ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1143]  Katinam  puggalanam  kathinatthara  na  ruhanti  katinam
puggalanam  kathinatthara  ruhanti  .  tinnam  puggalanam  kathinatthara
na  ruhanti  tinnam  puggalanam  kathinatthara  ruhanti  .  katamesam
tinnam  puggalanam  kathinatthara  na  ruhanti  . nissimattho anumodati
anumodanto  na vacam bhindati vacam bhindanto na param vinnapeti .
Imesam  tinnam  puggalanam  kathinatthara  na  ruhanti  .  katamesam
tinnam  puggalanam  kathinatthara  ruhanti  .  simattho  anumodati
anumodanto  vacam  bhindati  vacam  bhindanto  param  vinnapeti .
Imesam tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti.
   [1144]  Kati  kathinatthara  na  ruhanti  kati  kathinatthara
ruhanti  .  tayo  kathinatthara  na  ruhanti  tayo  kathinatthara
ruhanti  .  katame tayo kathinatthara na ruhanti . vatthuvipannanceva
hoti  kalavipannanca  karanavipannanca  .  ime  tayo  kathinatthara
na  ruhanti . katame tayo kathinatthara ruhanti . vatthusampannanceva
hoti  kalasampannanca  karanasampannanca  .  ime  tayo kathinatthara
ruhanti.
   [1145]  Kathinam  janitabbam  kathinattharo  janitabbo  kathinassa
attharamaso   janitabbo   kathinassa  attharavipatti  janitabba
kathinassa   attharasampatti   janitabba   nimittakammam   janitabbam
parikatha   janitabba  kukkukatam  janitabbam  sannidhi  janitabba
Nissaggiyam janitabbam.
   [1146]  Kathinam  janitabbanti  tesanneva  dhammanam  sangaho
samavayo  namam  namakammam  namadheyyam  nirutti  byanjanam  abhilapo
yadidam  kathinanti  .  kathinassa  attharamaso  janitabboti vassanassa
pacchimo  maso  janitabbo  .  kathinassa attharavipatti janitabbati
catuvisatiya  akarehi  kathinassa attharavipatti janitabba . kathinassa
attharasampatti   janitabbati   sattarasahi   akarehi  kathinassa
attharasampatti  janitabba  .  nimittakammam  janitabbanti  nimittam
karoti  imina  dussena kathinam attharissamiti . parikatha janitabbati
parikatham  karoti  imaya  parikathaya  kathinadussam  nibbattessamiti .
Kukkukatam  janitabbanti  anadiyadanam  janitabbam . sannidhi janitabbati
dve sannidhiyo janitabba karanasannidhi ca 1- nicayasannidhi ca 1- .
Nissaggiyam janitabbanti kayiramane arunam udriyati 2-.
   [1147]  Kathinattharo  janitabboti  sace  sanghassa kathinadussam
uppannam  hoti  sanghena  katham  patipajjitabbam  attharakena  katham
patipajjitabbam  anumodakena  katham  patipajjitabbam . sanghena nattidutiyena
kammena  kathinattharakassa  bhikkhuno  databbam  . tena kathinattharakena
bhikkhuna  tadaheva  dhovitva  vimajjitva  vicaretva  chinditva
sibbetva  rajitva  kappam  katva  kathinam  attharitabbam  .  sace
sanghatiya   kathinam  attharitukamo  hoti  poranika  sanghati
@Footnote: 1 Ma. va . 2 Ma. utthahati.
Paccuddharitabba  nava  sanghati  adhitthatabba  imaya  sanghatiya
kathinam  attharamiti  vaca  bhinditabba . sace uttarasangena kathinam
attharitukamo   hoti  poranako  uttarasango  paccuddharitabbo
navo  uttarasango  adhitthatabbo  imina  uttarasangena  kathinam
attharamiti  vaca  bhinditabba  .  sace  antaravasakena  kathinam
attharitukamo   hoti  poranako  antaravasako  paccuddharitabbo
navo  antaravasako  adhitthatabbo  imina  antaravasakena  kathinam
attharamiti  vaca  bhinditabba  .  tena  kathinattharakena  bhikkhuna
sangham  upasankamitva  ekamsam uttarasangam karitva anjalim paggahetva
evamassa  vacaniyo  atthatam  bhante  sanghassa  kathinam  dhammiko
kathinattharo anumodathati.
   {1147.1} Tehi anumodakehi bhikkhuhi ekamsam uttarasangam karitva
anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  atthatam  avuso  sanghassa
kathinam  dhammiko  kathinattharo  anumodamati  . tena kathinattharakena
bhikkhuna  sambahule  bhikkhu  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam
karitva  anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniya  atthatam  bhante
sanghassa  kathinam  dhammiko  kathinattharo  anumodathati  .  tehi
anumodakehi   bhikkhuhi   ekamsam  uttarasangam  karitva  anjalim
paggahetva evamassa vacaniyo atthatam avuso sanghassa kathinam dhammiko
kathinattharo  anumodamati  .  tena  kathinattharakena  bhikkhuna
ekam   bhikkhum   upasankamitva   ekamsam  uttarasangam  karitva
Anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  atthatam  avuso  sanghassa
kathinam  dhammiko  kathinattharo  anumodahiti  .  tena  anumodakena
bhikkhuna  ekamsam  uttarasangam  karitva anjalim paggahetva evamassa
vacaniyo  atthatam  avuso  sanghassa  kathinam  dhammiko  kathinattharo
anumodamiti.
