ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [954]  Atthapatti titthante bhagavati apajjati no parinibbute
atthapatti  parinibbute  bhagavati  apajjati  no titthante atthapatti
titthantepi  bhagavati  apajjati  parinibbutepi  .  atthapatti  kale
apajjati  no  vikale  atthapatti  vikale apajjati no kale
atthapatti  kale  ceva apajjati vikale ca . atthapatti rattim
apajjati  no  diva  atthapatti  diva  apajjati  no  rattim
atthapatti  rattinceva  apajjati  diva ca . atthapatti dasavasso
apajjati  no  unadasavasso  atthapatti  unadasavasso  apajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. Si. tatheva dve . 2 Ma. Yu. Si. venayika ca sallekha.
@3 Yu. Si. apare dve. 4 Ma. Yu. paribhogakkosena ca . 5 Ma. Yu. Si. vassa.
@6 Ma. Yu. adhammadhamma.
No  dasavasso  atthapatti  dasavasso  ceva  apajjati unadasavasso
ca  .  atthapatti  pancavasso  apajjati  no  unapancavasso
atthapatti  unapancavasso  apajjati  no  pancavasso  atthapatti
pancavasso  ceva  apajjati  unapancavasso  ca  .  atthapatti
kusalacitto apajjati no 1- akusalacitto 1- atthapatti akusalacitto
apajjati no 1- kusalacitto 1- atthapatti abyakatacitto apajjati.
Atthapatti  sukhavedanasamangi  apajjati  atthapatti  dukkhavedanasamangi
apajjati atthapatti adukkhamasukhavedanasamangi apajjati.
   [955] Tini codanavatthuni ditthena sutena parisankaya . tayo
salakagaha  gulhako  vivatako  sakannajappako  .  tayo patikkhepa
mahicchata asantutthata 2- asallekhata . tayo anunnata appicchata
santutthata  sallekhata  .  aparepi  tayo  patikkhepa  mahicchata
asantutthata   amattannuta  .  tayo  anunnata  appicchata
santutthata   mattannuta   .   tisso   pannattiyo  pannatti
anuppannatti  anuppannapannatti  .  aparapi  tisso  pannattiyo
sabbatthapannatti   padesapannatti   sadharanapannatti   .  aparapi
tisso pannattiyo asadharanapannatti ekatopannatti ubhatopannatti.
   [956]  Atthapatti  balo apajjati no pandito atthapatti
pandito  apajjati  no  balo  atthapatti balo ceva apajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime patha natthi . 2 Po. Ma. Yu. asantutthita.
Pandito ca . atthapatti kale 1- apajjati no junhe atthapatti
junhe  apajjati  no  kale  atthapatti  kale ceva apajjati
junhe  ca  .  atthi  kale  kappati  no  junhe atthi junhe
kappati  no  kale  atthi  kale  ceva  kappati  junhe ca .
Atthapatti hemante apajjati no ca 2- gimhe no ca 2- vasse
atthapatti gimhe apajjati no ca 2- hemante no ca 2- vasse
atthapatti vasse apajjati no ca 2- gimhe no ca 2- hemante 3-.
Atthapatti  sangho  apajjati  no  gano  no puggalo atthapatti
gano  apajjati  no  sangho  no  puggalo  atthapatti  puggalo
apajjati  no  sangho  no  gano  .  atthi sanghassa kappati na
ganassa  na  puggalassa  atthi  ganassa  kappati  na  sanghassa  na
puggalassa atthi puggalassa kappati na sanghassa na ganassa.
   [957]  Tisso  chadana vatthum chadeti no apattim apattim
chadeti  no  vatthum  vatthunceva  chadeti  apattinca  .  tisso
paticchadiyo  jantagharapaticchadi  udakapaticchadi  vatthapaticchadi  .
Tini  paticchannani  vahanti  no  vivatani  matugamo  paticchanno
vahati  no  vivato  brahmananam  manta  paticchanna  vahanti  no
vivata  micchaditthi  paticchanna  vahati  no vivata . tini vivatani
virocanti  no  paticchannani  candamandalam  vivatam  virocati  no
paticchannam  suriyamandalam  vivatam virocati no paticchannam tathagatappavedito
@Footnote: 1 Yu. kale . 2 Ma. Yu. ime casadda natthi . 3 Ma. Yu. no
@hemante no gimhe.
