ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1202]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno
bhikkhunisangheneva   kammam  katabbanti  .  pancahupali  angehi
samannagatassa  bhikkhuno  bhikkhunisangheneva  kammam  katabbam  avandiyo
so  bhikkhu  bhikkhunisanghena  .  katamehi  pancahi . vivaritva kayam
bhikkhuninam  dasseti  urum  dasseti  angajatam  dasseti  ubho
amsakute  dasseti  obhasati  gihi  sampayojeti  .  imehi  kho
upali   pancahangehi   samannagatassa  bhikkhuno  bhikkhunisangheneva
kammam katabbam avandiyo so bhikkhu bhikkhunisanghena.
   {1202.1}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatassa
bhikkhuno  bhikkhunisangheneva  kammam  katabbam  avandiyo  so  bhikkhu
bhikkhunisanghena  .  katamehi  pancahi  . bhikkhuninam alabhaya parisakkati
bhikkhuninam  anatthaya  parisakkati  bhikkhuninam  anavasaya  parisakkati
bhikkhuniyo  akkosati paribhasati bhikkhu bhikkhunihi bhedeti . imehi kho
upali  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  bhikkhunisangheneva  kammam
katabbam avandiyo so bhikkhu bhikkhunisanghena.
   {1202.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
bhikkhunisangheneva     kammam     katabbam     avandiyo
So  bhikkhu  bhikkhunisanghena  . katamehi pancahi . bhikkhuninam alabhaya
parisakkati  bhikkhuninam  anatthaya  parisakkati  bhikkhuninam  anavasaya
parisakkati   bhikkhuniyo   akkosati   paribhasati  bhikkhu  bhikkhunihi
sampayojeti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatassa
bhikkhuno  bhikkhunisangheneva  kammam  katabbam  avandiyo  so  bhikkhu
bhikkhunisanghenati.
   [1203] Katihi nu kho bhante angehi samannagataya bhikkhuniya
kammam  katabbanti  .  pancahupali  angehi  samannagataya bhikkhuniya
kammam  katabbam  .  katamehi  pancahi  .  vivaritva  kayam bhikkhunam
dasseti  urum  dasseti  angajatam  dasseti  ubho  amsakute
dasseti  obhasati  gihi  sampayojeti  .  imehi  kho  upali
pancahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbam.
   {1203.1}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagataya
bhikkhuniya  kammam  katabbam  .  katamehi pancahi . bhikkhunam alabhaya
parisakkati  bhikkhunam  anatthaya  parisakkati bhikkhunam anavasaya parisakkati
bhikkhu akkosati paribhasati bhikkhuniyo bhikkhuhi bhedeti. Imehi kho upali
pancahangehi  samannagataya  bhikkhuniya  kammam  katabbam  . aparehipi
upali  pancahangehi  samannagataya  bhikkhuniya  kammam  katabbam .
Katamehi  pancahi  .  bhikkhunam  alabhaya  parisakkati bhikkhunam anatthaya
parisakkati    bhikkhunam    anavasaya    parisakkati    bhikkhu
Akkosati  paribhasati  bhikkhuniyo  bhikkhuhi  sampayojeti  .  imehi
kho upali pancahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbanti.
   [1204]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna
bhikkhuninam  ovado  na  thapetabboti  .  pancahupali  angehi
samannagatena  bhikkhuna  bhikkhuninam ovado na thapetabbo . katamehi
pancahi . alajji ca hoti balo ca apakatatto ca cavanadhippayo
vatta hoti no vutthanadhippayo . imehi kho upali pancahangehi
samannagatena  bhikkhuna  bhikkhuninam  ovado  na  thapetabbo .
Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  bhikkhuninam
ovado na thapetabbo . katamehi pancahi . aparisuddhakayasamacaro
hoti  aparisuddhavacisamacaro  hoti aparisuddhajivo hoti balo hoti
abyatto  na  patibalo anuyunjiyamano anuyogam datum . imehi kho
upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  bhikkhuninam  ovado na
thapetabbo.
