ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [954]  Atthāpatti tiṭṭhante bhagavati āpajjati no parinibbute
atthāpatti  parinibbute  bhagavati  āpajjati  no tiṭṭhante atthāpatti
tiṭṭhantepi  bhagavati  āpajjati  parinibbutepi  .  atthāpatti  kāle
āpajjati  no  vikāle  atthāpatti  vikāle āpajjati no kāle
atthāpatti  kāle  ceva āpajjati vikāle ca . atthāpatti rattiṃ
āpajjati  no  divā  atthāpatti  divā  āpajjati  no  rattiṃ
atthāpatti  rattiñceva  āpajjati  divā ca . atthāpatti dasavasso
āpajjati  no  ūnadasavasso  atthāpatti  ūnadasavasso  āpajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. Sī. tatheva dve . 2 Ma. Yu. Sī. venayikā ca sallekhā.
@3 Yu. Sī. apare dve. 4 Ma. Yu. paribhogakkosena ca . 5 Ma. Yu. Sī. vassa.
@6 Ma. Yu. adhammadhammā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page305.

No dasavasso atthāpatti dasavasso ceva āpajjati ūnadasavasso ca . atthāpatti pañcavasso āpajjati no ūnapañcavasso atthāpatti ūnapañcavasso āpajjati no pañcavasso atthāpatti pañcavasso ceva āpajjati ūnapañcavasso ca . atthāpatti kusalacitto āpajjati no 1- akusalacitto 1- atthāpatti akusalacitto āpajjati no 1- kusalacitto 1- atthāpatti abyākatacitto āpajjati. Atthāpatti sukhavedanāsamaṅgī āpajjati atthāpatti dukkhavedanāsamaṅgī āpajjati atthāpatti adukkhamasukhavedanāsamaṅgī āpajjati. [955] Tīṇi codanāvatthūni diṭṭhena sutena parisaṅkāya . tayo salākagāhā gūḷhako vivaṭako sakaṇṇajappako . tayo paṭikkhepā mahicchatā asantuṭṭhatā 2- asallekhatā . tayo anuññātā appicchatā santuṭṭhatā sallekhatā . aparepi tayo paṭikkhepā mahicchatā asantuṭṭhatā amattaññutā . tayo anuññātā appicchatā santuṭṭhatā mattaññutā . tisso paññattiyo paññatti anuppaññatti anuppannapaññatti . aparāpi tisso paññattiyo sabbatthapaññatti padesapaññatti sādhāraṇapaññatti . aparāpi tisso paññattiyo asādhāraṇapaññatti ekatopaññatti ubhatopaññatti. [956] Atthāpatti bālo āpajjati no paṇḍito atthāpatti paṇḍito āpajjati no bālo atthāpatti bālo ceva āpajjati @Footnote: 1 Ma. Yu. ime pāṭhā natthi . 2 Po. Ma. Yu. asantuṭṭhitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page306.

Paṇḍito ca . atthāpatti kāḷe 1- āpajjati no juṇhe atthāpatti juṇhe āpajjati no kāḷe atthāpatti kāḷe ceva āpajjati juṇhe ca . atthi kāḷe kappati no juṇhe atthi juṇhe kappati no kāḷe atthi kāḷe ceva kappati juṇhe ca . Atthāpatti hemante āpajjati no ca 2- gimhe no ca 2- vasse atthāpatti gimhe āpajjati no ca 2- hemante no ca 2- vasse atthāpatti vasse āpajjati no ca 2- gimhe no ca 2- hemante 3-. Atthāpatti saṅgho āpajjati no gaṇo no puggalo atthāpatti gaṇo āpajjati no saṅgho no puggalo atthāpatti puggalo āpajjati no saṅgho no gaṇo . atthi saṅghassa kappati na gaṇassa na puggalassa atthi gaṇassa kappati na saṅghassa na puggalassa atthi puggalassa kappati na saṅghassa na gaṇassa. [957] Tisso chādanā vatthuṃ chādeti no āpattiṃ āpattiṃ chādeti no vatthuṃ vatthuñceva chādeti āpattiñca . tisso paṭicchādiyo jantāgharapaṭicchādi udakapaṭicchādi vatthapaṭicchādi . Tīṇi paṭicchannāni vahanti no vivaṭāni mātugāmo paṭicchanno vahati no vivaṭo brāhmaṇānaṃ mantā paṭicchannā vahanti no vivaṭā micchādiṭṭhi paṭicchannā vahati no vivaṭā . tīṇi vivaṭāni virocanti no paṭicchannāni candamaṇḍalaṃ vivaṭaṃ virocati no paṭicchannaṃ suriyamaṇḍalaṃ vivaṭaṃ virocati no paṭicchannaṃ tathāgatappavedito @Footnote: 1 Yu. kāle . 2 Ma. Yu. ime casaddā natthi . 3 Ma. Yu. no @hemante no gimhe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page307.