Dhammavinayo   vivato   virocati  no  paticchanno  .  tayo
senasanagaha purimako pacchimako antaramuttako.
   [958] Atthapatti gilano apajjati no agilano atthapatti
agilano  apajjati  no  gilano  atthapatti  gilano  ceva
apajjati agilano ca.
   [959]  Tini  adhammikani patimokkhatthapanani . tini dhammikani
patimokkhatthapanani . Tayo parivasa paticchannaparivaso appaticchannaparivaso
suddhantaparivaso   .   tayo   manatta   paticchannamanattam
appaticchannamanattam  pakkhamanattam  .  tayo  parivasikassa  bhikkhuno
ratticcheda sahavaso vippavaso anarocana.
   [960]  Atthapatti  anto  apajjati  no  bahi atthapatti
bahi  apajjati  no  anto  atthapatti  anto  ceva  apajjati
bahi  ca  .  atthapatti  antosimaya  apajjati  no  bahisimaya
atthapatti  bahisimaya  apajjati  no  antosimaya  atthapatti
antosimaya ceva apajjati bahisimaya ca.
   [961]  Tihakarehi  apattim  apajjati  kayena apajjati
vacaya  apajjati  kayena  vacaya  apajjati  .  aparehipi
tihakarehi  apattim  apajjati  sanghamajjhe  ganamajjhe  puggalassa
santike  .  tihakarehi  apattiya  vutthati  kayena  vutthati
vacaya  vutthati kayena vacaya vutthati . aparehipi tihakarehi
Apattiya   vutthati   sanghamajjhe   ganamajjhe   puggalassa
santike  .  tini  adhammikani  amulhavinayassa  danani  .  tini
dhammikani amulhavinayassa danani.
   [962]  Tihangehi  samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho
tajjaniyakammam  kareyya  bhandanakarako  hoti kalahakarako vivadakarako
bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako  balo  hoti  abyatto
apattibahulo   anapadano   gihisamsattho   viharati  ananulomikehi
gihisamsaggehi.
   {962.1}  Tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno  akankhamano
sangho  niyassakammam  kareyya  bhandanakarako  hoti  .pe.  sanghe
adhikaranakarako  balo  hoti  abyatto  apattibahulo  anapadano
gihisamsattho viharati ananulomikeha gihisamsaggehi.
   {962.2}  Tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno  akankhamano
sangho  pabbajaniyakammam  kareyya  bhandanakarako  hoti .pe. sanghe
adhikaranakarako  balo  hoti  abyatto  apattibahulo  anapadano
kuladusako hoti papasamacaro 1-.
   {962.3}  Tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno  akankhamano
sangho  patisaraniyakammam  kareyya  bhandanakarako  hoti  .pe.
Sanghe  adhikaranakarako  balo  hoti  abyatto  apattibahulo
anapadano gihim 2- akkosati paribhasati.
@Footnote: 1 ito param Ma. Yu. papasamacara dissanti ceva suyyanti cati
@pali dissati. 2 Ma. Yu. gihi.
   {962.4} Tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho
apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya bhandanakarako hoti .pe.
Sanghe adhikaranakarako balo hoti abyatto apattibahulo anapadano
apattim apajjitva na icchati apattim passitum.
   {962.5} Tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho
apattiya  appatikamme  ukkhepaniyakammam  kareyya bhandanakarako hoti
.pe.  sanghe  adhikaranakarako  balo hoti abyatto apattibahulo
anapadano apattim apajjitva na icchati apattim patikatum.
   {962.6} Tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho
papikaya   ditthiya   appatinissagge   ukkhepaniyakammam  kareyya
bhandanakarako hoti .pe. sanghe adhikaranakarako balo hoti abyatto
abattipahulo anapadano na icchati papikam ditthim patinissajjitum.
   {962.7} Tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho
agalhaya  ceteyya  bhandanakarako hoti kalahakarako vivadakarako
bhassakarako sanghe adhikaranakarako balo hoti abyatto apattibahulo
anapadano gihisamsattho viharati ananulomikehi gihisamsaggehi.
