ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [943]  Atthāpatti  saññāvimokkhā  atthāpatti  na  7-
saññāvimokkhā  .  atthāpatti  laddhasamāpattikassa  atthāpatti  na
laddhasamāpattikassa  .  atthāpatti  saddhammapaṭisaññuttā  atthāpatti
asaddhammapaṭisaññuttā   .   atthāpatti   saparikkhārapaṭisaññuttā
atthāpatti  paraparikkhārapaṭisaññuttā  .  atthāpatti sapuggalapaṭisaññuttā
atthāpatti    parapuggalapaṭisaññuttā    .    atthi   saccaṃ
bhaṇanto  garukaṃ  āpattiṃ  āpajjati  atthi 8- musā bhaṇanto lahukaṃ
āpattiṃ  āpajjati  8-  .  atthi  musā  bhaṇanto garukaṃ āpattiṃ
āpajjati  atthi 8- saccaṃ bhaṇanto lahukaṃ āpattiṃ āpajjati 8- .
Atthāpatti  bhūmigato  āpajjati  no  vehāsagato  atthāpatti
vehāsagato  āpajjati  no  bhūmigato  .  atthāpatti  nikkhamanto
āpajjati  no  pavisanto  atthāpatti  pavisanto  āpajjati  no
nikkhamanto  .  atthāpatti  ādiyanto  āpajjati  atthāpatti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vajjakiriyaṃ . 2 Ma. kiriyākiriyaṃ . 3 Ma. paññatti anānuppanna.
@Yu. paññatti anānuppannā . 4 Ma. Yu. thullagihiniyatā ca ādi adhiccacodako.
@5 Ma. Yu. -nāsitā . 6 Ma. Yu. ekake . 7 Ma. no . 8 Ma. Yu. chayime pāṭhā natthi.
Anādiyanto  āpajjati  .  atthāpatti  samādiyanto  āpajjati
atthāpatti  na  samādiyanto  āpajjati  .  atthāpatti  karonto
āpajjati  atthāpatti  na  karonto  āpajjati  .  atthāpatti
dento āpajjati atthāpatti na dento āpajjati. [1]-
   {943.1}  Atthāpatti  paṭiggaṇhanto  āpajjati  atthāpatti
na  paṭiggaṇhanto  āpajjati  .  atthāpatti  paribhogena  āpajjati
atthāpatti  na  paribhogena  āpajjati . atthāpatti rattiṃ āpajjati
no  divā  atthāpatti  divā  āpajjati  no rattiṃ . atthāpatti
aruṇugge  āpajjati  atthāpatti  na  aruṇugge  āpajjati .
Atthāpatti   chindanto   āpajjati  atthāpatti  na  chindanto
āpajjati  .  atthāpatti  chādento  āpajjati  atthāpatti  na
chādento   āpajjati  .  atthāpatti  dhārento  āpajjati
atthāpatti na dhārento āpajjati.
   [944]  Dve  uposathā  cātuddasiko  ca paṇṇarasiko ca .
Dve  pavāraṇā  cātuddasikā  ca  paṇṇarasikā ca . dve kammāni
apalokanakammaṃ  ñattikammaṃ  .  aparānipi  dve kammāni ñattidutiyakammaṃ
ñatticatutthakammaṃ  .  dve  kammavatthūni  apalokanakammassa  vatthu
ñattikammassa  vatthu  .  aparānipi  dve kammavatthūni ñattidutiyakammassa
vatthu  ñatticatutthakammassa  vatthu  . dve kammadosā apalokanakammassa
doso ñattikammassa doso.
@Footnote: 1 Ma. [atthāpatti desento āpajjati atuthāpatti na desento āpajjati .]
@natthi katthaci.
