ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1183]  Codakena  bhante  bhikkhuna param codetukamena kati
dhamme  ajjhattam  paccavekkhitva paro codetabboti . codakenupali
bhikkhuna  param  codetukamena  panca  dhamme ajjhattam paccavekkhitva
paro codetabbo. Katame panca.
   {1183.1}  Codakenupali  bhikkhuna  param codetukamena evam
paccavekkhitabbam  parisuddhakayasamacaro  nu  khomhi  parisuddhenamhi 2-
kayasamacarena  samannagato  acchiddena  appatimamsena  samvijjati
nu  kho me eso dhammo udahu noti . no ce upali bhikkhu
parisuddhakayasamacaro    hoti   parisuddhena   kayasamacarena
samannagato  acchiddena  appatimamsena  tassa  bhavanti  vattaro
ingha tava ayasma kayikam sikkhassuti itissa bhavanti vattaro.
   {1183.2} Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena
evam  paccavekkhitabbam  parisuddhavacisamacaro  nu  khomhi parisuddhenamhi
@Footnote: 1 Po. ...gahatiritta ca. Ma. ...gahanatiritta .  2 parisuddhena ?

--------------------------------------------------------------------------------------------- page466.

Vacisamacarena samannagato acchiddena appatimamsena samvijjati nu kho me eso dhammo udahu noti . no ce upali bhikkhu parisuddhavacisamacaro hoti parisuddhena vacisamacarena samannagato acchiddena appatimamsena tassa bhavanti vattaro ingha tava ayasma vacasikam sikkhassuti itissa bhavanti vattaro. {1183.3} Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena evam paccavekkhitabbam mettam nu kho me cittam paccupatthitam sabrahmacarisu anaghatam samvijjati nu kho me eso dhammo udahu noti. No ce upali bhikkhuno mettam cittam 1- paccupatthitam hoti sabrahmacarisu anaghatam tassa bhavanti vattaro ingha tava ayasma sabrahmacarisu mettam cittam upatthapehiti itissa bhavanti vattaro. {1183.4} Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena evam paccavekkhitabbam bahussuto nu khomhi sutadharo sutasannicayo ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti tatharupa me dhamma bahussuta dhata vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha samvijjati nu kho me eso dhammo udahu noti . no ce upali bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana @Footnote: 1 Yu. mettacittam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page467.

Sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti tatharupassa 1- dhamma na bahussuta honti dhata vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha tassa bhavanti vattaro ingha tava ayasma agamam pariyapunassuti itissa bhavanti vattaro. {1183.5} Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena evam paccavekkhitabbam ubhayani nu kho me patimokkhani vittharena svagatani honti suvibhattani suppavattini suvinicchitani suttaso anubyanjanaso samvijjati nu kho me eso dhammo udahu noti. No ce upali bhikkhuno ubhayani patimokkhani vittharena svagatani honti suvibhattani suppavattini suvinicchitani suttaso anubyanjanaso idam panavuso kattha vuttam bhagavatati iti puttho na sampadeti 2- tassa bhavanti vattaro ingha tava ayasma vinayam pariyapunassuti itissa bhavanti vattaro. {1183.6} Codakenupali bhikkhuna param codetukamena ime panca dhamme ajjhattam paccavekkhitva paro codetabboti. [1184] Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme ajjhattam upatthapetva paro codetabboti . codakenupali bhikkhuna param codetukamena panca dhamme ajjhattam upatthapetva paro codetabbo . katame panca . kalena vakkhami no @Footnote: 1 Ma. tatharupassa . 2 Ma. sampayati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page468.

Akalena bhutena vakkhami no abhutena sanhena vakkhami no pharusena atthasanhitena vakkhami no anatthasanhitena mettacitto 1- vakkhami no dosantaroti . codakenupali bhikkhuna param codetukamena ime panca dhamme ajjhattam upatthapetva paro codetabboti. [1185] Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme ajjhattam manasikaritva paro codetabboti . codakenupali bhikkhuna param codetukamena panca dhamme ajjhattam manasikaritva paro codetabbo . katame panca. Karunnata hitesita anukampita 2- apattivutthanata vinayapurekkharata . codakenupali bhikkhuna param codetukamena ime panca dhamme ajjhattam manasikaritva paro codetabboti. [1186] Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam karapentassa nalam okasakammam katunti . pancahupali angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam karapentassa nalam okasakammam katum . katamehi pancahi . aparisuddhakayasamacaro hoti aparisuddhavacisamacaro hoti aparisuddhajivo hoti balo hoti abyatto na patibalo anuyunjiyamano anuyogam datum . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam karapentassa nalam okasakammam katum . pancahupali @Footnote: 1 Po. mettacittena vakkhami no dosantarenati. Ma. mettacit .... @2 Ma. Yu. anukampata.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page469.

Angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam karapentassa alam okasakammam katum . katamehi pancahi . parisuddhakayasamacaro hoti parisuddhavacisamacaro hoti parisuddhajivo hoti pandito hoti byatto patibalo anuyunjiyamano anuyogam datum . Imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam karapentassa alam okasakammam katunti. [1187] Attadanam adatukamena bhante bhikkhuna katihi angehi 1- samannagatam attadanam adatabbanti . attadanam adatukamenupali bhikkhuna pancahangehi samannagatam 2- attadanam adatabbam . Katamehi pancahi 3-. {1187.1} Attadanam adatukamenupali bhikkhuna evam paccavekkhitabbam yam kho aham imam attadanam adatukamo kalo nu kho imam attadanam adatum udahu noti . sace upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati akalo imam attadanam adatum no kaloti na tam upali attadanam adatabbam. {1187.2} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati kalo imam attadanam adatum no akaloti tenupali bhikkhuna uttarim 4- paccavekkhitabbam yam kho aham imam attadanam adatukamo bhutam nu kho idam attadanam udahu noti. Sace upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati abhutam idam attadanam no bhutanti na tam upali attadanam adatabbam. @Footnote: 1 Ma. Yu. katihangehi . 2 Ma. Yu. pancangasamannagatam . 3 Ma. Yu. katame panca. @4 Ma. uttari. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page470.

