ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [954]  Atthāpatti tiṭṭhante bhagavati āpajjati no parinibbute
atthāpatti  parinibbute  bhagavati  āpajjati  no tiṭṭhante atthāpatti
tiṭṭhantepi  bhagavati  āpajjati  parinibbutepi  .  atthāpatti  kāle
āpajjati  no  vikāle  atthāpatti  vikāle āpajjati no kāle
atthāpatti  kāle  ceva āpajjati vikāle ca . atthāpatti rattiṃ
āpajjati  no  divā  atthāpatti  divā  āpajjati  no  rattiṃ
atthāpatti  rattiñceva  āpajjati  divā ca . atthāpatti dasavasso
āpajjati  no  ūnadasavasso  atthāpatti  ūnadasavasso  āpajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. Sī. tatheva dve . 2 Ma. Yu. Sī. venayikā ca sallekhā.
@3 Yu. Sī. apare dve. 4 Ma. Yu. paribhogakkosena ca . 5 Ma. Yu. Sī. vassa.
@6 Ma. Yu. adhammadhammā.
No  dasavasso  atthāpatti  dasavasso  ceva  āpajjati ūnadasavasso
ca  .  atthāpatti  pañcavasso  āpajjati  no  ūnapañcavasso
atthāpatti  ūnapañcavasso  āpajjati  no  pañcavasso  atthāpatti
pañcavasso  ceva  āpajjati  ūnapañcavasso  ca  .  atthāpatti
kusalacitto āpajjati no 1- akusalacitto 1- atthāpatti akusalacitto
āpajjati no 1- kusalacitto 1- atthāpatti abyākatacitto āpajjati.
Atthāpatti  sukhavedanāsamaṅgī  āpajjati  atthāpatti  dukkhavedanāsamaṅgī
āpajjati atthāpatti adukkhamasukhavedanāsamaṅgī āpajjati.
   [955] Tīṇi codanāvatthūni diṭṭhena sutena parisaṅkāya . tayo
salākagāhā  gūḷhako  vivaṭako  sakaṇṇajappako  .  tayo paṭikkhepā
mahicchatā asantuṭṭhatā 2- asallekhatā . tayo anuññātā appicchatā
santuṭṭhatā  sallekhatā  .  aparepi  tayo  paṭikkhepā  mahicchatā
asantuṭṭhatā   amattaññutā  .  tayo  anuññātā  appicchatā
santuṭṭhatā   mattaññutā   .   tisso   paññattiyo  paññatti
anuppaññatti  anuppannapaññatti  .  aparāpi  tisso  paññattiyo
sabbatthapaññatti   padesapaññatti   sādhāraṇapaññatti   .  aparāpi
tisso paññattiyo asādhāraṇapaññatti ekatopaññatti ubhatopaññatti.
   [956]  Atthāpatti  bālo āpajjati no paṇḍito atthāpatti
paṇḍito  āpajjati  no  bālo  atthāpatti bālo ceva āpajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime pāṭhā natthi . 2 Po. Ma. Yu. asantuṭṭhitā.
Paṇḍito ca . atthāpatti kāḷe 1- āpajjati no juṇhe atthāpatti
juṇhe  āpajjati  no  kāḷe  atthāpatti  kāḷe ceva āpajjati
juṇhe  ca  .  atthi  kāḷe  kappati  no  juṇhe atthi juṇhe
kappati  no  kāḷe  atthi  kāḷe  ceva  kappati  juṇhe ca .
Atthāpatti hemante āpajjati no ca 2- gimhe no ca 2- vasse
atthāpatti gimhe āpajjati no ca 2- hemante no ca 2- vasse
atthāpatti vasse āpajjati no ca 2- gimhe no ca 2- hemante 3-.
Atthāpatti  saṅgho  āpajjati  no  gaṇo  no puggalo atthāpatti
gaṇo  āpajjati  no  saṅgho  no  puggalo  atthāpatti  puggalo
āpajjati  no  saṅgho  no  gaṇo  .  atthi saṅghassa kappati na
gaṇassa  na  puggalassa  atthi  gaṇassa  kappati  na  saṅghassa  na
puggalassa atthi puggalassa kappati na saṅghassa na gaṇassa.
   [957]  Tisso  chādanā vatthuṃ chādeti no āpattiṃ āpattiṃ
chādeti  no  vatthuṃ  vatthuñceva  chādeti  āpattiñca  .  tisso
paṭicchādiyo  jantāgharapaṭicchādi  udakapaṭicchādi  vatthapaṭicchādi  .