   {962.8} Tihangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam alajji ca hoti
balo ca apakatatto ca. Aparehipi tihangehi samannagatassa bhikkhuno kammam
katabbam adhisile silavipanno hoti ajjhacare acaravipanno hoti atiditthiya
Ditthivipanno  hoti  .  aparehipi  tihangehi  samannagatassa bhikkhuno
kammam  katabbam  kayikena  davena  samannagato  hoti  vacasikena
davena  samannagato  hoti  kayikavacasikena  davena  samannagato
hoti  .  aparehipi  tihangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam
kayikena  anacarena  samannagato  hoti  vacasikena  anacarena
samannagato   hoti  kayikavacasikena  anacarena  samannagato
hoti  .  aparehipi  tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno  kammam
katabbam  kayikena  upaghatikena  samannagato  hoti  vacasikena
upaghatikena   samannagato  hoti  kayikavacasikena  upaghatikena
samannagato hoti.
   {962.9}   Aparehipi  tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno
kammam  katabbam  kayikena  micchajivena samannagato hoti vacasikena
micchajivena   samannagato  hodi  kayikavacasikena  micchajivena
samannagato   hoti   .  aparehipi  tihangehi  samannagatassa
bhikkhuno  kammam  katabbam  apattim  apanno kammakato upasampadeti
nissayam  deti  samaneram  upatthapeti  .  aparehipi  tihangehi
samannagatassa  bhikkhuno  kammam  katabbam  yaya  apattiya  sanghena
kammam  katam  hoti  tam  apattim apajjati annam va tadisikam tato
va  papitthataram  .  aparehipi  tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno
kammam  katabbam  buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa  avannam  bhasati
sanghassa avannam bhasati.
   {962.10} Tihangehi samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham thapentassa
alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena
uposatho katabbo alajji ca hoti balo ca apakatatto ca.
   {962.11} Tihangehi samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe pavaranam
thapentassa alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti
omadditva sanghena pavaretabbam alajji ca hoti balo ca apakatatto ca.
Tihangehi samannagatassa bhikkhuno na kaci sanghasammati databba alajji
ca hoti balo ca apakatatto ca. Tihangehi samannagatena bhikkhuna sangho
na voharitabbo 1- alajji ca hoti balo ca apakatatto ca. Tihangehi
samannagato  bhikkhu  na kisminci paccekatthane thapetabbo alajji ca
hoti  balo  ca apakatatto ca . tihangehi samannagatassa bhikkhuno
nissaya na vatthabbam alajji ca hoti balo ca apakatatto ca. Tihangehi
samannagatassa bhikkhuno nissayo na databbo alajji ca hoti balo ca
apakatatto ca.
   {962.12}  Tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno  okasam  2-
karapentassa  nalam okasakammam katum alajji ca hoti balo ca apakatatto
ca . tihangehi samannagatassa bhikkhuno savacaniyam nadatabbam alajji ca
hoti  balo  ca apakatatto ca . tihangehi samannagatassa bhikkhuno
@Footnote: 1 Ma. Yu. sanghe na voharitabbam . 2 Ma. Yu. okasakammam.
Vinayo  na  pucchitabbo  alajji  ca  hoti  balo  ca apakatatto
ca  .  tihangehi  samannagatena  bhikkhuna  vinayo  na  pucchitabbo
alajji  ca  hoti  balo  ca  apakatatto  ca  .  tihangehi
samannagatassa  bhikkhuno  vinayo  na  vissajjetabbo  alajji  ca
hoti  balo  ca  apakatatto  ca  .  tihangehi  samannagatena
bhikkhuna  vinayo  na  vissajjetabbo  alajji  ca  hoti  balo
ca  apakatatto  ca  .  tihangehi  samannagatassa bhikkhuno anuyogo
na  databbo  alajji  ca  hoti  balo  ca  apakatatto  ca .
Tihangehi  samannagatena  bhikkhuna saddhim vinayo na sakacchitabbo 1-
alajji  ca  hoti  balo  ca  apakatatto  ca  .  tihangehi
samannagatena  bhikkhuna  na  upasampadetabbam  na  nissayo databbo
na  samanero  upatthapetabbo  alajji  ca  hoti  balo  ca
apakatatto ca.
