ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [965]  Atthāpatti  sakavācāya  āpajjati paravācāya vuṭṭhāti
atthāpatti  paravācāya  āpajjati  sakavācāya  vuṭṭhāti  atthāpatti
sakavācāya  āpajjati  sakavācāya  vuṭṭhāti  atthāpatti  paravācāya
āpajjati  paravācāya  vuṭṭhāti  .  atthāpatti  kāyena  āpajjati
vācāya  vuṭṭhāti  atthāpatti  vācāya  āpajjati  kāyena vuṭṭhāti
atthāpatti  kāyena  āpajjati  kāyena  vuṭṭhāti  atthāpatti
vācāya  āpajjati  vācāya  vuṭṭhāti  .  atthāpatti  pasutto
āpajjati  paṭibuddho  vuṭṭhāti  atthāpatti  paṭibuddho  āpajjati
pasutto  vuṭṭhāti  atthāpatti  pasutto  āpajjati  pasutto vuṭṭhāti
atthāpatti  paṭibuddho  āpajjati  paṭibuddho  vuṭṭhāti  . atthāpatti
acittako  āpajjati  sacittako  vuṭṭhāti  atthāpatti  sacittako
āpajjati  acittako  vuṭṭhāti  atthāpatti  acittako  āpajjati
acittako  vuṭṭhāti  atthāpatti  sacittako  āpajjati  sacittako
vuṭṭhāti  .  atthāpatti  āpajjanto  deseti desayanto āpajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. nissayasāmaṇerā . 2 Po. Yu. uposathātikā . 3 Ma. Yu. caritā duve.
Atthāpatti   āpajjanto  vuṭṭhāti  vuṭṭhahanto  āpajjati  .
Atthāpatti  kammena  āpajjati  akammena  vuṭṭhāti  atthāpatti
akammena  āpajjati  kammena  vuṭṭhāti atthāpatti kammena āpajjati
kammena  vuṭṭhāti  atthāpatti  akammena  āpajjati  akammena
vuṭṭhāti.
   [966]  Cattāro anariyavohārā adiṭṭhe diṭṭhavāditā assute
sutavāditā  amute  mutavāditā  aviññāte  viññātavāditā .
Cattāro  ariyavohārā  adiṭṭhe adiṭṭhavāditā assute assutavāditā
amute   amutavāditā   aviññāte   aviññātavāditā   .
Aparepi  cattāro  anariyavohārā  diṭṭhe  adiṭṭhavāditā  sute
assutavāditā  mute  amutavāditā  viññāte  aviññātavāditā .
Cattāro  ariyavohārā  diṭṭhe  diṭṭhavāditā  sute  sutavāditā
mute  mutavāditā  viññāte  viññātavāditā . cattāro pārājikā
bhikkhūnaṃ  bhikkhunīhi  sādhāraṇā  .  cattāro  pārājikā  bhikkhunīnaṃ
bhikkhūhi  asādhāraṇā  .  cattāro  parikkhārā  atthi  parikkhāro
rakkhitabbo   gopetabbo   mamāyitabbo   paribhuñjitabbo   atthi
parikkhāro rakkhitabbo gopetabbo na 1- mamāyitabbo [2]- paribhuñjitabbo
atthi   parikkhāro  rakkhitabbo  gopetabbo  na  mamāyitabbo
na  paribhuñjitabbo  atthi  parikkhāro  na rakkhitabbo na gopetabbo
na mamāyitabbo na paribhuñjitabbo.
@Footnote: 1 Ma. nasaddo natthi . 2 Ma. nasaddo dissati.
   [967]  Atthāpatti  sammukhā  āpajjati  parammukhā  vuṭṭhāti
atthāpatti  parammukhā  āpajjati  sammukhā  vuṭṭhāti  atthāpatti
sammukhā   āpajjati  sammukhā  vuṭṭhāti  atthāpatti  parammukhā
āpajjati  parammukhā  vuṭṭhāti  .  atthāpatti  ajānanto āpajjati
jānanto  vuṭṭhāti  atthāpatti  jānanto  āpajjati  ajānanto
vuṭṭhāti  atthāpatti  jānanto 1- āpajjati jānanto 1- vuṭṭhāti
atthāpatti ajānanto 2- āpajjati ajānanto 2- vuṭṭhāti.
