ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1108]  Katham  sannapaniye  thane  sannapeti  .  adhammam
adhammoti  dipento  sannapaniye  thane  sannapeti dhammam dhammoti
Dipento  sannapaniye  thane  sannapeti  .pe. dutthullam apattim
dutthulla  apattiti  dipento  sannapaniye  thane  sannapeti
adutthullam  apattim  adutthulla  apattiti  dipento  sannapaniye
thane sannapeti evam sannapaniye thane sannapeti.
   [1109]  Katham  nijjhapaniye  thane  nijjhapeti  .  adhammam
adhammoti  dipento  nijjhapaniye  thane  nijjhapeti dhammam dhammoti
dipento  nijjhapaniye  thane  nijjhapeti  .pe. dutthullam apattim
dutthulla  apattiti  dipento  nijjhapaniye  thane  nijjhapeti
adutthullam  apattim  adutthulla  apattiti  dipento  nijjhapaniye
thane nijjhapeti evam nijjhapaniye thane nijjhapeti.
   [1110]  Katham pekkhaniye thane pekkhati . adhammam adhammoti
dipento  pekkhaniye  thane  pekkhati  dhammam  dhammoti  dipento
pekkhaniye  thane  pekkhati  .pe.  dutthullam  apattim  dutthulla
apattiti  dipento  pekkhaniye  thane  pekkhati adutthullam apattim
adutthulla  apattiti  dipento  pekkhaniye  thane  pekkhati evam
pekkhaniye thane pekkhati.
   [1111] Katham pasadaniye thane pasadeti . adhammam adhammoti
dipento  pasadaniye  thane  pasadeti  dhammam  dhammoti  dipento
pasadaniye  thane  pasadeti  .pe.  dutthullam  apattim  dutthulla
apattiti  dipento  pasadaniye  thane  pasadeti  adutthullam
Apattim  adutthulla  apattiti  dipento  pasadaniye  thane
pasadeti evam pasadaniye thane pasadeti.
   [1112]  Katham  laddhapakkhomhiti  param  pakkham  avajanati .
Idhekacco  laddhapakkho  hoti  laddhaparivaro  pakkhava  nativa ayam
aladdhapakkho  aladdhaparivaro  na  pakkhava  na  nativati  tassa
avajananto   adhammam   dhammoti   dipeti   dhammam   adhammoti
dipeti  .pe.  dutthullam  apattim  adutthulla  apattiti  dipeti
adutthullam  apattim  dutthulla  apattiti dipeti evam laddhapakkhomhiti
param pakkham avajanati.
   [1113]  Katham  bahussutomhiti  appassutam  avajanati .
Idhekacco  bahussuto  hoti  sutadharo  sutasannicayo  ayam appassuto
appagamo   appadharoti  tassa  avajananto  adhammam  dhammoti
dipeti  dhammam  adhammoti  dipeti  .pe.  dutthullam  apattim
adutthulla   apattiti  dipeti  adutthullam  apattim  dutthulla
apattiti dipeti evam bahussutomhiti appassutam avajanati.
   [1114]  Katham therataromhiti navakataram avajanati . idhekacco
thero  hoti  rattannu  cirapabbajito  ayam  navako  appannato
appassuto  1-  appakatannu  imassa  vacanam  akatam  bhavissatiti tassa
avajananto   adhammam   dhammoti   dipeti   dhammam   adhammoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
Dipeti  .pe.  dutthullam  apattim  adutthulla  apattiti  dipeti
adutthullam  apattim  dutthulla  apattiti  dipeti evam therataromhiti
navakataram avajanati.
   [1115]  Asampattam na byaharitabbanti anotinnam bhasam 1- na
otaretabbam  .  sampattam  dhammato  vinayato  na  parihapetabbanti
yam  atthaya  sangho  sannipatito  hoti  tam attham dhammato vinayato
na parihapetabbam.
   [1116] Yena dhammenati bhutena vatthuna . yena vinayenati
codetva  saretva  .  yena  satthusasanenati  nattisampadaya
anussavanasampadaya . yena dhammena yena vinayena yena satthusasanena
tam adhikaranam vupasammati tatha tam adhikaranam vupasametabbanti
   {1116.1}  anuvijjakena  codako  pucchitabbo  yam  kho tvam
avuso  imassa  bhikkhuno  pavaranam  thapesi  kimhi  nam  thapesi
silavipattiya   thapesi   acaravipattiya   thapesi  ditthivipattiya
thapesiti  .  so  ce  evam  vadeyya  silavipattiya  va thapemi
acaravipattiya  va  thapemi  ditthivipattiya  va  thapemiti .
