ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1208]  Katihi  nu  kho  bhante angehi samannagato bhikkhu
ubbahikaya na sammannitabboti.
   {1208.1}  Pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya
na sammannitabbo . katamehi pancahi . Na atthakusalo hoti na dhammakusalo
hoti na niruttikusalo hoti na byanjanakusalo hoti na pubbaparakusalo hoti.
Imehi  kho  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na
sammannitabbo  .  pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya
sammannitabbo  .  katamehi  pancahi  . atthakusalo hoti dhammakusalo
hoti  niruttikusalo  hoti  byanjanakusalo  hoti  pubbaparakusalo
@Footnote: 1 Ma. paccavekkhita. 2 Po. thapetabbam. Ma. thapetabba. 3 Po. sakaccha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page486.

Hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. {1208.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo . katamehi pancahi . kodhano hoti kodhabhibhuto makkhi hoti makkhabhibhuto palasi hoti palasabhibhuto issuki hoti issabhibhuto sanditthiparamasi hoti adhanaggahi duppatinissaggi. Imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo . pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo . katamehi pancahi . na kodhano hoti na kodhabhibhuto na makkhi hoti na makkhabhibhuto na palasi hoti na palasabhibhuto na issuki hoti na issabhibhuto asanditthiparamasi hoti anadhanaggahi suppatinissaggi . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. {1208.3} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo . katamehi pancahi . kuppati byapajjati patitthiyati kopam janeti akkhamo hoti appadakkhinaggahi anusasanim 1-. Imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo . pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo . katamehi pancahi . na kuppati na byapajjati na patitthiyati na kopam janeti khamo hoti padakkhinaggahi anusasanim 1-. Imehi kho upali @Footnote: 1 Yu. anusasani.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page487.

Pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. {1208.4} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo . katamehi pancahi . pasareta 1- hoti no sareta anokasakammam karapetva vatta 2- hoti na yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta hoti na yathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hoti na yathaditthiya byakata hoti . Imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo . pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo . katamehi pancahi . sareta hoti no pasareta 1- okasakammam karapetva vatta 2- hoti yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta hoti yathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hoti yathaditthiya byakata hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. {1208.5} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo . katamehi pancahi . chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati alajji ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo . pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati @Footnote: 1 Po. apasareta . 2 Ma. Yu. pavatta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page488.

Lajji ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. {1208.6} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo . katamehi pancahi . chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati akusalo ca hoti vinaye . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo . pancahupali angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati kusalo ca hoti vinaye . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabboti. [1209] Katihi nu kho bhante angehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati 1- . pancahupali angehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . suttam na janati suttanulomam na janati vinayam na janati vinayanulomam na janati na ca thanathanakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati . Pancahupali angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . suttam janati suttanulomam janati vinayam janati vinayanulomam janati thanathanakusalo @Footnote: 1 gacchatiti yuttataram.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page489.

Ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati. {1209.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . dhammam na janati dhammanulomam na janati vinayam na janati vinayanulomam na janati na ca pubbaparakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati . pancahupali angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . Dhammam janati dhammanulomam janati vinayam janati vinayanulomam janati pubbaparakusalo ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati. {1209.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . Vatthum na janati nidanam na janati pannattim na janati padapacchabhattham na janati anusandhivacanapatham na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati . pancahupali angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . Vatthum janati nidanam janati pannattim janati padapacchabhattham janati anusandhivacanapatham janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page490.

{1209.3} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . apattim na janati apattisamutthanam na janati apattiya payogam na janati apattiya vupasamam na janati na apattiya vinicchayakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati . pancahupali angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . Apattim janati apattisamutthanam janati apattiya payogam janati apattiya vupasamam janati apattiya vinicchayakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati. {1209.4} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati . katamehi pancahi . adhikaranam na janati adhikaranasamutthanam na janati adhikaranassa payogam na janati adhikaranassa vupasamam na janati na adhikaranassa vinicchayakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati . Pancahupali angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati . Katamehi pancahi . adhikaranam janati adhikaranasamutthanam janati adhikaranassa payogam janati adhikaranassa vupasamam janati adhikaranassa vinicchayakusalo hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchatiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page491.

Ubbahikavaggo navamo 1-. Tassuddanam [1210] Anatthakusalo ceva kodhano kuppati ca yo pasareta chandagati 2- na kusalo tatheva ca suttam dhammanca vatthunca apatti 3- adhikaranam 4- dve dve pakasita sabbe kanhasukkam vijanathati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 485-491. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9828&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9828&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1208&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=114              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1208              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]