ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1143]  Katīnaṃ  puggalānaṃ  kaṭhinatthārā  na  rūhanti  katīnaṃ
puggalānaṃ  kaṭhinatthārā  rūhanti  .  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kaṭhinatthārā
na  rūhanti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kaṭhinatthārā  rūhanti  .  katamesaṃ
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kaṭhinatthārā  na  rūhanti  . nissīmaṭṭho anumodati
anumodanto  na vācaṃ bhindati vācaṃ bhindanto na paraṃ viññāpeti .
Imesaṃ  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kaṭhinatthārā  na  rūhanti  .  katamesaṃ
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kaṭhinatthārā  rūhanti  .  sīmaṭṭho  anumodati
anumodanto  vācaṃ  bhindati  vācaṃ  bhindanto  paraṃ  viññāpeti .
Imesaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ kaṭhinatthārā rūhanti.
   [1144]  Kati  kaṭhinatthārā  na  rūhanti  kati  kaṭhinatthārā
rūhanti  .  tayo  kaṭhinatthārā  na  rūhanti  tayo  kaṭhinatthārā
rūhanti  .  katame tayo kaṭhinatthārā na rūhanti . vatthuvipannañceva
hoti  kālavipannañca  karaṇavipannañca  .  ime  tayo  kaṭhinatthārā
na  rūhanti . katame tayo kaṭhinatthārā rūhanti . vatthusampannañceva
hoti  kālasampannañca  karaṇasampannañca  .  ime  tayo kaṭhinatthārā
rūhanti.
   [1145]  Kaṭhinaṃ  jānitabbaṃ  kaṭhinatthāro  jānitabbo  kaṭhinassa
atthāramāso   jānitabbo   kaṭhinassa  atthāravipatti  jānitabbā
kaṭhinassa   atthārasampatti   jānitabbā   nimittakammaṃ   jānitabbaṃ
parikathā   jānitabbā  kukkukataṃ  jānitabbaṃ  sannidhi  jānitabbā
Nissaggiyaṃ jānitabbaṃ.
   [1146]  Kaṭhinaṃ  jānitabbanti  tesaññeva  dhammānaṃ  saṅgaho
samavāyo  nāmaṃ  nāmakammaṃ  nāmadheyyaṃ  nirutti  byañjanaṃ  abhilāpo
yadidaṃ  kaṭhinanti  .  kaṭhinassa  atthāramāso  jānitabboti vassānassa
pacchimo  māso  jānitabbo  .  kaṭhinassa atthāravipatti jānitabbāti
catuvīsatiyā  ākārehi  kaṭhinassa atthāravipatti jānitabbā . kaṭhinassa
atthārasampatti   jānitabbāti   sattarasahi   ākārehi  kaṭhinassa
atthārasampatti  jānitabbā  .  nimittakammaṃ  jānitabbanti  nimittaṃ
karoti  iminā  dussena kaṭhinaṃ attharissāmīti . parikathā jānitabbāti
parikathaṃ  karoti  imāya  parikathāya  kaṭhinadussaṃ  nibbattessāmīti .
Kukkukataṃ  jānitabbanti  anādiyadānaṃ  jānitabbaṃ . sannidhi jānitabbāti
dve sannidhiyo jānitabbā karaṇasannidhi ca 1- nicayasannidhi ca 1- .
Nissaggiyaṃ jānitabbanti kayiramāne aruṇaṃ udriyati 2-.
   [1147]  Kaṭhinatthāro  jānitabboti  sace  saṅghassa kaṭhinadussaṃ
uppannaṃ  hoti  saṅghena  kathaṃ  paṭipajjitabbaṃ  atthārakena  kathaṃ
paṭipajjitabbaṃ  anumodakena  kathaṃ  paṭipajjitabbaṃ . saṅghena ñattidutiyena
kammena  kaṭhinatthārakassa  bhikkhuno  dātabbaṃ  . tena kaṭhinatthārakena
bhikkhunā  tadaheva  dhovitvā  vimajjitvā  vicāretvā  chinditvā
sibbetvā  rajitvā  kappaṃ  katvā  kaṭhinaṃ  attharitabbaṃ  .  sace
saṅghāṭiyā   kaṭhinaṃ  attharitukāmo  hoti  porāṇikā  saṅghāṭi
@Footnote: 1 Ma. vā . 2 Ma. uṭṭhahati.
