ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1172]  Kati  nu  kho  bhante adhammika ditthavikammati .
Pancime  upali  adhammika  ditthavikamma  .  katame  panca .
Anapattiya  ditthim  avikaroti  adesanagaminiya  apattiya  ditthim
avikaroti  desitaya  apattiya  ditthim  avikaroti  catuhi  pancahi
ditthim  avikaroti  manomanasena  ditthim  avikaroti  .  ime kho
upali  panca  adhammika  ditthavikamma  . pancime upali dhammika
ditthavikamma  .  katame  panca  .  apattiya  ditthim avikaroti
desanagaminiya  apattiya  ditthim  avikaroti adesitaya apattiya
ditthim  avikaroti  na  catuhi  pancahi  ditthim  avikaroti  na
manomanasena  ditthim  avikaroti . ime kho upali panca dhammika
ditthavikamma  .  aparepi  upali panca adhammika ditthavikamma .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page460.

Katame panca . nanasamvasakassa santike ditthim avikaroti nanasimaya thitassa santike ditthim avikaroti apakatattassa santike ditthim avikaroti catuhi pancahi ditthim avikaroti manomanasena ditthim avikaroti . ime kho upali panca adhammika ditthavikamma . pancime upali dhammika ditthavikamma . katame panca . samanasamvasakassa santike ditthim avikaroti samanasimaya thitassa santike ditthim avikaroti pakatattassa santike ditthim avikaroti na catuhi pancahi ditthim avikaroti na manomanasena ditthim avikaroti. Ime kho upali panca dhammika ditthavikammati. [1173] Kati nu kho bhante adhammika patiggahati . pancime upali adhammika patiggaha . katame panca . kayena diyamanam kayena appatiggahitam kayena diyamanam kayapatibaddhena appatiggahitam kayapatibaddhena diyamanam kayena appatiggahitam kayapatibaddhena diyamanam kayapatibaddhena appatiggahitam nissaggiyena diyamanam kayena va kayapatibaddhena va appatiggahitam . ime kho upali panca adhammika patiggaha . pancime upali dhammika patiggaha . Katame panca . kayena diyamanam kayena patiggahitam kayena diyamanam kayapatibaddhena patiggahitam kayapatibaddhena diyamanam kayena patiggahitam kayapatibaddhena diyamanam kayapatibaddhena patiggahitam nissaggiyena diyamanam kayena va kayapatibaddhena va patiggahitam .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page461.

Ime kho upali panca dhammika patiggahati. [1174] Kati nu kho bhante anatirittati . pancime upali anatiritta . katame panca . akappiyakatam hoti appatiggahitakatam hoti anuccaritakatam hoti ahatthapase katam hoti alametam sabbanti avuttam hoti . ime kho upali panca anatiritta . Pancime upali atiritta . katame panca . kappiyakatam hoti patiggahitakatam hoti uccaritakatam hoti hatthapase katam hoti alametam sabbanti vuttam hoti. Ime kho upali panca atirittati. [1175] Katihi nu kho bhante akarehi pavarana pannayatiti. Pancahupali akarehi pavarana pannayati . katamehi pancahi . asanam pannayati bhojanam pannayati hatthapase thito abhiharati patikkhepo pannayati . imehi kho upali pancahakarehi pavarana pannayatiti. [1176] Kati nu kho bhante adhammika patinnatakaranati . Pancime upali adhammika patinnatakarana . katame panca . Bhikkhu parajikam ajjhapanno hoti parajikena codiyamano sanghadisesam ajjhapanno patijanati tam sangho sanghadisesena kareti adhammikam patinnatakaranam bhikkhu parajikam ajjhapanno hoti parajikena codiyamano pacittiyam patidesaniyam dukkatam ajjhapanno patijanati tam sangho dukkatena kareti adhammikam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page462.

