ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1211] Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ
adhikaraṇaṃ vūpasametunti.
   {1211.1}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  bhikkhu  nālaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi  pañcahi  .  āpattiṃ na jānāti
āpattisamuṭṭhānaṃ  na  jānāti  āpattiyā  payogaṃ  na  jānāti
āpattiyā  vūpasamaṃ  na  jānāti  na  āpattiyā  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.2}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  bhikkhu  alaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi  pañcahi  .  āpattiṃ  jānāti
āpattisamuṭṭhānaṃ   jānāti   āpattiyā   payogaṃ   jānāti
āpattiyā  vūpasamaṃ  jānāti  āpattiyā  vinicchayakusalo  hoti .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ
vūpasametuṃ.
   {1211.3}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
@Footnote: 1 sabbattha ubbāhikavaggo niṭṭhito navamoti dissati. ito paraṃpi taṃtaṃvaggāvasāne
@niṭṭhitoti vemajjhe likhiyati . 2 Ma. chandāgatiṃ . 3 Ma. āpattiṃ . 4 Po.
@adhikaraṇā.
Nālaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi  pañcahi  .  adhikaraṇaṃ  na
jānāti  adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ  na  jānāti  adhikaraṇassa  payogaṃ  na
jānāti   adhikaraṇassa  vūpasamaṃ  na  jānāti  na  adhikaraṇassa
vinicchayakusalo hoti 1- . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.4}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  bhikkhu  alaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi  pañcahi  .  adhikaraṇaṃ  jānāti
adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ   jānāti   adhikaraṇassa   payogaṃ   jānāti
adhikaraṇassa  vūpasamaṃ  jānāti  adhikaraṇassa  vinicchayakusalo  hoti .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ
vūpasametuṃ.
   {1211.5}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
nālaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi pañcahi . chandāgatiṃ gacchati
dosāgatiṃ gacchati mohāgatiṃ gacchati bhayāgatiṃ gacchati alajjī ca hoti.
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ
vūpasametuṃ.
   {1211.6}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  bhikkhu  alaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi pañcahi . na chandāgatiṃ gacchati na
dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ  gacchati
lajjī  ca  hoti  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.7}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
bhikkhu  nālaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi  pañcahi .
Chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ
@Footnote: 1 Ma. adhikaraṇassa na vinicchayakusalo hoti.
Gacchati  appassuto  ca  hoti  .  imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgato bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.8}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  bhikkhu  alaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi  pañcahi  .  na chandāgatiṃ gacchati
na  dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ gacchati
bahussuto  ca hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.9} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ . katamehi pañcahi . vatthuṃ na jānāti nidānaṃ na
jānāti paññattiṃ na jānāti padapacchābhaṭṭhaṃ na jānāti anusandhivacanapathaṃ
na jānāti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.10}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  bhikkhu  alaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi  pañcahi  . vatthuṃ jānāti nidānaṃ
jānāti  paññattiṃ  jānāti  padapacchābhaṭṭhaṃ  jānāti  anusandhivacanapathaṃ
jānāti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato bhikkhu
alaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.11}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
bhikkhu  nālaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi pañcahi . chandāgatiṃ
gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati
akusalo  ca  hoti  vinaye  .  imehi  kho  upāli pañcahaṅgehi
samannāgato bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.12} Pañcahupāli aṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ
Vūpasametuṃ  .  katamehi  pañcahi  .  na  chandāgatiṃ  gacchati  na
dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ  gacchati
kusalo  ca  hoti  vinaye  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.13}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
bhikkhu  nālaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi pañcahi . chandāgatiṃ
gacchati  dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati
puggalagaru  hoti  no  saṅghagaru  . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgato bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.14}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  bhikkhu  alaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi pañcahi . na chandāgatiṃ gacchati na
dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ gacchati na bhayāgatiṃ gacchati saṅghagaru
hoti  no puggalagaru . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.15}  Aparehipi  upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
nālaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  katamehi pañcahi . chandāgatiṃ gacchati
dosāgatiṃ  gacchati  mohāgatiṃ  gacchati bhayāgatiṃ gacchati āmisagaru hoti
no saddhammagaru . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
nālaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   {1211.16} Pañcahupāli aṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ
vūpasametuṃ . katamehi pañcahi . na chandāgatiṃ gacchati na dosāgatiṃ gacchati
na  mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ  gacchati  saddhammagaru  hoti
No  āmisagaru  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato
bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.
