ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

          Samannaphalasuttam dutiyam
   [91] Evamme sutam . Ekam samayam bhagava rajagahe viharati jivakassa
komarabhaccassa  ambavane  mahata  bhikkhusamghena  saddhim  addhatelasehi
bhikkhusatehi  .  tena  kho pana samayena raja magadho ajatasattu
vedehiputto  tadahuposathe  pannarase  komudiya  catummasiniya
punnaya  punnamaya  rattiya  rajamaccaparivuto  uparipasadavaragato
nisinno  hoti  .  athakho raja magadho ajatasattu vedehiputto
udanam  udanesi  ramaniya  vata  bho  dosina ratti abhirupa vata
bho  dosina  ratti  dassaniya  vata bho dosina ratti pasadika
vata  bho  dosina  ratti lakkhanna vata bho dosina ratti kam nu
khvajja  samanam  va  brahmanam  va  payirupaseyyama  1-  yanno
payirupasato cittam pasideyyati.
   {91.1}  Evam  vutte annataro rajamacco rajanam magadham
ajatasattum  vedehiputtam  etadavoca  ayam deva purano kassapo samghi
ceva  gani  ca  ganacariyo ca nato yasassi titthakaro sadhusammato
bahujanassa  rattannu  cirapabbajito  addhagato  vayoanuppatto  tam
devo  puranam  kassapam  payirupasatu appevanama devassa puranam kassapam
payirupasato  cittam  pasideyyati  .  evam  vutte raja magadho
ajatasattu vedehiputto tunhi ahosi . annataropi kho rajamacco
@Footnote: 1 Yu. payirupaseyyama.
Rajanam  magadham  ajatasattum  vedehiputtam  etadavoca  ayam  deva
makkhali  gosalo  samghi  ceva  gani  ca  ganacariyo  ca  nato
yasassi  titthakaro  sadhusammato  bahujanassa  rattannu  cirapabbajito
addhagato  vayoanuppatto  tam  devo  makkhalim  gosalam  payirupasatu
appevanama devassa makkhalim gosalam payirupasato cittam pasideyyati.
Evam vutte raja magadho ajatasattu vedehiputto tunhi ahosi.
   {91.2} Annataropi kho rajamacco rajanam magadham ajatasattum
vedehiputtam etadavoca ayam deva ajito kesakambalo samghi ceva gani ca
ganacariyo  ca  nato  yasassi  titthakaro  sadhusammato  bahujanassa
rattannu  cirapabbajito  addhagato  vayoanuppatto  tam  devo  ajitam
kesakambalam  payirupasatu  appevanama  devassa  ajitam  kesakambalam
payirupasato  cittam  pasideyyati  .  evam  vutte raja magadho
ajatasattu vedehiputto tunhi ahosi.
   {91.3}  Annataropi  kho  rajamacco  rajanam  magadham
ajatasattum  vedehiputtam  etadavoca  ayam  deva  pakudho kaccayano
samghi ceva gani ca ganacariyo ca nato yasassi titthakaro sadhusammato
bahujanassa  rattannu  cirapabbajito  addhagato vayoanuppatto tam devo
pakudham  kaccayanam  payirupasatu  appevanama  devassa  pakudham kaccayanam
payirupasato cittam pasideyyati . evam vutte raja magadho ajatasattu
vedehiputto tunhi ahosi . annataropi kho rajamacco rajanam magadham
Ajatasattum vedehiputtam etadavoca ayam deva sanjayo velatthaputto 1-
samghi ceva gani ca ganacariyo ca nato yasassi titthakaro sadhusammato
bahujanassa  rattannu  cirapabbajito  addhagato vayoanuppatto tam devo
sanjayam  velatthaputtam  payirupasatu  appevanama  devassa  sanjayam
velatthaputtam  payirupasato  cittam pasideyyati . evam vutte raja
magadho ajatasattu vedehiputto tunhi ahosi.
   {91.4} Annataropi kho rajamacco rajanam magadham ajatasattum
vedehiputtam etadavoca ayam deva nigantho nataputto samghi ceva gani ca
ganacariyo  ca  nato  yasassi  titthakaro  sadhusammato  bahujanassa
rattannu  cirapabbajito  addhagato  vayoanuppatto  tam  devo nigantham
nataputtam  payirupasatu  appevanama  devassa  nigantham  nataputtam
payirupasato  cittam  pasideyyati  .  evam  vutte raja magadho
ajatasattu vedehiputto tunhi ahosi.
   [92] Tena kho pana samayena jivako komarabhacco ranno magadhassa
ajatasattussa  vedehiputtassa  avidure  tunhibhuto  nisinno hoti .
Athakho  raja  magadho  ajatasattu vedehiputto jivakam komarabhaccam
etadavoca  tvam  pana  samma jivaka kim tunhiti . ayam deva bhagava
araham  sammasambuddho  amhakam  ambavane  viharati mahata bhikkhusamghena
saddhim  addhatelasehi bhikkhusatehi tam kho pana bhagavantam evam kalyano
@Footnote: 1 Si. velatthiputto.
Kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagava  araham  sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha  devamanussanam  buddho bhagavati tam devo bhagavantam payirupasatu
appevanama devassa bhagavantam payirupasato cittam pasideyyati.
   {92.1} Tenahi samma jivaka hatthiyanani kappapehiti . evam
devati  kho  jivako  komarabhacco  ranno magadhassa ajatasattussa
vedehiputtassa  patisunitva  1-  pancamattani  hatthiniyasatani  2-
kappapetva  ranno  ca  arohaniyam  3-  nagam ranno magadhassa
ajatasattussa  vedehiputtassa  pativedesi  kappitani  kho te deva
hatthiyanani yassadani kalam mannasiti.
   {92.2} Athakho raja magadho ajatasattu vedehiputto pancasu
hatthiniyasatesu  pacceka  itthiyo  aropetva  arohaniyam  nagam
abhiruhitva   ukkasu   dhariyamanasu   rajagahamha   niyyasi
mahaccarajanubhavena  yena  jivakassa  komarabhaccassa  ambavanam  tena
payasi  .  athakho  ranno  magadhassa ajatasattussa vedehiputtassa
avidure ambavanassa ahudeva bhayam ahu chambhitattam ahu lomahamso. Athakho
raja magadho ajatasattu vedehiputto bhito samviggo lomahatthajato
jivakam  komarabhaccam  etadavoca  kacci  mam  samma jivaka na vancesi
kacci mam samma jivaka na palambhesi kacci mam samma jivaka na paccatthikanam
@Footnote: 1 Si. Yu. patissutva. 2 Si. Yu. hatthinikasatani. 3 Si. arohiniyam
@arohaniyam.
Desi  katham  hi nama tavamahato bhikkhusamghassa addhatelasanam bhikkhusatanam
neva  khipitasaddo  bhavissati  na  ukkasitasaddo  na  nigghosoti .
Ma  bhayi  maharaja ma bhayi maharaja na tam deva vancemi na
tam deva palambhami na tam deva paccatthikanam demi abhikkama maharaja
abhikkama maharaja ete mandalamale padipa jhayantiti.
   {92.3} Athakho raja magadho ajatasattu vedehiputto yavatika
nagassa bhumi nagena gantva naga paccorohitva padiko va 1- yena
mandalamalassa  dvaram  tenupasankami  upasankamitva  jivakam komarabhaccam
etadavoca kaham pana samma jivaka bhagavati . eso maharaja bhagava
majjhimam thambham nissaya puratthabhimukho nisinno purakkhato bhikkhusamghassati.
Athakho raja magadho ajatasattu vedehiputto yena bhagava tenupasankami
upasankamitva ekamantam atthasi . ekamantam thito kho raja magadho
ajatasattu  vedehiputto  tunhibhutam  tunhibhutam  bhikkhusamgham anuviloketva
rahadamiva vippasannam udanam udanesi imina me upasamena udayabhaddo 2-
kumaro samannagato hotu yenetarahi upasamena bhikkhusamgho samannagatoti.
Agama kho tvam maharaja yathapemanti . piyo me bhante udayabhaddo
kumaro imina me bhante upasamena udayabhaddo kumaro samannagato
hotu yenetarahi upasamena bhikkhusamgho samannagatoti.
@Footnote: 1 Si. pattiko va. 2 Si. udayibhaddo.
   [93] Athakho raja magadho ajatasattu vedehiputto bhagavantam
abhivadetva bhikkhusamghassa anjalim upanametva 1- ekamantam nisidi .
Ekamantam nisinno kho raja magadho ajatasattu vedehiputto bhagavantam
etadavoca puccheyyamaham bhante bhagavantam kincideva desam lesamattam 2-
sace  me  bhagava  okasam  koroti panhassa veyyakaranayati .
Puccha maharaja yadakamkhasiti.
   {93.1} Yatha nu kho imani bhante puthusippayatanani seyyathidam
hattharoha  assaroha  rathika  dhanuggaha  3-  celaka  calaka
pindadayika  4-  ugga  rajaputta  pakkhandino  mahanaga
sura cammayodhino dasakaputta alarika kappaka nhapika 5- suda
malakara  rajaka  pesakara nalakara kumbhakara ganaka muddika
yani  va  panannanipi  evamgatani  puthusippayatanani te ditthe va
dhamme  sanditthikam  sippaphalam  upajivanti  te  tena attanam sukhenti
pinenti 6- matapitaro sukhenti pinenti puttadaram sukhenti pinenti
mittamacce  sukhenti  pinenti  samanabrahmanesu  uddhaggikam  dakkhinam
patitthapenti  sovaggikam sukhavipakam saggasamvattanikam sakka nu kho bhante
evameva  ditthe  va  dhamme  sanditthikam samannaphalam pannapetunti .
Abhijanasi  no  tvam  maharaja  imam panham annepi samanabrahmane
@Footnote: 1 Si. panametva. Yu. panametva. 2 Si. kancideva desam.