Patinnatakaranam . bhikkhu sanghadisesam pacittiyam patidesaniyam dukkatam ajjhapanno hoti dukkatena codiyamano parajikam ajjhapanno patijanati tam sangho parajikena kareti adhammikam patinnatakaranam . Bhikkhu dukkatam ajjhapanno hoti dukkatena codiyamano sanghadisesam pacittiyam patidesaniyam ajjhapanno patijanati tam sangho patidesaniyena kareti adhammikam patinnatakaranam . ime kho upali panca adhammika patinnatakarana . pancime upali dhammika patinnatakarana . katame panca . bhikkhu parajikam ajjhapanno hoti parajikena codiyamano parajikam ajjhapanno patijanati tam sangho parajikena kareti dhammikam patinnatakaranam . Bhikkhu sanghadisesam pacittiyam patidesaniyam dukkatam ajjhapanno hoti dukkatena codiyamano dukkatam ajjhapanno patijanati tam sangho dukkatena kareti dhammikam patinnatakaranam . Ime kho upali panca dhammika patinnatakaranati. [1177] Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam karapentassa nalam okasakammam katunti . pancahupali angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam karapentassa nalam okasakammam katum . katamehi pancahi . alajji ca hoti balo ca apakatatto ca cavanadhippayo vatta hoti no vutthanadhippayo . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page463.

Bhikkhuno okasakammam karapentassa nalam okasakammam katum . Pancahupali angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam karapentassa alam okasakammam katum . katamehi pancahi . lajji ca hoti pandito ca pakatatto ca vutthanadhippayo vatta hoti no cavanadhippayo . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam karapentassa alam okasakammam katunti. [1178] Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo na sakacchatabboti . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo na sakacchatabbo . katamehi pancahi . vatthum na janati nidanam na janati pannattim na janati padapacchabhattham na janati anusandhivacanapatham na janati . Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo na sakacchatabbo . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo sakacchatabbo . katamehi pancahi . Vatthum janati nidanam janati pannattim janati padapacchabhattham janati anusandhivacanapatham janati . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo sakacchatabboti. [1179] Kati nu kho bhante panhapucchati 1-. Pancima upali panhapuccha . katama panca . mandatta momuhatta panham pucchati papiccho icchapakato panham pucchati paribhava panham @Footnote: 1 Po. Ma. panhapucchati. aparampi idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page464.

Pucchati annatukamo panham pucchati sace me panham puttho sammadeva byakarissati iccetam kusalam no ce me panham puttho sammadeva byakarissati ahamassa sammadeva byakarissamiti panham pucchati . ima kho upali panca panhapucchati . kati nu kho bhante annabyakaranati . pancime upali annabyakarana . Katame panca . mandatta momuhatta annam byakaroti papiccho icchapakato annam byakaroti ummada cittakkhepa 1- annam byakaroti adhimanena annam byakaroti bhutam annam byakaroti. Ime kho upali panca annabyakaranati. [1180] Kati nu kho bhante visuddhiyoti . pancima upali visuddhiyo . katama panca . nidanam uddisitva avasesam sutena savetabbam ayam pathama visuddhi . nidanam uddisitva cattari parajikani uddisitva avasesam sutena savetabbam ayam dutiya visuddhi . nidanam uddisitva cattari parajikani uddisitva terasa sanghadisese uddisitva avasesam sutena savetabbam ayam tatiya visuddhi . nidanam uddisitva cattari parajikani uddisitva terasa sanghadisese uddisitva dve aniyate uddisitva avasesam sutena savetabbam ayam catuttha visuddhi . vitthareneva pancami . Ima kho upali panca visuddhiyoti. [1181] Kati nu kho bhante bhojanati . pancime upali @Footnote: 1 Po. cittukkhepa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page465.

Bhojana . katame panca . odano kummaso sattu maccho mamsam. Ime kho upali panca bhojanati. Ditthavikammavaggo catuttho. Tassuddanam [1182] Ditthavikamma apare patiggaha atiritta 1- pavarana patinnatam okasam sakacchena ca panham annabyakarana visuddhi capi bhojanati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 459-465. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9286&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9286&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1172&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=109              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1172              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]