ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [988] Cha agāravā . cha gāravā . cha vinītavatthūni . cha
sāmīciyo  .  cha  āpattisamuṭṭhānā . cha chedanakā āpattiyo .
Chahākārehi  āpattiṃ  āpajjati  .  cha ānisaṃsā vinayadhare . cha
paramāni  .  chārattaṃ  ticīvarena vippavasitabbaṃ . cha cīvarāni . cha
rajanāni  .  cha  āpattiyo  kāyato  ca  cittato ca samuṭṭhahanti
na  vācato  .  cha āpattiyo vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti
na  kāyato  . cha āpattiyo kāyato ca vācato ca cittato ca
samuṭṭhahanti . cha kammāni . cha vivādamūlāni . cha anuvādamūlāni.
Cha  sārāṇīyā  dhammā  3-  . dīghaso cha vidatthiyo sugatavidatthiyā
tiriyaṃ  cha  vidatthiyo  .  cha  nissayapaṭippassaddhiyo  ācariyamhā .
Cha  nhāne  anuppaññattiyo  .  vippakatacīvaraṃ  ādāya pakkamati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vinayādhammikena ca . 2 Yu. subhapañcakāti . 3 idaṃ pāṭhadavyaṃ atirekaṃ
@viya dissati uddāne anāgatattā. yuropiyapotthakepi na dissati.
Vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati.
   [989]  Chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  upasampādetabbaṃ
nissayo   dātabbo   sāmaṇero   upaṭṭhāpetabbo   asekhena
sīlakkhandhena  samannāgato  hoti asekhena samādhikkhandhena samannāgato
hoti    asekhena    paññākhandhena   samannāgato   hoti
asekhena vimuttikkhandhena samannāgato hoti asekhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgato     hoti    dasavasso    vā    hoti
atirekadasavasso vā.
   {989.1}   Aparehipi  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
attanā  asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  hoti  paraṃ  asekhe
sīlakkhandhe  samādapetā attanā asekhena samādhikkhandhena samannāgato
hoti  paraṃ  asekhe  samādhikkhandhe  samādapetā  attanā asekhena
paññākhandhena  samannāgato  hoti  paraṃ  asekhe  paññākhandhe
samādapetā   attanā   asekhena  vimuttikkhandhena  samannāgato
hoti  paraṃ  asekhe  vimuttikkhandhe  samādapetā  attanā asekhena
vimuttiñāṇadassanakkhandhena   samannāgato   hoti   paraṃ   asekhe
vimuttiñāṇadassanakkhandhe   samādapetā   dasavasso   vā   hoti
atirekadasavasso vā.
   {989.2}   Aparehipi  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
saddho  hoti  hirimā  hoti  ottappī  hoti  āraddhaviriyo
Hoti  upaṭṭhitassati  hoti  dasavasso  vā  hoti  atirekadasavasso
vā.
   {989.3}   Aparehipi  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
na  adhisīle  sīlavipanno  hoti na ajjhācāre ācāravipanno hoti
na  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  bahussuto  hoti  paññavā
hoti dasavasso vā hoti atirekadasavasso vā.
   {989.4}   Aparehipi  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
paṭibalo  hoti antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā gilānaṃ upaṭṭhātuṃ vā
upaṭṭhāpetuṃ  vā uppannaṃ 1- anabhiratiṃ vūpakāsetuṃ vā vūpakāsāpetuṃ
vā  uppannaṃ  kukkuccaṃ dhammato vinodetuṃ vā vinodāpetuṃ 2- vā
āpattiṃ  jānāti  āpattiyā  vuṭṭhānaṃ jānāti dasavasso vā hoti
atirekadasavasso vā.
   {989.5}   Aparehipi  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
paṭibalo  hoti  antevāsiṃ  vā  saddhivihāriṃ  vā abhisamācārikāya
sikkhāya  sikkhāpetuṃ  ādibrahmacarikāya  sikkhāya  vinetuṃ  abhidhamme
vinetuṃ  abhivinaye  vinetuṃ  uppannaṃ  diṭṭhigataṃ  dhammato  vivecetuṃ
dasavasso vā hoti atirekadasavasso vā.
   {989.6}   Aparehipi  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ     nissayo     dātabbo    sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo   āpattiṃ   jānāti   anāpattiṃ   jānāti
@Footnote: 1 Po. Ma. ayaṃ pāṭho na dissati . 2 Po. Ma. vā vinodāpetuṃ vāti ime pāṭhā
@na dissanti.
Lahukaṃ  āpattiṃ  jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti  ubhayāni  kho
panassa  pātimokkhāni  vitthārena  svāgatāni  honti  suvibhattāni
suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso  dasavasso  vā
hoti atirekadasavasso vā.
   [990]  Cha  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni  . cha dhammikāni
pātimokkhaṭṭhapanānīti.
            Chakkaṃ niṭṭhitaṃ
            tassuddānaṃ
   [991] Agāravā gāravā ca      vinītā sāmicīpi ca
    samuṭṭhānā chedanā ceva     ākārānisaṃsena ca
    paramāni ca chārattaṃ         cīvaraṃ rajanāni ca 1-
    kāyato cittato cāpi       vācato cittatopi ca 1-
    kāyavācācittato ca        kammavivādameva ca
    anuvādā dīghaso ca         tiriyaṃ nissayena ca
    anuppaññatti ādāya     samādāya tatheva ca
    asekhe samādapetā        saddho adhisīlena ca
    gilānābhisamācāri         āpattādhammadhammikāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 336-339. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=6846              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=6846              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=988&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=81              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=988              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10606              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10606              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]