ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1172]  Kati  nu  kho  bhante adhammikā diṭṭhāvikammāti .
Pañcime  upāli  adhammikā  diṭṭhāvikammā  .  katame  pañca .
Anāpattiyā  diṭṭhiṃ  āvikaroti  adesanāgāminiyā  āpattiyā  diṭṭhiṃ
āvikaroti  desitāya  āpattiyā  diṭṭhiṃ  āvikaroti  catūhi  pañcahi
diṭṭhiṃ  āvikaroti  manomānasena  diṭṭhiṃ  āvikaroti  .  ime kho
upāli  pañca  adhammikā  diṭṭhāvikammā  . pañcime upāli dhammikā
diṭṭhāvikammā  .  katame  pañca  .  āpattiyā  diṭṭhiṃ āvikaroti
desanāgāminiyā  āpattiyā  diṭṭhiṃ  āvikaroti adesitāya āpattiyā
diṭṭhiṃ  āvikaroti  na  catūhi  pañcahi  diṭṭhiṃ  āvikaroti  na
manomānasena  diṭṭhiṃ  āvikaroti . ime kho upāli pañca dhammikā
diṭṭhāvikammā  .  aparepi  upāli pañca adhammikā diṭṭhāvikammā .
Katame  pañca  .  nānāsaṃvāsakassa  santike  diṭṭhiṃ  āvikaroti
nānāsīmāya  ṭhitassa  santike  diṭṭhiṃ  āvikaroti  apakatattassa
santike  diṭṭhiṃ  āvikaroti  catūhi  pañcahi  diṭṭhiṃ  āvikaroti
manomānasena  diṭṭhiṃ āvikaroti . ime kho upāli pañca adhammikā
diṭṭhāvikammā  .  pañcime  upāli dhammikā diṭṭhāvikammā . katame
pañca  .  samānasaṃvāsakassa  santike  diṭṭhiṃ  āvikaroti samānasīmāya
ṭhitassa  santike  diṭṭhiṃ  āvikaroti  pakatattassa  santike  diṭṭhiṃ
āvikaroti  na  catūhi  pañcahi  diṭṭhiṃ  āvikaroti  na manomānasena
diṭṭhiṃ āvikaroti. Ime kho upāli pañca dhammikā diṭṭhāvikammāti.
   [1173] Kati nu kho bhante adhammikā paṭiggahāti . pañcime
upāli  adhammikā  paṭiggahā  .  katame pañca . kāyena dīyamānaṃ
kāyena  appaṭiggahitaṃ  kāyena  dīyamānaṃ  kāyapaṭibaddhena appaṭiggahitaṃ
kāyapaṭibaddhena   dīyamānaṃ  kāyena  appaṭiggahitaṃ  kāyapaṭibaddhena
dīyamānaṃ   kāyapaṭibaddhena   appaṭiggahitaṃ   nissaggiyena  dīyamānaṃ
kāyena  vā  kāyapaṭibaddhena vā appaṭiggahitaṃ . ime kho upāli
pañca  adhammikā  paṭiggahā . pañcime upāli dhammikā paṭiggahā .
Katame  pañca  .  kāyena  dīyamānaṃ  kāyena  paṭiggahitaṃ kāyena
dīyamānaṃ  kāyapaṭibaddhena  paṭiggahitaṃ  kāyapaṭibaddhena  dīyamānaṃ kāyena
paṭiggahitaṃ   kāyapaṭibaddhena   dīyamānaṃ  kāyapaṭibaddhena  paṭiggahitaṃ
nissaggiyena  dīyamānaṃ  kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā paṭiggahitaṃ .
Ime kho upāli pañca dhammikā paṭiggahāti.
   [1174] Kati nu kho bhante anatirittāti .  pañcime upāli
anatirittā  .  katame  pañca  .  akappiyakataṃ hoti appaṭiggahitakataṃ
hoti  anuccāritakataṃ  hoti  ahatthapāse  kataṃ  hoti  alametaṃ
sabbanti  avuttaṃ  hoti  .  ime kho upāli pañca anatirittā .
