ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1202]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
bhikkhunīsaṅgheneva   kammaṃ  kātabbanti  .  pañcahupāli  aṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  bhikkhunīsaṅgheneva  kammaṃ  kātabbaṃ  avandiyo
so  bhikkhu  bhikkhunīsaṅghena  .  katamehi  pañcahi . vivaritvā kāyaṃ
bhikkhunīnaṃ  dasseti  ūruṃ  dasseti  aṅgajātaṃ  dasseti  ubho
aṃsakūṭe  dasseti  obhāsati  gihī  sampayojeti  .  imehi  kho
upāli   pañcahaṅgehi   samannāgatassa  bhikkhuno  bhikkhunīsaṅgheneva
kammaṃ kātabbaṃ avandiyo so bhikkhu bhikkhunīsaṅghena.
   {1202.1}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno  bhikkhunīsaṅgheneva  kammaṃ  kātabbaṃ  avandiyo  so  bhikkhu
bhikkhunīsaṅghena  .  katamehi  pañcahi  . bhikkhunīnaṃ alābhāya parisakkati
bhikkhunīnaṃ  anatthāya  parisakkati  bhikkhunīnaṃ  anāvāsāya  parisakkati
bhikkhuniyo  akkosati paribhāsati bhikkhū bhikkhunīhi bhedeti . imehi kho
upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  bhikkhunīsaṅgheneva  kammaṃ
kātabbaṃ avandiyo so bhikkhu bhikkhunīsaṅghena.
   {1202.2} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
bhikkhunīsaṅgheneva     kammaṃ     kātabbaṃ     avandiyo
So  bhikkhu  bhikkhunīsaṅghena  . katamehi pañcahi . bhikkhunīnaṃ alābhāya
parisakkati  bhikkhunīnaṃ  anatthāya  parisakkati  bhikkhunīnaṃ  anāvāsāya
parisakkati   bhikkhuniyo   akkosati   paribhāsati  bhikkhū  bhikkhunīhi
sampayojeti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno  bhikkhunīsaṅgheneva  kammaṃ  kātabbaṃ  avandiyo  so  bhikkhu
bhikkhunīsaṅghenāti.
   [1203] Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā
kammaṃ  kātabbanti  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatāya bhikkhuniyā
kammaṃ  kātabbaṃ  .  katamehi  pañcahi  .  vivaritvā  kāyaṃ bhikkhūnaṃ
dasseti  ūruṃ  dasseti  aṅgajātaṃ  dasseti  ubho  aṃsakūṭe
dasseti  obhāsati  gihī  sampayojeti  .  imehi  kho  upāli
pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā kammaṃ kātabbaṃ.
   {1203.1}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatāya
bhikkhuniyā  kammaṃ  kātabbaṃ  .  katamehi pañcahi . bhikkhūnaṃ alābhāya
parisakkati  bhikkhūnaṃ  anatthāya  parisakkati bhikkhūnaṃ anāvāsāya parisakkati
bhikkhū akkosati paribhāsati bhikkhuniyo bhikkhūhi bhedeti. Imehi kho upāli
pañcahaṅgehi  samannāgatāya  bhikkhuniyā  kammaṃ  kātabbaṃ  . aparehipi
upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatāya  bhikkhuniyā  kammaṃ  kātabbaṃ .
Katamehi  pañcahi  .  bhikkhūnaṃ  alābhāya  parisakkati bhikkhūnaṃ anatthāya
parisakkati    bhikkhūnaṃ    anāvāsāya    parisakkati    bhikkhū
Akkosati  paribhāsati  bhikkhuniyo  bhikkhūhi  sampayojeti  .  imehi
kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā kammaṃ kātabbanti.
   [1204]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatena bhikkhunā
bhikkhunīnaṃ  ovādo  na  ṭhapetabboti  .  pañcahupāli  aṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  bhikkhunīnaṃ ovādo na ṭhapetabbo . katamehi
pañcahi . alajjī ca hoti bālo ca apakatatto ca cāvanādhippāyo
vattā hoti no vuṭṭhānādhippāyo . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  bhikkhunīnaṃ  ovādo  na  ṭhapetabbo .
Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  bhikkhunīnaṃ
ovādo na ṭhapetabbo . katamehi pañcahi . aparisuddhakāyasamācāro
hoti  aparisuddhavacīsamācāro  hoti aparisuddhājīvo hoti bālo hoti
abyatto  na  paṭibalo anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātuṃ . imehi kho
upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  bhikkhunīnaṃ  ovādo na
ṭhapetabbo.
