ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1060]  Sammukhavinayoti  va  sativinayoti  va ime dhamma
samsattha  udahu  visamsattha  labbha ca panimesam dhammanam vinibbhujitva
vinibbhujitva  nanakaranam  pannapetum  .  sammukhavinayoti  va
amulhavinayoti  va  .pe.  sammukhavinayoti  va  patinnatakarananti
va  sammukhavinayoti  va  yebhuyyasikati  va  sammukhavinayoti
va  tassapapiyasikati  va  sammukhavinayoti  va  tinavattharakoti
va  ime  dhamma  samsattha  udahu  visamsattha labbha ca panimesam
dhammanam  vinibbhujitva  vinibbhujitva  nanakaranam  pannapetum .
Sammukhavinayoti  va  sativinayoti  va  ime  dhamma  samsattha
no  visamsattha  na  ca  labbha  imesam  dhammanam  vinibbhujitva
vinibbhujitva  nanakaranam  pannapetum  .  sammukhavinayoti  va
Amulhavinayoti   va  .pe.  sammukhavinayoti  va  patinnatakarananti
va  sammukhavinayoti  va  yebhuyyasikati  va  sammukhavinayoti
va  tassapapiyasikati  va  sammukhavinayoti  va  tinavattharakoti
va ime dhamma samsattha no visamsattha na ca labbha imesam dhammanam
vinibbhujitva vinibbhujitva nanakaranam pannapetum.
   [1061]   Sammukhavinayo  kimnidano  kimsamudayo  kimjatiko
kimpabhavo  kimsambharo  kimsamutthano  .  sativinayo .pe. amulhavinayo
patinnatakaranam    yebhuyyasika   tassapapiyasika   tinavattharako
kimnidano  kimsamudayo  kimjatiko  kimpabhavo  kimsambharo kimsamutthano .
Sammukhavinayo    nidananidano   nidanasamudayo   nidanajatiko
nidanappabhavo  nidanasambharo  nidanasamutthano  .  sativinayo .pe.
Amulhavinayo    patinnatakaranam    yebhuyyasika   tassapapiyasika
tinavattharako    nidananidano   nidanasamudayo   nidanajatiko
nidanappabhavo  nidanasambharo  nidanasamutthano  .  sammukhavinayo
kimnidano  kimsamudayo  kimjatiko  kimpabhavo  kimsambharo kimsamutthano .
Sativinayo   .pe.   amulhavinayo   patinnatakaranam   yebhuyyasika
tassapapiyasika   tinavattharako   kimnidano  kimsamudayo  kimjatiko
kimpabhavo  kimsambharo  kimsamutthano  .  sammukhavinayo  hetunidano
hetusamudayo  hetujatiko hetuppabhavo hetusambharo hetusamutthano .
Sativinayo   .pe.   amulhavinayo   patinnatakaranam   yebhuyyasika
tassapapiyasika    tinavattharako    hetunidano   hetusamudayo
hetujatiko hetuppabhavo hetusambharo hetusamutthano.
   {1061.1}  Sammukhavinayo  kimnidano  kimsamudayo  kimjatiko
kimpabhavo  kimsambharo  kimsamutthano  .  sativinayo .pe. amulhavinayo
patinnatakaranam    yebhuyyasika   tassapapiyasika   tinavattharako
kimnidano  kimsamudayo  kimjatiko  kimpabhavo  kimsambharo kimsamutthano .
Sammukhavinayo  paccayanidano  paccayasamudayo paccayajatiko paccayappabhavo
paccayasambharo  paccayasamutthano  .  sativinayo  .pe.  amulhavinayo
patinnatakaranam    yebhuyyasika   tassapapiyasika   tinavattharako
paccayanidano    paccayasamudayo   paccayajatiko   paccayappabhavo
paccayasambharo paccayasamutthano.
   [1062]  Sattannam  samathanam  kati  mulani kati samutthana .