Tīṇi  paṭicchannāni  vahanti  no  vivaṭāni  mātugāmo  paṭicchanno
vahati  no  vivaṭo  brāhmaṇānaṃ  mantā  paṭicchannā  vahanti  no
vivaṭā  micchādiṭṭhi  paṭicchannā  vahati  no vivaṭā . tīṇi vivaṭāni
virocanti  no  paṭicchannāni  candamaṇḍalaṃ  vivaṭaṃ  virocati  no
paṭicchannaṃ  suriyamaṇḍalaṃ  vivaṭaṃ virocati no paṭicchannaṃ tathāgatappavedito
@Footnote: 1 Yu. kāle . 2 Ma. Yu. ime casaddā natthi . 3 Ma. Yu. no
@hemante no gimhe.
Dhammavinayo   vivaṭo   virocati  no  paṭicchanno  .  tayo
senāsanagāhā purimako pacchimako antarāmuttako.
   [958] Atthāpatti gilāno āpajjati no agilāno atthāpatti
agilāno  āpajjati  no  gilāno  atthāpatti  gilāno  ceva
āpajjati agilāno ca.
   [959]  Tīṇi  adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni . tīṇi dhammikāni
pātimokkhaṭṭhapanāni . Tayo parivāsā paṭicchannaparivāso appaṭicchannaparivāso
suddhantaparivāso   .   tayo   mānattā   paṭicchannamānattaṃ
appaṭicchannamānattaṃ  pakkhamānattaṃ  .  tayo  pārivāsikassa  bhikkhuno
ratticchedā sahavāso vippavāso anārocanā.
   [960]  Atthāpatti  anto  āpajjati  no  bahi atthāpatti
bahi  āpajjati  no  anto  atthāpatti  anto  ceva  āpajjati
bahi  ca  .  atthāpatti  antosīmāya  āpajjati  no  bahisīmāya
atthāpatti  bahisīmāya  āpajjati  no  antosīmāya  atthāpatti
antosīmāya ceva āpajjati bahisīmāya ca.
   [961]  Tīhākārehi  āpattiṃ  āpajjati  kāyena āpajjati
vācāya  āpajjati  kāyena  vācāya  āpajjati  .  aparehipi
tīhākārehi  āpattiṃ  āpajjati  saṅghamajjhe  gaṇamajjhe  puggalassa
santike  .  tīhākārehi  āpattiyā  vuṭṭhāti  kāyena  vuṭṭhāti
vācāya  vuṭṭhāti kāyena vācāya vuṭṭhāti . aparehipi tīhākārehi
Āpattiyā   vuṭṭhāti   saṅghamajjhe   gaṇamajjhe   puggalassa
santike  .  tiṇī  adhammikāni  amūḷhavinayassa  dānāni  .  tīṇi
dhammikāni amūḷhavinayassa dānāni.
   [962]  Tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho
tajjanīyakammaṃ  kareyya  bhaṇḍanakārako  hoti kalahakārako vivādakārako
bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  bālo  hoti  abyatto
āpattibahulo   anapadāno   gihisaṃsaṭṭho   viharati  ananulomikehi
gihisaṃsaggehi.
   {962.1}  Tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno
saṅgho  niyassakammaṃ  kareyya  bhaṇḍanakārako  hoti  .pe.  saṅghe
adhikaraṇakārako  bālo  hoti  abyatto  āpattibahulo  anapadāno
gihisaṃsaṭṭho viharati ananulomikeha gihisaṃsaggehi.
   {962.2}  Tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno
saṅgho  pabbājanīyakammaṃ  kareyya  bhaṇḍanakārako  hoti .pe. saṅghe
adhikaraṇakārako  bālo  hoti  abyatto  āpattibahulo  anapadāno
kuladūsako hoti pāpasamācāro 1-.
   {962.3}  Tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno
saṅgho  paṭisāraṇīyakammaṃ  kareyya  bhaṇḍanakārako  hoti  .pe.
Saṅghe  adhikaraṇakārako  bālo  hoti  abyatto  āpattibahulo
anapadāno gihiṃ 2- akkosati paribhāsati.
@Footnote: 1 ito paraṃ Ma. Yu. pāpasamācārā dissanti ceva suyyanti cāti
@pāli dissati. 2 Ma. Yu. gihī.
   {962.4} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho
āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ kareyya bhaṇḍanakārako hoti .pe.
Saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno
āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ passituṃ.
   {962.5} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho
āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  kareyya bhaṇḍanakārako hoti
.pe.  saṅghe  adhikaraṇakārako  bālo hoti abyatto āpattibahulo
anapadāno āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ paṭikātuṃ.