   [1212]  Katīhi nu kho bhante ākārehi saṅgho bhijjatīti .
Pañcahupāli  ākārehi  saṅgho  bhijjati  .  katamehi  pañcahi .
Kammena  uddesena  voharanto  anussāvanena  salākagāhena .
Imehi kho upāli pañcahākārehi saṅgho bhijjatīti.
   [1213] Saṅgharājīti 1- bhante vuccati kittāvatā nu kho bhante
saṅgharāji  hoti  no  ca  saṅghabhedo kittāvatā ca pana saṅgharāji
ceva hoti saṅghabhedo cāti . paññattetaṃ upāli mayā āgantukānaṃ
bhikkhūnaṃ  āgantukavattaṃ  evaṃ  suppaññatte  kho  upāli  mayā
sikkhāpade  āgantukā  bhikkhū  āgantukavatte  na  vattanti evampi
kho  upāli  saṅgharāji  hoti  no  ca  saṅghabhedo . paññattetaṃ
upāli  mayā  āvāsikānaṃ  bhikkhūnaṃ  āvāsikavattaṃ evaṃ suppaññatte
kho  upāli  mayā  sikkhāpade  āvāsikā bhikkhū āvāsikavatte na
vattanti  evampi kho upāli saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo .
Paññattetaṃ  upāli  mayā  bhikkhūnaṃ  bhattagge  bhattaggavattaṃ yathāvuḍḍhaṃ
yathārattaṃ   yathāpaṭirūpaṃ  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  evaṃ
suppaññatte  kho  upāli  mayā  sikkhāpade  navā bhikkhū bhattagge
therānaṃ  bhikkhūnaṃ  āsanaṃ  paṭibāhanti  evampi kho upāli saṅgharāji
hoti no ca saṅghabhedo.
   {1213.1}   Paññattetaṃ   upāli   mayā   bhikkhūnaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅgharāji saṅgharājīti.
Senāsane  senāsanavatataṃ  yathāvuḍḍhaṃ  yathārattaṃ  yathāpaṭirūpaṃ  evaṃ
suppaññatte  kho  upāli  mayā  sikkhāpade  navā  bhikkhū therānaṃ
bhikkhūnaṃ  senāsanaṃ  paṭibāhanti  evampi  kho  upāli  saṅgharāji
hoti  no  ca  saṅghabhedo  .  paññattetaṃ  upāli  mayā bhikkhūnaṃ
antosīmāya  ekaṃ  uposathaṃ  ekaṃ  pavāraṇaṃ  ekaṃ saṅghakammaṃ ekaṃ
kammākammaṃ  evaṃ  suppaññatte  kho  upāli  mayā  sikkhāpade
tattheva antosīmāya āveṇibhāvaṃ 1- karitvā gaṇaṃ bandhitvā āveṇi
uposathaṃ  karonti  āveṇi  pavāraṇaṃ  karonti  āveṇi  saṅghakammaṃ
karonti  āveṇi  kammākammāni  karonti  evampi  kho  upāli
saṅgharāji ceva hoti saṅghabhedo cāti.
          Adhikaraṇavūpasamavaggo dasamo.
            Tassuddānaṃ
   [1214] Āpatti 2- adhikaraṇaṃ  chandā appassutena ca
     vatthuñca akusalo ca       puggalo āmisena ca
     bhijjati saṅgharāji ca       saṅghabhedo tatheva cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 491-496. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9947              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9947              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1211&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=115              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1211              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]