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca catūhi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca . āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti . āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca tīhi samathehi sammanti sammukhāvinayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page276.

Ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca. {903.2} Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti . vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca sattahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca . vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti. {903.3} Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca pañcahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca . [1]- vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti . vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca sattahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca. Sammantivāraṃ 2- niṭṭhitaṃ sattarasamaṃ. [904] Vivādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati katīhi samathehi na sammati . anuvādādhikaraṇaṃ .pe. āpattādhikaraṇaṃ .pe. Kiccādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati katīhi samathehi na sammati . Vivādādhikaraṇaṃ dvīhi samathehi sammati sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya @Footnote: 1 Ma. Yu. anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca @katīhi samathehi sammanti. anu...ca ā...ca kic...ca chahi samathehi sammanti. @sammukhāvinayenaca sativinayenaca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena @ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca . 2 Ma. Yu. sammativāraṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page277.

Ca pañcahi samathehi na sammati sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca . anuvādādhikaraṇaṃ catūhi samathehi sammati sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca tīhi samathehi na sammati yebhuyyasikāya ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca . āpattādhikaraṇaṃ tīhi samathehi sammati sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca catūhi samathehi na sammati yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca. {904.1} Kiccādhikaraṇaṃ ekena samathena sammati sammukhāvinayena chahi samathehi na sammati yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca. {904.2} Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca pañcahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca dvīhi samathehi na sammanti paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca . vivādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . vivādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca catūhi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca paṭiññātakaraṇena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page278.

Ca tiṇavatthārakena ca tīhi samathehi na sammanti sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca. {904.3} Vivādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . vivādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca dvīhi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca pañcahi samathehi na sammanti sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca . anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca chahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca ekena samathena na sammanti yebhuyyasikāya. {904.4} Anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca catūhi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca tīhi samathehi na sammanti yebhuyyasikāya ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca . āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . Āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca tīhi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page279.

Ca catūhi samathehi na sammanti yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca. {904.5} Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca sattahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca. {904.6} Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca pañcahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca dvīhi samathehi na sammanti paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca. {904.7} Anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . Anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca chahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca ekena samathena na sammanti yebhuyyasikāya . Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . vivādādhikaraṇañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page280.

Anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca sattahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca. Sammanti-nasammanti-vāraṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhārasamaṃ. [905] Samathā samathehi sammanti samathā adhikaraṇehi sammanti adhikaraṇā samathehi sammanti adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti . Siyā samathā samathehi sammanti siyā samathā samathehi na sammanti siyā samathā adhikaraṇehi sammanti siyā samathā adhikaraṇehi na sammanti siyā adhikaraṇā samathehi sammanti siyā adhikaraṇā samathehi na sammanti siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi na sammanti. [906] Kathaṃ siyā samathā samathehi sammanti kathaṃ siyā samathā samathehi na sammanti . yebhuyyasikā sammukhāvinayena sammati sativinayena na sammati amūḷhavinayena na sammati paṭiññātakaraṇena na sammati tassapāpiyasikāya na sammati tiṇavatthārakena na sammati . sativinayo sammukhāvinayena sammati amūḷhavinayena na sammati paṭiññātakaraṇena na sammati tassapāpiyasikāya na sammati tiṇavatthārakena na sammati yebhuyyasikāya na sammati . Amūḷhavinayo sammukhāvinayena sammati paṭiññātakaraṇena na sammati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page281.

Tassapāpiyasikāya na sammati tiṇavatthārakena na sammati yebhuyyasikāya na sammati sativinayena na sammati . paṭiññātakaraṇaṃ sammukhāvinayena sammati tassapāpiyasikāya na sammati tiṇavatthārakena na sammati yebhuyyasikāya na sammati sativinayena na sammati amūḷhavinayena na sammati . tassapāpiyasikāya sammukhāvinayena sammati tiṇavatthārakena na sammati yebhuyyasikāya na sammati sativinayena na sammati amūḷhavinayena na sammati paṭiññātakaraṇena na sammati . tiṇavatthārako sammukhāvinayena sammati yebhuyyasikāya na sammati sativinayena na sammati amūḷhavinayena na sammati paṭiññātakaraṇena na sammati tassapāpiyasikāya na sammati . Evaṃ siyā samathā samathehi sammanti evaṃ siyā samathā samathehi na sammanti. [907] Kathaṃ siyā samathā adhikaraṇehi sammanti kathaṃ siyā samathā adhikaraṇehi na sammanti . sammukhāvinayo vivādādhikaraṇena na 1- sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena sammati . yebhuyyasikā vivādādhikaraṇena na 1- sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena [2]- sammati . sativinayo vivādādhikaraṇena na sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena [2]- sammati. @Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi . 2 Yu. na.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page282.