   {962.6} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho
pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhepanīyakammaṃ  kareyya
bhaṇḍanakārako hoti .pe. saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto
ābattipahulo anapadāno na icchati pāpikaṃ diṭṭhiṃ paṭinissajjituṃ.
   {962.7} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho
āgāḷhāya  ceteyya  bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako vivādakārako
bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto āpattibahulo
anapadāno gihisaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi gihisaṃsaggehi.
   {962.8} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ alajjī ca hoti
bālo ca apakatatto ca. Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ
kātabbaṃ adhisīle sīlavipanno hoti ajjhācāre ācāravipanno hoti atidiṭṭhiyā
Diṭṭhivipanno  hoti  .  aparehipi  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
kammaṃ  kātabbaṃ  kāyikena  davena  samannāgato  hoti  vācasikena
davena  samannāgato  hoti  kāyikavācasikena  davena  samannāgato
hoti  .  aparehipi  tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ
kāyikena  anācārena  samannāgato  hoti  vācasikena  anācārena
samannāgato   hoti  kāyikavācasikena  anācārena  samannāgato
hoti  .  aparehipi  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  kammaṃ
kātabbaṃ  kāyikena  upaghātikena  samannāgato  hoti  vācasikena
upaghātikena   samannāgato  hoti  kāyikavācasikena  upaghātikena
samannāgato hoti.
   {962.9}   Aparehipi  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
kammaṃ  kātabbaṃ  kāyikena  micchājīvena samannāgato hoti vācasikena
micchājīvena   samannāgato  hodi  kāyikavācasikena  micchājīvena
samannāgato   hoti   .  aparehipi  tīhaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno  kammaṃ  kātabbaṃ  āpattiṃ  āpanno kammakato upasampādeti
nissayaṃ  deti  sāmaṇeraṃ  upaṭṭhāpeti  .  aparehipi  tīhaṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  kammaṃ  kātabbaṃ  yāya  āpattiyā  saṅghena
kammaṃ  kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ āpajjati aññaṃ vā tādisikaṃ tato
vā  pāpiṭṭhataraṃ  .  aparehipi  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
kammaṃ  kātabbaṃ  buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati
saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati.
   {962.10} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno saṅghamajjhe uposathaṃ ṭhapentassa
alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti omadditvā saṅghena
uposatho kātabbo alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca.
   {962.11} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno saṅghamajjhe pavāraṇaṃ
ṭhapentassa alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti
omadditvā saṅghena pavāretabbaṃ alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca.
Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno na kāci saṅghasammati dātabbā alajjī
ca hoti bālo ca apakatatto ca. Tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅgho
na voharitabbo 1- alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca. Tīhaṅgehi
samannāgato  bhikkhu  na kismiñci paccekaṭṭhāne ṭhapetabbo alajjī ca
hoti  bālo  ca apakatatto ca . tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
nissāya na vatthabbaṃ alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca. Tīhaṅgehi
samannāgatassa bhikkhuno nissayo na dātabbo alajjī ca hoti bālo ca
apakatatto ca.
   {962.12}  Tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  okāsaṃ  2-
kārāpentassa  nālaṃ okāsakammaṃ kātuṃ alajjī ca hoti bālo ca apakatatto
ca . tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno savacanīyaṃ nādātabbaṃ alajjī ca
hoti  bālo  ca apakatatto ca . tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅghe na voharitabbaṃ . 2 Ma. Yu. okāsakammaṃ.
Vinayo  na  pucchitabbo  alajjī  ca  hoti  bālo  ca apakatatto
ca  .  tīhaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  vinayo  na  pucchitabbo
alajjī  ca  hoti  bālo  ca  apakatatto  ca  .  tīhaṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  vinayo  na  vissajjetabbo  alajjī  ca
hoti  bālo  ca  apakatatto  ca  .  tīhaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  vinayo  na  vissajjetabbo  alajjī  ca  hoti  bālo
ca  apakatatto  ca  .  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno anuyogo
na  dātabbo  alajjī  ca  hoti  bālo  ca  apakatatto  ca .
Tīhaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā saddhiṃ vinayo na sākacchitabbo 1-
alajjī  ca  hoti  bālo  ca  apakatatto  ca  .  tīhaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo
na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  alajjī  ca  hoti  bālo  ca
apakatatto ca.
   [963] Tayo uposathā cātuddasiko paṇṇarasiko sāmaggīuposatho.
Aparepi tayo uposathā saṅghe uposatho gaṇe uposatho puggale uposatho.
