ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1183]  Codakena  bhante  bhikkhuna param codetukamena kati
dhamme  ajjhattam  paccavekkhitva paro codetabboti . codakenupali
bhikkhuna  param  codetukamena  panca  dhamme ajjhattam paccavekkhitva
paro codetabbo. Katame panca.
   {1183.1}  Codakenupali  bhikkhuna  param codetukamena evam
paccavekkhitabbam  parisuddhakayasamacaro  nu  khomhi  parisuddhenamhi 2-
kayasamacarena  samannagato  acchiddena  appatimamsena  samvijjati
nu  kho me eso dhammo udahu noti . no ce upali bhikkhu
parisuddhakayasamacaro    hoti   parisuddhena   kayasamacarena
samannagato  acchiddena  appatimamsena  tassa  bhavanti  vattaro
ingha tava ayasma kayikam sikkhassuti itissa bhavanti vattaro.
   {1183.2} Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena
evam  paccavekkhitabbam  parisuddhavacisamacaro  nu  khomhi parisuddhenamhi
@Footnote: 1 Po. ...gahatiritta ca. Ma. ...gahanatiritta .  2 parisuddhena ?
Vacisamacarena   samannagato  acchiddena  appatimamsena  samvijjati
nu  kho me eso dhammo udahu noti . no ce upali bhikkhu
parisuddhavacisamacaro  hoti  parisuddhena  vacisamacarena  samannagato
acchiddena  appatimamsena  tassa  bhavanti  vattaro  ingha  tava
ayasma vacasikam sikkhassuti itissa bhavanti vattaro.
   {1183.3} Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena
evam paccavekkhitabbam mettam nu kho me cittam paccupatthitam sabrahmacarisu
anaghatam samvijjati nu kho me eso dhammo udahu noti. No ce upali
bhikkhuno  mettam  cittam 1- paccupatthitam hoti sabrahmacarisu anaghatam
tassa  bhavanti  vattaro  ingha tava ayasma sabrahmacarisu mettam
cittam upatthapehiti itissa bhavanti vattaro.
   {1183.4} Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena
evam  paccavekkhitabbam  bahussuto  nu  khomhi  sutadharo  sutasannicayo
ye  te  dhamma  adikalyana  majjhekalyana  pariyosanakalyana
sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  abhivadanti
tatharupa me dhamma bahussuta dhata vacasa paricita manasanupekkhita
ditthiya  suppatividdha  samvijjati  nu  kho me eso dhammo udahu
noti . no ce upali bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo
ye  te  dhamma  adikalyana  majjhekalyana  pariyosanakalyana
@Footnote: 1 Yu. mettacittam.
Sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam   parisuddham   brahmacariyam
abhivadanti  tatharupassa 1- dhamma na bahussuta honti dhata vacasa
paricita  manasanupekkhita  ditthiya  suppatividdha  tassa  bhavanti
vattaro  ingha  tava  ayasma  agamam  pariyapunassuti  itissa
bhavanti vattaro.
   {1183.5} Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena
evam  paccavekkhitabbam  ubhayani nu kho me patimokkhani vittharena
svagatani  honti  suvibhattani  suppavattini  suvinicchitani  suttaso
anubyanjanaso samvijjati nu kho me eso dhammo udahu noti. No ce
upali  bhikkhuno  ubhayani patimokkhani vittharena svagatani honti
suvibhattani  suppavattini  suvinicchitani  suttaso  anubyanjanaso  idam
panavuso kattha vuttam bhagavatati iti puttho na sampadeti 2- tassa
bhavanti  vattaro  ingha  tava ayasma vinayam pariyapunassuti itissa
bhavanti vattaro.
   {1183.6}  Codakenupali  bhikkhuna  param codetukamena ime
panca dhamme ajjhattam paccavekkhitva paro codetabboti.
   [1184]  Codakena  bhante  bhikkhuna param codetukamena kati
dhamme  ajjhattam  upatthapetva paro codetabboti . codakenupali
bhikkhuna  param  codetukamena  panca  dhamme ajjhattam upatthapetva
paro  codetabbo  .  katame  panca  .  kalena  vakkhami no
@Footnote: 1 Ma. tatharupassa . 2 Ma. sampayati.
Akalena  bhutena  vakkhami  no  abhutena  sanhena  vakkhami  no
pharusena  atthasanhitena vakkhami no anatthasanhitena mettacitto 1-
vakkhami  no  dosantaroti  .  codakenupali  bhikkhuna  param
codetukamena  ime  panca  dhamme  ajjhattam  upatthapetva paro
codetabboti.
   [1185]  Codakena  bhante  bhikkhuna param codetukamena kati
dhamme  ajjhattam  manasikaritva  paro  codetabboti . codakenupali
bhikkhuna  param  codetukamena  panca  dhamme  ajjhattam  manasikaritva
paro codetabbo . katame panca. Karunnata hitesita anukampita 2-
apattivutthanata  vinayapurekkharata  .  codakenupali  bhikkhuna param
codetukamena  ime  panca  dhamme  ajjhattam  manasikaritva  paro
codetabboti.