So  evamassa  vacaniyo  janati  panayasma  silavipattim  janati
acaravipattim  janati  ditthivipattinti  .  so  ce evam vadeyya
janami  kho  aham avuso silavipattim janami acaravipattim janami
@Footnote: 1 Ma. Yu. bharam.
Ditthivipattinti  .  so  evamassa  vacaniyo  katama  panavuso
silavipatti  katama  acaravipatti  katama  ditthivipattiti  .  so
ce  evam  vadeyya  cattari parajikani terasa sanghadisesa ayam
silavipatti  thullaccayam  pacittiyam  patidesaniyam  dukkatam  dubbhasitam
ayam   acaravipatti   micchaditthi   antaggahika  ditthi  ayam
ditthivipattiti.
   {1116.2} So evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa
bhikkhuno  pavaranam  thapesi  ditthena thapesi sutena thapesi parisankaya
thapesiti . so ce evam vadeyya ditthena va thapemi sutena va thapemi
parisankaya va thapemiti.
   {1116.3} So evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa
bhikkhuno ditthena pavaranam thapesi kinte dittham kinti te dittham kada
te dittham kattha te dittham parajikam ajjhapajjanto dittho sanghadisesam
ajjhapajjanto  dittho  thullaccayam  ajjhapajjanto  dittho  pacittiyam
ajjhapajjanto  dittho  patidesaniyam  ajjhapajjanto  dittho  dukkatam
ajjhapajjanto  dittho  dubbhasitam  ajjhapajjanto  dittho  kattha ca
tvam ahosi kattha cayam bhikkhu ahosi kinca tvam karosi kincayam bhikkhu
karotiti . so ce evam vadeyya na kho aham avuso imassa bhikkhuno
ditthena pavaranam thapemi apica sutena pavaranam thapemiti.
   {1116.4}   So   evamassa   vacaniyo   yam   kho
tvam   avuso   imassa   bhikkhuno   sutena   pavaranam
Thapesi  kinte  sutam kinti te sutam kada te sutam kattha te sutam
parajikam   ajjhapannoti   sutam   sanghadisesam   ajjhapannoti
sutam   thullaccayam  ajjhapannoti  sutam  pacittiyam  ajjhapannoti
sutam   patidesaniyam  ajjhapannoti  sutam  dukkatam  ajjhapannoti
sutam  dubbhasitam  ajjhapannoti  sutam  bhikkhussa  sutam  bhikkhuniya
sutam  sikkhamanaya  sutam  samanerassa  sutam  samaneriya  sutam
upasakassa  sutam  upasikaya  sutam  rajunam  sutam  rajamahamattanam
sutam  titthiyanam  sutam  titthiyasavakanam  sutanti  .  so  ce evam
vadeyya  na  kho  aham  avuso  imassa  bhikkhuno sutena pavaranam
thapemi apica parisankaya pavaranam thapemiti.
   {1116.5} So evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa
bhikkhuno  parisankaya  pavaranam  thapesi  kim parisankasi kinti parisankasi
kada  parisankasi  kattha  parisankasi  parajikam ajjhapannoti parisankasi
sanghadisesam   ajjhapannoti  parisankasi  thullaccayam  ajjhapannoti
parisankasi   pacittiyam   ajjhapannoti   parisankasi   patidesaniyam
ajjhapannoti   parisankasi   dukkatam   ajjhapannoti   parisankasi
dubbhasitam  ajjhapannoti  parisankasi  bhikkhussa  sutva  parisankasi
bhikkhuniya  sutva parisankasi sikkhamanaya sutva parisankasi samanerassa
sutva  parisankasi  samaneriya  sutva  parisankasi upasakassa sutva
parisankasi  upasikaya  sutva  parisankasi  rajunam  sutva  parisankasi
Rajamahamattanam  sutva  parisankasi  titthiyanam  sutva  parisankasi
titthiyasavakanam sutva parisankasiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 417-423. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8445&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8445&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1108&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=102              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1108              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]