Aparepi  tayo  uposathā  suttuddeso  [2]-  pārisuddhiuposatho
adhiṭṭhānuposatho  .  tisso  pavāraṇā  cātuddasikā  paṇṇarasikā
sāmaggīpavāraṇā  .  aparāpi  tisso  pavāraṇā  saṅghe  pavāraṇā
gaṇe pavāraṇā puggale pavāraṇā . Aparāpi tisso pavāraṇā tevācikā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sākacchātabbo . 2 Ma. Yu. uposatho.
Pavāraṇā dvevācikā pavāraṇā samānavassikā pavāraṇā.
   {963.1}  Tayo  āpāyikā  nerayikā  idamappahāya yo ca
abrahmacārī  brahmacāripaṭiñño  yo  ca suddhaṃ brahmacāriṃ 1- suddhaṃ
brahmacariyaṃ  2-  carantaṃ  amūlakena  abrahmacariyena  anuddhaṃseti yo
cāyaṃ  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhi  natthi  kāmesu  dosoti  so kāmesu
pātabyataṃ  āpajjati  .  tīṇi  akusalamūlāni  lobho  akusalamūlaṃ
doso  akusalamūlaṃ  moho  akusalamūlaṃ  .  tīṇi  kusalamūlāni alobho
kusalamūlaṃ  adoso  kusalamūlaṃ  amoho  kusalamūlaṃ  .  tīṇi duccaritāni
kāyaduccaritaṃ   vacīduccaritaṃ   manoduccaritaṃ   .  tīṇi  sucaritāni
kāyasucaritaṃ vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ.
   {963.2} Tayo atthavase paṭicca bhagavatā kulesu tikabhojanaṃ paññattaṃ
dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ  niggahāya  pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya mā
pāpicchā pakkhaṃ  nissāya saṅghaṃ bhindeyyuṃ 3- kulānuddayatāya ca. Tīhi
asaddhammehi  abhibhūto pariyādinnacitto devadatto āpāyiko nerayiko
kappaṭṭho atekiccho pāpicchatā pāpamittatā oramattakena visesādhigamena
antarā vosānaṃ āpādi . tisso sammatiyo 4- daṇḍasammati sikkāsammati
daṇḍasikkāsammati  .  tisso  pādukā  dhuvaṭṭhāniyā 5- asaṅkamanīyā
vaccapādukā  passāvapādukā  ācamanapādukā  .  tisso pādaghaṃsaniyo
sakkharā kathalā samuddapheṇakāti.
           Tikaṃ niṭṭhitaṃ 6-.
@Footnote: 1 Yu. asuddhabrahmacārī . 2 Ma. Yu. parisuddhabrahmacariyaṃ.
@3 Ma. bhindeyyunti. 4 Ma. Yu. sammutiyo.
@5 Ma. dhuvaṭṭhānikā . 6 Yu. tikā niṭṭhitā.
            Tassuddānaṃ
   [964] Tiṭṭhante kāle rattiṃ ca   dasa pañca ca kusalā 1-
    vedanā codanāvatthū        salākā dve paṭikkhipā
    paññatti apare dve ca      bālo kāḷe ca kappati
    hemante saṅgho saṅghassa     chādanā ca paṭicchadi 2-
    paṭicchannā vivaṭṭā ca      senāsanagilāyanā
    pātimokkhaparivāsā 3-      mānattā pārivāsikā
    anto anto ca sīmāya      āpajjati punāpare
    vuṭṭhāti apare ceva         amūḷhavinayā duve
    tajjanīyā niyassā ca       pabbājapaṭisāraṇī 4-
    adassanāpaṭikkamme       anissagge ca diṭṭhiyā
    āgāḷhakammādhisīle      davānācāraghātikā
    ājīvāpannā tādisikā     avaṇṇuposathena ca
    pavāraṇā sammati ca        vohārapaccakena 5- ca
    na vatthabbaṃ na dātabbaṃ     okāsaṃ na kare tathā
    na kare savacanīyaṃ           na pucchitabbakā duve
    na vissajje duve ceva       anuyogampi no dade
@Footnote: 1 Ma. Yu. dasa pañca kusalena. Sī. dasa pañca kusalā ca . 2 Ma. Yu. Sī.
@paṭicchādi. 3 Ma. Yu. pātimokkhaṃ parivāsaṃ . 4 Yu. pabbājaniyapaṭisāraṇi.
@5 Ma. Yu. vohārapaccekena.
    Sākacchā upasampadā      nissāya sāmaṇera ca
    uposathatikā 2- tīṇi       pavāraṇātikā tayo
    āpāyikā akusalā        kusalā caritena ca 3-
    tikabhojanasaddhamme        sammati pādukena ca
    pādaghaṃsanikā ceva         uddānaṃ tikake idanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 304-315. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=6188              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=6188              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=954&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=954              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10129              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10129              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]