{1187.3} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati bhutam idam attadanam no abhutanti tenupali bhikkhuna uttarim paccavekkhitabbam yam kho aham imam attadanam adatukamo atthasanhitam nu kho idam attadanam udahu noti . sace upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati anatthasanhitam idam attadanam no atthasanhitanti na tam upali attadanam adatabbam. {1187.4} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati atthasanhitam idam attadanam no anatthasanhitanti tenupali bhikkhuna uttarim paccavekkhitabbam imam kho aham attadanam adiyamano labhissami sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato pakkhe udahu noti. Sace upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati imam kho aham attadanam adiyamano na labhissami sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato pakkheti na tam upali attadanam adatabbam. {1187.5} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati imam 1- kho aham attadanam adiyamano labhissami sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato pakkheti tenupali bhikkhuna uttarim paccavekkhitabbam imam kho me attadanam adiyato bhavissati sanghassa tatonidanam bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji 2- sanghavavatthanam sanghananakaranam udahu noti. Sace upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati imam kho me attadanam adiyato bhavissati sanghassa tatonidanam bhandanam kalaho viggaho @Footnote: 1 Ma. idam 2 Po. sangharaji.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page471.

Vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam sanghananakarananti na tam upali attadanam adatabbam. {1187.6} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati imam kho me attadanam adiyato na bhavissati sanghassa tatonidanam bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam sanghananakarananti adatabbam tam 1- upali attadanam. {1187.7} Evam pancangasamannagatam kho upali attadanam adinnam pacchapi avippatisarakaram bhavissatiti. [1188] Katihi nu kho bhante angehi samannagato bhikkhu adhikaranajatanam bhikkhunam bahupakaro 2- hotiti . pancahupali angehi samannagato bhikkhu adhikaranajatanam bhikkhunam bahupakaro hoti . katamehi pancahi . silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti tatharupassa 3- dhamma bahussuta honti dhata 4- vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena svagatani honti suvibhattani suppavattini suvinicchitani suttaso anubyanjanaso vinaye kho pana thito hoti asamhiro patibalo @Footnote: 1 Ma. tam adatabbam upali ... . 2 Po. bahukaro . 3 Ma. tatharupassa. @4 Ma. Yu. dhata.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page472.

Hoti ubho atthapaccatthike assasetum sannapetum nijjhapetum pekkhetum 1- pasadetum . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu adhikaranajatanam bhikkhunam bahupakaro hoti. {1188.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu adhikaranajatanam bhikkhunam bahupakaro hoti . katamehi pancahi . Parisuddhakayasamacaro hoti parisuddhavacisamacaro hoti parisuddhajivo hoti pandito hoti byatto patibalo anuyunjiyamano anuyogam datum . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu adhikaranajatanam bhikkhunam bahupakaro hoti . aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu adhikaranajatanam bhikkhunam bahupakaro hoti . katamehi pancahi . vatthum janati nidanam janati pannattim janati padapacchabhattham janati anusandhivacanapatham janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu adhikaranajatanam bhikkhunam bahupakaro hotiti. [1189] Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbanti. {1189.1} Pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbam . katamehi pancahi . suttam na janati suttanulomam na janati vinayam na janati vinayanulomam na janati na ca thanathanakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbam . pancahupali angehi @Footnote: 1 Po. pekkhapetum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page473.

Samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam . katamehi pancahi . suttam janati suttanulomam janati vinayam janati vinayanulomam janati thanathanakusalo ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam. {1189.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbam . katamehi pancahi . dhammam na janati dhammanulomam na janati vinayam na janati vinayanulomam na janati na ca pubbaparakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam . katamehi pancahi . Dhammam janati dhammanulomam janati vinayam janati vinayanulomam janati pubbaparakusalo ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam. {1189.3} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbam . katamehi pancahi . vatthum na janati nidanam na janati pannattim na janati padapacchabhattham na janati anusandhivacanapatham na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam . katamehi pancahi . vatthum janati nidanam janati pannattim janati padapacchabhattham janati anusandhivacanapatham janati . imehi kho upali pancahangehi samannagatena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page474.

Bhikkhuna anuyunjitabbam. {1189.4} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbam . katamehi pancahi . apattim na janati apattisamutthanam na janati apattiya payogam na janati apattiya vupasamam na janati na apattiya vinicchayakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam . katamehi pancahi . apattim janati apattisamutthanam janati apattiya payogam janati apattiya vupasamam janati apattiya vinicchayakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam. {1189.5} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbam . katamehi pancahi . adhikaranam na janati adhikaranasamutthanam na janati adhikaranassa payogam na janati adhikaranassa vupasamam na janati na adhikaranassa vinicchayakusalo 1- hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna nanuyunjitabbam . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam . katamehi pancahi . adhikaranam janati adhikaranasamutthanam janati adhikaranassa payogam janati adhikaranassa vupasamam janati adhikaranassa vinicchayakusalo hoti . Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna anuyunjitabbam. @Footnote: 1 Ma. adhikaranassa na vinic ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page475.

Attadanavaggo pancamo. Tassuddanam [1190] Parisuddhanca kalena karunne 1- okasena ca attadanam adhikaranam aparehipi vatthunca suttam dhammam puna vatthunca apatti adhikaranena cati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 465-475. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9406&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9406&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1183&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=110              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1183              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]