ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

                 Upalipancakam
   [1161]  Tena  samayena  buddho  bhagava  savatthiyam  viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  athakho  ayasma  upali
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi . ekamantam nisinno kho ayasma upali bhagavantam
etadavoca  katihi  nu  kho  bhante  angehi samannagatena bhikkhuna
yavajivam  nanissitena vatthabbanti . pancahupali angehi samannagatena
bhikkhuna yavajivam nanissitena vatthabbam.
   {1161.1} Katamehi pancahi . uposatham na janati uposathakammam
na  janati  patimokkham  na  janati  patimokkhuddesam na janati
unapancavasso  hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena
bhikkhuna  yavajivam  nanissitena  vatthabbam  .  pancahupali  angehi
samannagatena bhikkhuna yavajivam anissitena vatthabbam.
   {1161.2}  Katamehi  pancahi . uposatham janati uposathakammam
janati  patimokkham  janati  patimokkhuddesam  janati  pancavasso
va  hoti atirekapancavasso va . imehi kho upali pancahangehi
samannagatena bhikkhuna yavajivam anissitena vatthabbam . aparehipi upali
pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna yavajivam nanissitena vatthabbam .
Katamehi pancahi . pavaranam na janati pavaranakammam na janati patimokkham
Na   janati   patimokkhuddesam   na  janati  unapancavasso
hoti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi samannagatena bhikkhuna
yavajivam  nanissitena  vatthabbam  . pancahupali angehi samannagatena
bhikkhuna  yavajivam  anissitena  vatthabbam  .  katamehi  pancahi .
Pavaranam  janati  pavaranakammam  janati  patimokkham  janati
patimokkhuddesam  janati  pancavasso  va  hoti  atirekapancavasso
va  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatena bhikkhuna
yavajivam anissitena vatthabbam.
   {1161.3} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
yavajivam  nanissitena vatthabbam . katamehi pancahi . apattanapattim
na  janati lahukagarukam apattim na janati savasesanavasesam apattim
na janati dutthulladutthullam apattim na janati unapancavasso hoti.
Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna yavajivam nanissitena
vatthabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna yavajivam anissitena
vatthabbam  .  katamehi  pancahi . apattanapattim janati lahukagarukam
apattim  janati  savasesanavasesam apattim janati dutthulladutthullam
apattim janati pancavasso va hoti atirekapancavasso va. Imehi
kho  upali  upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  yavajivam
anissitena vatthabbanti.
   [1162]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna
Na  upasampadetabbam  na  nissayo  databbo  na  samanero
upatthapetabboti  .  pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna
na  upasampadetabbam  na  nissayo  databbo  na  samanero
upatthapetabbo  .  katamehi  pancahi  .  na  patibalo  hoti
antevasim  va  saddhiviharim  va gilanam upatthatum va upatthapetum
va  anabhiratim  vupakasetum  va  vupakasapetum  va  uppannam
kukkuccam  dhammato  vinodetum  va  1-  vinodapetum va abhidhamme
vinetum  abhivinaye  vinetum  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
samannagatena  bhikkhuna  na  upasampadetabbam  na  nissayo databbo
na samanero upatthapetabbo.
   {1162.1}  Pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo .
Katamehi pancahi . patibalo hoti antevasim va saddhiviharim va gilanam
upatthatum va upatthapetum va anabhiratim vupakasetum va vupakasapetum va
uppannam kukkuccam dhammato vinodetum va 1- vinodapetum va 1- abhidhamme
vinetum abhivinaye vinetum . imehi kho upali pancahangehi samannagatena
bhikkhuna   upasampadetabbam   nissayo   databbo   samanero
upatthapetabbo.
   {1162.2}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna  na  upasampadetabbam  na  nissayo databbo na samanero
upatthapetabbo   .   katamehi   pancahi  .  na  patibalo
@Footnote: 1 Ma. va vinodapetum vati ime patha natthi.