Pañcime  upāli  atirittā  .  katame  pañca  . kappiyakataṃ hoti
paṭiggahitakataṃ  hoti  uccāritakataṃ  hoti  hatthapāse  kataṃ  hoti
alametaṃ sabbanti vuttaṃ hoti. Ime kho upāli pañca atirittāti.
   [1175] Katīhi nu kho bhante ākārehi pavāraṇā paññāyatīti.
Pañcahupāli   ākārehi   pavāraṇā   paññāyati  .  katamehi
pañcahi  .  asanaṃ  paññāyati  bhojanaṃ  paññāyati  hatthapāse
ṭhito  abhiharati  paṭikkhepo  paññāyati  .  imehi  kho  upāli
pañcahākārehi pavāraṇā paññāyatīti.
   [1176]  Kati  nu  kho bhante adhammikā paṭiññātakaraṇāti .
Pañcime  upāli  adhammikā  paṭiññātakaraṇā  .  katame  pañca .
Bhikkhu  pārājikaṃ  ajjhāpanno  hoti  pārājikena  codiyamāno
saṅghādisesaṃ  ajjhāpanno  paṭijānāti  taṃ  saṅgho  saṅghādisesena
kāreti  adhammikaṃ  paṭiññātakaraṇaṃ  bhikkhu  pārājikaṃ  ajjhāpanno
hoti  pārājikena  codiyamāno  pācittiyaṃ  pāṭidesanīyaṃ  dukkaṭaṃ
ajjhāpanno  paṭijānāti  taṃ  saṅgho  dukkaṭena  kāreti  adhammikaṃ
Paṭiññātakaraṇaṃ  .  bhikkhu  saṅghādisesaṃ  pācittiyaṃ pāṭidesanīyaṃ dukkaṭaṃ
ajjhāpanno  hoti  dukkaṭena  codiyamāno  pārājikaṃ  ajjhāpanno
paṭijānāti  taṃ saṅgho pārājikena kāreti adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ .
Bhikkhu   dukkaṭaṃ   ajjhāpanno   hoti  dukkaṭena  codiyamāno
saṅghādisesaṃ  pācittiyaṃ  pāṭidesanīyaṃ  ajjhāpanno  paṭijānāti  taṃ
saṅgho  pāṭidesanīyena  kāreti  adhammikaṃ  paṭiññātakaraṇaṃ  .  ime
kho  upāli  pañca  adhammikā  paṭiññātakaraṇā  .  pañcime upāli
dhammikā  paṭiññātakaraṇā  .  katame  pañca  .  bhikkhu  pārājikaṃ
ajjhāpanno  hoti  pārājikena  codiyamāno  pārājikaṃ ajjhāpanno
paṭijānāti  taṃ  saṅgho pārājikena kāreti dhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ .
Bhikkhu    saṅghādisesaṃ    pācittiyaṃ   pāṭidesanīyaṃ   dukkaṭaṃ
ajjhāpanno  hoti  dukkaṭena  codiyamāno  dukkaṭaṃ  ajjhāpanno
paṭijānāti  taṃ  saṅgho  dukkaṭena  kāreti dhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ .
Ime kho upāli pañca dhammikā paṭiññātakaraṇāti.
   [1177]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
okāsakammaṃ  kārāpentassa nālaṃ okāsakammaṃ kātunti . pañcahupāli
aṅgehi   samannāgatassa   bhikkhuno  okāsakammaṃ  kārāpentassa
nālaṃ  okāsakammaṃ  kātuṃ  .  katamehi pañcahi . alajjī ca hoti
bālo  ca  apakatatto  ca  cāvanādhippāyo  vattā  hoti  no
vuṭṭhānādhippāyo  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa
Bhikkhuno  okāsakammaṃ  kārāpentassa  nālaṃ  okāsakammaṃ  kātuṃ .