@lesamattanti patho na dissati. 3 Si. dhanuggaha. 4 Si. pindadavika.
@5 Si. nahapika. 6 Si. pinenti. A. pinenti.
Pucchitati  .  abhijanamaham  bhante imam panham anne samanabrahmane
pucchitati. Yatha katham pana te maharaja byakarimsu sace te agaru bhasassuti.
Na kho me bhante garu yatthassa bhagava nisinno bhagavantarupo vati. Tenahi
maharaja bhasassuti.
   [94] Ekamidaham bhante samayam yena purano kassapo tenupasankamim
upasankamitva  puranena  kassapena  saddhim  sammodim  sammodaniyam  katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidim ekamantam nisinno kho aham
bhante  puranam  kassapam  etadavocam yatha nu kho imani bho kassapa
puthusippayatanani  seyyathidam  hattharoha assaroha rathika dhanuggaha
celaka  calaka pindadayika ugga rajaputta pakkhandino mahanaga
sura  cammayodhino  dasakaputta  alarika  kappaka  nhapaka
suda  malakara  rajaka  pesakara  nalakara kumbhakara ganaka
muddika  yani  va  panannanipi  evamgatani  puthusippayatanani  te
ditthe  va  dhamme  sanditthikam  sippaphalam  upajivanti  te 1- tena
attanam  sukhenti  pinenti  matapitaro  sukhenti pinenti puttadaram
sukhenti  pinenti  mittamacce sukhenti pinenti samanabrahmanesu 2-
uddhaggikam  dakkhinam  patitthapenti 3- sovaggikam sukhavipakam saggasamvattanikam
sakka  nu  kho  bho kassapa evameva ditthe va dhamme sanditthikam
@Footnote: 1 sihalapotthake teti patho na hoti. 2 samanabrahmanesu
@vati patho dissati. 3 Si. patitthapenti.
Samannaphalam pannapetunti
   {94.1} evam vutte bhante purano kassapo mam etadavoca karoto
kho  maharaja  karayato  chindato  chedapayato  pacato pacapayato
socayato  socapayato  kilamayato  kilamapayato  phandato phandapayato
panamatipapayato  1- adinnam adiyato sandhim chindato nillopam harato
ekagarikam karoto paripanthe titthato paradaram gacchato musa bhanato
karato na kariyati 2- papam khurapariyantena cepi cakkena yo imissa pathaviya
pane ekam mamsakhalam ekam mamsapunjam kareyya natthi tatonidanam papam natthi
papassa agamo dakkhinancepi gangaya tiram 3- gaccheyya 4- hananto
ghatento  chindanto  chedapento  pacanto pacapento 5- natthi
tatonidanam papam natthi papassa agamo uttarancepi gangaya tiram 6-
gaccheyya  dadanto  dadapento 7- yajanto yajapento 8- natthi
tatonidanam  punnam  natthi  punnassa  agamo danena damena samyamena
saccavacena  9-  natthi  tatonidanam  punnam natthi punnassa agamoti
ittham  kho  me bhante purano kassapo sanditthikam samannaphalam puttho
samano  akiriyam byakasi seyyathapi bhante ambam va puttho labujam
@Footnote: 1 sihalapotthake pacato pacayato socayato kilamayato phandapayato
@panamatimapayatoti patho dissati. 2 Si. kariyati. 3 Si. gangatiram.
@4 Si. agaccheyya. 5 Si. pacanto. 6 Si. gangatiram.
@7 Si. dapento. 8 Si. yajento. 9 Si. saccavajjena.
Byakareyya  labujam  va  puttho  ambam  byakareyya evameva kho
me  bhante  purano  kassapo  sanditthikam samannaphalam puttho samano
akiriyam  byakasi  tassa  mayham  bhante  etadahosi  katham hi nama
madiso  samanam  va  brahmanam  va  vijite  vasantam apasadetabbam
manneyyati  so  kho  aham  bhante  puranassa  kassapassa  bhasitam
neva  abhinandim  nappatikkosim anabhinanditva appatikkositva anattamano
anattamanavacam   aniccharetva   tameva   vacam   anugganhanto
anikkujjento 1- utthayasana pakkamim.
   [95] Ekamidaham bhante samayam yena makkhali gosalo tenupasankamim
upasankamitva  makkhalina  gosalena  saddhim  sammodim  sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidim  ekamantam  nisinno
kho  aham  bhante  makkhalim gosalam etadavocam yatha nu kho imani
bho  gosala  puthusippayatanani  .pe. sakka nu kho bho gosala
evameva ditthe va dhamme sanditthikam samannaphalam pannapetunti
   {95.1} evam vutte bhante makkhali gosalo mam etadavoca natthi
maharaja  hetu natthi paccayo sattanam samkilesaya ahetu appaccaya
satta  samkilissanti  natthi  hetu  natthi  paccayo sattanam visuddhiya
ahetu  appaccaya satta visujjhanti natthi attakare natthi parakare
natthi  purisakare  natthi  balam  natthi  viriyam natthi purisathamo natthi
@Footnote: 1 Si. anikkujjanto.
Purisaparakkamo  sabbe  satta  sabbe  pana  sabbe bhuta sabbe
jiva  avasa  abala  aviriya niyatisangatibhavaparinata chasvevabhijatisu
sukhanca  dukkhanca  patisamvedenti  cuddasa  kho panimani maharaja 1-
yonipamukhasatasahassani satthi ca 2- satani cha satani panca ca kammuno
satani panca ca kammani tini ca kammani kamme ca upaddhakamme 3-
ca  dvatthipatipada  dvatthantarakappa  4- chalabhijatiyo atthapurisabhumiyo
ekunapannasa  ajivakasate  ekunapannasa paribbajakasate ekunapannasa
nagavasasate 5- vise indriyasate timse nirayasate chattimsarajodhatuyo
sattasannigabbha      sattaasannigabbha      sattaniganthigabbha
sattadeva  sattamanussa  6-  sattapisaca 7- sattasara sattapavuta
sattapapata    sattapapatasatani   sattasupina   sattasupinasatani
cullasitimahakappino  8-  satasahassani  yani bale ca pandite ca
sandhavitva  samsaritva  dukkhassantam  karissanti  tattha  natthi iminaham
silena  va  vattena  va tapena va brahmacariyena va aparipakkam
va  kammam  paripacessami  paripakkam  va  kammam  phussa  phussa
byantikarissamiti  9-  hevam  natthi  donamite sukhadukkhe pariyantakate
@Footnote: 1 Si. maharajati patho na dissati. 2 Si. satthinca. 3 Si. addhakamme
@ca. 4 Si. vatthipatipada vatthantarakappa. 5 Si. nagavasasate.
@Yu. nagavasasate. 6 Si. manusa. 7 Si. pesaca.
@8 Si. mahakappuno. 9 Si. phussa phussa byantikarissamiti.
Samsare natthi hanavaddhane 1- natthi ukkamsavakkamse seyyathapi nama
suttagule  khitte  nibbethiyamanameva paleti 2- evameva bale ca
pandite ca sandhavitva samsaritva dukkhassantam karissantiti
   {95.2}  ittham  kho  me bhante makkhali gosalo sanditthikam
samannaphalam  puttho  samano  samsarasuddhim  byakasi  seyyathapi
bhante  ambam va puttho labujam byakareyya labujam va puttho ambam
byakareyya  evameva  kho  me bhante makkhali gosalo sanditthikam
samannaphalam  puttho  samano  samsarasuddhim  byakasi  tassa  mayham
bhante etadahosi katham hi nama madiso samanam va brahmanam va vijite
vasantam  apasadetabbam  manneyyati  so  kho aham bhante makkhalissa
gosalassa  bhasitam  neva  abhinandim  nappatikkosim  anabhinanditva
appatikkositva  anattamano  anattamanavacam  aniccharetva  tameva
vacam anugganhanto anikkujjento utthayasana pakkamim.
   [96]  Ekamidaham bhante samayam yena ajito kesakambalo 3-
tenupasankamim upasankamitva ajitena kesakambalena saddhim sammodim sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidim  ekamantam  nisinno
kho  aham  bhante ajitam kesakambalam etadavocam yatha nu kho imani
bho  ajita  puthusippayatanani  .pe.  sakka  nu  kho  bho ajita
evameva ditthe va dhamme sanditthikam samannaphalam pannapetunti
@Footnote: 1 Si. hayanavaddhane. 2 Si. phaleti. 3 Si. ajito kesakambali.
   {96.1} Evam vutte bhante ajito kesakambalo mam etadavoca natthi
maharaja  dinnam natthi yittham natthi huttam natthi sukatadukkatanam kammanam
phalam vipako natthi ayam loko natthi paraloko 1- natthi mata natthi
pita  natthi  satta  opapatika  natthi  loke  samanabrahmana
samaggagata  2-  sammapatipanna  ye  imanca  lokam  paranca lokam
sayam  abhinna  sacchikatva  pavedenti  catummahabhutiko  ayam puriso
yada  kalam  karoti pathavi pathavikayam anupeti anupagacchati 3- apo
apokayam  anupeti anupagacchati tejo tejokayam anupeti anupagacchati
vayo  vayokayam  anupeti  anupagacchati akasam indriyani samkamanti
asandipancama  purisa  tam  4-  adaya gacchanti yava alahana
padani  pannayanti  5- kapotakani atthini bhavanti bhassanta hutiyo
dattupannattamidam  6- danam tesam tuccham musa vilapo 7- ye keci
atthikavadam  vadanti bale ca pandite ca kayassa bheda ucchijjanti
vinassanti na honti param maranati
   {96.2} ittham kho me bhante ajito kesakambalo sanditthikam samannaphalam puttho
samano ucchedam 8- byakasi seyyathapi bhante ambam va puttho labujam byakareyya
@Footnote: 1 Si. paro loko. 2 samaggata sammaggatatipi dve patha
@dissanti. 3 Si. anupigacchati. 4 Si. matam. 5 Si. alahana
@padani pannapentiti patho dissati. 6 Si. dattupannattam
@yadidam. 7 Si. musavilopo. 8 Si. ucchedavadam.