Dhammavinayo vivaṭo virocati no paṭicchanno . tayo senāsanagāhā purimako pacchimako antarāmuttako. [958] Atthāpatti gilāno āpajjati no agilāno atthāpatti agilāno āpajjati no gilāno atthāpatti gilāno ceva āpajjati agilāno ca. [959] Tīṇi adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni . tīṇi dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni . Tayo parivāsā paṭicchannaparivāso appaṭicchannaparivāso suddhantaparivāso . tayo mānattā paṭicchannamānattaṃ appaṭicchannamānattaṃ pakkhamānattaṃ . tayo pārivāsikassa bhikkhuno ratticchedā sahavāso vippavāso anārocanā. [960] Atthāpatti anto āpajjati no bahi atthāpatti bahi āpajjati no anto atthāpatti anto ceva āpajjati bahi ca . atthāpatti antosīmāya āpajjati no bahisīmāya atthāpatti bahisīmāya āpajjati no antosīmāya atthāpatti antosīmāya ceva āpajjati bahisīmāya ca. [961] Tīhākārehi āpattiṃ āpajjati kāyena āpajjati vācāya āpajjati kāyena vācāya āpajjati . aparehipi tīhākārehi āpattiṃ āpajjati saṅghamajjhe gaṇamajjhe puggalassa santike . tīhākārehi āpattiyā vuṭṭhāti kāyena vuṭṭhāti vācāya vuṭṭhāti kāyena vācāya vuṭṭhāti . aparehipi tīhākārehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page308.

Āpattiyā vuṭṭhāti saṅghamajjhe gaṇamajjhe puggalassa santike . tiṇī adhammikāni amūḷhavinayassa dānāni . tīṇi dhammikāni amūḷhavinayassa dānāni. [962] Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ kareyya bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno gihisaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi gihisaṃsaggehi. {962.1} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho niyassakammaṃ kareyya bhaṇḍanakārako hoti .pe. saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno gihisaṃsaṭṭho viharati ananulomikeha gihisaṃsaggehi. {962.2} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyya bhaṇḍanakārako hoti .pe. saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno kuladūsako hoti pāpasamācāro 1-. {962.3} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya bhaṇḍanakārako hoti .pe. Saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno gihiṃ 2- akkosati paribhāsati. @Footnote: 1 ito paraṃ Ma. Yu. pāpasamācārā dissanti ceva suyyanti cāti @pāli dissati. 2 Ma. Yu. gihī.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page309.

{962.4} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ kareyya bhaṇḍanakārako hoti .pe. Saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ passituṃ. {962.5} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ kareyya bhaṇḍanakārako hoti .pe. saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ paṭikātuṃ. {962.6} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya bhaṇḍanakārako hoti .pe. saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto ābattipahulo anapadāno na icchati pāpikaṃ diṭṭhiṃ paṭinissajjituṃ. {962.7} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho āgāḷhāya ceteyya bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno gihisaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi gihisaṃsaggehi. {962.8} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca. Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ adhisīle sīlavipanno hoti ajjhācāre ācāravipanno hoti atidiṭṭhiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page310.

Diṭṭhivipanno hoti . aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ kāyikena davena samannāgato hoti vācasikena davena samannāgato hoti kāyikavācasikena davena samannāgato hoti . aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ kāyikena anācārena samannāgato hoti vācasikena anācārena samannāgato hoti kāyikavācasikena anācārena samannāgato hoti . aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ kāyikena upaghātikena samannāgato hoti vācasikena upaghātikena samannāgato hoti kāyikavācasikena upaghātikena samannāgato hoti. {962.9} Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ kāyikena micchājīvena samannāgato hoti vācasikena micchājīvena samannāgato hodi kāyikavācasikena micchājīvena samannāgato hoti . aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ āpattiṃ āpanno kammakato upasampādeti nissayaṃ deti sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti . aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ yāya āpattiyā saṅghena kammaṃ kataṃ hoti taṃ āpattiṃ āpajjati aññaṃ vā tādisikaṃ tato vā pāpiṭṭhataraṃ . aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page311.

{962.10} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno saṅghamajjhe uposathaṃ ṭhapentassa alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti omadditvā saṅghena uposatho kātabbo alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca. {962.11} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno saṅghamajjhe pavāraṇaṃ ṭhapentassa alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti omadditvā saṅghena pavāretabbaṃ alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca. Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno na kāci saṅghasammati dātabbā alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca. Tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅgho na voharitabbo 1- alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca. Tīhaṅgehi samannāgato bhikkhu na kismiñci paccekaṭṭhāne ṭhapetabbo alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca . tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno nissāya na vatthabbaṃ alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca. Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno nissayo na dātabbo alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca. {962.12} Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno okāsaṃ 2- kārāpentassa nālaṃ okāsakammaṃ kātuṃ alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca . tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno savacanīyaṃ nādātabbaṃ alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca . tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno @Footnote: 1 Ma. Yu. saṅghe na voharitabbaṃ . 2 Ma. Yu. okāsakammaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page312.