Hoti  antevasim  va  saddhiviharim  va  abhisamacarikaya  sikkhaya
sikkhapetum  adibrahmacariyakaya  sikkhaya  vinetum  adhisile  vinetum
adhicitte  vinetum  adhipannaya  vinetum  .  imehi  kho  upali
pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  na  upasampadetabbam  na
nissayo  databbo  na  samanero  upatthapetabbo  . pancahupali
angehi  samannagatena  bhikkhuna  upasampadetabbam  nissayo databbo
samanero  upatthapetabbo  .  katamehi  pancahi  .  patibalo
hoti  antevasim  va  saddhiviharim  va  abhisamacarikaya  sikkhaya
sikkhapetum  adibrahmacariyakaya  sikkhaya  vinetum  adhisile  vinetum
adhicitte  vinetum  adhipannaya  vinetum  .  imehi  kho  upali
pancahangehi   samannagatena  bhikkhuna  upasampadetabbam  nissayo
databbo samanero upatthapetabboti.
   [1163]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno
kammam  katabbanti  .  pancahupali  angehi  samannagatassa  bhikkhuno
kammam  katabbam  .  katamehi  pancahi  .  alajji ca hoti balo
ca  apakatatto  ca  micchaditthiko  ca  hoti  ajivavipanno
ca  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno
kammam katabbam.
   {1163.1}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatassa
bhikkhuno  kammam  katabbam  . katamehi pancahi . adhisile silavipanno
hoti  ajjhacare  acaravipanno  hoti  atiditthiya  ditthivipanno
Hoti  micchaditthiko  ca  hoti  ajivavipanno  ca  . imehi kho
upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam.
   {1163.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
kammam  katabbam  . katamehi pancahi . kayikena davena samannagato
hoti  vacasikena  davena  samannagato  hoti  kayikavacasikena
davena  samannagato  hoti  micchaditthiko  ca  hoti  ajivavipanno
ca  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno
kammam katabbam.
   {1163.3}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatassa
bhikkhuno  kammam katabbam . katamehi pancahi . kayikena anacarena
samannagato  hoti  vacasikena  anacarena  samannagato  hoti
kayikavacasikena  anacarena  samannagato  hoti  micchaditthiko
ca  hoti  ajivavipanno  ca  .  imehi  kho upali pancahangehi
samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam.
   {1163.4} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
kammam katabbam . katamehi pancahi . kayikena upaghatikena samannagato
hoti  vacasikena  upaghatikena  samannagato  hoti  kayikavacasikena
upaghatikena  samannagato  hoti micchaditthiko ca hoti ajivavipanno
ca  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno
kammam katabbam.
   {1163.5}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatassa
bhikkhuno  kammam katabbam . katamehi pancahi . kayikena micchajivena
Samannagato  hoti  vacasikena  micchajivena  samannagato  hoti
kayikavacasikena  micchajivena  samannagato  hoti  micchaditthiko
ca  hoti  ajivavipanno  ca  .  imehi  kho upali pancahangehi
samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam.
   {1163.6} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
kammam  katabbam  .  katamehi pancahi . apattim apanno thammakato
upasampadeti  nissayam  deti samaneram upatthapeti bhikkhunovadakasammatim
sadiyati sammatopi bhikkhuniyo ovadati . imehi kho upali pancahangehi
samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam.
   {1163.7} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
kammam katabbam . katamehi pancahi . yaya apattiya sanghena kammam
katam hoti tam apattim apajjati annam va tadisikam tato va papitthataram
kammam  garahati  kammike  garahati  . imehi kho upali pancahangehi
samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam.
   {1163.8} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
kammam katabbam . katamehi pancahi . buddhassa avannam bhasati dhammassa
avannam bhasati sanghassa avannam bhasati micchaditthiko ca hoti ajivavipanno
ca  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno
kammam katabbanti.
          Anissitavaggo pathamo.
            Tassuddanam
   [1164] Uposatham pavaranam     apatti ca gilanakam
      abhisamacaralajji ca      adhisiladavena ca
      anacaram upaghati       miccha apattimeva ca
      yaya apattiya buddhassa pathamo vaggasangahoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 443-449. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8942&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8942&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1161&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1161              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11571              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11571              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]