Labujam va puttho ambam byakareyya evameva kho me bhante ajito
kesakambalo  sanditthikam  samannaphalam  puttho  samano  ucchedam
byakasi  tassa  mayham  bhante  etadahosi  katham hi nama madiso
samanam  va  brahmanam  va vijite vasantam apasadetabbam manneyyati
so  kho  aham  bhante ajitassa kesakambalassa bhasitam neva abhinandim
nappatikkosim  anabhinanditva  appatikkositva  anattamano anattamanavacam
aniccharetva tameva vacam anugganhanto anikkujjento utthayasana
pakkamim.
   [97] Ekamidaham bhante samayam yena pakudho kaccayano tenupasankamim
upasankamitva  pakudhena  kaccayanena  saddhim  sammodim sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidim ekamantam nisinno kho aham
bhante pakudham kaccayanam etadavocam yatha nu kho imani bho kaccayana
puthusippayatanani  .pe.  sakka  nu  kho  bho kaccayana evameva
ditthe va dhamme sanditthikam samannaphalam pannapetunti
   {97.1} evam vutte bhante pakudho kaccayano mam etadavoca sattime
maharaja kaya akata akatavidha animmita animmata vanjha kutattha
esikatthayitthita  1-  te na injanti na viparinamanti na annamannam
byabadhenti  nalam annamannassa sukhaya va dukkhaya va sukhadukkhaya
va katame satta pathavikayo apokayo tejokayo vayokayo sukhe dukkhe jive
@Footnote: 1 esikatthayitthikatipi patho.
Sattame  ime sattakaya 1- akata akatavidha animmita animmata
vanjha  kutattha  esikatthayitthita  te  na injanti na viparinamanti
na  annamannam  byabadhenti  nalam  annamannassa  sukhaya  va
dukkhaya  va sukhadukkhaya va tattha natthi hanta va ghateta va
sota va saveta va 2- vinnata va vinnapeta va so hi 3-
tinhena  satthena sisam chindati na koci kanci jivita 4- voropeti
sattannamyeva kayanam antarena satthamanupattatiti 5-
   {97.2} ittham kho me bhante pakudho kaccayano sanditthikam samannaphalam
puttho samano annena annam byakasi seyyathapi bhante ambam va
puttho labujam byakareyya labujam va puttho ambam byakareyya evameva
kho me bhante pakudho kaccayano sanditthikam samannaphalam puttho samano
annena annam byakasi tassa mayham bhante etadahosi katham hi nama
madiso samanam va brahmanam va vijite vasantam apasadetabbam manneyyati
so kho aham bhante pakudhassa kaccayanassa bhasitam neva abhinandim nappatikkosim
anabhinanditva  appatikkositva anattamano anattamanavacam aniccharetva
tameva vacam anugganhanto anikkujjento utthayasana pakkamim.
   [98]  Ekamidaham  bhante  samayam  yena  nigantho nataputto
@Footnote: 1 Si. santime sattakaya. 2 Si. soveta va. 3 Si. sopi.
@4 Si. kaci jivita. 5 Si. satthavivaramanupatanti.
Tenupasankamim  upasankamitva  niganthena  nataputtena  saddhim  sammodim
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidim ekamantam
nisinno  kho aham bhante nigantham nataputtam etadavocam yatha nu kho
imani  bho  aggivessana  puthusippayatanani  .pe.  sakka nu kho
bho  aggivessana  evameva  ditthe va dhamme sanditthikam samannaphalam
pannapetunti
   {98.1} evam vutte bhante nigantho nataputto mam etadavoca idha
maharaja  nigantho  catuyamasamvarasamvuto  hoti  kathanca  kho  1-
maharaja  nigantho  catuyamasamvarasamvuto  hoti idha maharaja nigantho
sabbavarivarito  ca  hoti  sabbavariyutto  ca  sabbavaridhuto  ca
sabbavariphuto 2- ca evam kho 3- maharaja nigantho catuyamasamvarasamvuto
hoti yato kho maharaja nigantho evam catuyamasamvarasamvuto hoti ayam vuccati
maharaja nigantho nataputto 4- gatatto ca yatatto ca thitatto cati
   {98.2} ittham kho me bhante nigantho nataputto sanditthikam samannaphalam
puttho  samano catuyamasamvaram byakasi seyyathapi bhante ambam va
puttho labujam byakareyya labujam va puttho ambam byakareyya evameva kho
bhante  nigantho  nataputto  sanditthikam  samannaphalam  puttho samano
catuyamasamvaram  byakasi tassa mayham bhante etadahosi katham hi nama
madiso  samanam  va  brahmanam  va  vijite  vasantam apasadetabbam
@Footnote: 1 Si. khosaddo natthi. 2 Si. sabbavariputtho. 3 Si. khosaddo
@natthi. 4 Yu. -phuttho. Si. nataputtoti patho natthi.
Manneyyati so kho aham bhante niganthassa nataputtassa bhasitam neva
abhinandim  nappatikkosim  anabhinanditva  appatikkositva  anattamano
anattamanavacam aniccharetva tameva vacam anugganhanto anikkujjento
utthayasana pakkamim.
   [99] Ekamidaham bhante samayam yena sanjayo velatthaputto 1-
tenupasankamim  upasankamitva  sanjayena  velatthaputtena  saddhim sammodim
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidim ekamantam
nisinno kho aham bhante sanjayam velatthaputtam etadavocam yatha nu kho
imani bho sanjaya puthusippayatanani .pe. sakka nu kho bho sanjaya
evameva ditthe va dhamme sanditthikam samannaphalam pannapetunti
   {99.1} evam vutte bhante sanjayo velatthaputto mam etadavoca
atthi paro lokoti iti ce mam pucchasi atthi paro lokoti iti ce me
assa atthi paro lokoti iti tena 2- byakareyyam evantipi me no
tathatipi me no annathatipi me no notipi me no no notipi me no
natthi paro loko atthi ca natthi ca paro loko neva atthi na natthi
paro  loko  atthi  satta  opapatika natthi satta opapatika
atthi  ca natthi ca satta opapatika neva atthi na natthi satta
opapatika  atthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako iti ce
mam  pucchasi  atthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako iti ce
@Footnote: 1 Si. velatthiputto. 2 te nam.
Me  assa  atthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam vipako iti tena
byakareyyam  natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako atthi ca
natthi  ca  sukatadukkatanam kammanam phalam vipako neva atthi na natthi
sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako  hoti  tathagato  parammarana
na  hoti  tathagato  parammarana  hoti  ca na ca hoti tathagato
parammarana  neva hoti na na hoti tathagato parammaranati iti ce
mam pucchasi neva hoti na na hoti tathagato parammaranati iti ce me
assa neva hoti na na hoti tathagato parammaranati iti tena byakareyyam
evantipi  me  no  tathatipi me no annathatipi me no notipi
me no no notipi me noti
   {99.2} ittham kho me bhante sanjayo velatthaputto sanditthikam
samannaphalam  puttho  samano  vikkhepam  byakasi  seyyathapi bhante
ambam va puttho labujam byakareyya labujam va puttho ambam byakareyya
evameva  kho  bhante  sanjayo  velatthaputto sanditthikam samannaphalam
puttho  samano  vikkhepam  byakasi  tassa mayham bhante etadahosi
ayanca  imesam  samanabrahmananam  sabbabalo  sabbamulho  katham  hi
nama  sanditthikam  samannaphalam  puttho  samano vikkhepam byakarissatiti
tassa  mayham  bhante  etadahosi  kathanhi  nama madiso samanam va
brahmanam  va  vijite  vasantam  apasadetabbam manneyyati so kho
aham bhante sanjayassa velatthaputtassa bhasitam neva abhinandim nappatikkosim
anabhinanditva    appatikkositva   anattamano   anattamanavacam
Aniccharetva tameva vacam anugganhanto anikkujjento utthayasana
pakkamim.
   [100] Soham bhante bhagavantampi pucchami yatha nu kho imani bhante
puthusippayatanani  seyyathidam  hattharoha assaroha rathika dhanuggaha
celaka  calaka pindadayika ugga rajaputta pakkhandino mahanaga
sura  cammayodhino  dasakaputta  alarika kappaka nhapaka suda
malakara  rajaka  pesakara nalakara kumbhakara ganaka muddika
yani  va  panannanipi  evamgatani  puthusippayatanani te ditthe va
dhamme  sanditthikam  sippaphalam  upajivanti  te  tena attanam sukhenti
pinenti  matapitaro  sukhenti  pinenti  puttadaram sukhenti pinenti
mittamacce  sukhenti  pinenti  samanabrahmanesu  uddhaggikam  dakkhinam
patitthapenti sovaggikam sukhavipakam saggasamvattanikam sakka nu kho bhante
evameva ditthe va dhamme sanditthikam samannaphalam pannapetunti.
   {100.1}  Sakka  maharaja  tenahi  maharaja  tannevettha
patipucchissami  yatha  te  khameyya  tatha tam byakareyyasi tam kim
mannasi  maharaja idha te assa puriso daso kammakaro pubbutthayi
pacchanipati  kimkarapatissavi  manapacari  piyavadi  mukhullokiko  1-
tassa  evamassa  acchariyam  vata  bho abbhutam vata bho punnanam gati
punnanam  vipako  ayam  hi raja magadho ajatasattu vedehiputto
@Footnote: 1 Si. mukhullokako.