   [963] Tayo uposatha catuddasiko pannarasiko samaggiuposatho.
Aparepi tayo uposatha sanghe uposatho gane uposatho puggale uposatho.
Aparepi  tayo  uposatha  suttuddeso  [2]-  parisuddhiuposatho
adhitthanuposatho  .  tisso  pavarana  catuddasika  pannarasika
samaggipavarana  .  aparapi  tisso  pavarana  sanghe  pavarana
gane pavarana puggale pavarana . Aparapi tisso pavarana tevacika
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakacchatabbo . 2 Ma. Yu. uposatho.
Pavarana dvevacika pavarana samanavassika pavarana.
   {963.1}  Tayo  apayika  nerayika  idamappahaya yo ca
abrahmacari  brahmacaripatinno  yo  ca suddham brahmacarim 1- suddham
brahmacariyam  2-  carantam  amulakena  abrahmacariyena  anuddhamseti yo
cayam  evamvadi  evamditthi  natthi  kamesu  dosoti  so kamesu
patabyatam  apajjati  .  tini  akusalamulani  lobho  akusalamulam
doso  akusalamulam  moho  akusalamulam  .  tini  kusalamulani alobho
kusalamulam  adoso  kusalamulam  amoho  kusalamulam  .  tini duccaritani
kayaduccaritam   vaciduccaritam   manoduccaritam   .  tini  sucaritani
kayasucaritam vacisucaritam manosucaritam.
   {963.2} Tayo atthavase paticca bhagavata kulesu tikabhojanam pannattam
dummankunam  puggalanam  niggahaya  pesalanam  bhikkhunam phasuviharaya ma
papiccha pakkham  nissaya sangham bhindeyyum 3- kulanuddayataya ca. Tihi
asaddhammehi  abhibhuto pariyadinnacitto devadatto apayiko nerayiko
kappattho atekiccho papicchata papamittata oramattakena visesadhigamena
antara vosanam apadi . tisso sammatiyo 4- dandasammati sikkasammati
dandasikkasammati  .  tisso  paduka  dhuvatthaniya 5- asankamaniya
vaccapaduka  passavapaduka  acamanapaduka  .  tisso padaghamsaniyo
sakkhara kathala samuddaphenakati.
           Tikam nitthitam 6-.
@Footnote: 1 Yu. asuddhabrahmacari . 2 Ma. Yu. parisuddhabrahmacariyam.
@3 Ma. bhindeyyunti. 4 Ma. Yu. sammutiyo.
@5 Ma. dhuvatthanika . 6 Yu. tika nitthita.
            Tassuddanam
   [964] Titthante kale rattim ca   dasa panca ca kusala 1-
    vedana codanavatthu        salaka dve patikkhipa
    pannatti apare dve ca      balo kale ca kappati
    hemante sangho sanghassa     chadana ca paticchadi 2-
    paticchanna vivatta ca      senasanagilayana
    patimokkhaparivasa 3-      manatta parivasika
    anto anto ca simaya      apajjati punapare
    vutthati apare ceva         amulhavinaya duve
    tajjaniya niyassa ca       pabbajapatisarani 4-
    adassanapatikkamme       anissagge ca ditthiya
    agalhakammadhisile      davanacaraghatika
    ajivapanna tadisika     avannuposathena ca
    pavarana sammati ca        voharapaccakena 5- ca
    na vatthabbam na databbam     okasam na kare tatha
    na kare savacaniyam           na pucchitabbaka duve
    na vissajje duve ceva       anuyogampi no dade
@Footnote: 1 Ma. Yu. dasa panca kusalena. Si. dasa panca kusala ca . 2 Ma. Yu. Si.
@paticchadi. 3 Ma. Yu. patimokkham parivasam . 4 Yu. pabbajaniyapatisarani.
@5 Ma. Yu. voharapaccekena.
    Sakaccha upasampada      nissaya samanera ca
    uposathatika 2- tini       pavaranatika tayo
    apayika akusala        kusala caritena ca 3-
    tikabhojanasaddhamme        sammati padukena ca
    padaghamsanika ceva         uddanam tikake idanti.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 304-315. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=6188&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=6188&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=954&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=954              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10129              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10129              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]