Vinayo na pucchitabbo alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca . tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā vinayo na pucchitabbo alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca . tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno vinayo na vissajjetabbo alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca . tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā vinayo na vissajjetabbo alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca . tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno anuyogo na dātabbo alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca . Tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ vinayo na sākacchitabbo 1- alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca . tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na upasampādetabbaṃ na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca. [963] Tayo uposathā cātuddasiko paṇṇarasiko sāmaggīuposatho. Aparepi tayo uposathā saṅghe uposatho gaṇe uposatho puggale uposatho. Aparepi tayo uposathā suttuddeso [2]- pārisuddhiuposatho adhiṭṭhānuposatho . tisso pavāraṇā cātuddasikā paṇṇarasikā sāmaggīpavāraṇā . aparāpi tisso pavāraṇā saṅghe pavāraṇā gaṇe pavāraṇā puggale pavāraṇā . Aparāpi tisso pavāraṇā tevācikā @Footnote: 1 Ma. Yu. sākacchātabbo . 2 Ma. Yu. uposatho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page313.

Pavāraṇā dvevācikā pavāraṇā samānavassikā pavāraṇā. {963.1} Tayo āpāyikā nerayikā idamappahāya yo ca abrahmacārī brahmacāripaṭiñño yo ca suddhaṃ brahmacāriṃ 1- suddhaṃ brahmacariyaṃ 2- carantaṃ amūlakena abrahmacariyena anuddhaṃseti yo cāyaṃ evaṃvādī evaṃdiṭṭhi natthi kāmesu dosoti so kāmesu pātabyataṃ āpajjati . tīṇi akusalamūlāni lobho akusalamūlaṃ doso akusalamūlaṃ moho akusalamūlaṃ . tīṇi kusalamūlāni alobho kusalamūlaṃ adoso kusalamūlaṃ amoho kusalamūlaṃ . tīṇi duccaritāni kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ manoduccaritaṃ . tīṇi sucaritāni kāyasucaritaṃ vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ. {963.2} Tayo atthavase paṭicca bhagavatā kulesu tikabhojanaṃ paññattaṃ dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya mā pāpicchā pakkhaṃ nissāya saṅghaṃ bhindeyyuṃ 3- kulānuddayatāya ca. Tīhi asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto devadatto āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho pāpicchatā pāpamittatā oramattakena visesādhigamena antarā vosānaṃ āpādi . tisso sammatiyo 4- daṇḍasammati sikkāsammati daṇḍasikkāsammati . tisso pādukā dhuvaṭṭhāniyā 5- asaṅkamanīyā vaccapādukā passāvapādukā ācamanapādukā . tisso pādaghaṃsaniyo sakkharā kathalā samuddapheṇakāti. Tikaṃ niṭṭhitaṃ 6-. @Footnote: 1 Yu. asuddhabrahmacārī . 2 Ma. Yu. parisuddhabrahmacariyaṃ. @3 Ma. bhindeyyunti. 4 Ma. Yu. sammutiyo. @5 Ma. dhuvaṭṭhānikā . 6 Yu. tikā niṭṭhitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page314.

Tassuddānaṃ [964] Tiṭṭhante kāle rattiṃ ca dasa pañca ca kusalā 1- vedanā codanāvatthū salākā dve paṭikkhipā paññatti apare dve ca bālo kāḷe ca kappati hemante saṅgho saṅghassa chādanā ca paṭicchadi 2- paṭicchannā vivaṭṭā ca senāsanagilāyanā pātimokkhaparivāsā 3- mānattā pārivāsikā anto anto ca sīmāya āpajjati punāpare vuṭṭhāti apare ceva amūḷhavinayā duve tajjanīyā niyassā ca pabbājapaṭisāraṇī 4- adassanāpaṭikkamme anissagge ca diṭṭhiyā āgāḷhakammādhisīle davānācāraghātikā ājīvāpannā tādisikā avaṇṇuposathena ca pavāraṇā sammati ca vohārapaccakena 5- ca na vatthabbaṃ na dātabbaṃ okāsaṃ na kare tathā na kare savacanīyaṃ na pucchitabbakā duve na vissajje duve ceva anuyogampi no dade @Footnote: 1 Ma. Yu. dasa pañca kusalena. Sī. dasa pañca kusalā ca . 2 Ma. Yu. Sī. @paṭicchādi. 3 Ma. Yu. pātimokkhaṃ parivāsaṃ . 4 Yu. pabbājaniyapaṭisāraṇi. @5 Ma. Yu. vohārapaccekena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page315.

Sākacchā upasampadā nissāya sāmaṇera ca uposathatikā 2- tīṇi pavāraṇātikā tayo āpāyikā akusalā kusalā caritena ca 3- tikabhojanasaddhamme sammati pādukena ca pādaghaṃsanikā ceva uddānaṃ tikake idanti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 304-315. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=6188&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=6188&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=954&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=954              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10129              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10129              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]