Sattannam  samathanam  chabbisa  mulani  chattimsa  samutthana  . sattannam
samathanam  katamani  chabbisa  mulani  .  sammukhavinayassa  cattari
mulani  sanghasammukhata  dhammasammukhata  vinayasammukhata puggalasammukhata .
Sativinayassa   cattari   mulani   .   amulhavinayassa  cattari
mulani  .  patinnatakaranassa  dve  mulaniyo  ca  deseti
yassa  ca  deseti . yebhuyyasikaya cattari mulani tassapapiyasikaya
Cattari  mulani  .  tinavattharakassa  cattari  mulani sanghasammukhata
dhammasammukhata  vinayasammukhata  puggalasammukhata  .  sattannam  samathanam
imani chabbisa mulani . sattannam samathanam katame chattimsa samutthana.
Sativinayassa  kammassa  kiriya  karanam  upagamanam  ajjhupagamanam adhivasana
appatikkosana  .  amulhavinayassa  kammassa  .pe.  patinnatakaranassa
kammassa .pe. yebhuyyasikaya kammassa .pe. tassapapiyasikaya kammassa
.pe.  tinavattharakassa  kammassa  kiriya  karanam  upagamanam ajjhupagamanam
adhivasana appatikosana. Sattannam samathanam ime chattimsa samutthana.
   [1063]  Sammukhavinayoti  va  sativinayoti  va ime dhamma
nanattha  nanabyanjana  udahu  ekattha  byanjanameva  nanam .
Sammukhavinayoti  va  amulhavinayoti  va  .pe. sammukhavinayoti va
patinnatakarananti  va  sammukhavinayoti  va  yebhuyyasikati  va
sammukhavinayoti   va   tassapapiyasikati   va   sammukhavinayoti
va  tinavattharakoti  va  ime  dhamma  nanattha  nanabyanjana
udahu  ekattha  byanjanameva  nanam  .  sammukhavinayoti  va
sativinayoti  va  ime dhamma nanattha ceva nanabyanjana ca .
Sammukhavinayoti  va  amulhavinayoti  va  .pe.  sammukhavinayoti
va  patinnatakarananti  va  sammukhavinayoti  va  yebhuyyasikati
va  sammukhavinayoti  va  tassapapiyasikati  va  sammukhavinayoti
Va  tinavattharakoti va ime dhamma nanattha ceva nanabyanjana
ca.
   [1064]  Vivado  vivadadhikaranam  vivado  no  adhikaranam
adhikaranam  no  vivado  adhikarananceva  vivado  ca  siya vivado
vivadadhikaranam  siya  vivado  no  adhikaranam  siya  adhikaranam
no  vivado  siya  adhikarananceva  vivado  ca  . tattha katamo
vivado  vivadadhikaranam  .  idha  bhikkhu  vivadanti  dhammoti  va
adhammoti  va  .pe.  dutthulla  apattiti  va  adutthulla
apattiti  va  yam  tattha  bhandanam  kalaho  viggaho  vivado
nanavado  annathavado  vipaccataya  voharo  medhakam  ayam
vivado vivadadhikaranam.
   {1064.1}  Tattha  katamo  vivado no adhikaranam . matapi
puttena  vivadati  puttopi  matara  vivadati  pitapi puttena vivadati
puttopi  pitara  vivadati  bhatapi  bhatara vivadati bhatapi bhaginiya
vivadati  bhaginipi  bhatara  vivadati  sahayopi  sahayena  vivadati ayam
vivado  no  adhikaranam  .  tattha  katamam adhikaranam no vivado .
Anuvadadhikaranam   apattadhikaranam   kiccadhikaranam   idam   adhikaranam
no vivado . tattha katamam adhikarananceva vivado ca. Vivadadhikaranam
adhikarananceva vivado ca.
   [1065]  Anuvado  anuvadadhikaranam  anuvado  no  adhikaranam
adhikaranam  no  anuvado  adhikarananceva  anuvado  ca  siya
Anuvado  anuvadadhikaranam  siya  anuvado  no  adhikaranam  siya
adhikaranam  no  anuvado  siya  adhikarananceva  anuvado  ca .
