ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

page372.

Adhikaranabhedam [1046] Cattari adhikaranani vivadadhikaranam anuvadadhikaranam apattadhikaranam kiccadhikaranam . imani cattari adhikaranani . Imesam catunnam adhikarananam kati ukkota . imesam catunnam adhikarananam dasa ukkota vivadadhikaranassa dve ukkota anuvadadhikaranassa cattaro ukkota apattadhikaranassa tayo ukkota kiccadhikaranassa eko ukkoto . imesam catunnam adhikarananam ime dasa ukkota . vivadadhikaranam ukkotento kati samathe ukkoteti anuvadadhikaranam ukkotento kati samathe ukkoteti apattadhikaranam ukkotento kati samathe ukkoteti kiccadhikaranam ukkotento kati samathe ukkoteti . vivadadhikaranam ukkotento dve samathe ukkoteti anuvadadhikaranam ukkotento cattaro samathe ukkoteti apattadhikaranam ukkotento tayo samathe ukkoteti kiccadhikaranam ukkotento ekam samatham ukkoteti. [1047] Kati ukkota katihakarehi ukkotanam pasavati katihangehi samannagato puggalo adhikaranam ukkoteti kati puggala adhikaranam ukkotenta apattim apajjanti . dvadasa ukkota dasahakarehi ukkotanam pasavati catuhangehi samannagato puggalo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

Adhikaranam ukkoteti cattaro puggala adhikaranam ukkotenta apattim apajjanti . katame dvadasa ukkota . akatam kammam dukkatam kammam puna katabbam kammam anihatam dunnihatam puna nihanitabbam avinicchitam duvinicchitam puna vinicchitabbam avupasantam duvupasantam puna vupasametabbanti ime dvadasa ukkota . katamehi dasahakarehi ukkotanam pasavati . tatthajatakam adhikaranam ukkoteti tatthajatakam vupasantam adhikaranam ukkoteti antaramagge adhikaranam ukkoteti antaramagge vupasantam adhikaranam ukkoteti tattha gatam adhikaranam ukkoteti tattha gatam vupasantam adhikaranam ukkoteti sativinayam ukkoteti amulhavinayam ukkoteti tassapapiyasikam ukkoteti tinavattharakam ukkoteti. Imehi dasahakarehi ukkotanam pasavati. {1047.1} Katamehi catuhangehi samannagato puggalo adhikaranam ukkoteti . chandagatim gacchanto adhikaranam ukkoteti dosagatim .pe. mohagatim bhayagatim gacchanto adhikaranam ukkoteti . imehi catuhangehi samannagato puggalo adhikaranam ukkoteti . katame cattaro puggala adhikaranam ukkotenta apattim apajjanti . Tadahupasampanno ukkoteti ukkotanakam pacittiyam agantuko ukkoteti ukkotanakam pacittiyam karako ukkoteti ukkotanakam pacittiyam chandadayako ukkoteti ukkotanakam pacittiyam . Ime cattaro puggala adhikaranam ukkotenta apattim apajjanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page374.

[1048] Vivadadhikaranam kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam kimsambharam kimsamutthanam . anuvadadhikaranam kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam kimsambharam kimsamutthanam . apattadhikaranam kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam kimsambharam kimsamutthanam . Kiccadhikaranam kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam kimsambharam kimsamutthanam . vivadadhikaranam vivadanidanam vivadasamudayam vivadajatikam vivadappabhavam vivadasambharam vivadasamutthanam . anuvadadhikaranam anuvadanidanam anuvadasamudayam anuvadajatikam anuvadappabhavam anuvadasambharam anuvadasamutthanam . apattadhikaranam apattinidanam apattisamudayam apattijatikam apattippabhavam apattisambharam apattisamutthanam . kiccadhikaranam kiccanidanam 1- kiccasamudayam kiccajatikam kiccappabhavam kiccasambharam kiccasamutthanam. {1048.1} Vivadadhikaranam kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam kimsambharam kimsamutthanam . anuvadadhikaranam .pe. apattadhikaranam kiccadhikaranam kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam kimsambharam kimsamutthanam . vivadadhikaranam hetunidanam hetusamudayam hetujatikam hetuppabhavam hetusambharam hetusamutthanam . anuvadadhikaranam .pe. Apattadhikaranam kiccadhikaranam hetunidanam hetusamudayam hetujatikam hetuppabhavam hetusambharam hetusamutthanam . vivadadhikaranam kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam kimsambharam kimsamutthanam . @Footnote: 1 Po. Ma. kiccayanidanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page375.

Anuvadadhikaranam .pe. apattadhikaranam kiccadhikaranam kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam kimsambharam kimsamutthanam . vivadadhikaranam paccayanidanam paccayasamudayam paccayajatikam paccayappabhavam paccayasambharam paccayasamutthanam . anuvadadhikaranam .pe. Apattadhikaranam kiccadhikaranam paccayanidanam paccayasamudayam paccayajatikam paccayappabhavam paccayasambharam paccayasamutthanam. [1049] Catunnam adhikarananam kati mulani kati samutthana . Catunnam adhikarananam tettimsa mulani tettimsa samutthana . catunnam adhikarananam katamani tettimsa mulani . vivadadhikaranassa dvadasa mulani anuvadadhikaranassa cuddasa mulani apattadhikaranassa cha mulani kiccadhikaranassa ekam mulam sangho . catunnam adhikarananam imani tettimsa mulani . catunnam adhikarananam katame tettimsa samutthana . vivadadhikaranassa attharasa bhedakaravatthuni samutthana anuvadadhikaranassa catasso vipattiyo samutthana apattadhikaranassa satta apattikkhandha samutthana kiccadhikaranassa cattari kammani samutthana . catunnam adhikarananam ime tettimsa samutthana. [1050] Vivadadhikaranam apattanapattiti . vivadadhikaranam na apatti . kim pana vivadadhikaranapaccaya apattim apajjeyyati . Ama vivadadhikaranapaccaya apattim apajjeyya . vivadadhikaranapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page376.