Manusso ahampi manusso ayam hi raja magadho ajatasattu vedehiputto
pancahi  kamagunehi  samappito  samangibhuto  paricareti devo manne
aham  panamhissa  1-  daso  kammakaro  pubbutthayi  pacchanipati
kimkarapatissavi manapacari piyavadi mukhullokiko so vatassaham punnani
kareyyam  yannunaham  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajeyyanti  . so aparena
samayena  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani acchadetva
agarasma  anagariyam  pabbajeyya  .  so evam pabbajito samano
kayena  samvuto  vihareyya  vacaya samvuto vihareyya manasa samvuto
vihareyya ghasacchadanaparamataya santuttho 2- abhirato paviveke.
   {100.2}  Tanceke 3- purisa evamaroceyyum yagghe deva
janeyyasi  yo  te  so  puriso  daso  kammakaro pubbutthayi
pacchanipati   kimkarapatissavi  manapacari  piyavadi  mukhullokiko
so  deva  kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva
agarasma  anagariyam pabbajito so evam pabbajito samano kayena
samvuto viharati vacaya samvuto viharati manasa samvuto viharati ghasacchadana-
paramataya santuttho abhirato paviveketi. Apinu tvam evam vadeyyasi etu
me bho so puriso punadeva hotu daso kammakaro pubbutthayi pacchanipati
kimkarapatissavi  manapacari  piyavadi mukhullokikoti . nohetam bhante
@Footnote: 1 aham panamhassatipi patho. 2 Si. santhito. 3 Si. tance te.
Athakho  nam  mayameva  abhivadeyyamapi  paccuttheyyamapi  asanenapi
nimanteyyama  abhinimanteyyamapi  nam  civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharehi  dhammikampissa  rakkhavaranaguttim  samvidaheyyamati .
Tam kim mannasi maharaja yadi evam sante hoti va sanditthikam samannaphalam
no vati . Addha kho bhante evam sante hoti sanditthikam samannaphalanti.
Idam kho te maharaja maya pathamam ditthe va dhamme sanditthikam samannaphalam
pannattanti.
   [101] Sakka pana bhante annampi evameva ditthe va dhamme
sanditthikam  samannaphalam  pannapetunti  .  sakka  maharaja  tenahi
maharaja  tannevettha  patipucchissami  yatha  te  khameyya  tatha
nam  byakareyyasi  .  tam  kim  mannasi  maharaja idha te assa
puriso  kassako  gahapatiko  karakarako  rasivaddhako  .  tassa
evamassa  acchariyam  vata bho abbhutam vata bho punnanam gati punnanam
vipako  ayam  hi  raja magadho ajatasattu vedehiputto manusso
ahampi  manusso  ayam  hi  raja magadho ajatasattu vedehiputto
pancahi  kamagunehi  samappito  samangibhuto  paricareti devo manne
aham  panamhissa  kassako  gahapatiko  karakarako  rasivaddhako  so
vatassaham  punnani  kareyyam  yannunaham  kesamassum  oharetva
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyanti.
   {101.1}  So aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya
Mahantam  va  bhogakkhandham  pahaya  appam  va  natiparivattam  pahaya
mahantam  va  natiparivattam  pahaya kesamassum oharetva kasayani
vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajeyya  .  so
evam  pabbajito  samano  kayena samvuto vihareyya vacaya samvuto
vihareyya  manasa  samvuto  vihareyya  ghasacchadanaparamataya  santuttho
abhirato  paviveke . tanceke purisa evamaroceyyum yagghe deva
janeyyasi  yo  te  so  puriso kassako gahapatiko karakarako
rasivaddhako  so  deva  kesamassum oharetva kasayani vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajito  so evam pabbajito
samano  kayena  samvuto  viharati  vacaya  samvuto  viharati manasa
samvuto  viharati  ghasacchadanaparamataya santuttho abhirato paviveketi .
Apinu  tvam  evam  vadeyyasi  etu me bho so puriso punadeva
hotu kassako gahapatiko karakarako rasivaddhakoti.
   {101.2} No hetam bhante athakho nam mayameva abhivadeyyamapi
paccuttheyyamapi  asanenapi  nimanteyyama  abhinimanteyyamapi  nam
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi dhammikampissa
rakkhavaranaguttim samvidaheyyamati . tam kim mannasi maharaja yadi evam
sante hoti va sanditthikam samannaphalam no vati . Addha kho bhante
evam sante hoti sanditthikam samannaphalanti . idam kho te maharaja
maya dutiyam ditthe va dhamme sanditthikam samannaphalam pannattanti.
   [102] Sakka pana bhante annampi ditthe va dhamme sanditthikam
samannaphalam   pannapetum   imehi   sanditthikehi   samannaphalehi
abhikkantataranca  panitatarancati  .  sakka maharaja tenahi maharaja
sunahi  1-  sadhukam  manasikarohi bhasissamiti . evam bhanteti kho
raja 2- magadho ajatasattu vedehiputto bhagavato paccassosi.
   {102.1} Bhagava etadavoca idha maharaja tathagato loke uppajjati
araham  sammasambuddho  vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho bhagavati 3- so imam
lokam  sadevakam  samarakam  sabrahmakam sassamanabrahmanim pajam sadevamanussam
sayam abhinna sacchikatva pavedeti . so dhammam deseti adikalyanam
majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam
parisuddham brahmacariyam pakaseti.
   {102.2} Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim
va kule paccha 4- jato. So tam dhammam sutva tathagate saddham patilabhati. So
tena saddhapatilabhena samannagato iti patisancikkhati sambadho gharavaso
rajapatho  5- abbhokaso pabbajja nayidam sukaram agaram ajjhavasata
ekantaparipunnam  ekantaparisuddham  samkhalikhitam  brahmacariyam  caritum yannunaham
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
@Footnote: 1 Si. sunohiti va patho. 2 Si. maharaja. 3 Si. bhagava.
@4 Si. pacca. 5 Si. rajopatho.
Anagariyam pabbajeyyanti.
   {102.3}  So aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya
mahantam  va bhogakkhandham pahaya appam va natiparivattam pahaya mahantam
va  natiparivattam  pahaya kesamassum oharetva kasayani vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam pabbajati . so evam pabbajito
samano  patimokkhasamvarasamvuto  viharati acaragocarasampanno anumattesu
vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu kayakammavacikammena 1-
samannagato kusalena parisuddhajivo silasampanno indriyesu guttadvaro
satisampajannena samannagato santuttho.
   [103] Kathanca maharaja bhikkhu silasampanno hoti idha maharaja
bhikkhu  panatipatam  pahaya  panatipata pativirato hoti nihitadando
nihitasattho  lajji dayapanno sabbapanabhutahitanukampi viharati . idampissa
hoti silasmim.
   {103.1}  Adinnadanam  pahaya  adinnadana pativirato hoti
dinnadayi dinnapatikankhi athenena sucibhutena attana viharati. Idampissa
hoti silasmim.
   {103.2} Abrahmacariyam pahaya brahmacari hoti aracari virato
methuna gamadhamma. Idampissa hoti silasmim.
   {103.3} Musavadam pahaya musavada pativirato hoti saccavadi
saccasandho theto 2- paccayiko avisamvadako lokassa . Idampissa hoti
silasmim.
   {103.4}   Pisunam   vacam   pahaya  pisunaya  vacaya
pativirato   hoti   ito   sutva   na  amutra  akkhata
@Footnote: 1 Si. kayavacikammena. 2 Si. theto.
Imesam bhedaya amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya
iti  bhinnanam  va sandhata sahitanam va anuppadata samaggaramo
samaggarato  samagganandi  samaggakaranim  vacam bhasita hoti . idampissa
hoti silasmim.
   {103.5} Pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti ya
sa  vaca nela kannasukha pemaniya hadayangama pori bahujanakanta
bahujanamanapa tatharupim vacam bhasita hoti. Idampissa hoti silasmim.
   {103.6}  Samphappalapam  pahaya  samphappalapa pativirato hoti
kalavadi  bhutavadi  atthavadi  dhammavadi  vinayavadi  nidhanavatim vacam
bhasita  hoti  kalena sapadesam pariyantavatim atthasanhitam . idampissa
hoti silasmim.
   {103.7} Bijagamabhutagamasamarambha pativirato hoti. Ekabhattiko
hoti rattuparato virato vikalabhojana. Naccagitavaditavisukadassana pativirato
hoti  .  malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana pativirato hoti .
Uccasayanamahasayana pativirato hoti. Jataruparajatapatiggahana 1- pativirato
hoti  .  amakadhannapatiggahana pativirato hoti . amakamamsapatiggahana
pativirato  hoti  .  itthikumarikapatiggahana  2- pativirato hoti .
Dasidasapatiggahana  pativirato  hoti  .  ajelakapatiggahana pativirato
hoti  .  kukkutasukarapatiggahana pativirato hoti . hatthigavassavalava-
patiggahana  pativirato  hoti  .  khettavatthupatiggahana  pativirato
@Footnote: 1 Si. jataruparajatapatiggahana. 2 Si. itthikumaripatiggahana.
Hoti  .  duteyyapahinagamananuyoga  pativirato  hoti  . kayavikkaya
pativirato  hoti  .  tulakutakamsakutamanakuta  pativirato  hoti .
Ukkotanavancananikatisaviyoga  pativirato  hoti  .  chedanavadhabandhana-
viparamosaalopasahasakara pativirato hoti. Idampissa hoti silasmim.
          Cullasilam nitthitam 1-.
   [104] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam  bijagamabhutagamasamarambham anuyutta
viharanti  . seyyathidam . mulabijam khandhabijam phalabijam aggabijam bijabijameva
pancamam  iti va . iti evarupa bijagamabhutagamasamarambha pativirato
hoti. Idampissa hoti silasmim.
   [105] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam  sannidhikaraparibhogam  anuyutta
viharanti  .  seyyathidam  .  annasannidhi  2- panasannidhi vatthasannidhi
yanasannidhi  sayanasannidhi  gandhasannidhi  amisasannidhi  iti  va . iti
evarupa  sannidhikaraparibhoga  pativirato  hoti  .  idampissa  hoti
silasmim.