Pañcahupāli  aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno okāsakammaṃ kārāpentassa
alaṃ  okāsakammaṃ  kātuṃ  .  katamehi  pañcahi  . lajjī ca hoti
paṇḍito  ca  pakatatto  ca  vuṭṭhānādhippāyo  vattā  hoti  no
cāvanādhippāyo  .  imehi  kho  upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno okāsakammaṃ kārāpentassa alaṃ okāsakammaṃ kātunti.
   [1178]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saddhiṃ  vinayo  na  sākacchātabboti  .  pañcahupāli  aṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  saddhiṃ  vinayo na sākacchātabbo . katamehi
pañcahi  .  vatthuṃ  na  jānāti  nidānaṃ  na  jānāti paññattiṃ na
jānāti  padapacchābhaṭṭhaṃ  na  jānāti  anusandhivacanapathaṃ na jānāti .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saddhiṃ
vinayo  na  sākacchātabbo  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  saddhiṃ  vinayo  sākacchātabbo  .  katamehi  pañcahi .
Vatthuṃ  jānāti  nidānaṃ  jānāti  paññattiṃ  jānāti  padapacchābhaṭṭhaṃ
jānāti  anusandhivacanapathaṃ  jānāti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ vinayo sākacchātabboti.
   [1179] Kati nu kho bhante pañhapucchāti 1-. Pañcimā upāli
pañhapucchā  .  katamā  pañca  .  mandattā  momūhattā  pañhaṃ
pucchati  pāpiccho  icchāpakato  pañhaṃ  pucchati  paribhavā  pañhaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. pañhāpucchāti. aparaṃpi īdisameva.
Pucchati  aññātukāmo  pañhaṃ  pucchati  sace  me  pañhaṃ  puṭṭho
sammadeva  byākarissati  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  me  pañhaṃ
puṭṭho  sammadeva  byākarissati  ahamassa  sammadeva  byākarissāmīti
pañhaṃ pucchati . imā kho upāli pañca pañhapucchāti . kati nu kho
bhante  aññabyākaraṇāti  .  pañcime  upāli  aññabyākaraṇā .
Katame  pañca  .  mandattā  momūhattā  aññaṃ  byākaroti
pāpiccho  icchāpakato  aññaṃ  byākaroti ummādā cittakkhepā 1-
aññaṃ  byākaroti  adhimānena  aññaṃ  byākaroti  bhūtaṃ  aññaṃ
byākaroti. Ime kho upāli pañca aññabyākaraṇāti.
   [1180]  Kati  nu kho bhante visuddhiyoti . pañcimā upāli
visuddhiyo  .  katamā  pañca  . nidānaṃ uddisitvā avasesaṃ sutena
sāvetabbaṃ  ayaṃ  paṭhamā  visuddhi  .  nidānaṃ  uddisitvā  cattāri
pārājikāni  uddisitvā  avasesaṃ  sutena  sāvetabbaṃ  ayaṃ  dutiyā
visuddhi  .  nidānaṃ  uddisitvā  cattāri  pārājikāni  uddisitvā
terasa  saṅghādisese  uddisitvā  avasesaṃ  sutena  sāvetabbaṃ ayaṃ
tatiyā  visuddhi . nidānaṃ uddisitvā cattāri pārājikāni uddisitvā
terasa  saṅghādisese  uddisitvā  dve aniyate uddisitvā avasesaṃ
sutena  sāvetabbaṃ ayaṃ catutthā visuddhi . vitthāreneva pañcamī .
Imā kho upāli pañca visuddhiyoti.
   [1181]  Kati  nu  kho bhante bhojanāti . pañcime upāli
@Footnote: 1 Po. cittukkhepā.
Bhojanā  .  katame  pañca  .  odano  kummāso  sattu maccho
maṃsaṃ. Ime kho upāli pañca bhojanāti.
         Diṭṭhāvikammavaggo catuttho.
             Tassuddānaṃ
   [1182] Diṭṭhāvikammā apare    paṭiggahā atirittā 1-
     pavāraṇā paṭiññātaṃ      okāsaṃ sākacchena ca
     pañhaṃ aññabyākaraṇā    visuddhi cāpi bhojanāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 459-465. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9286              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9286              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1172&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=109              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1172              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]