Aparepi  dve  kammadosā  ñattidutiyakammassa doso ñatticatutthakammassa
doso  . dve kammasampattiyo apalokanakammassa sampatti ñattikammassa
sampatti  .  aparāpi  dve kammasampattiyo ñattidutiyakammassa sampatti
ñatticatutthakammassa  sampatti  . dve nānāsaṃvāsakabhūmiyo attanā vā
attānaṃ nānāsaṃvāsakaṃ karoti samaggo vā naṃ saṅgho ukkhipati adassane
vā appaṭikamme vā appaṭinissagge vā . dve samānasaṃvāsakabhūmiyo
attanā vā attānaṃ samānasaṃvāsakaṃ karoti samaggo vā naṃ saṅgho ukkhittaṃ
osāreti adassane 1- vā appaṭikamme 1- vā appaṭinissagge 1- vā.
   [945]  Dve  pārājikā  bhikkhūnañca  bhikkhunīnañca  .  dve
saṅghādisesā  dve  thullaccayā dve pācittiyā dve pāṭidesanīyā
dve  dukkaṭā  dve  dubbhāsitā  bhikkhūnañca  bhikkhunīnañca  satta
āpattiyo  satta  āpattikkhandhā  .  dvīhākārehi  saṅgho bhijjati
kammena vā salākagāhena vā.
   [946]  Dve  puggalā  na  upasampādetabbā  addhānahīno
aṅgahīno . aparepi dve puggalā na upasampādetabbā vatthuvipanno
karaṇadukkaṭako  .  aparepi  dve  puggalā  na  upasampādetabbā
aparipūro  paripūro 2- no ca yācati . dvinnaṃ puggalānaṃ nissāya
na  vatthabbaṃ  alajjissa  ca  bālassa  ca  . dvinnaṃ puggalānaṃ na
@Footnote: 1 Ma. dassane vā paṭikkamme vā paṭinissagge vā .  2 Yu. saparipūro.
Nissayo  dātabbo  alajjissa  ca  lajjino  ca  na  yācati .
Dvinnaṃ  puggalānaṃ  nissayo  dātabbo  bālassa  ca  lajjissa  ca
yācati  .  dve  puggalā  abhabbā  āpattiṃ  āpajjituṃ  buddhā
ca  paccekabuddhā  ca  .  dve puggalā bhabbā āpattiṃ āpajjituṃ
bhikkhū  ca  bhikkhuniyo ca . dve puggalā abhabbā sañcicca āpattiṃ
āpajjituṃ  bhikkhū  ca  bhikkhuniyo  ca  ariyapuggalā . dve puggalā
bhabbā  sañcicca  āpattiṃ  āpajjituṃ  bhikkhū  ca  bhikkhuniyo  ca
puthujjanā  .  dve  puggalā  abhabbā  sañcicca  sātisāraṃ  vatthuṃ
ajjhācarituṃ  bhikkhū  ca  bhikkhuniyo  ca  ariyapuggalā  .  dve
puggalā  bhabbā  sañcicca  sātisāraṃ  vatthuṃ  ajjhācarituṃ  bhikkhū  ca
bhikkhuniyo ca puthujjanā.
   [947] Dve paṭikkosanā 1- kāyena vā paṭikkosati vācāya vā
paṭikkosati  .  dve  nissāraṇā  atthi  puggalo  appatto
nissāraṇaṃ  tañce  saṅgho  nissāreti  ekacco  sunissārito
ekacco  dunnissārito  .  dve  osāraṇā  atthi  puggalo
appatto   osāraṇaṃ   tañce  saṅgho  osāreti  ekacco
sosārito  ekacco  dosārito  .  dve  paṭiññā kāyena vā
paṭijānāti  vācāya  vā  paṭijānāti  .  dve paṭiggahā kāyena
vā  paṭiggaṇhāti  kāyapaṭibaddhena  vā  paṭiggaṇhāti  .  dve
paṭikkhepā  kāyena  vā  paṭikkhipati  vācāya  vā  paṭikkhipati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭikkosā.
Dve  upaghātikā  sikkhūpaghātikā  ca  bhogupaghātikā  ca  .  dve
codanā kāyena vā codeti vācāya vā codeti.