   [106] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam visukadassanam anuyutta viharanti .
@Footnote: 1 Si. cullasilam nitthitanti idam natthi. 2 annasannidhintipi annasannadhitipi
@patho dissati.
Seyyathidam  .  naccam  gitam vaditam pekkham akkhanam panissaram vetalam
kumbhathunam  sobhanagarakam  candalam  vamsam  dhovanam  hatthiyuddham  assayuddham
mahisayuddham  usabhayuddham  ajayuddham  mendayuddham  kukkutayuddham  vattakayuddham
dandayuddham   mutthiyuddham  nibbuddham  uyyodhikam  balaggam  senabyuham
anikadassanam  iti  va  .  iti  evarupa  visukadassana  pativirato
hoti. Idampissa hoti silasmim.
   [107] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam  jutappamadatthananuyogamanuyutta
viharanti  .  seyyathidam  .  atthapadam  dasapadam  akasam  pariharapatham
santikam  khalikam  ghatikam  salakahattham  akkham  pankaciram  vankakam mokkhacikam
cingulakam pattalhakam rathakam dhanukam akkharikam manesikam 1- yathavajjam iti
va  .  iti  evarupa jutappamadatthananuyoga pativirato hoti .
Idampissa hoti silasmim.
   [108] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam  uccasayanamahasayanam  anuyutta
viharanti . seyyathidam . asandim pallankam gonakam cittakam patikam patalikam
tulikam vikatikam uddhalomim 2- ekantalomim katissam koseyyam kuttakam hatthattharam
assattharam  rathattharam  ajinappavenim  kadalimigapavarapaccattharanam  sauttaracchadam
ubhatolohitakupadhanam  iti  va  . iti evarupa uccasayanamahasayana
@Footnote: 1 Si. manosikam. (manesikanti pathena bhavitabbam). 2 Si. uddalomim.
Pativirato hoti. Idampissa hoti silasmim.
   [109] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam mandanavibhusanatthananuyogam anuyutta
viharanti  .  seyyathidam  .  ucchadanam  parimaddanam nhapanam sambahanam
adasam  anjanam  malagandhavilepanam mukhacunnam mukhavilepanam hatthabandham 1-
sikhabandham  dandam  nalikam  asim  khaggam  chattam citrupahanam unhisam manim
valavijanim  odatani  vatthani dighadasani iti va . iti evarupa
mandanavibhusanatthananuyoga pativirato hoti. Idampissa hoti silasmim.
   [110] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te evarupam tiracchanakatham anuyutta viharanti .
Seyyathidam  . rajakatham corakatham mahamattakatham senakatham bhayakatham yuddhakatham
annakatham  panakatham  vatthakatham  sayanakatham  malakatham  gandhakatham  natikatham
yanakatham  gamakatham  nigamakatham  nagarakatham janapadakatham itthikatham purisakatham 2-
surakatham  visikhakatham  kumbhatthanakatham  pubbapetakatham nanattakatham lokakkhayikam
samuddakkhayikam iti bhavabhavakatham iti va . Iti evarupaya tiracchanakathaya
pativirato hoti. Idampissa hoti silasmim.
   [111] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te evarupam viggahikakatham anuyutta viharanti .
@Footnote: 1 Si. malavilepanam mukhacunnakam mukhalepam hatthabandhanam. 2 Si.
@purisakathanti patho na dissati.
Seyyathidam  .  tvam  imam  dhammavinayam  ajanasi aham imam dhammavinayam
ajanami  kim  tvam  imam  dhammavinayam  ajanissasi  micchapatipanno
tvamasi  ahamasmi  sammapatipanno  sahitam  me  asahitante  pure
vacaniyam  paccha  avaca  paccha  vacaniyam  pure  avaca  adhicinnante
viparavattam  aropito  te  vado  niggahitosi  caravadappamokkhaya
nibbethehi va sace pahositi iti va. Iti evarupaya viggahikakathaya
pativirato hoti. Idampissa hoti silasmim.
   [112] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam  duteyyapahinagamananuyogamanuyutta
viharanti . seyyathidam . rannam rajamahamattanam khattiyanam brahmananam
gahapatikanam kumaranam idha gaccha amutra gaccha idam hara amutra idam aharati
iti va . iti evarupa duteyyapahinagamananuyoga pativirato hoti.
Idampissa hoti silasmim.
   [113] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani bhunjitva te kuhaka ca honti lapaka ca nemittika ca nipphesika
ca 1- labhena ca labham nijigimsitaro iti va 2-. Iti evarupa kuhanalapana
pativirato hoti. Idampissa hoti silasmim.
          Majjhimasilam nitthitam 3-.
@Footnote: 1 Si. nimittaka ca nippesika ca. 2 Si. iti vati idam natthi.
@3 Si. majjhimasilam nitthitanti idampi natthi.
   [114] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  .  seyyathidam . angam nimittam uppatam 1- supinam
lakkhanam   musikacchinnam   aggihomam  dabbihomam  thusahomam  kanahomam
tandulahomam  sappihomam  telahomam  mukhahomam  lohitahomam  angavijja
vatthuvijja  khettavijja  sivavijja  bhutavijja  bhurivijja  ahivijja
visavijja  vicchikavijja  musikavijja sakunavijja vayasavijja pakkajjhanam
saraparittanam  migapakkam  iti  va . iti evarupaya tiracchanavijjaya
micchajiva pativirato hoti. Idampissa hoti silasmim.
   [115] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  .  seyyathidam  . manilakkhanam vatthalakkhanam dandalakkhanam
satthalakkhanam  asilakkhanam usulakkhanam dhanulakkhanam avudhalakkhanam 2- itthilakkhanam
purisalakkhanam   kumaralakkhanam   kumarilakkhanam  dasalakkhanam  dasilakkhanam
hatthilakkhanam  assalakkhanam  mahisalakkhanam  usabhalakkhanam  golakkhanam  ajalakkhanam
mendalakkhanam  kukkutalakkhanam  vattakalakkhanam  godhalakkhanam  kannikalakkhanam
kacchapalakkhanam  migalakkhanam  iti va . iti evarupaya tiracchanavijjaya
micchajiva pativirato hoti. Idampissa hoti silasmim.
@Footnote: 1 Si. uppadam. 2 si ayudhalakkhanam.
   [116] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  .  seyyathidam  .  rannam  niyyanam bhavissati rannam
aniyyanam  bhavissati  abbhantaranam  rannam  upayanam  bhavissati bahiranam
rannam  apayanam  bhavissati  bahiranam  rannam  upayanam  bhavissati
abbhantaranam  rannam  apayanam  bhavissati  abbhantaranam  rannam  jayo
bhavissati  bahiranam  rannam  parajayo  bhavissati  bahiranam  rannam
jayo  bhavissati  abbhantaranam  rannam  parajayo  bhavissati iti imassa
jayo  bhavissati  1-  imassa  parajayo  bhavissati iti va . iti
evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajiva  pativirato hoti . idampissa
hoti silasmim.
   [117] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  .  seyyathidam . candaggaho bhavissati suriyaggaho
bhavissati  nakkhattaggaho  bhavissati  candimasuriyanam  pathagamanam  bhavissati
candimasuriyanam  uppathagamanam  bhavissati  nakkhattanam  pathagamanam  bhavissati
nakkhattanam  uppathagamanam  bhavissati  ukkapato  bhavissati  disadaho
bhavissati  bhumicalo  bhavissati  devadundubhi bhavissati candimasuriyanakkhattanam
uggamanam   oggamanam  samkilesam  vodanam  bhavissati  evamvipako
@Footnote: 1 Si. bhavissatiti patho na dissati.
Candaggaho   bhavissati   evamvipako   suriyaggaho   bhavissati
evamvipako  nakkhattaggaho  bhavissati  evamvipakam  candimasuriyanam
pathagamanam  bhavissati  evamvipakam  candimasuriyanam  uppathagamanam  bhavissati
evamvipakam  nakkhattanam  pathagamanam  bhavissati  evamvipakam  nakkhattanam
uppathagamanam  bhavissati  evamvipako  ukkapato  bhavissati evamvipako
disadaho  bhavissati  evamvipako  bhumicalo  bhavissati  evamvipako
devadundubhi   bhavissati  evamvipakam  candimasuriyanakkhattanam  uggamanam
oggamanam  samkilesam  vodanam  bhavissati  iti va . iti evarupaya
tiracchanavijjaya micchajiva pativirato hoti. Idampissa hoti silasmim.
   [118] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam kappenti . seyyathidam . suvutthika bhavissati dubbutthika bhavissati
subhikkham  bhavissati dubbhikkham bhavissati khemam bhavissati bhayam bhavissati rogo
bhavissati  arogyam bhavissati mudda ganana samkhanam kaveyyam lokayatam
iti va . iti evarupaya tiracchanavijjaya micchajiva pativirato hoti.
Idampissa hoti silasmim.
   [119] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  .  seyyathidam . avahanam vivahanam samvadanam vivadanam
Samkiranam  vikiranam  subhatakaranam  dubbhatakaranam  viruddhagabbhakaranam  jivhanibandhanam
hanusamhananam   hatthabhijappanam   kannajappanam  adasapanham  kumaripanham
devapanham  adiccupatthanam  mahatupatthanam  abbhujjalanam  sirivhayanam  iti
va . iti evarupaya tiracchanavijjaya micchajiva pativirato hoti.
Idampissa hoti silasmim.