   {1204.1} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
bhikkhunīnaṃ  ovādo  na  ṭhapetabbo . katamehi pañcahi . kāyikena
anācārena  samannāgato  hoti  vācasikena anācārena samannāgato
hoti  kāyikavācasikena  anācārena  samannāgato  hoti  bhikkhunīnaṃ
akkosakaparibhāsako   hoti   bhikkhunīhi  saddhiṃ  saṃsaṭṭho  viharati
ananulomikena  saṃsaggena  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
Samannāgatena  bhikkhunā  bhikkhunīnaṃ  ovādo  na  ṭhapetabbo .
Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  bhikkhunīnaṃ
ovādo  na  ṭhapetabbo  .  katamehi pañcahi . alajjī ca hoti
bālo  ca  apakatatto  ca  bhaṇḍanakārako  ca  hoti  kalahakārako
sikkhāya  ca  na  paripūrikārī  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatena bhikkhunā bhikkhunīnaṃ ovādo na ṭhapetabboti.
   [1205]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatena bhikkhunā
bhikkhunīnaṃ ovādo na gahetabboti . pañcahupāli aṅgehi samannāgatena
bhikkhunā  bhikkhunīnaṃ  ovādo  na  gahetabbo . katamehi pañcahi .
Kāyikena  anācārena  samannāgato  hoti  vācasikena  anācārena
samannāgato  hoti  kāyikavācasikena  anācārena  samannāgato hoti
bhikkhunīnaṃ  akkosakaparibhāsako  hoti  bhikkhunīhi  saddhiṃ  saṃsaṭṭho viharati
ananulomikena  saṃsaggena  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā bhikkhunīnaṃ ovādo na gahetabbo . aparehipi
upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  bhikkhunīnaṃ  ovādo
na gahetabbo . katamehi pañcahi . Alajjī ca hoti bālo ca apakatatto
ca gamiko vā hoti gilāno vā . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatena bhikkhunā bhikkhunīnaṃ ovādo na gahetabboti.
   [1206]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatena bhikkhunā
saddhiṃ  na  sākacchātabboti  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā saddhiṃ na sākacchātabbo . katamehi pañcahi . na asekhena
sīlakkhandhena  samannāgato  hoti  na  asekhena  samādhikkhandhena
samannāgato  hoti  na  asekhena  paññākhandhena  samannāgato
hoti  na  asekhena  vimuttikkhandhena samannāgato hoti na asekhena
vimuttiñāṇadassanakkhandhena  samannāgato  hoti  .  imehi kho upāli
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ na sākacchātabbo.
   {1206.1}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ
sākacchātabbo  .  katamehi  pañcahi  .  asekhena  sīlakkhandhena
samannāgato  hoti  asekhena  samādhikkhandhena  samannāgato  hoti
asekhena  paññākhandhena  samannāgato  hoti asekhena vimuttikkhandhena
samannāgato    hoti    asekhena    vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgato  hoti  . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā saddhiṃ sākacchātabbo.
   {1206.2}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  saddhiṃ  na  sākacchātabbo  .  katamehi  pañcahi  .  na
atthapaṭisambhidāpatto   hoti   na   dhammapaṭisambhidāpatto   hoti
na   niruttipaṭisambhidāpatto   hoti   na  paṭibhāṇapaṭisambhidāpatto
hoti  na  yathāvimuttaṃ cittaṃ paccavekkhati 1- . imehi kho upāli
pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saddhiṃ  na  sākacchātabbo .
@Footnote: 1 Ma. paccavekkhitā.
Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā saddhiṃ sākacchātabbo .
Katamehi  pañcahi  .  atthapaṭisambhidāpatto  hoti dhammapaṭisambhidāpatto
hoti   niruttipaṭisambhidāpatto   hoti   paṭibhāṇapaṭisambhidāpatto
hoti    yathāvimuttaṃ   cittaṃ   paccavekkhati   1-   .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  saddhiṃ
sākacchātabboti.
         Bhikkhunīovādavaggo aṭṭhamo.
            Tassuddānaṃ
   [1207] Bhikkhunīheva kātabbaṃ   aparehi tathā duve
     bhikkhunīnaṃ tayo kammā      na ṭhapetabbo 2- dve dukā
     na gahetabbo dve vuttā    sākacchāsu 3- ca dve dukāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 480-485. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9720              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9720              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1202&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=113              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1202              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]