   [948]  Dve  kaṭhinassa  palibodhā  āvāsapalibodho  ca
cīvarapalibodho  ca  . dve kaṭhinassa apalibodhā āvāsāpalibodho ca
cīvarāpalibodho  ca  . dve cīvarāni gahapatikañca paṃsukūlikañca 1- .
Dve pattā ayopatto ca 2- mattikāpatto ca 2-. Dve maṇḍalāni
tipumayañca 2- sisamayañca 2- .  dve pattassa adhiṭṭhānā kāyena vā
adhiṭṭheti  vācāya  vā  adhiṭṭheti  .  dve  cīvarassa adhiṭṭhānā
kāyena  vā  adhiṭṭheti  vācāya vā adhiṭṭheti . dve vikappanā
sammukhāvikappanā  ca  parammukhāvikappanā  ca  .  dve  vinayā
bhikkhūnañca   bhikkhunīnañca   .   dve   venayikā   paññattañca
paññattānulomañca   .   dve  vinayassa  sallekhā  akappiye
setughāto kappiye mattakāritā.
   [949] Dvīhākārehi āpattiṃ āpajjati kāyena vā āpajjati
vācāya  vā āpajjati . dvīhākārehi āpattiyā vuṭṭhāti kāyena
vā vuṭṭhāti vācāya vā vuṭṭhāti. Dve parivāsā paṭicchannaparivāso ca 2-
appaṭicchannaparivāso ca 2-. Aparepi dve parivāsā suddhantaparivāso ca 2-
samodhānaparivāso  ca 2- . dve mānantā paṭicchannamānattañca 2-
appaṭicchannamānattañca 2- . aparepi dve mānattā pakkhamānattañca 2-
samodhānamānattañca    2-    .    dvinnaṃ    puggalānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṃsukūlañca . 2 Ma. Yu. ime dvādasa casaddā natthi.
Ratticchedo pārivāsikassa ca mānattacārikassa ca.
   [950] Dve anādariyāni puggalānādariyañca dhammānādariyañca .
Dve  loṇāni  jātimayañca  khārimayañca  1-  .  aparānipi
dve  loṇāni  sāmuddañca 2- kāḷaloṇañca 2- . aparānipi dve
loṇāni  sindhavañca  2- ubbhidañca 2- .  aparānipi dve loṇāni
romakañca  2- pakkhallakañca 2- . dve paribhogā abbhantaraparibhogo
ca  bāhiraparibhogo  ca  .  dve  akkosā  hīno  ca akkoso
ukkaṭṭho  ca  akkoso  . dvīhākārehi pesuññaṃ hoti piyakamyassa
vā  bhedādhippāyassa  vā  .  dvīhākārehi  gaṇabhojanaṃ  pasavati
nimantanato  vā  viññattito  vā  .  dve vassupanāyikā purimikā
ca  pacchimikā  ca  .  dve  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni dve
dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [951]  Dve  puggalā  bālā yo ca anāgataṃ bhāraṃ vahati
yo  ca  āgataṃ  bhāraṃ  na  vahati . dve puggalā paṇḍitā yo
ca  anāgataṃ bhāraṃ na vahati yo ca āgataṃ bhāraṃ vahati . aparepi
dve  puggalā  bālā  no  ca  akappiye  kappiyasaññī  yo  ca
kappiye  akappiyasaññī  .  dve  puggalā  paṇḍitā  yo  ca
akappiye  akappiyasaññī  yo  ca  kappiye  kappiyasaññī  . aparepi
dve  puggalā  bālā  yo  ca  anāpattiyā  āpattisaññī
yo  ca  āpattiyā  anāpattisaññī  .  dve  puggalā  paṇḍitā
@Footnote: 1 Ma. Yu. jātimañca kārimañca . 2 Ma. Yu. ime casaddā natthi.
Yo ca āpattiyā āpattisaññī yo ca anāpattiyā anāpattisaññī .