Kati apattiyo apajjati . vivadadhikaranapaccaya dve apattiyo apajjati upasampannam omasati apatti pacittiyassa anupasampannam omasati apatti dukkatassa vivadadhikaranapaccaya ima dve apattiyo apajjati . ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti catunnam adhikarananam katamam adhikaranam sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti 1- katihi adhikaranehi katisu thanesu katihi samathehi sammanti. {1050.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam ekam vipattim bhajanti acaravipattim catunnam adhikarananam apattadhikaranam sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthahanti 1- ekena adhikaranena kiccadhikaranena tisu thanesu sanghamajjhe ganamajjhe puggalassa santike tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [1051] Anuvadadhikaranam apattanapattiti . anuvadadhikaranam na apatti . kim pana anuvadadhikaranapaccaya apattim apajjeyyati. Ama anuvadadhikaranapaccaya apattim apajjeyya. Anuvadadhikaranapaccaya kati apattiyo apajjati . anuvadadhikaranapaccaya @Footnote: 1 Ma. Yu. samutthanti. ito param evam natabbam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page377.

Tisso apattiyo apajjati bhikkhum amulakena parajikena dhammena anuddhamseti apatti sanghadisesassa amulakena sanghadisesena anuddhamseti apatti pacittiyassa amulikaya acaravipattiya anuddhamseti apatti dukkatassa anuvadadhikaranapaccaya ima tisso apattiyo apajjati. {1051.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti catunnam adhikarananam katamam adhikaranam sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti katihi adhikaranehi katisu thanesu katihi samathehi sammanti . Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim catunnam adhikarananam apattadhikaranam sattannam apattikkhandhanam tihi apattikkhandhehi sangahita siya sanghadisesapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthahanti ya sa 1- apatti 2- garuka sa 3- apatti ekena adhikaranena kiccadhikaranena ekamhi thane sanghamajjhe dvihi samathehi sammati 4- sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca ya ta apattiyo lahuka ta apattiyo ekena adhikaranena kiccadhikaranena tisu thanesu sanghamajjhe ganamajjhe puggalassa santike tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena @Footnote: 1-3 Ma. ta . 2 Ma. apattiyo . 4 Ma. sammanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page378.

Ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [1052] Apattadhikaranam apattanapattiti . apattadhikaranam na 1- apatti . Kim pana apattadhikaranapaccaya apattim apajjeyyati. Ama apattadhikaranapaccaya apattim apajjeyya. Apattadhikaranapaccaya kati apattiyo apajjati . apattadhikaranapaccaya catasso apattiyo apajjati bhikkhuni janam parajikam dhammam ajjhapannam 2- paticchadeti apatti parajikassa vematika paticchadeti apatti thullaccayassa bhikkhu sanghadisesam paticchadeti apatti pacittiyassa acaravipattim paticchadeti apatti dukkatassa apattadhikaranapaccaya ima catasso apattiyo apajjati. {1052.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti catunnam adhikarananam katamam adhikaranam sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti katihi adhikaranehi katisu thanesu katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim catunnam adhikarananam apattadhikaranam sattannam apattikkhandhanam catuhi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena channam apattisamutthananam ekena samutthanena @Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi . 2 Ma. Yu. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page379.

Samutthahanti kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti ya sa apatti anavasesa sa apatti na katamena adhikaranena na katamamhi thane na katamena samathena sammati ya ta apattiyo lahuka ta apattiyo ekena adhikaranena kiccadhikaranena tisu thanesu sanghamajjhe ganamajjhe puggalassa santike tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [1053] Kiccadhikaranam apattanapattiti . kiccadhikaranam na apatti . kim pana kiccadhikaranapaccaya apattim apajjeyyati . Ama kiccadhikaranapaccaya apattim apajjeyya . kiccadhikaranapaccaya kati apattiyo apajjati . kiccadhikaranapaccaya panca apattiyo apajjati ukkhittanuvattika bhikkhuni yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjati nattiya dukkatam dvihi kammavacahi thullaccaya kammavacapariyosane apatti parajikassa bhedakanuvattaka bhikkhu 1- yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanti apatti sanghadisesassa papikaya ditthiya yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanti apatti pacittiyassa kiccadhikaranapaccaya ima panca apattiyo apajjati. {1053.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti catunnam adhikarananam katamam adhikaranam sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita channam @Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page380.

Apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti katihi adhikaranehi katisu thanesu katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim catunnam adhikarananam apattadhikaranam sattannam apattikkhandhanam pancahi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti ya sa apatti anavasesa sa apatti na katamena adhikaranena na katamamhi thane na katamena samathena sammati ya sa apatti garuka sa apatti ekena adhikaranena kiccadhikaranena ekamhi thane sanghamajjhe dvihi samathehi sammati sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca ya ta apattiyo lahuka ta apattiyo ekena adhikaranena kiccadhikaranena tisu thanesu sanghamajjhe ganamajjhe puggalassa santike tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 372-380. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7546&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7546&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1046&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=92              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1046              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11034              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11034              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]