ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

               Codanākaṇḍaṃ
   [1077] Anuvijjakena codako pucchitabbo yaṃ kho tvaṃ āvuso
imaṃ  bhikkhuṃ  codesi  kimhi naṃ codesi sīlavipattiyā [1]- codesi
ācāravipattiyā [1]- codesi diṭṭhivipattiyā [1]- codesīti. So ce
evaṃ  vadeyya  sīlavipattiyā  vā  codemi  ācāravipattiyā  vā
codemi  diṭṭhivipattiyā  vā  codemīti  .  so evamassa vacanīyo
jānāti 2- panāyasmā sīlavipattiṃ jānāti 2- ācāravipattiṃ jānāti 2-
diṭṭhivipattinti  . so ce evaṃ vadeyya jānāmi kho ahaṃ āvuso
sīlavipattiṃ  jānāmi  ācāravipattiṃ  jānāmi  diṭṭhivipattinti  .  so
evamassa  vacanīyo  katamā  panāvuso sīlavipatti katamā ācāravipatti
katamā  diṭṭhivipattīti  .  so  ce  evaṃ vadeyya cattāri [3]-
pārājikāni  terasa  [3]-  saṅghādisesā  ayaṃ sīlavipatti thullaccayaṃ
pācittiyaṃ  pāṭidesanīyaṃ  dukkaṭaṃ  dubbhāsitaṃ  ayaṃ  ācāravipatti
micchādiṭṭhi antaggāhikā diṭṭhi ayaṃ daṭṭhivipattīti.
   {1077.1} So evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso imaṃ bhikkhuṃ
codesi diṭṭhena [4]- codesi sutena [4]- codesi parisaṅkāya [4]-
codesīti . so ce evaṃ vadeyya diṭṭhena vā codemi sutena vā codemi
parisaṅkāya vā codemīti . so evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso
imaṃ  bhikkhuṃ  diṭṭhena  codesi  kinte  diṭṭhaṃ  kinti  te  diṭṭhaṃ
@Footnote: 1 Ma. vāsaddattayaṃ dissati . 2 Ma. jānāsi . 3 Ma. casaddadvayaṃ dissati.
@4 Ma. vāsadudattayaṃ dissati.
Kadā  te  diṭṭhaṃ  kattha  te  diṭṭhaṃ  pārājikaṃ  ajjhāpajjanto
diṭṭho  saṅghādisesaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho thullaccayaṃ ajjhāpajjanto
diṭṭho    pācittiyaṃ   ajjhāpajjanto   diṭṭho   pāṭidesanīyaṃ
ajjhāpajjanto  diṭṭho  dukkaṭaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho [1]- kattha
ca  tvaṃ  ahosi  kattha  cāyaṃ  bhikkhu  ahosi  kiñca  tvaṃ karosi
kiñcāyaṃ  bhikkhu  karotīti  .  so ce evaṃ vadeyya na kho ahaṃ
āvuso imaṃ bhikkhuṃ diṭṭhena codemi apica sutena codemīti.
   {1077.2} So evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso imaṃ bhikkhuṃ sutena
codesi kinte sutaṃ kinti te sutaṃ kadā te sutaṃ kattha te sutaṃ pārājikaṃ
ajjhāpannoti  sutaṃ  saṅghādisesaṃ  ajjhāpannoti  sutaṃ  thullaccayaṃ
ajjhāpannoti  sutaṃ  pācittiyaṃ  ajjhāpannoti  sutaṃ  pāṭidesanīyaṃ
ajjhāpannoti   sutaṃ   dukkaṭaṃ   ajjhāpannoti  sutaṃ  dubbhāsitaṃ
ajjhāpannoti  sutaṃ  bhikkhussa  sutaṃ  bhikkhuniyā  sutaṃ  sikkhamānāya
sutaṃ  sāmaṇerassa  sutaṃ  sāmaṇeriyā sutaṃ upāsakassa sutaṃ upāsikāya
sutaṃ  rājūnaṃ  sutaṃ rājamahāmattānaṃ sutaṃ titthiyānaṃ sutaṃ titthiyasāvakānaṃ
sutanti . so ce evaṃ vadeyya na kho ahaṃ āvuso imaṃ bhikkhuṃ sutena
codemi apica parisaṅkāya codemīti.