   {1204.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna
bhikkhuninam  ovado  na  thapetabbo . katamehi pancahi . kayikena
anacarena  samannagato  hoti  vacasikena anacarena samannagato
hoti  kayikavacasikena  anacarena  samannagato  hoti  bhikkhuninam
akkosakaparibhasako   hoti   bhikkhunihi  saddhim  samsattho  viharati
ananulomikena  samsaggena  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
Samannagatena  bhikkhuna  bhikkhuninam  ovado  na  thapetabbo .
Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  bhikkhuninam
ovado  na  thapetabbo  .  katamehi pancahi . alajji ca hoti
balo  ca  apakatatto  ca  bhandanakarako  ca  hoti  kalahakarako
sikkhaya  ca  na  paripurikari  .  imehi  kho upali pancahangehi
samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na thapetabboti.
   [1205]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna
bhikkhuninam ovado na gahetabboti . pancahupali angehi samannagatena
bhikkhuna  bhikkhuninam  ovado  na  gahetabbo . katamehi pancahi .
Kayikena  anacarena  samannagato  hoti  vacasikena  anacarena
samannagato  hoti  kayikavacasikena  anacarena  samannagato hoti
bhikkhuninam  akkosakaparibhasako  hoti  bhikkhunihi  saddhim  samsattho viharati
ananulomikena  samsaggena  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
samannagatena  bhikkhuna bhikkhuninam ovado na gahetabbo . aparehipi
upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  bhikkhuninam  ovado
na gahetabbo . katamehi pancahi . Alajji ca hoti balo ca apakatatto
ca gamiko va hoti gilano va . imehi kho upali pancahangehi
samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na gahetabboti.
   [1206]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna
saddhim  na  sakacchatabboti  .  pancahupali  angehi  samannagatena
bhikkhuna saddhim na sakacchatabbo . katamehi pancahi . na asekhena
silakkhandhena  samannagato  hoti  na  asekhena  samadhikkhandhena
samannagato  hoti  na  asekhena  pannakhandhena  samannagato
hoti  na  asekhena  vimuttikkhandhena samannagato hoti na asekhena
vimuttinanadassanakkhandhena  samannagato  hoti  .  imehi kho upali
pancahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim na sakacchatabbo.
   {1206.1}  Pancahupali  angehi  samannagatena bhikkhuna saddhim
sakacchatabbo  .  katamehi  pancahi  .  asekhena  silakkhandhena
samannagato  hoti  asekhena  samadhikkhandhena  samannagato  hoti
asekhena  pannakhandhena  samannagato  hoti asekhena vimuttikkhandhena
samannagato    hoti    asekhena    vimuttinanadassanakkhandhena
samannagato  hoti  . imehi kho upali pancahangehi samannagatena
bhikkhuna saddhim sakacchatabbo.
   {1206.2}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna  saddhim  na  sakacchatabbo  .  katamehi  pancahi  .  na
atthapatisambhidapatto   hoti   na   dhammapatisambhidapatto   hoti
na   niruttipatisambhidapatto   hoti   na  patibhanapatisambhidapatto
hoti  na  yathavimuttam cittam paccavekkhati 1- . imehi kho upali
pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  saddhim  na  sakacchatabbo .
@Footnote: 1 Ma. paccavekkhita.
Pancahupali  angehi  samannagatena  bhikkhuna saddhim sakacchatabbo .
Katamehi  pancahi  .  atthapatisambhidapatto  hoti dhammapatisambhidapatto
hoti   niruttipatisambhidapatto   hoti   patibhanapatisambhidapatto
hoti    yathavimuttam   cittam   paccavekkhati   1-   .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  saddhim
sakacchatabboti.
         Bhikkhuniovadavaggo atthamo.
            Tassuddanam
   [1207] Bhikkhuniheva katabbam   aparehi tatha duve
     bhikkhuninam tayo kamma      na thapetabbo 2- dve duka
     na gahetabbo dve vutta    sakacchasu 3- ca dve dukati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 480-485. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9720&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9720&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1202&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=113              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1202              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]