ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1098]  Na  chandagati  gantabbati chandagatim gacchanto katham
chandagatim  gacchati  . idhekacco ayam me upajjhayo va acariyo
va  saddhivihariko  va  antevasiko  va  samanupajjhayako  va
samanacariyako  va  sandittho  va  sambhatto  va natisalohito
vati  tassanukampaya  tassanurakkhaya  adhammam  dhammoti  dipeti
dhammam   adhammoti   dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam
avinayoti  dipeti  abhasitam  alapitam  tathagatena  bhasitam  lapitam
@Footnote: 1 Ma. vacanamanuppadanam. Yu. dhanamanuppadanam.
Tathagatenati  dipeti  bhasitam  lapitam  tathagatena  abhasitam  alapitam
tathagatenati  dipeti  anacinnam  tathagatena  acinnam  tathagatenati
dipeti   acinnam   tathagatena   anacinnam   tathagatenati
dipeti  appannattam  tathagatena  pannattam  tathagatenati  dipeti
pannattam   tathagatena   appannattam   tathagatenati   dipeti
anapattim  apattiti  dipeti  apattim  anapattiti  dipeti  lahukam
apattim  garuka  apattiti  dipeti  garukam  apattim  lahuka
apattiti   dipeti  savasesam  apattim  anavasesa  apattiti
dipeti  anavasesam  apattim  savasesa  apattiti  dipeti  dutthullam
apattim   adutthulla   apattiti  dipeti  adutthullam  apattim
dutthulla  apattiti  dipeti  imehi  attharasahi  vatthuhi  chandagatim
gacchanto  bahujanahitaya  patipanno  hoti  bahujanasukhaya  bahuno
janassa  anatthaya  ahitaya  dukkhaya devamanussanam imehi attharasahi
vatthuhi  chandagatim  gacchanto  khatam  upahatam  attanam  pariharati
savajjo  ca  hoti  sanuvajjo  ca  1-  vinnunam  bahunca apunnam
pasavati chandagatim gacchanto evam chandagatim gacchati.
   [1099]  Na  dosagati  gantabbati  dosagatim gacchanto katham
dosagatim  gacchati  .  idhekacco  anattham  me  acariti  aghatam
bandhati  anattham  me  caratiti  aghatam  bandhati  anattham  me
@Footnote: 1 Yu. ayam patho na dissati.
Carissatiti  aghatam  bandhati  piyassa  me  manapassa  anattham  acari
anattham  carati  anattham  carissatiti  aghatam  bandhati  appiyassa  me
amanapassa  attham  acari  attham  carati  attham  carissatiti  aghatam
bandhati  imehi  navahi  aghatavatthuhi  aghato  patighato  kuddho
kodhabhibhuto  adhammam  dhammoti  dipeti  dhammam  adhammoti  dipeti
.pe.  dutthullam  apattim  adutthulla  apattiti  dipeti  adutthullam
apattim  dutthulla  apattiti  dipeti  imehi  attharasahi  vatthuhi
dosagatim  gacchanto  bahujanahitaya  patipanno  hoti  bahujanasukhaya
bahuno   janassa   anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussanam
imehi  attharasahi  vatthuhi  dosagatim gacchanto khatam upahatam attanam
pariharati  savajjo  ca  hoti  sanuvajjo  ca  vinnunam  bahunca
apunnam pasavati dosagatim gacchanto evam dosagatim gacchati.
   [1100]  Na  mohagati  gantabbati  mohagatim gacchanto katham
mohagatim  gacchati  .  ratto  ragavasena gacchati duttho dosavasena
gacchati   mulho   mohavasena  gacchati  paramattho  ditthivasena
gacchati  mulho  sammulho  mohabhibhuto  adhammam  dhammoti  dipeti
dhammam  adhammoti  dipeti  .pe.  dutthullam  apattim  adutthulla
apattiti   dipeti   adutthullam  apattim  dutthulla  apattiti
dipeti  imehi  attharasahi  vatthuhi mohagatim gacchanto bahujanahitaya
patipanno   hoti   bahujanasukhaya   bahuno  janassa  anatthaya
Ahitaya  dukkhaya  devamanussanam  imehi attharasahi vatthuhi mohagatim
gacchanto  khatam  upahatam  attanam  pariharati  savajjo  ca  hoti
sanuvajjo   ca  vinnunam  bahunca  apunnam  pasavati  mohagatim
gacchanto evam mohagatim gacchati.
   [1101]  Na  bhayagati  gantabbati  bhayagatim  gacchanto  katham
bhayagatim  gacchati  .  idhekacco  ayam visamanissito va gahananissito
va balavanissito va kakkhalo pharuso jivitantarayam va brahmacariyantarayam
va karissatiti tassa bhaya bhito adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti
dipeti .pe. dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti adutthullam
apattim dutthulla apattiti dipeti imehi attharasahi vatthuhi bhayagatim
gacchanto  bahujanahitaya  patipanno hoti bahujanasukhaya bahuno janassa
anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussanam imehi attharasahi vatthuhi
bhayagatim  gacchanto  khatam upahatam attanam pariharati savajjo ca hoti
sanuvajjo   ca   vinnunam  bahunca  apunnam  pasavati  bhayagatim
gacchanto evam bhayagatim gacchati.
   [1102] Chanda dosa bhaya moha  yo dhammam ativattati
     nihiyati tassa yaso          kalapakkheva candimati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 412-415. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8340&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8340&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1098&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=100              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1098              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]