Paccuddharitabbā  navā  saṅghāṭi  adhiṭṭhātabbā  imāya  saṅghāṭiyā
kaṭhinaṃ  attharāmīti  vācā  bhinditabbā . sace uttarāsaṅgena kaṭhinaṃ
attharitukāmo   hoti  porāṇako  uttarāsaṅgo  paccuddharitabbo
navo  uttarāsaṅgo  adhiṭṭhātabbo  iminā  uttarāsaṅgena  kaṭhinaṃ
attharāmīti  vācā  bhinditabbā  .  sace  antaravāsakena  kaṭhinaṃ
attharitukāmo   hoti  porāṇako  antaravāsako  paccuddharitabbo
navo  antaravāsako  adhiṭṭhātabbo  iminā  antaravāsakena  kaṭhinaṃ
attharāmīti  vācā  bhinditabbā  .  tena  kaṭhinatthārakena  bhikkhunā
saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā añjaliṃ paggahetvā
evamassa  vacanīyo  atthataṃ  bhante  saṅghassa  kaṭhinaṃ  dhammiko
kaṭhinatthāro anumodathāti.
   {1147.1} Tehi anumodakehi bhikkhūhi ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  atthataṃ  āvuso  saṅghassa
kaṭhinaṃ  dhammiko  kaṭhinatthāro  anumodāmāti  . tena kaṭhinatthārakena
bhikkhunā  sambahule  bhikkhū  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ
karitvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyā  atthataṃ  bhante
saṅghassa  kaṭhinaṃ  dhammiko  kaṭhinatthāro  anumodathāti  .  tehi
anumodakehi   bhikkhūhi   ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  añjaliṃ
paggahetvā evamassa vacanīyo atthataṃ āvuso saṅghassa kaṭhinaṃ dhammiko
kaṭhinatthāro  anumodāmāti  .  tena  kaṭhinatthārakena  bhikkhunā
ekaṃ   bhikkhuṃ   upasaṅkamitvā   ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā
Añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  atthataṃ  āvuso  saṅghassa
kaṭhinaṃ  dhammiko  kaṭhinatthāro  anumodāhīti  .  tena  anumodakena
bhikkhunā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā añjaliṃ paggahetvā evamassa
vacanīyo  atthataṃ  āvuso  saṅghassa  kaṭhinaṃ  dhammiko  kaṭhinatthāro
anumodāmīti.
   [1148]  Saṅgho  kaṭhinaṃ attharati gaṇo kaṭhinaṃ attharati puggalo
kaṭhinaṃ  attharatīti  .  na  saṅgho  kaṭhinaṃ  attharati  na gaṇo kaṭhinaṃ
attharati  puggalo  kaṭhinaṃ  attharatīti  .  hañci  na  saṅgho  kaṭhinaṃ
attharati  na  gaṇo  kaṭhinaṃ  attharati  puggalo  kaṭhinaṃ  attharati
saṅghassa  anatthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  gaṇassa  anatthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ
puggalassa  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  .  saṅgho  pātimokkhaṃ  uddisati
gaṇo pātimokkhaṃ uddisati puggalo pātimokkhaṃ uddissatīti.
   {1148.1} Na saṅgho pātimokkhaṃ uddisati na gaṇo pātimokkhaṃ
uddisati puggalo pātimokkhaṃ uddisatīti . hañci na saṅgho pātimokkhaṃ
uddisati  na  gaṇo  pātimokkhaṃ  uddisati  puggalo  pātimokkhaṃ
uddisati  saṅghassa  anuddiṭṭhaṃ  hoti  pātimokkhaṃ  gaṇassa  anuddiṭṭhaṃ
hoti  pātimokkhaṃ  puggalassa  uddiṭṭhaṃ  hoti  pātimokkhaṃ .
Saṅghassa  sāmaggiyā  gaṇassa  sāmaggiyā  puggalassa  uddesā
saṅghassa  uddiṭṭhaṃ  hoti pātimokkhaṃ gaṇassa udadiṭṭhaṃ hoti pātimokkhaṃ
puggalassa uddiṭṭhaṃ hoti pātimokkhaṃ . evameva na saṅgho kaṭhinaṃ attharati
Na  gaṇo  kaṭhinaṃ  attharati  puggalo  kaṭhinaṃ  attharati  saṅghassa
anumodanāya  gaṇassa  anumodanāya  puggalassa  atthārā  saṅghassa
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  gaṇassa  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  puggalassa
atthataṃ hoti kaṭhinanti.
   [1149] Pakkamanantiko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ pucchāmi
            katamo palibodho paṭhamaṃ chijjati.
            Pakkamanantiko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ vissajjissaṃ
            cīvarapalibodho paṭhamaṃ chijjati
      tassa saha bahisīmagamanā āvāsapalibodho chijjati.
   [1150] Niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ pucchāmi
            katamo palibodho paṭhamaṃ chijjati.
            Niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ vissajjissaṃ
            Āvāsapalibodho paṭhamaṃ chijjati
            cīvare niṭṭhite cīvarapalibodho chijjati.
