ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1108]  Kathaṃ  saññāpanīye  ṭhāne  saññāpeti  .  adhammaṃ
adhammoti  dīpento  saññāpanīye  ṭhāne  saññāpeti dhammaṃ dhammoti
Dīpento  saññāpanīye  ṭhāne  saññāpeti  .pe. duṭṭhullaṃ āpattiṃ
duṭṭhullā  āpattīti  dīpento  saññāpanīye  ṭhāne  saññāpeti
aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpento  saññāpanīye
ṭhāne saññāpeti evaṃ saññāpanīye ṭhāne saññāpeti.
   [1109]  Kathaṃ  nijjhāpanīye  ṭhāne  nijjhāpeti  .  adhammaṃ
adhammoti  dīpento  nijjhāpanīye  ṭhāne  nijjhāpeti dhammaṃ dhammoti
dīpento  nijjhāpanīye  ṭhāne  nijjhāpeti  .pe. duṭṭhullaṃ āpattiṃ
duṭṭhullā  āpattīti  dīpento  nijjhāpanīye  ṭhāne  nijjhāpeti
aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpento  nijjhāpanīye
ṭhāne nijjhāpeti evaṃ nijjhāpanīye ṭhāne nijjhāpeti.
   [1110]  Kathaṃ pekkhanīye ṭhāne pekkhati . adhammaṃ adhammoti
dīpento  pekkhanīye  ṭhāne  pekkhati  dhammaṃ  dhammoti  dīpento
pekkhanīye  ṭhāne  pekkhati  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā
āpattīti  dīpento  pekkhanīye  ṭhāne  pekkhati aduṭṭhullaṃ āpattiṃ
aduṭṭhullā  āpattīti  dīpento  pekkhanīye  ṭhāne  pekkhati evaṃ
pekkhanīye ṭhāne pekkhati.
   [1111] Kathaṃ pasādanīye ṭhāne pasādeti . adhammaṃ adhammoti
dīpento  pasādanīye  ṭhāne  pasādeti  dhammaṃ  dhammoti  dīpento
pasādanīye  ṭhāne  pasādeti  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā
āpattīti  dīpento  pasādanīye  ṭhāne  pasādeti  aduṭṭhullaṃ
Āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpento  pasādanīye  ṭhāne
pasādeti evaṃ pasādanīye ṭhāne pasādeti.
   [1112]  Kathaṃ  laddhapakkhomhīti  paraṃ  pakkhaṃ  avajānāti .
Idhekacco  laddhapakkho  hoti  laddhaparivāro  pakkhavā  ñātivā ayaṃ
aladdhapakkho  aladdhaparivāro  na  pakkhavā  na  ñātivāti  tassa
avajānanto   adhammaṃ   dhammoti   dīpeti   dhammaṃ   adhammoti
dīpeti  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpeti
aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti dīpeti evaṃ laddhapakkhomhīti
paraṃ pakkhaṃ avajānāti.
   [1113]  Kathaṃ  bahussutomhīti  appassutaṃ  avajānāti .
Idhekacco  bahussuto  hoti  sutadharo  sutasannicayo  ayaṃ appassuto
appāgamo   appadharoti  tassa  avajānanto  adhammaṃ  dhammoti
dīpeti  dhammaṃ  adhammoti  dīpeti  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ
aduṭṭhullā   āpattīti  dīpeti  aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā
āpattīti dīpeti evaṃ bahussutomhīti appassutaṃ avajānāti.
   [1114]  Kathaṃ therataromhīti navakataraṃ avajānāti . idhekacco
thero  hoti  rattaññū  cirapabbajito  ayaṃ  navako  appaññāto
appassuto  1-  appakataññū  imassa  vacanaṃ  akataṃ  bhavissatīti tassa
avajānanto   adhammaṃ   dhammoti   dīpeti   dhammaṃ   adhammoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Dīpeti  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpeti
aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti  dīpeti evaṃ therataromhīti
navakataraṃ avajānāti.
   [1115]  Asampattaṃ na byāharitabbanti anotiṇṇaṃ bhāsaṃ 1- na
otāretabbaṃ  .  sampattaṃ  dhammato  vinayato  na  parihāpetabbanti
yaṃ  atthāya  saṅgho  sannipatito  hoti  taṃ atthaṃ dhammato vinayato
na parihāpetabbaṃ.
   [1116] Yena dhammenāti bhūtena vatthunā . yena vinayenāti
codetvā  sāretvā  .  yena  satthusāsanenāti  ñattisampadāya
anussāvanasampadāya . yena dhammena yena vinayena yena satthusāsanena
taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbanti
   {1116.1}  anuvijjakena  codako  pucchitabbo  yaṃ  kho tvaṃ
āvuso  imassa  bhikkhuno  pavāraṇaṃ  ṭhapesi  kimhi  naṃ  ṭhapesi
sīlavipattiyā   ṭhapesi   ācāravipattiyā   ṭhapesi  diṭṭhivipattiyā
ṭhapesīti  .  so  ce  evaṃ  vadeyya  sīlavipattiyā  vā ṭhapemi
ācāravipattiyā  vā  ṭhapemi  diṭṭhivipattiyā  vā  ṭhapemīti .