   [968]  Catūhākārehi  āpattiṃ  āpajjati  kāyena āpajjati
vācāya  āpajjati  kāyena  vācāya  āpajjati  kammavācāya
āpajjati  .  aparehipi  catūhākārehi āpattiṃ āpajjati saṅghamajjhe
gaṇamajjhe  puggalassa  santike  liṅgapātubhāvena  .  catūhākārehi
āpattiyā  vuṭṭhāti  kāyena  vuṭṭhāti  vācāya  vuṭṭhāti  kāyena
vācāya  vuṭṭhāti  kammavācāya  vuṭṭhāti  . aparehipi catūhākārehi
āpattiyā  vuṭṭhāti  saṅghamajjhe  gaṇamajjhe  puggalassa  santike
liṅgapātubhāvena  .  saha paṭilābhena purimaṃ jahāti pacchime patiṭṭhāti
viññattiyo   paṭippassambhanti   paṇṇattiyo   nirujjhanti   .
Saha  paṭilābhena  pacchimaṃ  jahāti  purime  patiṭṭhāti  viññattiyo
paṭippassambhanti   paṇṇattiyo  nirujjhanti  .  catasso  codanā
sīlavipattiyā   codeti  ācāravipattiyā  codeti  diṭṭhivipattiyā
codeti ājīvavipattiyā codeti . cattāro parivāsā paṭicchannaparivāso
@Footnote: 1 Ma. ajānanto . 2 Ma. jānanto.
Appaṭicchannaparivāso   suddhantaparivāso   samodhānaparivāso  .
Cattāro    mānattā   paṭicchannamānattaṃ   appaṭicchannamānattaṃ
pakkhamānattaṃ   samodhānamānattaṃ   .  cattāro  mānattacārikassa
bhikkhuno  ratticchedā  sahavāso  vippavāso  anārocanā  ūne
gaṇe  carati  . cattāro sāmukkaṃsā . cattāro paṭiggahitaparibhogā
yāvakālikaṃ yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ . cattāri mahāvikaṭāni
gūtho muttaṃ chārikā mattikā.
   {968.1}   Cattāri   kammāni  apalokanakammaṃ  ñattikammaṃ
ñattidutiyakammaṃ   ñatticatutthakammaṃ   .   aparānipi   cattāri
kammāni  adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena
vaggakammaṃ  dhammena  samaggakammaṃ  .  catasso  vipattiyo  sīlavipatti
ācāravipatti  diṭṭhivipatti  ājīvavipatti  .  cattāri  adhikaraṇāni
vivādādhikaraṇaṃ   anuvādādhikaraṇaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  .
Cattāro  parisadūsanā  bhikkhu  dussīlo  pāpadhammo  parisadūsano
bhikkhunī   dussīlā  pāpadhammā  parisadūsanā  upāsako  dussīlo
pāpadhammo  parisadūsano  upāsikā  dussīlā pāpadhammā parisadūsanā .
Cattāro  parisasobhaṇā  bhikkhu  sīlavā  kalyāṇadhammo  parisasobhaṇo
bhikkhunī  sīlavatī  kalyāṇadhammā  parisasobhaṇā  upāsako  sīlavā
kalyāṇadhammo   parisasobhaṇo   upāsikā   sīlavatī  kalyāṇadhammā
parisasobhaṇā.
   [969]  Atthāpatti  āgantuko  āpajjati  no  āvāsiko
Atthāpatti  āvāsiko  āpajjati  no  āgantuko  atthāpatti
āgantuko  ceva  āpajjati  āvāsiko  ca  atthāpatti  neva
āgantuko  āpajjati no āvāsiko . atthāpatti gamiko āpajjati
no  āvāsiko  atthāpatti  āvāsiko  āpajjati  no  gamiko
atthāpatti  gamiko  ceva  āpajjati  āvāsiko  ca  atthāpatti
neva gamiko āpajjati no āvāsiko.
