ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1208]  Katihi  nu  kho  bhante angehi samannagato bhikkhu
ubbahikaya na sammannitabboti.
   {1208.1}  Pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya
na sammannitabbo . katamehi pancahi . Na atthakusalo hoti na dhammakusalo
hoti na niruttikusalo hoti na byanjanakusalo hoti na pubbaparakusalo hoti.
Imehi  kho  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na
sammannitabbo  .  pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya
sammannitabbo  .  katamehi  pancahi  . atthakusalo hoti dhammakusalo
hoti  niruttikusalo  hoti  byanjanakusalo  hoti  pubbaparakusalo
@Footnote: 1 Ma. paccavekkhita. 2 Po. thapetabbam. Ma. thapetabba. 3 Po. sakaccha.
Hoti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato  bhikkhu
ubbahikaya sammannitabbo.
   {1208.2}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
ubbahikaya  na  sammannitabbo . katamehi pancahi . kodhano hoti
kodhabhibhuto makkhi hoti makkhabhibhuto palasi hoti palasabhibhuto issuki
hoti issabhibhuto sanditthiparamasi hoti adhanaggahi duppatinissaggi.
Imehi  kho  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na
sammannitabbo  .  pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya
sammannitabbo . katamehi pancahi . na kodhano hoti na kodhabhibhuto
na makkhi hoti na makkhabhibhuto na palasi hoti na palasabhibhuto na
issuki  hoti  na issabhibhuto asanditthiparamasi hoti anadhanaggahi
suppatinissaggi  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato
bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo.
   {1208.3}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
ubbahikaya na sammannitabbo . katamehi pancahi . kuppati byapajjati
patitthiyati kopam janeti akkhamo hoti appadakkhinaggahi anusasanim 1-.
Imehi  kho  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na
sammannitabbo  .  pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya
sammannitabbo . katamehi pancahi . na kuppati na byapajjati na patitthiyati
na kopam janeti khamo hoti padakkhinaggahi anusasanim 1-. Imehi kho upali
@Footnote: 1 Yu. anusasani.
Pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo.
   {1208.4}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
ubbahikaya  na sammannitabbo . katamehi pancahi . pasareta 1-
hoti no sareta anokasakammam karapetva vatta 2- hoti na
yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta hoti na yathadhamme yathavinaye
yathapattiya kareta hoti na yathaditthiya byakata hoti . Imehi
kho  upali  pancahangehi  samannagato  bhikkhu  ubbahikaya  na
sammannitabbo  .  pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya
sammannitabbo . katamehi pancahi . sareta hoti no pasareta 1-
okasakammam  karapetva  vatta  2- hoti yathadhamme yathavinaye
yathapattiya  codeta  hoti  yathadhamme  yathavinaye  yathapattiya
kareta  hoti  yathaditthiya byakata hoti . imehi kho upali
pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo.
   {1208.5}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
ubbahikaya  na  sammannitabbo  .  katamehi  pancahi  . chandagatim
gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati bhayagatim gacchati alajji
ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya
na  sammannitabbo  .  pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu
ubbahikaya  sammannitabbo  .  katamehi  pancahi  .  na chandagatim
gacchati  na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati
@Footnote: 1 Po. apasareta . 2 Ma. Yu. pavatta.
Lajji  ca  hoti  .  imehi  kho upali pancahangehi samannagato
bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo.
   {1208.6}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
ubbahikaya  na  sammannitabbo  .  katamehi  pancahi  . chandagatim
gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim gacchati bhayagatim gacchati akusalo
ca hoti vinaye . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu
ubbahikaya  na  sammannitabbo  .  pancahupali angehi samannagato
bhikkhu  ubbahikaya sammannitabbo . katamehi pancahi . na chandagatim
gacchati  na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati
kusalo ca hoti vinaye . imehi kho upali pancahangehi samannagato
bhikkhu ubbahikaya sammannitabboti.
   [1209]  Katihi  nu  kho  bhante angehi samannagato bhikkhu
balotveva  sankham  gacchati  1- . pancahupali angehi samannagato
bhikkhu  balotveva  sankham  gacchati  . katamehi pancahi . suttam na
janati  suttanulomam  na  janati  vinayam  na janati vinayanulomam
na  janati  na  ca  thanathanakusalo hoti . imehi kho upali
pancahangehi  samannagato  bhikkhu  balotveva  sankham  gacchati .
Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  panditotveva  sankham
gacchati  .  katamehi  pancahi  .  suttam  janati  suttanulomam
janati  vinayam  janati  vinayanulomam  janati  thanathanakusalo
@Footnote: 1 gacchatiti yuttataram.
Ca  hoti  .  imehi  kho  upali pancahangehi samannagato bhikkhu
panditotveva sankham gacchati.
   {1209.1}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
balotveva  sankham  gacchati . katamehi pancahi . dhammam na janati
dhammanulomam  na  janati vinayam na janati vinayanulomam na janati
na  ca  pubbaparakusalo  hoti  .  imehi kho upali pancahangehi
samannagato  bhikkhu  balotveva sankham gacchati . pancahupali angehi
samannagato  bhikkhu panditotveva sankham gacchati . katamehi pancahi .
Dhammam  janati  dhammanulomam  janati  vinayam  janati  vinayanulomam
janati  pubbaparakusalo ca hoti . imehi kho upali pancahangehi
samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati.
   {1209.2}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
balotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . Vatthum na janati nidanam
na  janati  pannattim  na  janati  padapacchabhattham  na  janati
anusandhivacanapatham  na  janati  .  imehi  kho  upali pancahangehi
samannagato  bhikkhu  balotveva sankham gacchati . pancahupali angehi
samannagato  bhikkhu panditotveva sankham gacchati . katamehi pancahi .
Vatthum  janati  nidanam  janati  pannattim  janati  padapacchabhattham
janati  anusandhivacanapatham  janati . imehi kho upali pancahangehi
samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati.
   {1209.3} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu balotveva
sankham gacchati . katamehi pancahi . apattim na janati apattisamutthanam
na janati  apattiya payogam na janati apattiya vupasamam na janati
na apattiya vinicchayakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi
samannagato  bhikkhu  balotveva sankham gacchati . pancahupali angehi
samannagato  bhikkhu panditotveva sankham gacchati . katamehi pancahi .
Apattim  janati  apattisamutthanam  janati  apattiya  payogam
janati  apattiya  vupasamam  janati  apattiya  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato  bhikkhu
panditotveva sankham gacchati.
   {1209.4}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
balotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . adhikaranam na janati
adhikaranasamutthanam na janati adhikaranassa payogam na janati adhikaranassa
vupasamam na janati na adhikaranassa vinicchayakusalo hoti . imehi kho
upali  pancahangehi  samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati .
Pancahupali  angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati .
Katamehi  pancahi  .  adhikaranam  janati  adhikaranasamutthanam  janati
adhikaranassa  payogam  janati  adhikaranassa  vupasamam janati adhikaranassa
vinicchayakusalo  hoti  . imehi kho upali pancahangehi samannagato
bhikkhu panditotveva sankham gacchatiti.
         Ubbahikavaggo navamo 1-.
            Tassuddanam
   [1210] Anatthakusalo ceva      kodhano kuppati ca yo
     pasareta chandagati 2-     na kusalo tatheva ca
     suttam dhammanca vatthunca     apatti 3- adhikaranam 4-
     dve dve pakasita sabbe   kanhasukkam vijanathati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 485-491. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9828&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9828&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1208&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=114              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1208              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]