Amūḷhavinayo vivādādhikaraṇena na sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena [1]- sammati . Paṭiññātakaraṇaṃ vivādādhikaraṇena na sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na 2- sammati kiccādhikaraṇena [1]- sammati. Tassapāpiyasikā vivādādhikaraṇena na sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena [1]- sammati . Tiṇavatthārako vivādādhikaraṇena na sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena [1]- sammati . Evaṃ siyā samathā adhikaraṇehi sammanti evaṃ siyā samathā adhikaraṇehi na sammanti. [908] Kathaṃ siyā adhikaraṇā samathehi sammanti kathaṃ siyā adhikaraṇā samathehi na sammanti . vivādādhikaraṇaṃ sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sammati sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca na sammati . anuvādādhikaraṇaṃ sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca sammati yebhuyyasikāya ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca na sammati . āpattādhikaraṇaṃ sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca sammati yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca na sammati . kiccādhikaraṇaṃ sammukhāvinayena @Footnote: 1 Yu. na . 2 Yu. nasaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page283.

Sammati yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca na sammati . evaṃ siyā adhikaraṇā samathehi sammanti evaṃ siyā adhikaraṇā samathehi na sammanti. [909] Kathaṃ siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti kathaṃ siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi na sammanti . vivādādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇena na sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena sammati . anuvādādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇena na sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena sammati . āpattādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇena na sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena sammati . kiccādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇena na sammati anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena sammati . evaṃ siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti evaṃ siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi na sammanti. [910] Chapi samathā cattāropi adhikaraṇā sammukhāvinayena sammanti sammukhāvinayo na 1- kenaci sammati. Samathādhikaraṇavāraṃ niṭṭhitaṃ ekūnavīsatimaṃ 2-. @Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi . 2 Yu. ūnavīsatimaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page284.

[911] Vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti . vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti apica vivādādhikaraṇapaccayā cattāropi 1- adhikaraṇā jāyanti . yathākathaṃ viya . idha bhikkhū vivadanti dhammoti vā adhammoti vā vinayoti vā avinayoti vā bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti vā abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti vā āciṇṇaṃ tathāgatenāti vā anāciṇṇaṃ tathāgatenāti vā paññattaṃ tathāgatenāti vā appaññattaṃ tathāgatenāti vā āpattīti vā anāpattīti vā lahukā āpattīti vā garukā āpattīti vā sāvasesā āpattīti vā anavasesā āpattīti vā duṭṭhullā āpattīti vā aduṭṭhullā āpattīti vā yaṃ tattha bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo nānāvādo aññathāvādo vipaccatāya vohāro medhakaṃ 2- idaṃ vuccati vivādādhikaraṇaṃ . Vivādādhikaraṇe saṅgho vivadati vivādādhikaraṇaṃ . vivadamāno anuvadati anuvādādhikaraṇaṃ . anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpattādhikaraṇaṃ . tāya āpattiyā saṅgho kammaṃ karoti kiccādhikaraṇaṃ. Evaṃ vivādādhikaraṇapaccayā cattāropi adhikaraṇā jāyanti. [912] Anuvādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti . anuvādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti apica anuvādādhikaraṇapaccayā cattāropi @Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo natthi. sabbattha īdīsameva 2 cullavagge medhaganti pākaṭo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page285.

Adhikaraṇā jāyanti . yathākathaṃ viya . idha bhikkhū bhikkhuṃ anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā diṭṭhivipattiyā vā ājīvavipattiyā vā yo tattha anuvādo anuvadanā anullapanā anubhaṇanā anusampavaṅkatā abbhussahanatā anubalappadānaṃ idaṃ vuccati anuvādādhikaraṇaṃ . anuvādādhikaraṇe saṅgho vivadati vivādādhikaraṇaṃ . Vivadamāno anuvadati anuvādādhikaraṇaṃ . anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpattādhikaraṇaṃ . tāya āpattiyā saṅgho kammaṃ karoti kiccādhikaraṇaṃ . evaṃ anuvādādhikaraṇapaccayā cattāropi adhikaraṇā jāyanti. [913] Āpattādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti . āpattādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti apica āpattādhikaraṇapaccayā cattāropi adhikaraṇā jāyanti . yathākathaṃ viya . pañcapi āpattikkhandhā āpattādhikaraṇaṃ sattapi āpattikkhandhā āpattādhikaraṇaṃ idaṃ vuccati āpattādhikaraṇaṃ . āpattādhikaraṇe saṅgho vivadati vivādādhikaraṇaṃ . vivadamāno anuvadati anuvādādhikaraṇaṃ . anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpattādhikaraṇaṃ . tāya āpattiyā saṅgho kammaṃ karoti kiccādhikaraṇaṃ . evaṃ āpattādhikaraṇapaccayā cattāropi adhikaraṇā jāyanti. [914] Kiccādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page286.

