ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1211] Katihi nu kho bhante angehi samannagato bhikkhu nalam
adhikaranam vupasametunti.
   {1211.1}  Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  nalam
adhikaranam  vupasametum  .  katamehi  pancahi  .  apattim na janati
apattisamutthanam  na  janati  apattiya  payogam  na  janati
apattiya  vupasamam  na  janati  na  apattiya  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam
adhikaranam vupasametum.
   {1211.2}  Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  alam
adhikaranam  vupasametum  .  katamehi  pancahi  .  apattim  janati
apattisamutthanam   janati   apattiya   payogam   janati
apattiya  vupasamam  janati  apattiya  vinicchayakusalo  hoti .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato  bhikkhu alam adhikaranam
vupasametum.
   {1211.3}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
@Footnote: 1 sabbattha ubbahikavaggo nitthito navamoti dissati. ito parampi tamtamvaggavasane
@nitthitoti vemajjhe likhiyati . 2 Ma. chandagatim . 3 Ma. apattim . 4 Po.
@adhikarana.
Nalam  adhikaranam  vupasametum  .  katamehi  pancahi  .  adhikaranam  na
janati  adhikaranasamutthanam  na  janati  adhikaranassa  payogam  na
janati   adhikaranassa  vupasamam  na  janati  na  adhikaranassa
vinicchayakusalo hoti 1- . imehi kho upali pancahangehi samannagato
bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum.
   {1211.4}  Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  alam
adhikaranam  vupasametum  .  katamehi  pancahi  .  adhikaranam  janati
adhikaranasamutthanam   janati   adhikaranassa   payogam   janati
adhikaranassa  vupasamam  janati  adhikaranassa  vinicchayakusalo  hoti .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato  bhikkhu alam adhikaranam
vupasametum.
   {1211.5}  Aparehipi  upali  pancahangehi samannagato bhikkhu
nalam  adhikaranam  vupasametum  .  katamehi pancahi . chandagatim gacchati
dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati alajji ca hoti.
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato bhikkhu nalam adhikaranam
vupasametum.
   {1211.6}  Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  alam
adhikaranam  vupasametum  .  katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na
dosagatim  gacchati  na  mohagatim  gacchati  na  bhayagatim  gacchati
lajji  ca  hoti  .  imehi  kho upali pancahangehi samannagato
bhikkhu alam adhikaranam vupasametum.
   {1211.7}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
bhikkhu  nalam  adhikaranam  vupasametum  .  katamehi  pancahi .
Chandagatim  gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim
@Footnote: 1 Ma. adhikaranassa na vinicchayakusalo hoti.
Gacchati  appassuto  ca  hoti  .  imehi kho upali pancahangehi
samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum.
   {1211.8}  Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  alam
adhikaranam  vupasametum  .  katamehi  pancahi  .  na chandagatim gacchati
na  dosagatim  gacchati  na  mohagatim  gacchati  na  bhayagatim gacchati
bahussuto  ca hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagato
bhikkhu alam adhikaranam vupasametum.
   {1211.9} Aparehipi upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam
adhikaranam vupasametum . katamehi pancahi . vatthum na janati nidanam na
janati pannattim na janati padapacchabhattham na janati anusandhivacanapatham
na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu nalam
adhikaranam vupasametum.
   {1211.10}  Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  alam
adhikaranam  vupasametum  .  katamehi  pancahi  . vatthum janati nidanam
janati  pannattim  janati  padapacchabhattham  janati  anusandhivacanapatham
janati  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato bhikkhu
alam adhikaranam vupasametum.
   {1211.11}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
bhikkhu  nalam  adhikaranam  vupasametum  .  katamehi pancahi . chandagatim
gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim  gacchati
akusalo  ca  hoti  vinaye  .  imehi  kho  upali pancahangehi
samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum.
   {1211.12} Pancahupali angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam
Vupasametum  .  katamehi  pancahi  .  na  chandagatim  gacchati  na
dosagatim  gacchati  na  mohagatim  gacchati  na  bhayagatim  gacchati
kusalo  ca  hoti  vinaye  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
samannagato bhikkhu alam adhikaranam vupasametum.