   [970]   Atthi   vatthunānattatā  no  āpattinānattatā
atthāpattinānattatā  no  vatthunānattatā  atthi  vatthunānattatā
ceva  āpattinānattatā  ca  atthi  neva  vatthunānattatā  no
āpattinānattatā  .  atthi  vatthusabhāgatā  no  āpattisabhāgatā
atthi  āpattisabhāgatā  no  vatthusabhāgatā atthi vatthusabhāgatā ceva
āpattisabhāgatā ca atthi neva vatthusabhāgatā no āpattisabhāgatā.
   [971]  Atthāpatti  upajjhāyo  āpajjati  no saddhivihāriko
atthāpatti  saddhivihāriko  āpajjati  no  upajjhāyo  atthāpatti
upajjhāyo  ceva  āpajjati  saddhivihāriko  ca  atthāpatti  neva
upajjhāyo  āpajjati  no  saddhivihāriko  .  atthāpatti ācariyo
āpajjati  no  antevāsiko  atthāpatti  antevāsiko  āpajjati
no  ācariyo  atthāpatti  ācariyo  ceva āpajjati antevāsiko
ca atthāpatti neva ācariyo āpajjati no antevāsiko.
   [972]  Cattāro  paccayā  anāpattivassacchedassa saṅgho vā
Bhinno  hoti  saṅghaṃ  vā  bhinditukāmā  honti  jīvitantarāyo
vā  hoti  brahmacariyantarāyo  vā hoti . cattāri vacīduccaritāni
musāvādo  pisuṇavācā  pharusavācā  samphappalāpo  .  cattāri
vacīsucaritāni saccavācā apisuṇavācā saṇhavācā mattabhāsā 1-.
   [973]  Atthi ādiyanto garukaṃ āpattiṃ āpajjati payojento
lahukaṃ  atthi  ādiyanto  lahukaṃ āpattiṃ āpajjati payojento garukaṃ
atthi  ādiyantopi  payojentopi  garukaṃ  āpattiṃ  āpajjati  atthi
ādiyantopi  payojentopi  lahukaṃ  āpattiṃ  āpajjati  .  atthi
puggalo  abhivādanāraho  no  paccuṭṭhānāraho  atthi  puggalo
paccuṭṭhānāraho  no  abhivādanāraho  atthi  puggalo abhivādanāraho
ceva  paccuṭṭhānāraho  ca  atthi  puggalo  neva  abhivādanāraho
no paccuṭṭhānāraho . atthi puggalo āsanāraho no abhivādanāraho
atthi   puggalo   abhivādanāraho   no   āsanāraho  atthi
puggalo  āsanāraho  ceva  abhivādanāraho  ca  atthi  puggalo
neva āsanāraho no abhivādanāraho.
   [974]  Atthāpatti  kāle āpajjati no vikāle atthāpatti
vikāle  āpajjati  no  kāle  atthāpatti kāle ceva āpajjati
vikāle  ca  atthāpatti  neva  kāle  āpajjati no vikāle .
Atthi  paṭiggahitaṃ  kāle  kappati  no  vikāle  atthi  paṭiggahitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. mantābhāsā.
Vikāle  kappati  no  kāle  atthi paṭiggahitaṃ kāle ceva kappati
vikāle  ca  atthi  paṭiggahitaṃ neva kāle kappati no vikāle .
Atthāpatti  paccantimesu  janapadesu  āpajjati  no  majjhimesu
atthāpatti  majjhimesu  janapadesu  āpajjati  no  paccantimesu
atthāpatti  paccantimesu  ceva  janapadesu  āpajjati  majjhimesu  ca
atthāpatti  neva  paccantimesu janapadesu āpajjati no majjhimesu .
Atthi  paccantimesu  janapadesu  kappati no majjhimesu atthi majjhimesu
janapadesu  kappati  no  paccantimesu  atthi  paccantimesu  ceva
janapadesu  kappati  majjhimesu  ca  atthi neva paccantimesu janapadesu
kappati no majjhimesu.