   [1186]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno
okasakammam  karapentassa nalam okasakammam katunti . pancahupali
angehi  samannagatassa  bhikkhuno  okasakammam  karapentassa  nalam
okasakammam  katum  .  katamehi  pancahi  . aparisuddhakayasamacaro
hoti   aparisuddhavacisamacaro   hoti   aparisuddhajivo   hoti
balo  hoti  abyatto  na  patibalo  anuyunjiyamano  anuyogam
datum  .  imehi  kho  upali  pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
okasakammam  karapentassa  nalam  okasakammam katum . pancahupali
@Footnote: 1 Po. mettacittena vakkhami no dosantarenati. Ma. mettacit ....
@2 Ma. Yu. anukampata.
Angehi  samannagatassa  bhikkhuno  okasakammam  karapentassa  alam
okasakammam  katum  .  katamehi  pancahi  .  parisuddhakayasamacaro
hoti  parisuddhavacisamacaro  hoti  parisuddhajivo  hoti  pandito
hoti  byatto  patibalo  anuyunjiyamano  anuyogam  datum .
Imehi  kho  upali  pancahangehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam
karapentassa alam okasakammam katunti.
   [1187] Attadanam adatukamena bhante bhikkhuna katihi angehi 1-
samannagatam  attadanam adatabbanti . attadanam adatukamenupali
bhikkhuna pancahangehi samannagatam 2- attadanam adatabbam . Katamehi
pancahi 3-.
   {1187.1}  Attadanam  adatukamenupali  bhikkhuna  evam
paccavekkhitabbam yam kho aham imam attadanam adatukamo kalo nu kho
imam  attadanam  adatum  udahu  noti  .  sace  upali bhikkhu
paccavekkhamano  evam  janati  akalo  imam  attadanam adatum
no kaloti na tam upali attadanam adatabbam.
   {1187.2} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati
kalo imam attadanam adatum no akaloti tenupali bhikkhuna uttarim 4-
paccavekkhitabbam yam kho aham imam attadanam adatukamo bhutam nu kho idam
attadanam udahu noti. Sace upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati
abhutam idam attadanam no bhutanti na tam upali attadanam adatabbam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. katihangehi . 2 Ma. Yu. pancangasamannagatam . 3 Ma. Yu. katame panca.
@4 Ma. uttari. ito param idisameva.
   {1187.3} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati bhutam idam
attadanam  no abhutanti tenupali bhikkhuna uttarim paccavekkhitabbam yam
kho aham imam attadanam adatukamo atthasanhitam nu kho idam attadanam
udahu  noti  . sace upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati
anatthasanhitam  idam  attadanam  no  atthasanhitanti  na  tam  upali
attadanam adatabbam.
   {1187.4} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati
atthasanhitam  idam  attadanam  no  anatthasanhitanti tenupali bhikkhuna
uttarim paccavekkhitabbam imam kho aham attadanam adiyamano labhissami
sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato pakkhe udahu noti. Sace
upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati imam kho aham attadanam
adiyamano  na labhissami sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato
pakkheti na tam upali attadanam adatabbam.
   {1187.5} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati
imam  1-  kho  aham  attadanam  adiyamano  labhissami sanditthe
sambhatte  bhikkhu  dhammato  vinayato  pakkheti  tenupali  bhikkhuna
uttarim  paccavekkhitabbam  imam  kho me attadanam adiyato bhavissati
sanghassa  tatonidanam  bhandanam  kalaho  viggaho  vivado  sanghabhedo
sangharaji 2- sanghavavatthanam sanghananakaranam udahu noti. Sace upali
bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati  imam  kho  me attadanam
adiyato  bhavissati  sanghassa  tatonidanam  bhandanam  kalaho  viggaho
@Footnote: 1 Ma. idam  2 Po. sangharaji.
Vivado  sanghabhedo  sangharaji  sanghavavatthanam  sanghananakarananti
na tam upali attadanam adatabbam.
   {1187.6} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati
imam  kho  me attadanam adiyato na bhavissati sanghassa tatonidanam
bhandanam  kalaho  viggaho  vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam
sanghananakarananti adatabbam tam 1- upali attadanam.
   {1187.7} Evam pancangasamannagatam kho upali attadanam adinnam
pacchapi avippatisarakaram bhavissatiti.
   [1188]  Katihi  nu  kho  bhante angehi samannagato bhikkhu
adhikaranajatanam  bhikkhunam bahupakaro 2- hotiti . pancahupali angehi
samannagato bhikkhu adhikaranajatanam bhikkhunam bahupakaro hoti . katamehi
pancahi . silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno
anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu
bahussuto  hoti  sutadharo sutasannicayo ye te dhamma adikalyana
majjhekalyana    pariyosanakalyana    sattham    sabyanjanam
kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  abhivadanti  tatharupassa  3-
dhamma  bahussuta  honti dhata 4- vacasa paricita manasanupekkhita
ditthiya  suppatividdha  ubhayani  kho panassa patimokkhani vittharena
svagatani  honti  suvibhattani  suppavattini  suvinicchitani  suttaso
anubyanjanaso  vinaye  kho  pana  thito  hoti  asamhiro  patibalo
@Footnote: 1 Ma. tam adatabbam upali ... . 2 Po. bahukaro . 3 Ma. tatharupassa.