Tattha  katamo  anuvado  anuvadadhikaranam  .  idha  bhikkhu  bhikkhum
anuvadanti  silavipattiya  va  acaravipattiya  va  ditthivipattiya
va  ajivavipattiya  va  yo tattha anuvado anuvadana anullapana
anubhanana   anusampavankata   abbhussahanata   anubalappadanam  ayam
anuvado  anuvadadhikaranam . tattha katamo anuvado no adhikaranam .
Matapi  puttam  anuvadati  puttopi  mataram  anuvadati  pitapi
puttam   anuvadati  puttopi  pitaram  anuvadati  bhatapi  bhataram
anuvadati  bhatapi  bhaginim  anuvadati  bhaginipi  bhataram  anuvadati
sahayopi  sahayam  anuvadati  ayam  anuvado  no  adhikaranam .
Tattha  katamam  adhikaranam  no anuvado . apattadhikaranam kiccadhikaranam
vivadadhikaranam   idam   adhikaranam   no  anuvado  .  tattha
katamam  adhikarananceva  anuvado  ca  . anuvadadhikaranam adhikarananceva
anuvado ca.
   [1066]  Apatti  apattadhikaranam  apatti  no  adhikaranam
adhikaranam   no  apatti  adhikarananceva  apatti  ca  siya
apatti  apattadhikaranam  siya  apatti  no  adhikaranam  siya
adhikaranam  no  apatti  siya  adhikarananceva  apatti  ca .
Tattha  katama  apatti  apattadhikaranam  .  pancapi  apattikkhandha
Apattadhikaranam   sattapi   apattikkhandha   apattadhikaranam  ayam
apatti  apattadhikaranam  .  tattha katama apatti no adhikaranam .
Sotapatti  samapatti  ayam  apatti  no  adhikaranam  .  tattha
katamam  adhikaranam  no  apatti  .  kiccadhikaranam  vivadadhikaranam
anuvadadhikaranam  idam  adhikaranam  no  apatti  .  tattha  katamam
adhikarananceva  apatti  ca  .  apattadhikaranam  adhikarananceva
apatti ca.
   [1067]  Kiccam  kiccadhikaranam  kiccam  no  adhikaranam  adhikaranam
no  kiccam  kiccanceva  adhikarananca  1-  siya  kiccam kiccadhikaranam
siya  kiccam  no  adhikaranam  siya  adhikaranam  no  kiccam  siya
adhikarananceva  kiccanca  .  tattha  katamam  kiccam  kiccadhikaranam .
Ya   sanghassa  kiccayata  karaniyata  apalokanakammam  nattikammam
nattidutiyakammam   natticatutthakammam  idam  kiccam  kiccadhikaranam  .
Tattha  katamam  kiccam  no  adhikaranam  .  acariyakiccam  upajjhayakiccam
samanupajjhayakiccam  samanacariyakiccam  idam  kiccam  no  adhikaranam .
Tattha  katamam  adhikaranam  no  kiccam  . vivadadhikaranam anuvadadhikaranam
apattadhikaranam  idam  adhikaranam  no  kiccam  .  tattha  katamam
adhikarananceva   kiccanca   .   kiccadhikaranam   adhikarananceva
kiccancati.
               Adhikaranabhedam nitthitam.
@Footnote: 1 Ma. adhikarananceva kiccanca.
                  Tassuddanam.
   [1068] Adhikaranam ukkota      akara puggalena ca
        nidanahetupaccaya      mulam samutthanena ca
        apatti hoti yattha ca    samsattha nidanena ca 1-
        hetupaccayamulani       samutthanena byanjana 2-
        vivado adhikarananti     bhedadhikarane idanti.
                   ---------
@Footnote: 1 Po. nidanapabhava . 2 Po. byanjanam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 384-391. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7797&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7797&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1060&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=95              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1060              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]