   [120] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  .  seyyathidam  .  santikammam  panidhikammam  bhumikammam
bhurikammam  vassakammam  vossakammam  vatthukammam  vatthuparikiranam  acamanam
nhapanam juhanam 1- vamanam virecanam uddhavirecanam adhovirecanam sisavirecanam
kannatelam  nettappanam  2-  natthukammam  anjanam  paccanjanam salakiyam
sallakattiyam  darakatikiccham  3-  mulabhesajjanam  anuppadanam  osadhinam
patimokkho  iti  va . iti evarupaya tiracchanavijjaya micchajiva
pativirato hoti. Idampissa hoti silasmim.
   [121] Sa kho so maharaja bhikkhu evam silasampanno na kutoci
bhayam  samanupassati  yadidam  silasamvarato . seyyathapi maharaja khattiyo
muddhavasitto  nihatapaccamitto  na  kutoci  bhayam  samanupassati  yadidam
paccatthikato  evameva  kho  maharaja  bhikkhu  evam  silasampanno
@Footnote: 1 Si. nahapanam duhanam. 2 Si. nettatappanam. 3 Si. sallakattikam
@darakatikiccha.
Na  kutoci bhayam samanupassati yadidam silasamvarato . so imina ariyena
silakkhandhena  samannagato  ajjhattam  anavajjasukham  patisamvedeti .
Evam kho maharaja bhikkhu silasampanno hoti.
           Mahasilam nitthitam.
   [122] Kathanca maharaja bhikkhu indriyesu guttadvaro hoti.
Idha  maharaja  bhikkhu  cakkhuna  rupam  disva na nimittaggahi hoti
nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  patipajjati rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye samvaram apajjati .
Sotena  saddam  sutva  na  nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  sotindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati
rakkhati  sotindriyam  sotindriye  samvaram  apajjati . ghanena gandham
ghayitva  na  nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam
ghanindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati rakkhati ghanindriyam
ghanindriye samvaram apajjati . jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi
hoti    nanubyanjanaggahi    yatvadhikaranamenam    jivhindriyam
asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma
anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati  jivhindriyam
Jivhindriye  samvaram  apajjati  .  kayena  photthabbam  phusitva na
nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  kayindriyam
asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma
anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati rakkhati kayindriyam kayindriye
samvaram  apajjati  .  manasa  dhammam  vinnaya na nimittaggahi hoti
nanubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam  manindriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  patipajjati  rakkhati  manindriyam manindriye samvaram apajjati .
So imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam abyasekasukham
patisamvedeti evam kho maharaja bhikkhu indriyesu guttadvaro hoti.
   [123]  Kathanca  maharaja  bhikkhu  satisampajannena samannagato
hoti  idha  maharaja  bhikkhu  abhikkante  patikkante  sampajanakari
hoti  alokite  vilokite sampajanakari hoti samminjite pasarite
sampajanakari  hoti  samghatipattacivaradharane sampajanakari hoti asite
pite  khayite  sayite  sampajanakari  hoti  uccarapassavakamme
sampajanakari  hoti  gate  thite nisinne sutte jagarite bhasite
tunhibhave  sampajanakari  hoti  .  evam  kho  maharaja  bhikkhu
satisampajannena samannagato hoti.
   [124]  Kathanca maharaja bhikkhu santuttho hoti idha maharaja
bhikkhu  santuttho  hoti  kayapariharikena  civarena  kucchipariharikena
Pindapatena  so  yena  yeneva  pakkamati samadayeva pakkamati .
Seyyathapi maharaja pakkhi sakuno yena yeneva deti sapattabharo va
deti  evameva kho maharaja bhikkhu santuttho hoti kayapariharikena
civarena  kucchipariharikena  pindapatena  so  yena yeneva pakkamati
samadayeva pakkamati. Evam kho maharaja bhikkhu santuttho hoti.
   [125] So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina
ca  ariyena  indriyasamvarena  samannagato  imina  ca  ariyena
satisampajannena  samannagato  imaya  ca  ariyaya  santutthiya
samannagato  vivittam  senasanam  bhajati  arannam  rukkhamulam  pabbatam
kandaram  giriguham  susanam  vanapattham  abbhokasam  palalapunjam  .  so
pacchabhattam   pindapatapatikkanto   nisidati   pallankam  abhujitva
ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.
   {125.1} So abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati
abhijjhaya  cittam  parisodheti  byapadapadosam  pahaya abyapannacitto
viharati  sabbapanabhutahitanukampi  byapadapadosa  cittam  parisodheti
thinamiddham  pahaya  vigatathinamiddho  viharati alokasanni sato sampajano
thinamiddha  cittam  parisodheti  uddhaccakukkuccam pahaya anuddhato viharati
ajjhattam  vupasantacitto  uddhaccakukkucca  cittam  parisodheti vicikiccham
pahaya  tinnavicikiccho  viharati  akathankathi kusalesu dhammesu vicikicchaya
cittam parisodheti.
   [126] Seyyathapi maharaja puriso inam adaya kammante payojeyya
tassa te kammanta 1- samijjheyyum so yani ca poranani inamulani
tani  ca byantikareyya siya cassa 2- uttarim avasittham darabharanaya
tassa  evamassa  aham  kho  pubbe  inamadaya kammante payojesim
tassa me te kammanta samijjhimsu soham yani ca poranani inamulani
tani ca byantiakasim atthi ca me uttarim avasittham darabharanayati.
So tatonidanam labhetha pamojjam adhigaccheyya 3- somanassam.
   {126.1} Seyyathapi maharaja puriso abadhiko assa dukkhito
balhagilano  bhattancassa  nacchadeyya na cassa kaye balamatta .
So aparena samayena tamha abadha mucceyya bhattancassa chadeyya
siya cassa kaye balamatta tassa evamassa aham kho pubbe abadhiko
ahosim dukkhito balhagilano bhattanca me na chadesi na ca me asi
kaye balamatta somhi etarahi tamha abadha mutto kattanca me
chadeti atthi ca me kaye balamattati. So tatonidanam labhetha pamojjam
adhigaccheyya somanassam.
   {126.2} Seyyathapi maharaja puriso bandhanagare bandho assa
so aparena samayena tamha bandhana mucceyya sotthina abbhayena na
cassa kinci bhoganam vayo tassa evamassa aham kho pubbe bandhanagare
bandho ahosim somhi etarahi tamha bandhana mutto sotthina abbhayena
@Footnote: 1 kammantotipi patho. 2 Si. siya tassa. 3 adhigacchepiti patho.
Natthi ca me kinci bhoganam vayoti . so tatonidanam labhetha pamojjam
adhigaccheyya somanassam.
   {126.3} Seyyathapi maharaja puriso daso assa anattadhino
paradhino na yenakamamgamo so aparena samayena tamha dasabya mucceyya
attadhino aparadhino bhujisso yenakamamgamo tassa evamassa aham kho
pubbe  daso ahosim anattadhino paradhino na yenakamamgamo somhi
etarahi  tamha  dasabya  mutto  attadhino  aparadhino bhujisso
yenakamamgamoti so tatonidanam labhetha pamojjam adhigaccheyya somanassam.
   {126.4} Seyyathapi maharaja puriso sadhano sabhogo kantaram
addhanamaggam  patipajjeyya  dubbhikkham  sappatibhayam  so aparena samayena
tam kantaram nitthareyya sotthina gamantam anupapuneyya khemam appatibhayam
tassa evamassa aham kho pubbe sadhano sabhogo kantaram addhanamaggam
patipajjim  dubbhikkham  sappatibhayam  somhi  etarahi tam kantaram nitthinno
sotthina  gamantam  anuppatto  khemam  appatibhayanti  so tatonidanam
labhetha pamojjam adhigaccheyya somanassam . evameva kho maharaja bhikkhu
yathainam  yatharogam  yathabandhanagaram yathadasabyam yathakantaraddhanamaggam
evam ime panca nivarane appahine attani samanupassati.
   {126.5}  Seyyathapi  maharaja  yathaananyam  yathaarogyam
yathabandhanamokkham   yathabhujissam   yathakhemantabhumim  evameva  kho
maharaja bhikkhu ime panca nivarane pahine attani samanupassati.
   [127]  Tassime  panca  nivarane  pahine attani samanupassato
pamojjam  jayati  pamuditassa  piti jayati pitimanassa kayo passambhati
passaddhakayo sukham patisamvedeti sukhino cittam samadhiyati.
   {127.1} So vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam
savicaram vivekajam pitisukham pathamajjhanam upasampajja viharati . so imameva
kayam  vivekajena pitisukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati
nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena pitisukhena apphutam hoti.
Seyyathapi  maharaja  dakkho  nhapako  va  nhapakantevasi va
kamsathale  nhaniyacunnani  akiritva  udakena  paripphosakam sanneyya
sayam  nhaniyapindisnehanugata snehapareta 1- santarabahira phuttha
snehena na ca paggharati 2- evameva kho maharaja bhikkhu imameva
kayam  vivekajena pitisukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati
nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena pitisukhena apphutam hoti.
Idampi  kho  maharaja  sanditthikam  samannaphalam  purimehi  sanditthikehi
samannaphalehi abhikkantataranca panitataranca.
   [128]  Puna  caparam  maharaja  bhikkhu vitakkavicaranam vupasama
ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam
pitisukham  dutiyajjhanam  upasampajja  viharati  .  so  imameva  kayam
samadhijena  pitisukhena  abhisandeti  parisandeti  paripureti  parippharati
@Footnote: 1 Si. yassa nahaniyapindisinehanusenapareta. 2 Si. paggharani.
Nassa  kinci  sabbavato  kayassa  samadhijena  pitisukhena  apphutam
hoti.
