ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

            Mahāsaṅgāmaṃ
   [1087]  Saṅgāmāvacarena  bhikkhunā  saṅghe voharantena vatthuṃ
jānitabbaṃ   vipatti   jānitabbā  āpatti  jānitabbā  nidānaṃ
jānitabbaṃ  ākāro  jānitabbo  pubbāparaṃ  jānitabbaṃ  katākataṃ
jānitabbaṃ  kammaṃ  jānitabbaṃ  adhikaraṇaṃ  jānitabbaṃ  samatho  jānitabbo
na  chandāgati  gantabbā  na  dosāgati  gantabbā  na  mohāgati
gantabbā  na  bhayāgati  gantabbā  saññāpanīye ṭhāne saññāpetabbaṃ
nijjhāpanīye   ṭhāne   nijjhāpetabbaṃ   pekkhanīye   ṭhāne
pekkhitabbaṃ  pasādanīye  ṭhāne  pasādetabbaṃ  laddhapakkhomhīti  paro
pakkho  1-  nāvajānitabbo  bahussutomhīti appassuto nāvajānitabbo
therataromhīti  navakataro nāvajānitabbo asampattaṃ na byāharitabbaṃ 2-
sampattaṃ  dhammato  vinayato  na  parihāpetabbaṃ  yena  dhammena
yena  vinayena  yena  satthusāsanena  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati tathā
taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ.
   [1088] Vatthuṃ jānitabbanti aṭṭhapārājikānaṃ 3- vatthuṃ jānitabbaṃ
tevīsasaṅghādisesānaṃ  vatthuṃ  jānitabbaṃ  dveaniyatānaṃ  vatthuṃ jānitabbaṃ
dvecattāḷīsanissaggiyānaṃ   vatthuṃ  jānitabbaṃ  aṭṭhāsītisatapācittiyānaṃ
vatthuṃ  jānitabbaṃ  dvādasapāṭidesanīyānaṃ  vatthuṃ  jānitabbaṃ  dukkaṭānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. parapakkho . 2 byāhātabbaṃ itipi dissati . 3 sabbattha aṭṭhannaṃ
@pārājikānanti dissati.
Vatthuṃ jānitabbaṃ dubbhāsitānaṃ vatthuṃ jānitabbaṃ.
   [1089] Vipatti jānitabbāti sīlavipatti jānitabbā ācāravipatti
jānitabbā diṭṭhivipatti jānitabbā ājīvavipatti jānitabbā.
   [1090]  Āpatti  jānitabbāti  pārājikāpatti  jānitabbā
saṅghādisesāpatti  jānitabbā thullaccayāpatti jānitabbā pācittiyāpatti
jānitabbā    pāṭidesanīyāpatti    jānitabbā    dukkaṭāpatti
jānitabbā dubbhāsitāpatti jānitabbā.
   [1091]  Nidānaṃ jānitabbanti aṭṭhapārājikānaṃ nidānaṃ jānitabbaṃ
tevīsasaṅghādisesānaṃ  nidānaṃ  jānitabbaṃ dveaniyatānaṃ nidānaṃ jānitabbaṃ
dvecattāḷīsanissaggiyānaṃ  nidānaṃ  jānitabbaṃ  aṭṭhāsītisatapācittiyānaṃ
nidānaṃ   jānitabbaṃ   dvādasapāṭidesanīyānaṃ   nidānaṃ  jānitabbaṃ
dukkaṭānaṃ nidānaṃ jānitabbaṃ dubbhāsitānaṃ nidānaṃ jānitabbaṃ.
   [1092]  Ākāro  jānitabboti saṅgho ākārato jānitabbo
gaṇo  ākārato  jānitabbo  puggalo  ākārato  jānitabbo
codako  ākārato  jānitabbo  cuditako  ākārato jānitabbo .
Saṅgho  ākārato  jānitabboti  paṭibalo  nu  kho  ayaṃ  saṅgho
imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  dhammena  vinayena  satthusāsanena  udāhu
noti  evaṃ  saṅgho  ākārato  jānitabbo  .  gaṇo ākārato
jānitabboti  paṭibalo  nu  kho  ayaṃ  gaṇo imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ
dhammena  vinayena  satthusāsanena udāhu noti evaṃ gaṇo ākārato
Jānitabbo  .  puggalo  ākārato  jānitabboti  paṭibalo nu kho
ayaṃ  puggalo  imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ dhammena vinayena satthusāsanena
udāhu  noti  evaṃ  puggalo  ākārato  jānitabbo  . codako
ākārato  jānitabboti  kacci  nu  kho  ayamāyasmā  pañcasu
dhammesu  patiṭṭhāya  paraṃ  codeti  udāhu  noti  evaṃ  codako
ākārato  jānitabbo  .  cuditako  ākārato  jānitabboti kacci
nu  kho  ayamāyasmā  dvīsu  dhammesu patiṭṭhito sacce ca akuppe
ca udāhu noti evaṃ cuditako ākārato jānitabbo.
   [1093]  Pubbāparaṃ  jānitabbanti  kacci  nu kho ayamāyasmā
vatthuto  vā  vatthuṃ  saṅkamati  vipattito  vā  vipattiṃ  saṅkamati
āpattito  vā  āpattiṃ  saṅkamati  avajānitvā  vā  paṭijānāti
paṭijānitvā  vā  avajānāti  aññena  vā  aññaṃ paṭicarati udāhu
noti evaṃ pubbāparaṃ jānitabbaṃ.
   [1094] Katākataṃ jānitabbanti methunadhammo jānitabbo methunadhammassa
anulomaṃ  jānitabbaṃ  methunadhammassa  pubbabhāgo  jānitabbo  .
Methunadhammo   jānitabboti   dvayandvayasamāpatti  jānitabbā  .
Methunadhammassa  anulomaṃ  jānitabbanti  bhikkhu  attano  mukhena parassa
aṅgajātaṃ  gaṇhāti  .  methunadhammassa  pubbabhāgo  jānitabboti
vaṇṇo  avaṇṇo  1-  kāyasaṃsaggo  duṭṭhullavācā attakāmapāricariyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaṇṇāvaṇṇo.
Vaṇṇamanuppādanaṃ 1-.
   [1095]  Kammaṃ  jānitabbanti  soḷasa  kammāni  jānitabbāni
cattāri   apalokanakammāni   jānitabbāni  cattāri  ñattikammāni
jānitabbāni   cattāri   ñattidutiyakammāni  jānitabbāni  cattāri
ñatticatutthakammāni jānitabbāni.
   [1096]  Adhikaraṇaṃ jānitabbanti cattāri adhikaraṇāni jānitabbāni
vivādādhikaraṇaṃ  jānitabbaṃ  anuvādādhikaraṇaṃ  jānitabbaṃ  āpattādhikaraṇaṃ
jānitabbaṃ kiccādhikaraṇaṃ jānitabbaṃ.
   [1097]  Samatho  jānitabboti  satta  samathā  jānitabbā
sammukhāvinayo   jānitabbo   sativinayo  jānitabbo  amūḷhavinayo
jānitabbo   paṭiññātakaraṇaṃ   jānitabbaṃ  yebhuyyasikā  jānitabbā
tassapāpiyasikā jānitabbā tiṇavatthārako jānitabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 409-412. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8268              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8268              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1087&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=99              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1087              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11464              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11464              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]