Aparepi  dve  puggalā  bālā  yo  ca  adhamme  dhammasaññī
yo  ca  dhamme  adhammasaññī  .  dve  puggalā paṇḍitā yo ca
adhamme  adhammasaññī  yo  ca  dhamme  dhammasaññī . aparepi dve
puggalā  bālā  yo  ca  avinaye  vinayasaññī  yo  ca  vinaye
avinayasaññī  .  dve  puggalā  paṇḍitā  yo  ca  avinaye
avinayasaññī yo ca vinaye vinayasaññī.
   [952]  Dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā  vaḍḍhanti  yo  ca  na
kukkuccāyitabbaṃ kukkuccāyati yo ca kukkuccāyitabbaṃ na kukkuccāyati .
Dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā  na  vaḍḍhanti yo ca na kukkuccāyitabbaṃ
na  kukkuccāyati  yo  ca kukkuccāyitabbaṃ kukkuccāyati . aparesampi
dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā  vaḍḍhanti  yo  ca akappiye kappiyasaññī
yo  ca  kappiye  akappiyasaññī  .  dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā
na  vaḍḍhanti  yo  ca  akappiye  akappiyasaññī  yo  ca  kappiye
kappiyasaññī  .  aparesampi  dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā  vaḍḍhanti
yo ca anāpattiyā āpattisaññī yo ca āpattiyā anāpattisaññī .
Dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā  na  vaḍḍhanti  yo  ca  anāpattiyā
anāpattisaññī  yo  ca  āpattiyā  āpattisaññī  .  aparesampi
dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā  vaḍḍhanti  yo  ca  adhamme  dhammasaññī
yo  ca  dhamme  adhammasaññī  .  dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā  na
Vaḍḍhanti  yo  ca  adhamme adhammasaññī yo ca dhamme dhammasaññī .
Aparesampi  dvinnaṃ  puggalānaṃ  āsavā  vaḍḍhanti  yo  ca avinaye
vinayasaññī  yo  ca  vinaye  avinayasaññī  .  dvinnaṃ  puggalānaṃ
āsavā  na  vaḍḍhanti  yo  ca avinaye avinayasaññī yo ca vinaye
vinayasaññī.
           Dukaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
            Tassuddānaṃ
   [953] Saññā laddhā ca saddhammā   parikkhārā ca puggalā
    saccaṃ bhūmi nikkhamanto          ādiyanto samādiyaṃ
    karonto dento gaṇhanto      paribhogena ratti ca
    aruṇā chindaṃ chādento         dhārento ca uposathā 2-
    pavāraṇā kammāparā          vatthu aparā dosā ca
    aparā dve ca sampatti          nānā samānameva ca
    pārāji saṅghā thullaccaṃ 3-       pācitti pāṭidesanī 4-
    dukkaṭā bhāsitañceva 5-       satta āpattikhandhakā 6-
    bhijjati upasampadā            tatheva apare duve
    na vatthabbaṃ na dātabbaṃ         abhabbābhabbameva ca
    sañcicca sātisārā ca          paṭikkosā nisāraṇā
@Footnote: 1 Ma. Yu. dukā niṭṭhitā . 2 Sī. uposatho . 3 Yu. Sī. thullaccayaṃ.
@4 Ma. pārājikasaṅghathullaccaya- pācitti pāṭidesanā . 5 Ma. Yu. dubbhāsitā ceva.
@6 Ma. Yu. Sī. satta āpattikkhandhā ca.
    Osāraṇā paṭiññā ca        paṭiggahā paṭikkhipā
    upaghāti codanā ca           kaṭhinā ca duve tathā
    cīvarā pattamaṇḍalā          adhiṭṭhānā tathā duve 1-
    vikappanā ca vinayā           venayikā salekkhakā 2-
    āpajjati ca vuṭṭhāti          parivāsāpare duve 3-
    dve mānattā apare ca         ratticchedo anādari
    dve loṇā tayo apare         paribhogā akkosanā 4-
    pesuññaṃ ca gaṇā vassaṃ 5-      ṭhapanā bhārakappiyā
    anāpatti adhamme ca 6-        vinaye āsave tathāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 296-304. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=6018              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=6018              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=943&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=77              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=943              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10022              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10022              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]