   {1077.3} So evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso imaṃ bhikkhuṃ
parisaṅkāya  codesi  kiṃ  parisaṅkasi  kinti parisaṅkasi kadā parisaṅkasi
kattha      parisaṅkasi     pārājikaṃ     ajjhāpannoti
@Footnote: 1 Ma. dubbhāsitaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho.
Parisaṅkasi   saṅghādisesaṃ   ajjhāpannoti   parisaṅkasi   thullaccayaṃ
ajjhāpannoti   parisaṅkasi   pācittiyaṃ   ajjhāpannoti  parisaṅkasi
pāṭidesanīyaṃ   ajjhāpannoti   parisaṅkasi   dukkaṭaṃ  ajjhāpannoti
parisaṅkasi  dubbhāsitaṃ  ajjhāpannoti  parisaṅkasi  bhikkhussa  sutvā
parisaṅkasi   bhikkhuniyā  sutvā  parisaṅkasi  sikkhamānāya  sutvā
parisaṅkasi  sāmaṇerassa  sutvā  parisaṅkasi  sāmaṇeriyā  sutvā
parisaṅkasi   upāsakassa  sutvā  parisaṅkasi  upāsikāya  sutvā
parisaṅkasi  rājūnaṃ  sutvā parisaṅkasi rājamahāmattānaṃ sutvā parisaṅkasi
titthiyānaṃ sutvā parisaṅkasi titthiyasāvakānaṃ sutvā parisaṅkasīti.
   [1078] Diṭṭhaṃ diṭṭhena sameti      diṭṭhena saṃsandate diṭṭhaṃ
        diṭṭhaṃ paṭicca na upeti     asuddhaparisaṅkito
        so puggalo paṭiññāya    kātabbo tenuposatho.
        Sutaṃ sutena sameti        sutena saṃsandate sutaṃ
        sutaṃ paṭicca na upeti      asuddhaparisaṅkito
        so puggalo paṭiññāya    kātabbo tenuposatho.
        Mutaṃ mutena sameti        mutena saṃsandate mutaṃ
        mutaṃ paṭicca na upeti      asuddhaparisaṅkito
        so puggalo paṭiññāya   kātabbo tenuposathoti 1-.
   [1079]  Codanāya  ko  ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ .
Codanāya  okāsakammaṃ  ādi  kiriyā  majjhe samatho pariyosānaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati.
Codanāya  kati  mūlāni  kati  vatthūni  kati  bhūmiyo  katīhākārehi
codeti  .  codanāya  dve  mūlāni  tīṇi  vatthūni  pañca bhūmiyo
dvīhākārehi codeti . codanāya katamāni dve mūlāni . samūlikā
vā  amūlikā  vā  codanāya  imāni  dve  mūlāni . codanāya
katamāni  tīṇi  vatthūni  .  diṭṭhena  sutena  parisaṅkāya  codanāya
imāni  tīṇi  vatthūni  . codanāya katamā pañca bhūmiyo . kālena
vakkhāmi  no  akālena  bhūtena  vakkhāmi  no  abhūtena  saṇhena
vakkhāmi  no  pharusena  atthasañhitena  vakkhāmi  no anatthasañhitena
mettacitto  vakkhāmi  no  dosantaroti  codanāya  imā  pañca
bhūmiyo  .  katamehi dvīhākārehi codeti . kāyena vā codeti
vācāya vā codeti imehi dvīhākārehi codeti.
   [1080] Codakena kathaṃ paṭipajjitabbaṃ cuditakena kathaṃ paṭipajjitabbaṃ
saṅghena  kathaṃ  paṭipajjitabbaṃ  anuvijjakena  kathaṃ  paṭipajjitabbaṃ .