   [1151] Sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ pucchāmi
            katamo palibodho paṭhamaṃ chijjati.
            Sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ vissajjissaṃ
            dve palibodhā apubbaṃ acarimaṃ chijjanti.
   [1152] Nāsanantiko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ pucchāmi
            katamo palibodho paṭhamaṃ chijjati.
            Nāsanantiko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ vissajjissaṃ
            āvāsapalibodho paṭhamaṃ chijjati
            cīvare naṭṭhe cīvarapalibodho chijjati.
   [1153] Savanantiko kaṭhinuddhāro
            Vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ pucchāmi
            katamo palibodho paṭhamaṃ chijjati.
            Savanantiko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ vissajjissaṃ
            cīvarapalibodho paṭhamaṃ chijjati
      tassa saha savanena āvāsapalibodho chijjati.
   [1154] Āsāvacchediko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ pucchāmi
            katamo palibodho paṭhamaṃ chijjati.
            Āsāvacchediko kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ vissajjissaṃ
            āvāsapalibodho paṭhamaṃ chijjati
      cīvarāsāya upacchinnāya cīvarapalibodho chijjati.
   [1155] Sīmātikkantiko 1- kaṭhinuddhāro
            vutto ādiccabandhunā
            etañca tāhaṃ pucchāmi
@Footnote: 1 Ma. sīmātikkamanantiko.
           Katamo palibodho paṭhamaṃ chijjati.
           Sīmātikkantiko 1- kaṭhinuddhāro
           vutto ādiccabandhunā
           etañca tāhaṃ vissajjissaṃ
           cīvarapalibodho paṭhamaṃ chijjati
      tassa bahisīmagatassa 2- āvāsapalibodho chijjati.
   [1156] Sahubbhāro kaṭhinuddhāro
           vutto ādiccabandhunā
           etañca tāhaṃ pucchāmi
           katamo palibodho paṭhamaṃ chijjati.
           Sahubbhāro kaṭhinuddhāro
           vutto ādiccabandhunā
           etañca tāhaṃ vissajjissaṃ
        dve palibodhā apubbaṃ acarimaṃ chijjantīti.
   [1157]  Kati  kaṭhinuddhārā  saṅghādhīnā  kati  kaṭhinuddhārā
puggalādhīnā  kati  kaṭhinuddhārā  neva saṅghādhīnā na puggalādhīnā .
Eko kaṭhinuddhāro saṅghādhīno antarubbhāro . cattāro kaṭhinuddhārā
puggalādhīnā   pakkamanantiko   niṭṭhānantiko   sanniṭṭhānantiko
sīmātikkantiko  .  cattāro  kaṭhinuddhārā  neva  saṅghādhīnā  na
puggalādhīnā nāsanantiko savanantiko āsāvacchediko sahubbhāro.
@Footnote: 1 Ma. sīmātikkamantiko.
   [1158] Kati kaṭhinuddhārā antosīmāya uddhariyanti kati kaṭhinuddhārā
bahisīmāya uddhariyanti 1- kati kaṭhinuddhārā siyā antosīmāya uddhariyanti
siyā bahisīmāya uddhariyanti 1-. Dve kaṭhinuddhārā antosīmāya uddhariyanti
antarubbhāro sahubbhāro . tayo kaṭhinuddhārā bahisīmāya uddhariyanti 1-
pakkamanantiko savanantiko sīmātikkantiko . cattāro kaṭhinuddhārā siyā
antosīmāya  uddhariyanti siyā bahisīmāya uddhariyanti 1- niṭṭhānantiko
sanniṭṭhānantiko nāsanantiko āsāvacchediko.
   [1159]  Kati  kaṭhinuddhārā  ekuppādā  ekanirodhā  kati
kaṭhinuddhārā ekuppādā nānānirodhā . dve kaṭhinuddhārā ekuppādā
ekanirodhā   antarubbhāro   sahubbhāro   .   avasesā
kaṭhinuddhārā ekuppādā nānānirodhāti.
              Kaṭhinabhedaṃ 2- niṭṭhitaṃ.
                   Tassuddānaṃ
   [1160] Kassa kinti paṇṇarasa dhammā  nidānahetupaccayā
         saṅgahamūlamādi ca         aṭṭhapuggalabhedā
         tiṇṇaṃ tayo jānitabbā     atthārauddesena ca
         palibodhādhinā sīmā ca      uppādanirodhena cāti 3-.
                 Parivāraṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uddhariyyanti . 2 Ma. Yu. kaṭhinabhedo niṭṭhito.
@3 marammara yuropiyapotthakesu āgatuddānaṃ yebhuyyena visadisaṃ hoti. icchantena
@tattha oloketabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 434-442. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8757              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8757              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1143&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=105              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1143              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]