   {1211.13}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
bhikkhu  nalam  adhikaranam  vupasametum  .  katamehi pancahi . chandagatim
gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim  gacchati
puggalagaru  hoti  no  sanghagaru  . imehi kho upali pancahangehi
samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vupasametum.
   {1211.14}  Pancahupali  angehi  samannagato  bhikkhu  alam
adhikaranam  vupasametum  .  katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na
dosagatim  gacchati  na  mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati sanghagaru
hoti  no puggalagaru . imehi kho upali pancahangehi samannagato
bhikkhu alam adhikaranam vupasametum.
   {1211.15}  Aparehipi  upali pancahangehi samannagato bhikkhu
nalam  adhikaranam  vupasametum  .  katamehi pancahi . chandagatim gacchati
dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati bhayagatim gacchati amisagaru hoti
no saddhammagaru . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhikkhu
nalam adhikaranam vupasametum.
   {1211.16} Pancahupali angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam
vupasametum . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati
na  mohagatim  gacchati  na  bhayagatim  gacchati  saddhammagaru  hoti
No  amisagaru  .  imehi  kho  upali  pancahangehi samannagato
bhikkhu alam adhikaranam vupasametum.
   [1212]  Katihi nu kho bhante akarehi sangho bhijjatiti .
Pancahupali  akarehi  sangho  bhijjati  .  katamehi  pancahi .
Kammena  uddesena  voharanto  anussavanena  salakagahena .
Imehi kho upali pancahakarehi sangho bhijjatiti.
   [1213] Sangharajiti 1- bhante vuccati kittavata nu kho bhante
sangharaji  hoti  no  ca  sanghabhedo kittavata ca pana sangharaji
ceva hoti sanghabhedo cati . pannattetam upali maya agantukanam
bhikkhunam  agantukavattam  evam  suppannatte  kho  upali  maya
sikkhapade  agantuka  bhikkhu  agantukavatte  na  vattanti evampi
kho  upali  sangharaji  hoti  no  ca  sanghabhedo . pannattetam
upali  maya  avasikanam  bhikkhunam  avasikavattam evam suppannatte
kho  upali  maya  sikkhapade  avasika bhikkhu avasikavatte na
vattanti  evampi kho upali sangharaji hoti no ca sanghabhedo .
Pannattetam  upali  maya  bhikkhunam  bhattagge  bhattaggavattam yathavuddham
yatharattam   yathapatirupam  aggasanam  aggodakam  aggapindam  evam
suppannatte  kho  upali  maya  sikkhapade  nava bhikkhu bhattagge
theranam  bhikkhunam  asanam  patibahanti  evampi kho upali sangharaji
hoti no ca sanghabhedo.
   {1213.1}   Pannattetam   upali   maya   bhikkhunam
@Footnote: 1 Ma. Yu. sangharaji sangharajiti.
Senasane  senasanavatatam  yathavuddham  yatharattam  yathapatirupam  evam
suppannatte  kho  upali  maya  sikkhapade  nava  bhikkhu theranam
bhikkhunam  senasanam  patibahanti  evampi  kho  upali  sangharaji
hoti  no  ca  sanghabhedo  .  pannattetam  upali  maya bhikkhunam
antosimaya  ekam  uposatham  ekam  pavaranam  ekam sanghakammam ekam
kammakammam  evam  suppannatte  kho  upali  maya  sikkhapade
tattheva antosimaya avenibhavam 1- karitva ganam bandhitva aveni
uposatham  karonti  aveni  pavaranam  karonti  aveni  sanghakammam
karonti  aveni  kammakammani  karonti  evampi  kho  upali
sangharaji ceva hoti sanghabhedo cati.
          Adhikaranavupasamavaggo dasamo.
            Tassuddanam
   [1214] Apatti 2- adhikaranam  chanda appassutena ca
     vatthunca akusalo ca       puggalo amisena ca
     bhijjati sangharaji ca       sanghabhedo tatheva cati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 491-496. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9947&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9947&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1211&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=115              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1211              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]