ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1170] Katihi nu kho bhante [1]- angehi samannagatena bhikkhuna
sanghe  na  voharitabbanti  .  pancahupali  angehi  samannagatena
bhikkhuna  sanghe  na  voharitabbam  .  katamehi  pancahi . apattim
na  janati  apattisamutthanam  na  janati  apattiya  payogam
@Footnote: 1 Ma. Yu. pathamayamakapannatti.
Na  janati  apattiya  vupasamam  na  janati  na  apattiya
vinicchayakusalo  hoti  1-  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
samannagatena  bhikkhuna  sanghe na voharitabbam . pancahupali angehi
samannagatena  bhikkhuna  sanghe  voharitabbam  .  katamehi pancahi .
Apattim  janati  apattisamutthanam  janati  apattiya  payogam
janati  apattiya  vupasamam  janati  apattiya  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi samannagatena bhikkhuna
sanghe voharitabbam.
   {1170.1}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna  sanghe  na  voharitabbam  .  katamehi  pancahi . adhikaranam
na  janati  adhikaranasamutthanam  na  janati  adhikaranassa  payogam
na  janati  adhikaranassa  vupasamam  na  janati  na  adhikaranassa
vinicchayakusalo  hoti  2-  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
samannagatena  bhikkhuna  sanghe na voharitabbam . pancahupali angehi
samannagatena  bhikkhuna  sanghe  voharitabbam  .  katamehi pancahi .
Adhikaranam  janati  adhikaranasamutthanam  janati  adhikaranassa  payogam
janati  adhikaranassa  vupasamam  janati  adhikaranassa  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna sanghe voharitabbam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. apattiya na vinicchayakusalo hoti . 2 Ma. Yu. adhikaranassa na
@vinicchayakusalo hoti.
   {1170.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
sanghe na voharitabbam. Katamehi pancahi. Pasayha vatta 1- hoti anokasakammam
karapetva vatta 1- hoti na yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta
hoti na yathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hoti na yathaditthiya
byakata hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
sanghe na voharitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe
voharitabbam . katamehi pancahi . na pasayha vatta 1- hoti okasakammam
karapetva vatta 1- hoti yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta
hoti  yathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hoti yathaditthiya
byakata hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
sanghe voharitabbam.
   {1170.3}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi . apattanapattim
na  janati  lahukagarukam  apattim  na  janati  savasesanavasesam
apattim  na  janati  dutthulladutthullam  apattim  na  janati
sappatikammaappatikammam  apattim  na  janati  .  imehi kho upali
pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  sanghe  na  voharitabbam .
Pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna  sanghe  voharitabbam .
Katamehi   pancahi   .   apattanapattim  janati  lahukagarukam
apattim  janati  savasesanavasesam apattim janati dutthulladutthullam
apattim  janati  sappatikammaappatikammam  apattim  janati  .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. pavatta.
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  sanghe
voharitabbam.
   {1170.4} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
sanghe  na  voharitabbam  .  katamehi  pancahi . kammam na janati
kammassa  karanam  na  janati  kammassa  vatthum  na janati kammassa
vattam na janati kammassa vupasamam na janati . imehi kho upali
pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  sanghe  na  voharitabbam .
Pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna  sanghe  voharitabbam .
Katamehi  pancahi  .  kammam janati kammassa karanam janati kammassa
vatthum  janati  kammassa  vattam janati kammassa vupasamam janati .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  sanghe
voharitabbam.
   {1170.5} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
sanghe  na  voharitabbam  .  katamehi  pancahi . vatthum na janati
nidanam  na  janati  pannattim  na  janati  padapacchabhattham 1- na
janati  anusandhivacanapatham  na  janati  .  imehi  kho  upali
pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam . Pancahupali
angehi  samannagatena  bhikkhuna  sanghe  voharitabbam  .  katamehi
pancahi  .  vatthum  janati  nidanam  janati  pannattim  janati
padapacchabhattham  janati  anusandhivacanapatham  janati  .  imehi  kho
upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam.
   {1170.6} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na
@Footnote: 1 Ma. Yu. padapaccabhatatham. ito param idisameva.
Voharitabbam  .  katamehi  pancahi  .  chandagatim  gacchati  dosagatim
gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim  gacchati  alajji  ca  hoti .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatena bhikkhuna sanghe na
voharitabbam  .  pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna sanghe
voharitabbam  . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim
gacchati  na  mohagatim  gacchati  na  bhayagatim  gacchati  lajji  ca
hoti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi samannagatena bhikkhuna
sanghe voharitabbam.
   {1170.7}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna  sanghe  na  voharitabbam  .  katamehi pancahi . chandagatim
gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim  gacchati
akusalo  ca  hoti  vinaye  .  imehi  kho  upali pancahangehi
samannagatena  bhikkhuna  sanghe na voharitabbam . pancahupali angehi
samannagatena  bhikkhuna  sanghe  voharitabbam  .  katamehi pancahi .
Na  chandagatim  gacchati  na  dosagatim  gacchati  na mohagatim gacchati
na  bhayagatim  gacchati  kusalo  ca  hoti  vinaye  .  imehi kho
upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam.
   {1170.8}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi . nattim na janati
nattiya  karanam  na janati nattiya anussavanam na janati nattiya
samatham  na  janati  nattiya  vupasamam  na  janati . imehi kho
Upali  pancahangehi  samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam .
Pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna  sanghe  voharitabbam .
Katamehi  pancahi  .  nattim  janati  nattiya  karanam  janati
nattiya  anussavanam  janati  nattiya  samatham  janati  nattiya
vupasamam  janati  .  imehi  kho upali pancahangehi samannagatena
bhikkhuna sanghe voharitabbam.
   {1170.9} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi. Suttam na janati suttanulomam
na janati vinayam na janati vinayanulomam na janati na ca thanathanakusalo
hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na
voharitabbam  .  pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna sanghe
voharitabbam . katamehi pancahi . suttam janati suttanulomam janati
vinayam  janati  vinayanulomam  janati  thanathanakusalo ca hoti .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  sanghe
voharitabbam.
   {1170.10} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
sanghe na voharitabbam . katamehi pancahi. Dhammam na janati dhammanulomam
na janati vinayam na janati vinayanulomam na janati na ca pubbaparakusalo
hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na
voharitabbam . Pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam.
Katamehi  pancahi  .  dhammam  janati  dhammanulomam  janati  vinayam
janati  vinayanulomam  janati  pubbaparakusalo  ca  hoti .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  sanghe
voharitabbanti.
               Voharavaggo tatiyo.
                 Tassuddanam
   [1171] Apatti adhikaranam      pasayhapattijanana
        kammam vatthum alajji ca    akusalo ca nattiya
        suttam na janati dhammam   tatiyo vaggasangahoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 453-459. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9165&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9165&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1170&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=108              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1170              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]