So  evamassa  vacanīyo  jānāti  panāyasmā  sīlavipattiṃ  jānāti
ācāravipattiṃ  jānāti  diṭṭhivipattinti  .  so  ce evaṃ vadeyya
jānāmi  kho  ahaṃ āvuso sīlavipattiṃ jānāmi ācāravipattiṃ jānāmi
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhāraṃ.
Diṭṭhivipattinti  .  so  evamassa  vacanīyo  katamā  panāvuso
sīlavipatti  katamā  ācāravipatti  katamā  diṭṭhivipattīti  .  so
ce  evaṃ  vadeyya  cattāri pārājikāni terasa saṅghādisesā ayaṃ
sīlavipatti  thullaccayaṃ  pācittiyaṃ  pāṭidesanīyaṃ  dukkaṭaṃ  dubbhāsitaṃ
ayaṃ   ācāravipatti   micchādiṭṭhi   antaggāhikā  diṭṭhi  ayaṃ
diṭṭhivipattīti.
   {1116.2} So evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa
bhikkhuno  pavāraṇaṃ  ṭhapesi  diṭṭhena ṭhapesi sutena ṭhapesi parisaṅkāya
ṭhapesīti . so ce evaṃ vadeyya diṭṭhena vā ṭhapemi sutena vā ṭhapemi
parisaṅkāya vā ṭhapemīti.
   {1116.3} So evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa
bhikkhuno diṭṭhena pavāraṇaṃ ṭhapesi kinte diṭṭhaṃ kinti te diṭṭhaṃ kadā
te diṭṭhaṃ kattha te diṭṭhaṃ pārājikaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho saṅghādisesaṃ
ajjhāpajjanto  diṭṭho  thullaccayaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho  pācittiyaṃ
ajjhāpajjanto  diṭṭho  pāṭidesanīyaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho  dukkaṭaṃ
ajjhāpajjanto  diṭṭho  dubbhāsitaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho  kattha ca
tvaṃ ahosi kattha cāyaṃ bhikkhu ahosi kiñca tvaṃ karosi kiñcāyaṃ bhikkhu
karotīti . so ce evaṃ vadeyya na kho ahaṃ āvuso imassa bhikkhuno
diṭṭhena pavāraṇaṃ ṭhapemi apica sutena pavāraṇaṃ ṭhapemīti.
   {1116.4}   So   evamassa   vacanīyo   yaṃ   kho
tvaṃ   āvuso   imassa   bhikkhuno   sutena   pavāraṇaṃ
Ṭhapesi  kinte  sutaṃ kinti te sutaṃ kadā te sutaṃ kattha te sutaṃ
pārājikaṃ   ajjhāpannoti   sutaṃ   saṅghādisesaṃ   ajjhāpannoti
sutaṃ   thullaccayaṃ  ajjhāpannoti  sutaṃ  pācittiyaṃ  ajjhāpannoti
sutaṃ   pāṭidesanīyaṃ  ajjhāpannoti  sutaṃ  dukkaṭaṃ  ajjhāpannoti
sutaṃ  dubbhāsitaṃ  ajjhāpannoti  sutaṃ  bhikkhussa  sutaṃ  bhikkhuniyā
sutaṃ  sikkhamānāya  sutaṃ  sāmaṇerassa  sutaṃ  sāmaṇeriyā  sutaṃ
upāsakassa  sutaṃ  upāsikāya  sutaṃ  rājūnaṃ  sutaṃ  rājamahāmattānaṃ
sutaṃ  titthiyānaṃ  sutaṃ  titthiyasāvakānaṃ  sutanti  .  so  ce evaṃ
vadeyya  na  kho  ahaṃ  āvuso  imassa  bhikkhuno sutena pavāraṇaṃ
ṭhapemi apica parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapemīti.
   {1116.5} So evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa
bhikkhuno  parisaṅkāya  pavāraṇaṃ  ṭhapesi  kiṃ parisaṅkasi kinti parisaṅkasi
kadā  parisaṅkasi  kattha  parisaṅkasi  pārājikaṃ ajjhāpannoti parisaṅkasi
saṅghādisesaṃ   ajjhāpannoti  parisaṅkasi  thullaccayaṃ  ajjhāpannoti
parisaṅkasi   pācittiyaṃ   ajjhāpannoti   parisaṅkasi   pāṭidesanīyaṃ
ajjhāpannoti   parisaṅkasi   dukkaṭaṃ   ajjhāpannoti   parisaṅkasi
dubbhāsitaṃ  ajjhāpannoti  parisaṅkasi  bhikkhussa  sutvā  parisaṅkasi
bhikkhuniyā  sutvā parisaṅkasi sikkhamānāya sutvā parisaṅkasi sāmaṇerassa
sutvā  parisaṅkasi  sāmaṇeriyā  sutvā  parisaṅkasi upāsakassa sutvā
parisaṅkasi  upāsikāya  sutvā  parisaṅkasi  rājūnaṃ  sutvā  parisaṅkasi
Rājamahāmattānaṃ  sutvā  parisaṅkasi  titthiyānaṃ  sutvā  parisaṅkasi
titthiyasāvakānaṃ sutvā parisaṅkasīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 417-423. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8445              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8445              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1108&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=102              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1108              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]