   [1148]  Sangho  kathinam attharati gano kathinam attharati puggalo
kathinam  attharatiti  .  na  sangho  kathinam  attharati  na gano kathinam
attharati  puggalo  kathinam  attharatiti  .  hanci  na  sangho  kathinam
attharati  na  gano  kathinam  attharati  puggalo  kathinam  attharati
sanghassa  anatthatam  hoti  kathinam  ganassa  anatthatam  hoti  kathinam
puggalassa  atthatam  hoti  kathinam  .  sangho  patimokkham  uddisati
gano patimokkham uddisati puggalo patimokkham uddissatiti.
   {1148.1} Na sangho patimokkham uddisati na gano patimokkham
uddisati puggalo patimokkham uddisatiti . hanci na sangho patimokkham
uddisati  na  gano  patimokkham  uddisati  puggalo  patimokkham
uddisati  sanghassa  anuddittham  hoti  patimokkham  ganassa  anuddittham
hoti  patimokkham  puggalassa  uddittham  hoti  patimokkham .
Sanghassa  samaggiya  ganassa  samaggiya  puggalassa  uddesa
sanghassa  uddittham  hoti patimokkham ganassa udadittham hoti patimokkham
puggalassa uddittham hoti patimokkham . evameva na sangho kathinam attharati
Na  gano  kathinam  attharati  puggalo  kathinam  attharati  sanghassa
anumodanaya  ganassa  anumodanaya  puggalassa  atthara  sanghassa
atthatam  hoti  kathinam  ganassa  atthatam  hoti  kathinam  puggalassa
atthatam hoti kathinanti.
   [1149] Pakkamanantiko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham pucchami
            katamo palibodho pathamam chijjati.
            Pakkamanantiko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham vissajjissam
            civarapalibodho pathamam chijjati
      tassa saha bahisimagamana avasapalibodho chijjati.
   [1150] Nitthanantiko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham pucchami
            katamo palibodho pathamam chijjati.
            Nitthanantiko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham vissajjissam
            Avasapalibodho pathamam chijjati
            civare nitthite civarapalibodho chijjati.
   [1151] Sannitthanantiko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham pucchami
            katamo palibodho pathamam chijjati.
            Sannitthanantiko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham vissajjissam
            dve palibodha apubbam acarimam chijjanti.
   [1152] Nasanantiko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham pucchami
            katamo palibodho pathamam chijjati.
            Nasanantiko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham vissajjissam
            avasapalibodho pathamam chijjati
            civare natthe civarapalibodho chijjati.
   [1153] Savanantiko kathinuddharo
            Vutto adiccabandhuna
            etanca taham pucchami
            katamo palibodho pathamam chijjati.
            Savanantiko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham vissajjissam
            civarapalibodho pathamam chijjati
      tassa saha savanena avasapalibodho chijjati.
   [1154] Asavacchediko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham pucchami
            katamo palibodho pathamam chijjati.
            Asavacchediko kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham vissajjissam
            avasapalibodho pathamam chijjati
      civarasaya upacchinnaya civarapalibodho chijjati.
   [1155] Simatikkantiko 1- kathinuddharo
            vutto adiccabandhuna
            etanca taham pucchami
@Footnote: 1 Ma. simatikkamanantiko.
           Katamo palibodho pathamam chijjati.
           Simatikkantiko 1- kathinuddharo
           vutto adiccabandhuna
           etanca taham vissajjissam
           civarapalibodho pathamam chijjati
      tassa bahisimagatassa 2- avasapalibodho chijjati.
   [1156] Sahubbharo kathinuddharo
           vutto adiccabandhuna
           etanca taham pucchami
           katamo palibodho pathamam chijjati.
           Sahubbharo kathinuddharo
           vutto adiccabandhuna
           etanca taham vissajjissam
        dve palibodha apubbam acarimam chijjantiti.
   [1157]  Kati  kathinuddhara  sanghadhina  kati  kathinuddhara
puggaladhina  kati  kathinuddhara  neva sanghadhina na puggaladhina .
Eko kathinuddharo sanghadhino antarubbharo . cattaro kathinuddhara
puggaladhina   pakkamanantiko   nitthanantiko   sannitthanantiko
simatikkantiko  .  cattaro  kathinuddhara  neva  sanghadhina  na
puggaladhina nasanantiko savanantiko asavacchediko sahubbharo.
@Footnote: 1 Ma. simatikkamantiko.
   [1158] Kati kathinuddhara antosimaya uddhariyanti kati kathinuddhara
bahisimaya uddhariyanti 1- kati kathinuddhara siya antosimaya uddhariyanti
siya bahisimaya uddhariyanti 1-. Dve kathinuddhara antosimaya uddhariyanti
antarubbharo sahubbharo . tayo kathinuddhara bahisimaya uddhariyanti 1-
pakkamanantiko savanantiko simatikkantiko . cattaro kathinuddhara siya
antosimaya  uddhariyanti siya bahisimaya uddhariyanti 1- nitthanantiko
sannitthanantiko nasanantiko asavacchediko.
   [1159]  Kati  kathinuddhara  ekuppada  ekanirodha  kati
kathinuddhara ekuppada nananirodha . dve kathinuddhara ekuppada
ekanirodha   antarubbharo   sahubbharo   .   avasesa
kathinuddhara ekuppada nananirodhati.
              Kathinabhedam 2- nitthitam.
                   Tassuddanam
   [1160] Kassa kinti pannarasa dhamma  nidanahetupaccaya
         sangahamulamadi ca         atthapuggalabheda
         tinnam tayo janitabba     attharauddesena ca
         palibodhadhina sima ca      uppadanirodhena cati 3-.
                 Parivaram nitthitam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uddhariyyanti . 2 Ma. Yu. kathinabhedo nitthito.
@3 marammara yuropiyapotthakesu agatuddanam yebhuyyena visadisam hoti. icchantena
@tattha oloketabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 434-442. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8757&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8757&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1143&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=105              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1143              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]