ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1098]  Na  chandāgati  gantabbāti chandāgatiṃ gacchanto kathaṃ
chandāgatiṃ  gacchati  . idhekacco ayaṃ me upajjhāyo vā ācariyo
vā  saddhivihāriko  vā  antevāsiko  vā  samānupajjhāyako  vā
samānācariyako  vā  sandiṭṭho  vā  sambhatto  vā ñātisālohito
vāti  tassānukampāya  tassānurakkhāya  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti
dhammaṃ   adhammoti   dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ
avinayoti  dīpeti  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  bhāsitaṃ  lapitaṃ
@Footnote: 1 Ma. vacanamanuppadānaṃ. Yu. dhanamanuppadānaṃ.
Tathāgatenāti  dīpeti  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ
tathāgatenāti  dīpeti  anāciṇṇaṃ  tathāgatena  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti
dīpeti   āciṇṇaṃ   tathāgatena   anāciṇṇaṃ   tathāgatenāti
dīpeti  appaññattaṃ  tathāgatena  paññattaṃ  tathāgatenāti  dīpeti
paññattaṃ   tathāgatena   appaññattaṃ   tathāgatenāti   dīpeti
anāpattiṃ  āpattīti  dīpeti  āpattiṃ  anāpattīti  dīpeti  lahukaṃ
āpattiṃ  garukā  āpattīti  dīpeti  garukaṃ  āpattiṃ  lahukā
āpattīti   dīpeti  sāvasesaṃ  āpattiṃ  anavasesā  āpattīti
dīpeti  anavasesaṃ  āpattiṃ  sāvasesā  āpattīti  dīpeti  duṭṭhullaṃ
āpattiṃ   aduṭṭhullā   āpattīti  dīpeti  aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ
duṭṭhullā  āpattīti  dīpeti  imehi  aṭṭhārasahi  vatthūhi  chandāgatiṃ
gacchanto  bahujanāhitāya  paṭipanno  hoti  bahujanāsukhāya  bahuno
janassa  anatthāya  ahitāya  dukkhāya devamanussānaṃ imehi aṭṭhārasahi
vatthūhi  chandāgatiṃ  gacchanto  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati
sāvajjo  ca  hoti  sānuvajjo  ca  1-  viññūnaṃ  bahuñca apuññaṃ
pasavati chandāgatiṃ gacchanto evaṃ chandāgatiṃ gacchati.
   [1099]  Na  dosāgati  gantabbāti  dosāgatiṃ gacchanto kathaṃ
dosāgatiṃ  gacchati  .  idhekacco  anatthaṃ  me  acarīti  āghātaṃ
bandhati  anatthaṃ  me  caratīti  āghātaṃ  bandhati  anatthaṃ  me
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Carissatīti  āghātaṃ  bandhati  piyassa  me  manāpassa  anatthaṃ  acari
anatthaṃ  carati  anatthaṃ  carissatīti  āghātaṃ  bandhati  appiyassa  me
amanāpassa  atthaṃ  acari  atthaṃ  carati  atthaṃ  carissatīti  āghātaṃ
bandhati  imehi  navahi  āghātavatthūhi  āghāto  paṭighāto  kuddho
kodhābhibhūto  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti  dhammaṃ  adhammoti  dīpeti
.pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpeti  aduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti  dīpeti  imehi  aṭṭhārasahi  vatthūhi
dosāgatiṃ  gacchanto  bahujanāhitāya  paṭipanno  hoti  bahujanāsukhāya
bahuno   janassa   anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ
imehi  aṭṭhārasahi  vatthūhi  dosāgatiṃ gacchanto khataṃ upahataṃ attānaṃ
pariharati  sāvajjo  ca  hoti  sānuvajjo  ca  viññūnaṃ  bahuñca
apuññaṃ pasavati dosāgatiṃ gacchanto evaṃ dosāgatiṃ gacchati.
   [1100]  Na  mohāgati  gantabbāti  mohāgatiṃ gacchanto kathaṃ
mohāgatiṃ  gacchati  .  ratto  rāgavasena gacchati duṭṭho dosavasena
gacchati   mūḷho   mohavasena  gacchati  parāmaṭṭho  diṭṭhivasena
gacchati  mūḷho  sammūḷho  mohābhibhūto  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti
dhammaṃ  adhammoti  dīpeti  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā
āpattīti   dīpeti   aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti
dīpeti  imehi  aṭṭhārasahi  vatthūhi mohāgatiṃ gacchanto bahujanāhitāya
paṭipanno   hoti   bahujanāsukhāya   bahuno  janassa  anatthāya
Ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ  imehi aṭṭhārasahi vatthūhi mohāgatiṃ
gacchanto  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti
sānuvajjo   ca  viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati  mohāgatiṃ
gacchanto evaṃ mohāgatiṃ gacchati.
   [1101]  Na  bhayāgati  gantabbāti  bhayāgatiṃ  gacchanto  kathaṃ
bhayāgatiṃ  gacchati  .  idhekacco  ayaṃ visamanissito vā gahananissito
vā balavanissito vā kakkhaḷo pharuso jīvitantarāyaṃ vā brahmacariyantarāyaṃ
vā karissatīti tassa bhayā bhīto adhammaṃ dhammoti dīpeti dhammaṃ adhammoti
dīpeti .pe. duṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpeti aduṭṭhullaṃ
āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpeti imehi aṭṭhārasahi vatthūhi bhayāgatiṃ
gacchanto  bahujanāhitāya  paṭipanno hoti bahujanāsukhāya bahuno janassa
anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ imehi aṭṭhārasahi vatthūhi
bhayāgatiṃ  gacchanto  khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti
sānuvajjo   ca   viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati  bhayāgatiṃ
gacchanto evaṃ bhayāgatiṃ gacchati.
   [1102] Chandā dosā bhayā mohā  yo dhammaṃ ativattati
     nihīyati tassa yaso          kāḷapakkheva candimāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 412-415. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8340              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8340              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1098&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=100              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1098              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]