@4 Ma. Yu. dhata.
Hoti  ubho  atthapaccatthike  assasetum  sannapetum  nijjhapetum
pekkhetum 1- pasadetum . imehi kho upali pancahangehi samannagato
bhikkhu adhikaranajatanam bhikkhunam bahupakaro hoti.
   {1188.1}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
adhikaranajatanam  bhikkhunam  bahupakaro  hoti  .  katamehi  pancahi .
Parisuddhakayasamacaro  hoti  parisuddhavacisamacaro  hoti parisuddhajivo
hoti  pandito  hoti  byatto  patibalo  anuyunjiyamano  anuyogam
datum  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato  bhikkhu
adhikaranajatanam  bhikkhunam  bahupakaro  hoti  .  aparehipi  upali
pancahangehi   samannagato   bhikkhu   adhikaranajatanam   bhikkhunam
bahupakaro  hoti  .  katamehi  pancahi  .  vatthum janati nidanam
janati  pannattim  janati  padapacchabhattham  janati  anusandhivacanapatham
janati  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato bhikkhu
adhikaranajatanam bhikkhunam bahupakaro hotiti.
   [1189]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna
nanuyunjitabbanti.
   {1189.1}  Pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna
nanuyunjitabbam  .  katamehi pancahi . suttam na janati suttanulomam
na  janati  vinayam  na  janati  vinayanulomam  na janati na ca
thanathanakusalo  hoti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
samannagatena  bhikkhuna  nanuyunjitabbam  .  pancahupali  angehi
@Footnote: 1 Po. pekkhapetum.
Samannagatena  bhikkhuna  anuyunjitabbam  .  katamehi  pancahi . suttam
janati  suttanulomam  janati  vinayam  janati vinayanulomam janati
thanathanakusalo  ca  hoti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam.
   {1189.2}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna  nanuyunjitabbam  .  katamehi  pancahi  . dhammam na janati
dhammanulomam  na  janati vinayam na janati vinayanulomam na janati
na  ca  pubbaparakusalo  hoti  .  imehi kho upali pancahangehi
samannagatena  bhikkhuna  nanuyunjitabbam  .  pancahupali  angehi
samannagatena  bhikkhuna  anuyunjitabbam  .  katamehi  pancahi .
Dhammam  janati  dhammanulomam  janati  vinayam  janati  vinayanulomam
janati  pubbaparakusalo ca hoti . imehi kho upali pancahangehi
samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam.
   {1189.3} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
nanuyunjitabbam . katamehi pancahi . vatthum na janati nidanam na janati
pannattim  na  janati  padapacchabhattham  na  janati  anusandhivacanapatham
na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
nanuyunjitabbam  .  pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna
anuyunjitabbam  .  katamehi  pancahi . vatthum janati nidanam janati
pannattim   janati   padapacchabhattham   janati   anusandhivacanapatham
janati  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatena
Bhikkhuna anuyunjitabbam.
   {1189.4}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna  nanuyunjitabbam  .  katamehi pancahi . apattim na janati
apattisamutthanam  na  janati  apattiya  payogam  na  janati
apattiya  vupasamam  na  janati  na  apattiya  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi samannagatena bhikkhuna
nanuyunjitabbam  .  pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna
anuyunjitabbam  . katamehi pancahi . apattim janati apattisamutthanam
janati   apattiya   payogam   janati  apattiya  vupasamam
janati  apattiya  vinicchayakusalo  hoti  .  imehi  kho upali
pancahangehi samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam.
   {1189.5}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna  nanuyunjitabbam  .  katamehi pancahi . adhikaranam na janati
adhikaranasamutthanam  na  janati  adhikaranassa  payogam  na  janati
adhikaranassa  vupasamam  na  janati  na  adhikaranassa vinicchayakusalo 1-
hoti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi samannagatena bhikkhuna
nanuyunjitabbam  .  pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna
anuyunjitabbam   .   katamehi  pancahi  .  adhikaranam  janati
adhikaranasamutthanam   janati   adhikaranassa   payogam   janati
adhikaranassa  vupasamam  janati  adhikaranassa  vinicchayakusalo  hoti .
Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam.
@Footnote: 1 Ma. adhikaranassa na vinic ....
         Attadanavaggo pancamo.
            Tassuddanam
   [1190] Parisuddhanca kalena   karunne 1- okasena ca
     attadanam adhikaranam      aparehipi vatthunca
     suttam dhammam puna vatthunca   apatti adhikaranena cati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 465-475. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9406&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9406&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1183&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=110              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1183              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]