   {128.1} Seyyathapi maharaja udakarahado gambhiro ubbhitodako
tassa  nevassa  puratthimaya  disaya  udakassa  ayamukham na dakkhinaya
disaya  udakassa  ayamukham  na  pacchimaya  disaya  udakassa ayamukham
na  uttaraya disaya udakassa ayamukham devo va nam kalena kalam
sammadharam  anuppaveccheyya  athakho  tamha  va  udakarahada sita
varidhara  ubbhijjitva tameva udakarahadam sitena varina abhisandeyya
parisandeyya  paripureyya  paripphareyya  nassa  kinci  sabbavato
udakarahadassa  sitena  varina  apphutam assa evameva kho maharaja
bhikkhu  imameva  kayam  samadhijena  pitisukhena  abhisandeti parisandeti
paripureti  parippharati  nassa  kinci  sabbavato  kayassa samadhijena
pitisukhena  apphutam hoti . idampi kho maharaja sanditthikam samannaphalam
purimehi sanditthikehi samannaphalehi abhikkantataranca panitataranca.
   [129] Puna caparam maharaja bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca
viharati sato ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam ariya
acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyajjhanam  upasampajja
viharati . so imameva kayam nippitikena sukhena abhisandeti parisandeti
paripureti  parippharati  nassa  kinci  sabbavato  kayassa nippitikena
sukhena apphutam hoti.
   {129.1}  Seyyathapi  maharaja  uppaliniyam va paduminiyam va
pundarikiniyam  va appekaccani uppalani va padumani va pundarikani
Va  udake jatani udake samvaddhani udakanugatani antonimuggaposini
tani  yava  ca  agga yava ca mula sitena varina abhisannani
paripurani  paripphatani  nassa  kinci  sabbavatam  uppalanam  va
padumanam  va pundarikanam va sitena varina apphutam assa evameva
kho  maharaja  bhikkhu  imeva  kayam  nippitikena sukhena abhisandeti
parisandeti  paripureti  parippharati  nassa  kinci  sabbavato kayassa
nippitikena  sukhena  apphutam  hoti . idampi kho maharaja sanditthikam
samannaphalam  purimehi  sanditthikehi  samannaphalehi  abhikkantataranca
panitataranca.
   [130] Puna caparam maharaja bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa
ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catutthajjhanam  upasampajja viharati . so imameva
kayam parisuddhena cetasa pariyodatena pharitva nisinno hoti nassa
kinci  sabbavato  kayassa  parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam
hoti.
   {130.1} Seyyathapi maharaja puriso odatena vatthena sasisam
parupitva nisinno assa nassa kinci sabbavato kayassa odatena
vatthena  apphutam  assa evameva kho maharaja bhikkhu imameva kayam
parisuddhena  cetasa  pariyodatena  pharitva  nisinno  hoti nassa
kinci  sabbavato  kayassa  parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam
hoti  .  idampi  kho  maharaja  sanditthikam  samannaphalam  purimehi
Sanditthikehi samannaphalehi abhikkantataranca panitataranca.
   [131] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute kammaniye thite anenjappatte nanadassanaya
cittam abhiniharati abhininnameti . so evam pajanati ayam kho me kayo
rupi   catummahabhutiko   matapettikasambhavo   odanakummasupacayo
aniccucchadanaparimaddanabhedanaviddhamsanadhammo  idanca  pana  me  vinnanam
ettha nissitam ettha patibaddhanti.
   {131.1} Seyyathapi maharaja maniveluriyo subho jatima atthamso
suparikammakato  accho  vippasanno  sabbakarasampanno  tatrassa suttam
avutam nilam va pitam va lohitam va odatam va pandarasuttam 1- va tamenam
cakkhuma puriso hatthe karitva paccavekkheyya ayam kho maniveluriyo subho
jatima  atthamso  suparikammakato accho vippasanno sabbakarasampanno
tatridam suttam avutam nilam va pitam va lohitam va odatam va pandarasuttam
vati evameva kho maharaja bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
nanadassanaya  cittam  abhiniharati  abhininnameti  so  evam pajanati
ayam  kho  me  kayo  rupi  catummahabhutiko  matapettikasambhavo
odanakummasupacayo aniccucchadanaparimaddanabhedanaviddhamsanadhammo
idanca pana me vinnanam ettha nissitam ettha patibaddhanti. Idampi kho
@Footnote: 1 Si. pandusuttam.
Maharaja  sanditthikam  samannaphalam  purimehi  sanditthikehi samannaphalehi
abhikkantataranca panitataranca.
   [132] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  manomayam
abhinimminanaya  cittam  abhiniharati abhininnameti . so imamha kaya
annam kayam abhinimminati rupim manomayam sabbangapaccangam ahinindriyam
   {132.1} seyyathapi maharaja puriso munjamha isikam pabbaheyya
tassa evamassa ayam munjo ayam isika anno munjo anna isika
munjamha tveva isika pabalhati 1- seyyatha va pana maharaja
puriso asim kosiya pabaheyya tassa evamassa ayam asi ayam kosi anno
asi anna kosi kosiya tveva asi pabbalhati seyyatha va pana
maharaja puriso ahim karanda uddhareyya tassa evamassa ayam ahi ayam
karando  anno ahi anno karando karanda tveva ahi uddharitoti
evameva kho maharaja bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
manomayam  abhinimminanaya cittam abhiniharati abhininnameti . so imamha
kaya annam kayam abhinimminati rupim manomayam sabbangapaccangam ahinindriyam.
Idampi kho maharaja sanditthikam samannaphalam purimehi sanditthikehi samannaphalehi
@Footnote: 1 Si. pavalhati.
Abhikkantataranca panitataranca.
   [133] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte iddhividhaya
cittam  abhiniharati  abhininnameti  so  anekavihitam iddhividham paccanubhoti
ekopi  hutva bahudha hoti bahudhapi hutva eko hoti avibhavam
tirobhavam  tirokuddam  tiropakaram  tiropabbatam  asajjamano  gacchati
seyyathapi  akase  pathaviyapi  ummujjanimmujjam  karoti  seyyathapi
udake  udakepi  abhijjamane  gacchati  seyyathapi pathaviyam akasepi
pallankena  kamati  seyyathapi  pakkhisakuno  imepi  candimasuriye
evammahiddhike  evammahanubhave  panina  parimasati  parimajjati  yava
brahmalokapi kayena vasam vatteti
   {133.1} seyyathapi maharaja dakkho kumbhakaro va kumbhakarantevasi
va suparikammakataya mattikaya yam yadeva bhajanavikatim akankheyya tantadeva
kareyya abhinipphadeyya seyyatha va pana maharaja dakkho dantakaro va
dantakarantevasi  va  suparikammakatasmim  dantasmim yam yadeva dantavikatim
akankheyya tantadeva kareyya abhinipphadeyya seyyatha va pana maharaja
dakkho  suvannakaro  va  suvannakarantevasi  va  suparikammakatasmim
suvannasmim yam yadeva suvannavikatim akankheyya tantadeva kareyya abhinipphadeyya
evameva kho maharaja bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
Iddhividhaya  cittam abhiniharati abhininnameti . so anekavihitam iddhividham
paccanubhoti ekopi hutva bahudha hoti bahudhapi hutva eko hoti
avibhavam  tirobhavam  tirokuddam  tiropakaram  tiropabbatam asajjamano
gacchati  seyyathapi  akase  pathaviyapi  ummujjanimmujjam  karoti
seyyathapi  udake  udakepi  abhijjamane  gacchati seyyathapi pathaviyam
akasepi pallankena kamati seyyathapi pakkhisakuno imepi candimasuriye
evammahiddhike  evammahanubhave  panina  parimasati  parimajjati  yava
brahmalokapi kayena vasam vatteti . idampi kho maharaja sanditthikam
samannaphalam  purimehi  sanditthikehi  samannaphalehi  abhikkantataranca
panitataranca.
   [134] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  dibbaya
sotadhatuya cittam abhiniharati abhininnameti . so dibbaya sotadhatuya
visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca
ye dure santike ca
   {134.1}  seyyathapi  maharaja  puriso  addhanamaggapatipanno
so  suneyya  bherisaddampi  mudingasaddampi  samkhasaddampi  panavasaddampi
dendimasaddampi  tassa  evamassa  bherisaddo  itipi mudingasaddo itipi
samkhasaddo  itipi  panavasaddo itipi dendimasaddo itipi evameva kho
maharaja bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  dibbaya
Sotadhatuya  cittam  abhiniharati abhininnameti so dibbaya sotadhatuya
visuddhaya  atikkantamanusikaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse
ca ye dure santike ca . idampi kho maharaja sanditthikam samannaphalam
purimehi sanditthikehi samannaphalehi abhikkantataranca panitataranca.
   [135]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
cetopariyananaya  cittam  abhiniharati  abhininnameti . so parasattanam
parapuggalanam  cetasa  ceto  paricca  pajanati  saragam va cittam
saragam  cittanti  pajanati  vitaragam  va  cittam  vitaragam cittanti
pajanati  sadosam  va  cittam  sadosam  cittanti  pajanati vitadosam
va  cittam  vitadosam  cittanti  pajanati  samoham va cittam samoham
cittanti  pajanati  vitamoham  va  cittam vitamoham cittanti pajanati
samkhittam  va  cittam  samkhittam  cittanti  pajanati vikkhittam va cittam
vikkhittam  cittanti  pajanati  mahaggatam  va  cittam mahaggatam cittanti
pajanati  amahaggatam  va cittam amahaggatam cittanti pajanati sauttaram
va  cittam  sauttaram  cittanti pajanati anuttaram va cittam anuttaram
cittanti  pajanati  samahitam  va  cittam samahitam cittanti pajanati
asamahitam  va  cittam asamahitam cittanti pajanati vimuttam va cittam
vimuttam  cittanti  pajanati  avimuttam  va  cittam  avimuttam cittanti
pajanati.