Samuṭṭhāpeti . kiccādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti apica kiccādhikaraṇapaccayā cattāropi adhikaraṇā jāyanti . yathākathaṃ viya . yā saṅghassa kiccayatā karaṇīyatā apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ ñatticatutthakammaṃ idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ . kiccādhikaraṇe saṅgho vivadati vivādādhikaraṇaṃ . Vivadamāno anuvadati anuvādādhikaraṇaṃ . anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpattādhikaraṇaṃ . tāya āpattiyā saṅgho kammaṃ karoti kiccādhikaraṇaṃ . evaṃ kiccādhikaraṇapaccayā cattāropi adhikaraṇā jāyanti. Samuṭṭhāpetivāraṃ 1- niṭṭhitaṃ vīsatimaṃ. [915] Vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ bhajati katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ katamena adhikaraṇena saṅgahitaṃ . anuvādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ bhajati katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ katamena adhikaraṇena saṅgahitaṃ . āpattādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ bhajati katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ katamena adhikaraṇena saṅgahitaṃ . kiccādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ bhajati katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ katamena @Footnote: 1 Ma. Yu. samuṭṭhāpanavāraṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page287.

Adhikaraṇena saṅgahitaṃ . vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ vivādādhikaraṇaṃ bhajati vivādādhikaraṇaṃ upanissitaṃ vivādādhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ vivādādhikaraṇena saṅgahitaṃ . anuvādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ anuvādādhikaraṇaṃ bhajati anuvādādhikaraṇaṃ upanissitaṃ anuvādādhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ anuvādādhikaraṇena saṅgahitaṃ . āpattādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ bhajati āpattādhikaraṇaṃ upanissitaṃ āpattādhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ āpattādhikaraṇena saṅgahitaṃ . Kiccādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ kiccādhikaraṇaṃ bhajati kiccādhikaraṇaṃ upanissitaṃ kiccādhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ kiccādhikaraṇena saṅgahitaṃ. [916] Vivādādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ kati samathe bhajati kati samathe upanissitaṃ kati samathe pariyāpannaṃ katīhi samathehi saṅgahitaṃ katīhi samathehi sammati . anuvādādhikaraṇaṃ .pe. āpattādhikaraṇaṃ .pe. Kiccādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ kati samathe bhajati kati samathe upanissitaṃ kati samathe pariyāpannaṃ katīhi samathehi saṅgahitaṃ katīhi samathehi sammati . vivādādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ dve samathe bhajati dve samathe upanissitaṃ dve samathe pariyāpannaṃ dvīhi samathehi saṅgahitaṃ dvīhi samathehi sammati sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca . anuvādādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ cattāro samathe bhajati cattāro samathe upanissitaṃ cattāro samathe pariyāpannaṃ catūhi samathehi saṅgahitaṃ catūhi samathehi sammati sammukhāvinayena ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page288.

Sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca . āpattādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ tayo samathe bhajati tayo samathe upanissitaṃ tayo samathe pariyāpannaṃ tīhi samathehi saṅgahitaṃ tīhi samathehi sammati sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca . kiccādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ ekaṃ samathaṃ bhajati ekaṃ samathaṃ upanissitaṃ ekaṃ samathaṃ pariyāpannaṃ ekena samathena saṅgahitaṃ ekena samathena sammati sammukhāvinayenāti. Samathabhedaṃ niṭṭhitaṃ 1-. Tassuddānaṃ [917] Adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ 2- sādhāraṇā ca bhāgiyā samathā sādhāraṇikā samathassa tabbhāgiyā samathā sammukhā ceva vinaye 3- kusalena ca yatthasamayasaṃsaṭṭhā 4- sammanti na sammanti ca samathādhikaraṇañceva samuṭṭhānaṃ bhajanti cāti. ------------ @Footnote: 1 Ma. bhajativāro niṭṭhito ekavīsatimo samathabhedo niṭṭhito . 2 Ma. pariyāyaṃ. @3 Ma. Yu. vinayena . 4 Ma. yatthasamathasaṃsaṭṭhā.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 274-288. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5563&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5563&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=902&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=74              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=902              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]