ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1170] Katīhi nu kho bhante [1]- aṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saṅghe  na  voharitabbanti  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  saṅghe  na  voharitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi . āpattiṃ
na  jānāti  āpattisamuṭṭhānaṃ  na  jānāti  āpattiyā  payogaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭhamayamakapaññatti.
Na  jānāti  āpattiyā  vūpasamaṃ  na  jānāti  na  āpattiyā
vinicchayakusalo  hoti  1-  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe na voharitabbaṃ . pañcahupāli aṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe  voharitabbaṃ  .  katamehi pañcahi .
Āpattiṃ  jānāti  āpattisamuṭṭhānaṃ  jānāti  āpattiyā  payogaṃ
jānāti  āpattiyā  vūpasamaṃ  jānāti  āpattiyā  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saṅghe voharitabbaṃ.
   {1170.1}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  saṅghe  na  voharitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi . adhikaraṇaṃ
na  jānāti  adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ  na  jānāti  adhikaraṇassa  payogaṃ
na  jānāti  adhikaraṇassa  vūpasamaṃ  na  jānāti  na  adhikaraṇassa
vinicchayakusalo  hoti  2-  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe na voharitabbaṃ . pañcahupāli aṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe  voharitabbaṃ  .  katamehi pañcahi .
Adhikaraṇaṃ  jānāti  adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ  jānāti  adhikaraṇassa  payogaṃ
jānāti  adhikaraṇassa  vūpasamaṃ  jānāti  adhikaraṇassa  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. āpattiyā na vinicchayakusalo hoti . 2 Ma. Yu. adhikaraṇassa na
@vinicchayakusalo hoti.
   {1170.2} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saṅghe na voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi. Pasayha vattā 1- hoti anokāsakammaṃ
kārāpetvā vattā 1- hoti na yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā codetā
hoti na yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā kāretā hoti na yathādiṭṭhiyā
byākatā hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saṅghe na voharitabbaṃ . pañcahupāli aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe
voharitabbaṃ . katamehi pañcahi . na pasayha vattā 1- hoti okāsakammaṃ
kārāpetvā vattā 1- hoti yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā codetā
hoti  yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā kāretā hoti yathādiṭṭhiyā
byākatā hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saṅghe voharitabbaṃ.
   {1170.3}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ . katamehi pañcahi . āpattānāpattiṃ
na  jānāti  lahukagarukaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ
āpattiṃ  na  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  na  jānāti
sappaṭikammaappaṭikammaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  .  imehi kho upāli
pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe  na  voharitabbaṃ .
Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe  voharitabbaṃ .
Katamehi   pañcahi   .   āpattānāpattiṃ  jānāti  lahukagarukaṃ
āpattiṃ  jānāti  sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  jānāti  sappaṭikammaappaṭikammaṃ  āpattiṃ  jānāti  .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. pavattā.
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe
voharitabbaṃ.
   {1170.4} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saṅghe  na  voharitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi . kammaṃ na jānāti
kammassa  karaṇaṃ  na  jānāti  kammassa  vatthuṃ  na jānāti kammassa
vattaṃ na jānāti kammassa vūpasamaṃ na jānāti . imehi kho upāli
pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe  na  voharitabbaṃ .
Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe  voharitabbaṃ .
Katamehi  pañcahi  .  kammaṃ jānāti kammassa karaṇaṃ jānāti kammassa
vatthuṃ  jānāti  kammassa  vattaṃ jānāti kammassa vūpasamaṃ jānāti .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe
voharitabbaṃ.
   {1170.5} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saṅghe  na  voharitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi . vatthuṃ na jānāti
nidānaṃ  na  jānāti  paññattiṃ  na  jānāti  padapacchābhaṭṭhaṃ 1- na
jānāti  anusandhivacanapathaṃ  na  jānāti  .  imehi  kho  upāli
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ . Pañcahupāli
aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe  voharitabbaṃ  .  katamehi
pañcahi  .  vatthuṃ  jānāti  nidānaṃ  jānāti  paññattiṃ  jānāti
padapacchābhaṭṭhaṃ  jānāti  anusandhivacanapathaṃ  jānāti  .  imehi  kho
upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.
   {1170.6} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na
@Footnote: 1 Ma. Yu. padapaccābhaṭaṭhaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Voharitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi  .  chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ
gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati  alajjī  ca  hoti .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena bhikkhunā saṅghe na
voharitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā saṅghe
voharitabbaṃ  . katamehi pañcahi . na chandāgatiṃ gacchati na dosāgatiṃ
gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ  gacchati  lajjī  ca
hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saṅghe voharitabbaṃ.
   {1170.7}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  saṅghe  na  voharitabbaṃ  .  katamehi pañcahi . chandāgatiṃ
gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati
akusalo  ca  hoti  vinaye  .  imehi  kho  upāli pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe na voharitabbaṃ . pañcahupāli aṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe  voharitabbaṃ  .  katamehi pañcahi .
Na  chandāgatiṃ  gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati  na mohāgatiṃ gacchati
na  bhayāgatiṃ  gacchati  kusalo  ca  hoti  vinaye  .  imehi kho
upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.
   {1170.8}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ . katamehi pañcahi . ñattiṃ na jānāti
ñattiyā  karaṇaṃ  na jānāti ñattiyā anussāvanaṃ na jānāti ñattiyā
samathaṃ  na  jānāti  ñattiyā  vūpasamaṃ  na  jānāti . imehi kho
Upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ .
Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe  voharitabbaṃ .
Katamehi  pañcahi  .  ñattiṃ  jānāti  ñattiyā  karaṇaṃ  jānāti
ñattiyā  anussāvanaṃ  jānāti  ñattiyā  samathaṃ  jānāti  ñattiyā
vūpasamaṃ  jānāti  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.
   {1170.9} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saṅghe na voharitabbaṃ . katamehi pañcahi. Suttaṃ na jānāti suttānulomaṃ
na jānāti vinayaṃ na jānāti vinayānulomaṃ na jānāti na ca ṭhānāṭhānakusalo
hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na
voharitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā saṅghe
voharitabbaṃ . katamehi pañcahi . suttaṃ jānāti suttānulomaṃ jānāti
vinayaṃ  jānāti  vinayānulomaṃ  jānāti  ṭhānāṭhānakusalo ca hoti .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe
voharitabbaṃ.
   {1170.10} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saṅghe na voharitabbaṃ . katamehi pañcahi. Dhammaṃ na jānāti dhammānulomaṃ
na jānāti vinayaṃ na jānāti vinayānulomaṃ na jānāti na ca pubbāparakusalo
hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na
voharitabbaṃ . Pañcahupāli aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.
Katamehi  pañcahi  .  dhammaṃ  jānāti  dhammānulomaṃ  jānāti  vinayaṃ
jānāti  vinayānulomaṃ  jānāti  pubbāparakusalo  ca  hoti .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saṅghe
voharitabbanti.
               Vohāravaggo tatiyo.
                 Tassuddānaṃ
   [1171] Āpatti adhikaraṇaṃ      pasayhāpattijānanā
        kammaṃ vatthuṃ alajjī ca    akusalo ca ñattiyā
        suttaṃ na jānāti dhammaṃ   tatiyo vaggasaṅgahoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 453-459. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9165              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9165              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1170&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=108              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1170              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]