   {135.1}  Seyyathapi maharaja itthi va puriso va daharo
Va yuva mandanakajatiko adase va parisuddhe pariyodate acche
va  udakapatte sakam mukhanimittam paccavekkhamano sakanikam va sakanikanti
janeyya akanikam va akanikanti janeyya evameva kho maharaja bhikkhu
evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese
mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  cetopariyananaya  cittam
abhiniharati  abhininnameti  so parasattanam parapuggalanam cetasa ceto
paricca pajanati saragam va cittam saragam cittanti pajanati vitaragam
va  cittam  vitaragam  cittanti  pajanati  sadosam va cittam sadosam
cittanti  pajanati  vitadosam  va  cittam vitadosam cittanti pajanati
samoham  va  cittam  samoham  cittanti  pajanati vitamoham va cittam
vitamoham  cittanti  pajanati  samkhittam  va  cittam  samkhittam  cittanti
pajanati  vikkhittam  va  cittam  vikkhittam cittanti pajanati mahaggatam
va  cittam mahaggatam cittanti pajanati amahaggatam va cittam amahaggatam
cittanti  pajanati  sauttaram  va  cittam sauttaram cittanti pajanati
anuttaram  va  cittam  anuttaram cittanti pajanati samahitam va cittam
samahitam  cittanti  pajanati  asamahitam va cittam asamahitam cittanti
pajanati  vimuttam  va cittam vimuttam cittanti pajanati avimuttam va
cittam  avimuttam  cittanti pajanati . idampi kho maharaja sanditthikam
samannaphalam  purimehi  sanditthikehi  samannaphalehi  abhikkantataranca
panitataranca.
   [136] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese   mudubhute   kammaniye   thite   anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhiniharati  abhininnameti  .  so
anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim dvepi
jatiyo  tissopi  jatiyo  catassopi jatiyo pancapi jatiyo dasapi
jatiyo visampi jatiyo timsampi jatiyo cattalisampi jatiyo pannasampi
jatiyo  satampi  jatiyo  sahassampi jatiyo satasahassampi jatiyo 1-
anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe anekepi samvattavivattakappe
amutrasim evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evamsukhadukkha-
patisamvedi evamayupariyanto so tato cuto amutra udapadim tatrapasim
evamnamo  evamgotto  evamvanno evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto  so  tato  cuto  idhupapannoti  . iti sakaram
sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati.
   {136.1} Seyyathapi maharaja puriso sakamha gama annam gamam
gaccheyya  tamhapi gama annampi gamam gaccheyya so tamha gama
sakamyeva gamam paccagaccheyya tassa evamassa aham kho sakamha gama amum
gamam aganchim tatraham evam atthasim evam nisidim evam abhasim evam tunhi ahosim
tamhapi gama amum gamam aganchim tatrapaham evam atthasim 2- evam nisidim
@Footnote: 1 Si. jatisatampi jatisahassampi jatisatasahassampi. 2 Si. agacchim
@tatrapasim evam atthasim.
Evam abhasim evam tunhi ahosim somhi tamha gama sakamyeva gamam
paccagatoti  evameva  kho  maharaja bhikkhu evam samahite citte
parisuddhe  pariyodate  anangane  vigatupakkilese  mudubhute kammaniye
thite  anenjappatte  pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhiniharati
abhininnameti  so anekavihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi
jatim  dvepi  jatiyo  tissopi  jatiyo catassopi jatiyo pancapi
jatiyo  dasapi  jatiyo  visampi  jatiyo  timsampi jatiyo cattalisampi
jatiyo pannasampi jatiyo satampi jatiyo sahassampi jatiyo satasahassampi
jatiyo  anekepi  samvattakappe  anekepi  vivattakappe  anekepi
samvattavivattakappe  amutrasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno
evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto so tato cuto
amutra  udapadim  tatrapasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno
evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto so tato cuto
idhupapannoti iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati.
Idampi  kho  maharaja  sanditthikam  samannaphalam  purimehi  sanditthikehi
samannaphalehi abhikkantataranca panitataranca.
   [137] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  sattanam
cutupapatananaya  cittam  abhiniharati  abhininnameti  .  so  dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane
Upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
yathakammupage satte pajanati ime vata bhonto satta kayaduccaritena
samannagata  vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata
ariyanam  upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te
kayassa  bheda  param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna
ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena
samannagata   manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka
sammaditthika   sammaditthikammasamadana   te  kayassa  bheda
parammarana sugatim saggam lokam upapannati iti dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajanati.
   {137.1}  Seyyathapi  maharaja  majjhe singhatake pasado
tatra  cakkhuma  puriso  thito  passeyya  manusse geham pavisantepi
nikkhamantepi  rathiyaya  vithim  sancarantepi majjhe singhatake nisinnepi
tassa  evamassa  ete  manussa  geham  pavisanti ete nikkhamanti
ete  rathiyaya  vithim  sancaranti ete majjhe singhatake nisinnati
evameva kho maharaja bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
sattanam   cutupapatananaya   cittam   abhiniharati   abhininnameti
so  dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte
Passati  cavamane  upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne
sugate  duggate  yathakammupage  satte pajanati ime vata bhonto
satta  kayaduccaritena  samannagata  vaciduccaritena  samannagata
manoduccaritena  samannagata  ariyanam  upavadaka  micchaditthika
micchaditthikammasamadana  te  kayassa  bheda  param  marana apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapanna  ime  va pana bhonto satta
kayasucaritena  samannagata  vacisucaritena  samannagata  manosucaritena
samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana
te  kayassa  bheda param marana sugatim saggam lokam upapannati iti
dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati
cavamane  upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate
duggate yathakammupage satte pajanati . idampi kho maharaja sanditthikam
samannaphalam  purimehi  sanditthikehi  samannaphalehi  abhikkantataranca
panitataranca.
   [138] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte asavanam
khayananaya  cittam  abhiniharati  abhininnameti  .  so  idam dukkhanti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam pajanati ime asavati yathabhutam pajanati ayam asavasamudayoti
Yathabhutam   pajanati  ayam  asavanirodhoti  yathabhutam  pajanati
ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam pajanati . tassa evam
janato  evam  passato  kamasavapi  cittam  vimuccati  bhavasavapi
cittam vimuccati avijjasavapi cittam vimuccati . vimuttasmim vimuttamiti
nanam  hoti  .  khina  jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam
itthattayati pajanati.
   {138.1}  Seyyathapi  maharaja  pabbatasamkhepe  udakarahado
accho vippasanno anavilo tattha cakkhuma puriso tire thito passeyya
sippikasambukampi   sakkharakathalampi   macchagumbampi   carantampi   titthantampi
tassa  evamassa  ayam  kho  udakarahado accho vippasanno anavilo
tatthime  sippikasambukapi  sakkharakathalampi  1-  macchagumbapi  carantipi
titthantipiti  evameva  kho  maharaja  bhikkhu evam samahite citte
parisuddhe  pariyodate  anangane  vigatupakkilese  mudubhute kammaniye
thite  anenjappatte  asavanam  khayananaya  cittam  abhiniharati
abhininnati  so  idam  dukkhanti yathabhutam pajanati ayam dukkhasamudayoti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati  ime  asavati
yathabhutam  pajanati  ayam  asavasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
asavanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  asavanirodhagamini patipadati
yathabhutam pajanati . tassa evam janato evam passato kamasavapi
@Footnote: 1 Si. sakkharakathalapi.
Cittam  vimuccati  bhavasavapi  cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam
vimuccati  .  vimuttasmim  vimuttamiti nanam hoti . khina jati vusitam
brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam  itthattayati  pajanati . idampi
kho   maharaja  sanditthikam  samannaphalam  purimehi  sanditthikehi
samannaphalehi  abhikkantataranca  panitataranca  .  imasma ca pana 1-
maharaja  sanditthika  samannaphala  annam  sanditthikam  samannaphalam
uttaritaram va panitataram va natthiti.
   [139]  Evam vutte raja magadho ajatasattu vedehiputto
bhagavantam  etadavoca  abhikkantam  bhante  abhikkantam bhante seyyathapi
bhante  nikkujjitam  va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa
va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti evameva bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito
esaham  bhante  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusamghanca
upasakam  mam  bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranangatam accayo
mam bhante accagama yathabalam yathamulham yathaakusalam yoham bhante 2-
pitaram  dhammikam  dhammarajanam  issariyassa  karana  jivita voropesim
tassa  me  bhante  bhagava  accayam  accayato  patigganhatu ayatim
samvarayati  .  taggha  tvam  maharaja  accayo accagama yathabalam
@Footnote: 1 sihalapotthake idam nipatadvayam tam dissati. 2 Si. bhanteti
@patho na dissati.
Yathamulham yathaakusalam yo 1- tvam pitaram dhammikam dhammarajanam issariyassa
karana  jivita  voropesi  yato  ca  kho tvam maharaja accayam
accayato  disva  yathadhammam  patikarosi  tante  mayam  patigganhama
vuddhi  hesa maharaja ariyassa vinaye yo accayam accayato disva
yathadhammam patikaroti ayatim samvaram apajjatiti.
   [140]  Evam vutte raja magadho ajatasattu vedehiputto
bhagavantam  etadavoca  handa  cadani  mayam  bhante gacchama bahukicca
mayam  bahukaraniyati  .  yassadani  tvam  maharaja kalam mannasiti .
Athakho  raja  magadho  ajatasattu  vedehiputto  bhagavato bhasitam
abhinanditva  anumoditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva
padakkhinam  katva  pakkami  .  athakho bhagava acirapakkantassa ranno
magadhassa  ajatasattussa  vedehiputtassa  bhikkhu  amantesi  khatayam
bhikkhave  raja  upahatayam  bhikkhave  raja sacayam bhikkhave raja
pitaram  dhammikam  dhammarajanam  jivita  na  voropessatha imasmimyevassa
asane  virajam  vitamalam  dhammacakkhum  uppajjissathati  .  idamavoca
bhagava. Attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
         Samannaphalasuttam nitthitam dutiyam.
           ------------
@Footnote: 1 Si. yam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 61-113. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=1199&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=1199&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=91&items=50              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=91              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=3185              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=3185              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]