   {974.1}  Atthāpatti  anto  āpajjati no bahi atthāpatti
bahi  āpajjati  no  anto atthāpatti anto ceva āpajjati bahi
ca  atthāpatti  neva  anto  āpajjati  no  bahi . atthāpatti
antosīmāya  āpajjati  no  bahisīmāya  atthāpatti  bahisīmāya
āpajjati   no  antosīmāya  atthāpatti  antosīmāya  ceva
āpajjati   bahisīmāya   ca   atthāpatti   neva  antosīmāya
āpajjati  no  bahisīmāya  .  atthāpatti  gāme  āpajjati  no
araññe  atthāpatti  araññe  āpajjati  no  gāme  atthāpatti
gāme  ceva  āpajjati  araññe  ca  atthāpatti  neva  gāme
āpajjati no araññe.
   [975]  Catasso  codanā  vatthusandassanā  āpattisandassanā
Saṃvāsapaṭikkhepo  sāmīcipaṭikkhepo  .  cattāro  pubbakiccā .
Cattāro  pattakallā  .  cattāri  anaññapācittiyāni  .  catasso
bhikkhusammatiyo   .   cattāri  agatigamanāni  chandāgatiṃ  gacchati
dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati  . cattāri
nāgatigamanāni  na  chandāgatiṃ  gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati  na
mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ  gacchati  . catūhaṅgehi samannāgato
alajjī  bhikkhu  saṅghaṃ  bhindati  chandāgatiṃ  gacchanto  dosāgatiṃ
gacchanto  mohāgatiṃ  gacchanto  bhayāgatiṃ  gacchanto  .  catūhaṅgehi
samannāgato  pesalo  bhikkhu bhinnaṃ saṅghaṃ samaggaṃ karoti na chandāgatiṃ
gacchanto  na  dosāgatiṃ  gacchanto  na  mohāgatiṃ  gacchanto
na bhayāgatiṃ gacchanto.
   {975.1}   Catūhaṅgehi   samannāgatassa  bhikkhuno  vinayo
na  pucchitabbo  chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ
gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati  .  catūhaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
vinayo  na  pucchitabbo  chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ  gacchati
mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati  .  catūhaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno  vinayo  na  vissajjetabbo  chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ
gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati  .  catūhaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  vinayo  na  vissajjetabbo chandāgatiṃ gacchati
dosāgatiṃ   gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati  .
Catūhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  anuyogo na dātabbo chandāgatiṃ
Gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati .
Catūhaṅgehi  samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ vinayo na sākacchitabbo 1-
chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ
gacchati.
   [976] Atthāpatti gilāno āpajjati no agilāno atthāpatti
agilāno  āpajjati no gilāno atthāpatti gilāno ceva āpajjati
agilāno ca atthāpatti neva gilāno āpajjati no agilāno.
   [977]  Cattāri  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni  . cattāri
dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanānīti 2-.
           Catukkaṃ niṭṭhitaṃ.
            Tassuddānaṃ
   [978] Sakavācāya kāyena       pasutto ca acittako
    āpajjanto ca kammena      vohārā caturo tathā
    bhikkhūnaṃ bhikkhunīnañca        parikkhāro ca sammukhā
    ajānakāye majjhe ca       vuṭṭhāti duvidho 3- tathā
    paṭilābhā ca 4- codanā      parivāsā ca vuccati
    mānattacārikā cāpi        samukkaṃsā paṭiggahā 5-
    mahāvikaṭakammāni         puna kammavipattiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. sākacchātabbo . 2 Ma. Yu. itisaddo natthi . 3 Ma. Yu. duvidhā.
@4 Ma. Yu. paṭilābhena . 5 Ma. Yu. sāmukkaṃsā paṭiggahi.
    Adhikaraṇā dussīlā ca       sobhaṇāgantukena ca
    gamiko vatthunānattā       sabhāgupajjhayena 1- ca
    ācariyo paccayā vā        duccaritaṃ sucāritaṃ 2-
    ādiyanto puggalo ca       arahā āsanena ca
    kāle ca kappati ceva        paccantimesu 3- kappati
    anto anto ca sīmāya      gāme ca codanāya ca
    pubbakiccaṃ pattakallaṃ       anaññakā ca sammati 4-
    agati nāgati ceva          alajjī pesalena ca
    pucchitabbā duve ceva       vissajjeyya 5- tathā duve
    anuyogo ca sākacchā       gilāno ṭhapanena cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 315-324. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=6410              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=6410              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=965&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=79              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=965              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10270              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10270              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]