Codakena  kathaṃ paṭipajjitabbanti . codakena pañcasu dhammesu patiṭṭhāya
paro  codetabbo  kālena  vakkhāmi no akālena bhūtena vakkhāmi
no  abhūtena  saṇhena  vakkhāmi  no  pharusena  atthasañhitena
vakkhāmi no anatthasañhitena metatacitto vakkhāmi no dosantaroti .
Codakena  evaṃ  paṭipajjitabbaṃ  .  cuditakena kathaṃ paṭipajjitabbanti .
Cuditakena  dvīsu dhammesu patiṭṭhātabbaṃ 1- sacce ca akuppe ca .
Cuditakena  evaṃ  paṭipajjitabbaṃ  .  saṅghena  kathaṃ paṭipajjitabbanti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭipajjitabbaṃ.
Saṅghena otiṇṇānotiṇṇaṃ jānitabbaṃ . saṅghena evaṃ paṭipajjitabbaṃ 1-.
Anuvijjakena  kathaṃ  paṭipajjitabbanti  .  anuvijjakena  yena  dhammena
yena  vinayena  yena  satthusāsanena  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati tathā
taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ. Anuvijjakena evaṃ paṭipajjitabbaṃ.
   [1081] Uposatho kimatthāya       pavāraṇā kissa kāraṇā
        parivāso kimatthāya       mūlāya paṭikassanā kissa kāraṇā
        mānattaṃ kimatthāya       abbhānaṃ kissa kāraṇā.
        Uposatho samaggatthāya     visuddhatthāya pavāraṇā
        parivāso mānattatthāya    mūlāya paṭikassanā niggahatthāya
        mānattaṃ abbhānatthāya    visuddhatthāya abbhānaṃ.
        Chandā dosā bhayā mohā   there ca paribhāsati
        kāyassa bhedā duppañño  khato upahatindriyo
        nirayaṃ gacchati dummedho      na ca sikkhāya gāravo.
        Na cāmisaṃpi 2- nissāya    na ca nissāya puggalaṃ
        ubho ete vivajjetvā     yathā dhammo tathā kare.
        Kodhano upanāhī ca        caṇḍo ca paribhāsako
            anāpattiyā āpattīti ropeti
            tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
            Upakaṇṇakaṃ jappeti 3- vimhaṃ pekkhati
@Footnote: 1 Yu. paṭipajjitabbanti . 2 Yu. na ca āmisaṃ . 3 Sī. Ma. Yu. jappati.
        Vītiharati kummaggaṃ paṭisevati
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ
        akālena codeti abhūtena
        pharusena anatthasañhitena
        dosantaro codeti no mettacitto
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Dhammādhammaṃ na jānāti
        dhammādhammassa akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Vinayāvinayaṃ na jānāti
        vinayāvinayassa akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Bhāsitābhāsitaṃ na jānāti
        bhāsitābhāsitassa akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Āciṇṇānāciṇṇaṃ na jānāti
        āciṇṇānāciṇṇassa akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Paññattāpaññattaṃ na jānāti
        paññattāpaññattassa akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Āpattānāpattiṃ na jānāti
        āpattānāpattiyā akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Lahukagarukaṃ na jānāti
        lahukagarukassa akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Sāvasesānavasesaṃ na jānāti
        sāvasesānavasesassa akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Duṭṭhullāduṭṭhullaṃ na jānāti
        duṭṭhullāduṭṭhullassa akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Pubbāparaṃ na jānāti
        pubbāparassa akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānaṃ.
        Anusandhivacanapathaṃ na jānāti
        anusandhivacanapathassa akovido
        anāpattiyā āpattīti ropeti
        tādiso codako jhāpeti attānanti.
               Codanākaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
                   Tassuddānaṃ
   [1082] Codanā anuvijjañca 1-    ādi mūlenuposatho
        gati codanakaṇḍamhi      sāsanaṃ patiṭṭhāpayanti.
                    ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. anuvijjā ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 396-403. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8017              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8017              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1077&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=97              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1077              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11264              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11264              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]